education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

34–4.3  התנאים להעסקת עובדי הוראה כמעריכים של בחינות בגרות

 
1. מבוא

1.1
תמצית

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

 

הסעיף מפרט את התנאים להעסקת עובדי הוראה כמעריכים של בחינות בגרות.

 

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 באפריל 2008

ב. התחולה: 

בתי הספר העל-יסודיים בכל המגזרים


ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא

ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
סעיף 4.3-24 בחוזר הוראות הקבע סד/3(א), "תנאי הסף לקליטת עו"ה במאגר מעריכים של בחינות בגרות"מבוטל
 
1.3
המשנה החינוכית
 
1.4
התפוצה

מנהלי בתיה"ס העל-יסודיים, המפמ"רים.

 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

אגף א' – בחינות 


ב. בעל התפקיד: 

מנהל ענף מעריכים ובוחנים


ג. מספר הטלפון: 

5602492–02


ד. כתובת הדוא"ל: 

shoshanael@education.gov.il.

 
1.7
נספחים
 

2.       תנאי הסף לקליטת עובדי הוראה במאגר המעריכים של בחינות הבגרות

          2.1    על עובדי הוראה המעוניינים להיכלל במאגר המעריכים של בחינות הבגרות לעמוד בתנאי הסף האלה:

                  א.   בעלי תעודת הוראה/רשיון הוראה במקצוע שבו הם מבקשים להעריך

                  ב.   בעלי תואר אקדמי במקצוע שבו הם מבקשים להעריך

                  ג.   הגישו לבחינות בגרות במקצוע המבוקש לפחות 4 פעמים במרוצת 5 השנים האחרונות.

                  ד.   בעלי אישור השתלמות מהמפקח המרכז בתחום המקצוע המבוקש והמלצה של מנהל בית הספר.

          2.2    על עובדי ההוראה להסכים כי מסגרת ההערכה תהיה על בסיס חוזה קבלני, ללא כל קשר למסגרת העסקתם כיום על ידי המשרד או על ידי כל מערכת חינוך אחרת.

          2.3    עליהם לעבור ריאיון אישי עם המפקח על המקצוע.

          2.4    עליהם להגיש לאגף הבחינות את הטופס לבקשת הצטרפות למאגר המעריכים של בחינות הבגרות עד 31 בדצמבר שלפני סיום שנת הלימודים של מועד בחינות הבגרות של הקיץ.

3.       מורה שלא לימד לפחות כיתה אחת במסגרת כיתתית והגיש תלמידים לבחינות הבגרות במסגרת בית ספר אינטרני במשך שנתיים רצופות לא יוכל להמשיך לשמש מעריך.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/8(א), כ"ה באדר ב' התשס"ח, 01 באפריל 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  03/12/2022