education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשעד) 4.3-2  שינויים במבנה בחינת הבגרות באנגלית ברמה של 3 יחידות לימוד - עדכון
 

1.       החל ממועד קיץ התשע"ה יחולו שינויים במבנה בחינת הבגרות באנגלית
בשאלונים 16102 (B) 16103 ,(A) ו- 16104 (C) כדלקמן:

 

שאלון

הבנת הנקרא

הבנת הנשמע

כתיבה

מספר הטקסטים

מספר המילים

מספר הפריטים

האחוז מסך הציון

מספר הטקסטים

מספר הפריטים

האחוז מסך הציון

מספר המילים

האחוז מסך הציון

16102
(A)

2

380 לשני הטקסטים

15-13

100

-

-

-

-

-

16103
(B)

1

290

10-8

70

1

6

30

-

-

16104
(C)

1

300

10-8

70

-

-

-

80-60

30

 

2.       השאלונים הישנים ימשיכו להתקיים  בו בזמן, משנת התשע"ה (2015) עד שנת התשע"ז             (2017) עבור נבחני משנה בוגרים ותלמידי כיתות י"א ו-י"ב.

3.       תלמידי כיתות י"א ו-י"ב בשנת הלימודים התשע"ה (2015) יוכלו לגשת למבנה הבחינה החדש בתנאי שלא נבחנו בשאלונים של המבנה הישן.

4.       לבחינות C, B, A במבנה החדש ייקבעו סמלי שאלון חדשים.

5.       לא יתאפשר שילוב שאלונים במתכונת הישנה עם שאלונים במתכונת החדשה לצורך קבלת זכאות לבגרות ברמה של 3 יחידות לימוד.

6.       פרטים נוספים יפורסמו באתר של הפיקוח על הוראת האנגלית בכתובת  www.education.gov.il/english  החל מחודש ינואר.


 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר ג'ודי שטיינר, מפמ"רית להוראת האנגלית, טל' 050-6282273.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/4, כ"ד כבלו התשע"ד, 27 בנובמבר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  03/02/2015