education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

4.3-29  ביטול בחינות הבגרות ברוב השפות הזרות המשניות

 
1. מבוא

1.1
תמצית
בשל טעות שנפלה בסעיף 4.3-27 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), בפירוט השפות הזרות המשניות שבחינות הבגרות בהן לא תתקיימנה עוד, אנו מפרסמים שוב את ההוראה המתוקנת.
 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 ביוני 2005

ב. התחולה:  החוזר חל על תלמידי החטיבה העליונה הניגשים לבחינות הבגרות.

ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא
 סעיף 4.3-27 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א) - מבוטל.

ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית
 
1.4
התפוצה
הנהלות בתי הספר, היועצים והמחנכים בחטיבות העליונות
 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  המזכירות הפדגוגית

ב. בעל התפקיד:  מנהל אגף המפמ"רים

ג. מספר הטלפון:  02-5603760

ד. כתובת הדוא"ל:   avrahamzu@education.gov.il
 
1.7
נספחים
 
החל מקיץ התשס"ו לא תתקיימנה בחינות בגרות בשפות הזרות המשניות האלה: רומנית, פורטוגזית, הונגרית, פרסית, בולגרית, איטלקית, תורכית, פולנית וגרוזינית.

בחינות הבגרות בשפות המשניות צרפתית, גרמנית, ספרדית, רוסית ואמהרית תמשכנה להתקיים.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסה/9(א), כ'ב בניסן התשס'ה, 01 במאי 2005

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014