education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

35–4.3  זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות

 

חוזר זה מבוטל, למעט לגבי תלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה, תלמידי י"ב בהתשע"ו ותלמידים שקיבלו עד שנה"ל התשע"ד (כולל) סטטוס היבחנות של "עולה חדש" או "עולה ותיק".

לחוזר המעודכן עבור שאר התלמידים

 

1.   מבוא

1.1   תמצית

במטרה לסייע בקליטתם הנאותה של העולים בארץ ומתוך רצון להיענות לצורכי התלמידים העולים ולהתחשב בקשייהם הלימודיים החליט משרד החינוך לקבוע להם כללי היבחנות ייחודיים.

סעיף זה כולל גם את ההנחיות שפורסמו בחוזר אגף הבחינות מנובמבר 2003  בנושא, ומבטל את כל הסעיפים בנושא שפורסמו בחוזרי הוראות הקבע, ובכלל זה את סעיף 31–4.3 בחוזר הוראות הקבע סז/8(א) שנשמטו ממנו כמה הוראות.

1.2  מטרת הפרסום

       א.  התוקף: החל ממועד קיץ התשס"ז (2007)

       ב.  התחולה: נבחנים הזכאים לזכויות עולים הניגשים לבחינות הבגרות ממועד קיץ התשס"ז ואילך

       ג.   הסטטוס: החלפה

       ד.  חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 4.3-31 בחוזר הוראות הקבע סז/8(א), "זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות"מבוטל.

1.3  התפוצה: המנהלים והמורים בבתי הספר העל-יסודיים והמפמ"רים.

1.4  הגורם האחראי

       א.  שם היחידה: אגף הבחינות

       ב.  בעל התפקיד: מנהל אגף הבחינות

       ג.   מספר הטלפון: 5602585–02

       ד.  כתובת הדוא"ל: rachelash@education.gov.il.

 

2.     הגדרות

2.1     תלמיד עולה חדש: תלמיד עולה שהתחיל את לימודיו בישראל לאחר שמלאו לו 15 שנים או שהתחיל את לימודיו בישראל בכיתה י'. תלמיד כזה יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות הייחודיים לעולה חדש במשך 10 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה.

2.2     תלמיד עולה ותיק: תלמיד עולה שאינו נכלל באמור ב-2.1 לעיל. תלמיד כזה יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות הייחודיים לעולה ותיק במשך 10 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה.

2.3     תלמיד עולה מאתיופיה: תלמיד שעלה לארץ מאתיופיה. על תלמיד כזה חלים תנאי ההיבחנות המיוחדים במשך 12 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה. אם הוא התחיל את לימודיו בישראל בכיתה ט', הוא יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות של עולה חדש.

2.4     תלמיד תושב חוזר: מי ששהה מחוץ לישראל במשך 4 שנות לימוד רצופות לפחות וחזר ללימודים בארץ מכיתה ז' או בגיל 13. תלמיד כזה יהיה זכאי למעמד של עולה ותיק. אם התלמיד לא למד כלל במערכת החינוך בישראל וחזר לארץ לאחר שמלאו לו 15 שנים או לכיתה י', הוא יהיה זכאי למעמד של עולה חדש.

2.5     תלמיד תושב ארעי, ילד של עובד זר, תייר: מי שהוגדר על ידי משרד הפנים כתושב ארעי או כתייר או שהוא ילד של עובד זר. תלמיד כזה יהיה זכאי לתנאי היבחנות של עולה ותיק או חדש, בהתאם לגיל ולתאריך של כניסתו לארץ.

2.6     נבחני משנה בוגרים: נבחנים אשר סיימו 12 שנות לימוד ונבחנו בבחינת בגרות אחת לפחות. נבחנים אלה ימשיכו להיבחן עד תום הזכאות לזכויות עולה, כפי שנקבע להם במהלך לימודיהם בחטיבה העליונה.

2.7     נבחן אקסטרני: מי שמלאו לו 16 שנים לפחות ואינו לומד במערכת החינוך (האינטרנית) ופתח תיק נבחן אקסטרני.

          נבחן אקסטרני עולה: תנאי היבחנותו הם כשל נבחן אינטרני באותו מעמד.

2.8     תוקף הזכאות: תנאי ההיבחנות המיוחדים לעולה / לתושב חוזר / לתושב
ארעי / לתייר / לבן של עובד זר תקפים במשך 10 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר יום הגיעם לארץ.

          תלמידים שתוקף זכאותם לזכויות עולה הסתיים בתום כיתה י"א, תיגרר זכאותם עד סוף לימודיהם בחטיבה העליונה. תלמידים אשר תוקף זכאותם הסתיים בכיתה י', לא תוארך זכאותם מעבר לתקופה זו.

 

3.     תנאי ההיבחנות המיוחדים לעולה ותיק

3.1    שפה זרה ראשונה: עולה ותיק יכול לבחור כשפה זרה ראשונה את שפת אמו ולהיבחן בה ברמת 5-3 י"ל. העולה הוותיק רשאי שלא להיבחן באנגלית כלל ולהיות זכאי לתעודת בגרות, אם הוא השלים את כל חובותיו לצורך הזכאות. יצוין כי לצורך קבלה למוסד להשכלה גבוהה הנבחן צריך להיבחן ב-4 י"ל באנגלית לפחות, ולכן, אם הוא מעוניין להתקבל ללימודים גבוהים, אין היבחנותו בשפת האם כשפה זרה ראשונה (המוכרת לצורך קבלת זכאות לבגרות) יכולה לשמש חלופה להיבחנות באנגלית.

3.2    עולה ותיק רשאי להשתמש במונחון ו/או במילון עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות, למעט בידיעת הלשון לעולה (סמלי שאלונים 11105
ו-11106). בבחינות בשפות זרות יותר השימוש במילון בהתאם להנחיות שתפורסמנה בחוזרי המפקחים המרכזים (המפמ"רים).

3.3    לעולה ותיק יוּתר השימוש במילון אנגלית-שפת-אם בעת ההיבחנות בבחינות בכתב באנגלית.

3.4    לעולה ותיק תינתן תוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה בכל בחינות הבגרות.

3.5    בבחינת הבגרות בתנ"ך תינתן לעולה הוותיק האפשרות להשתמש בתנ"ך מתורגם.

3.6    תתאפשר הקראת השאלון לעולה הוותיק במקצועות דלי המלל.

3.7    תלמיד עולה ותיק בעל לקויות למידה שאושר לו על ידי ועדת ההתאמות המחוזית שאלון מותאם יוכל להיבחן בשאלון מותאם לעולה.

3.8    אופן ההיבחנות

המקצוע

אופן ההיבחנות*

מקצועות החובה
למעט אנגלית ומתמטיקה

שאלון לעולה ללא תוספת ניקוד
שאלון רגיל+תוספת 10 נקודות

אנגלית

שאלון רגיל ללא תוספת ציון

מתמטיקה

שאלון רגיל ללא תוספת ניקוד

מקצועות הבחירה
עתירי המלל

שאלון רגיל+תוספת 10 נקודות

דלי המלל (כימיה, פיזיקה ואלקטרוניקה)

שאלון רגיל ללא תוספת ניקוד; אפשרות להקראת השאלון


______________
* השאלונים כתובים בעברית והנבחן ישיב בשפה העברית.


 

4.     תנאי ההיבחנות המיוחדים לעולה חדש

4.1    עולים חדשים יוכלו להיבחן בשאלונים המתורגמים ל-5 שפות – רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית – במקצועות החובה תנ"ך, ספרות, היסטוריה, אזרחות ומתמטיקה ובמקצועות הבחירה מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה ומחשבים.

         תרגום השאלונים במקצועות המוזכרים לעיל ל-5 שפות והערכת הבחינות בשפות אלו מותנים בשני תנאים:

                 א.    במספר הנבחנים העולים באותה שפה ובאותו שאלון שייקבע מעת לעת על ידי אגף הבחינות בהתאם למסגרת התקציבית

                ב.     בהימצאותם של מעריכים מוסמכים על פי קריטריונים של אגף הבחינות באותן שפות באותם המקצועות.

         על המפמ"רים לפעול ככל האפשר לאיתור מעריכי בחינות בגרות במקצועות ובשפות האמורים בסעיף זה.

         ההיבחנות בשאלונים מתורגמים תתקיים אך ורק במועדי הקיץ של כל שנה.

4.2    תלמיד עולה חדש כאמור יוכל להיבחן בשפת אמו במקצועות החובה ובמקצועות הבחירה שלעיל במשך 4 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה. לאחר מכן הוא ימשיך וייבחן עד תום הזכאות לזכויות עולה חדש, באמצעות אותם השאלונים אך ישיב בעברית בלבד.

4.3    בבחינת הבגרות באנגלית תינתן לעולה חדש תוספת של 10 נקודות, להוציא   עולים חדשים מארצות דוברות אנגלית, וכן יותר שימוש במילון אנגלית- שפת-אם. חל איסור על שימוש במילון אלקטרוני.

4.4    שפה זרה ראשונה: עולה חדש יכול לבחור כשפה זרה ראשונה את שפת אמו ולהיבחן בה ברמת 5-3 י"ל. העולה החדש רשאי שלא להיבחן באנגלית כלל   ולהיות זכאי לתעודת בגרות אם הוא השלים את כל חובותיו לצורך הזכאות. יצוין כי לצורך קבלה למוסד להשכלה גבוהה הנבחן חייב ב-4 י"ל באנגלית לפחות, ולכן, אם הוא מעוניין להתקבל ללימודים גבוהים, אין היבחנותו בשפת אם כשפה זרה ראשונה (המוכרת לצורך קבלת זכאות לבגרות) יכולה לשמש חלופה להיבחנות באנגלית.

4.5    יותר שימוש במונחון ו/או במילון עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות, למעט ידיעת הלשון לעולה (סמלי שאלונים 11105 ו-11106). בבחינות בשפות זרות יותר שימוש במילון בהתאם להנחיות שתפורסמנה בחוזרי המפקחים המרכזים (המפמ"רים).

4.6    לעולה חדש תינתן תוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה בכל בחינות הבגרות.

4.7    בבחינת הבגרות בתנ"ך לעולה החדש תינתן האפשרות להשתמש בתנ"ך מתורגם.

4.8    תתאפשר הקראת השאלון לעולה החדש במקצועות דלי המלל.

4.9    תלמיד עולה חדש בעל לקויות למידה שאושר לו על ידי ועדת ההתאמות המחוזית שאלון מותאם יוכל להיבחן בשאלון מותאם לעולה.

4.10  התלמיד העולה החדש זכאי להתעלמות משגיאות כתיב.

4.11  תלמידים עולים שהחלו את לימודיהם בכיתות י"א או י"ב יוכלו להיבחן בעל-פה במקצועות החובה ספרות, תנ"ך, אזרחות והיסטוריה. על היבחנות בעל-פה לא תינתן תוספת נקודות.

4.12  אופן ההיבחנות

המקצוע

אופן ההיבחנות

היבחנות בעברית

היבחנות בשפת אם

מקצועות החובה
למעט לשון* ואנגלית**

– שאלון רגיל + תוספת 15 נקודות
– שאלון לעולה, תשובות בעברית + 
   תוספת 5 נק'
– שאלון לעולה מתורגם, תשובות 
   בעברית + תוספת 5 נקודות

– שאלון לעולה בעברית ומענה 
   בשפת-האם + תוספת 5
   נקודות
– שאלון לעולה מתורגם ומענה
   בשפת-האם ללא תוספת
   ניקוד

מקצועות הבחירה
דלי המלל
(כימיה, פיזיקה ואלקטרוניקה)

– שאלון רגיל + תוספת 10 נקודות
– שאלון רגיל מתורגם, תשובות 
   בעברית + תוספת 10 נקודות

– שאלון רגיל בעברית ומענה 
   בשפת-האם + תוספת 10 
   נקודות
– שאלון רגיל מתורגם ומענה 
   בשפת-האם ללא תוספת
   ניקוד

עתירי המלל

– שאלון רגיל + תוספת 15 נקודות
– שאלון רגיל מתורגם + תוספת 10
   נקודות
– היבחנות בע"פ בעברית ללא 
   תוספת ניקוד

אין היבחנות בשפת-האם


______________
* בלשון ייבחן העולה החדש בשאלון לעולה ללא תוספת ניקוד או בשאלון רגיל + תוספת של 10 נק'.
** באנגלית ייבחן העולה החדש על פי המופיע ב-4.4-4.3.
 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/3(א), ד' במרחשוון התשס"ט, 02 בנובמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  29/10/2014