education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

4.3-37  התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות

 

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראות המעודכנות: 4.3-42, 4.3-43

 

מבוא

תמצית

בשנת הלימודים התשע"ד פורסם חוזר מנכ"ל המתווה את מבנה הלימודים בבית הספר העל-יסודי ומעצב את דרכי ההערכה ואת מבנה ההיבחנות ומפרט את הדרישות לתעודת הסיום במערכת החינוך (חוזר הוראות הקבע עד/7(ד)). הצורך להתאים את המתווה החדש לתלמידים עולים ולתלמידים תושבים חוזרים מחייב עדכון של ההתאמות וההקלות הניתנות לתלמידים אלו, וחוזר זה מפרט את ההתאמות המעודכנות. אחד השינויים העיקריים בהקלות הניתנות לתלמידים תושבים חוזרים הוא מתן האפשרות לצבור שנות היעדרות לא רצופות כדי להיות זכאים להקלות ולהתאמות.

חוזר זה מחליף את חוזר הוראות הקבע סט/3(א), סעיף 4.3-35 באותו נושא.
נדגיש: 
א. החוזר חל על תלמידים המתאימים להגדרות המפורטות ב-2 להלן.

ב. החוזר אינו חל על תלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה, על תלמידי י"ב בהתשע"ו ועל תלמידים שקיבלו עד שנה"ל התשע"ד (כולל) סטטוס היבחנות של "עולה חדש" או "עולה ותיק".

התוקף: החל מ-7 באוקטובר 2014, לתלמידים שיחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת הלימודים התשע"ה (2015) ואילך.

התחולה: נבחנים הזכאים לזכויות עולים ולזכויות של תושבים חוזרים הניגשים לבחינות הבגרות.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא : סעיף 4.3-35 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "זכויות של תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות" - מבוטל (למעט לגבי תלמידי י"א-י"ב בשנה"ל התשע"ה, תלמידי י"ב בהתשע"ו ותלמידים שקיבלו עד שנה"ל התשע"ד (כולל) סטטוס היבחנות של "עולה חדש" או "עולה ותיק").

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-     סעיף 3.1-50 בחוזר הוראות הקבע עה/2(א), "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – מבחנים פנימיים כחלק מההערכה על פני הרצף החינוכי" – בתוקף

-     סעיף 3.1-49 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: מועדי ההיבחנות לאוכלוסיות מיוחדות" – בתוקף

-     סעיף 3.1-48 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך
הטכנולוגי-מקצועי" – בתוקף

-     סעיף 3.1-47 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד) "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום" – בתוקף.

התפוצה: המנהלים והמורים בבתי הספר העל-יסודיים והמפמ"רים.

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: האגף לקליטת תלמידים עולים

ב.    בעל התפקיד: מנהל האגף לקליטת תלמידים עולים

ג.     מספר הטלפון: 02-5603619

ד.    כתובת הדוא"ל: agafklitato@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.       רקע

2.       הגדרות

3.       אופן החישוב של משך ההיעדרות מהארץ של תלמיד תושב חוזר

4.       ההתאמות בבחינות הבגרות

5.       תוקף הזכאות להתאמות

6.       נבחנים אקסטרניים

7.       נבחנים הלומדים במסגרת תכנית קידום נוער – היל"ה

8.       נבחנים הלומדים במסגרת בתי ספר תעשייתיים בפיקוח משרד הכלכלה (לשעבר משרד התמ"ת)

9.       נבחני משנה בוגרים.

 

1.      רקע

התלמידים המוגדרים כעולים חדשים וכן תושבים חוזרים (בהתאם להגדרות ב-2 להלן) מתמודדים עם אתגרים רבים:

—   רכישת השפה העברית, שהיא בעבורם שפה שנייה

—   השלמת פערים לימודיים במקצועות הלימוד השונים

—   התמודדות עם קשיים הנובעים מהמעבר הבין-תרבותי.

כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרים אלו התלמידים העולים והתלמידים התושבים החוזרים זכאים להתאמות בבחינות הבגרות (פירוט ההתאמות ראה ב-4 להלן). מתן ההתאמות נובע מההכרה בזכותם של התלמידים להזדמנות שווה ומההבנה שבאמצעות ההקלות הם יוכלו לגשר על הפערים ולממש את יכולותיהם במערכת החינוך בפרט ובחברה הישראלית בכלל.

 

2.      הגדרות

2.1     תלמיד עולה: תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל.

2.2     תלמיד תושב חוזר: תלמיד שנולד בישראל ושהה מחוץ לישראל במשך כמה שנות לימוד.

2.3          תלמיד אזרח עולה: תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים ועלה לישראל.

2.4     תלמיד תושב ארעי, בת או בן של נתין זר, תייר: מי שנולד בחו"ל והוגדר על ידי משרד הפנים כתושב ארעי או כתייר או שהוא בת או בן של נתין זר.

 

3.      אופן החישוב של משך ההיעדרות מהארץ של  תלמיד תושב חוזר

משך ההיעדרות מהארץ מחושב ביחידות של שנות לימוד, החל מכיתה א' ועד לחזרה לארץ. המועד הקובע הוא תאריך הכניסה לארץ, הנקבע על פי "תעודת בירור פרטים על נוסע" ממשרד הפנים.

 

4.      ההתאמות בבחינות הבגרות

4.1     לצורך הגדרת הזכאות להתאמות בבחינות הבגרות נקבעו שלוש רמות המאפיינות כל קבוצה של תלמידים, כמפורט בטבלה שלהלן:

הרמות

עולים

אזרחים עולים

תושבים ארעיים

תיירים

ילדים של נתין זר

תושבים חוזרים

רמה א'

תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת  מהכיתות א'-ג'

תלמיד שלא למד בישראל לפחות 4 שנות לימוד מלאות* גם אם לא רצופות (הספירה היא החל מכיתה א')

רמה ב'

תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת מהכיתות ד'-ח'

תלמיד שלא למד בישראל 6 שנות לימוד מלאות* ומעלה, גם אם לא רצופות (הספירה היא החל מכיתה א')

רמה ג'**

תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת מהכיתות ט'-י"ב

 

תלמיד שלא למד בישראל 6 שנות לימוד מלאות* ומעלה, גם אם לא רצופות, ושב למערכת החינוך בישראל לאחר שמלאו לו 15 שנים או בכיתה י', לפי המוקדם מביניהם

 

4.2   ההתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים הזכאים לכך – בהתאם לטבלה

        לעיל – התאמות הניתנות בשלוש הרמות

        4.2.1  היבחנות בשאלון לעולה החדש בשפה העברית בכתב במקצועות החובה (כפי שפורסם בקובץ השאלונים והבחינות העיוני): עברית, ספרות, אזרחות, תנ"ך, היסטוריה, תושב"ע, מחשבת ישראל (דתי), יהדות (דתי ועצמאי)    

        4.2.2  תוספת זמן של 25% למשך כל הבחינות בכתב

        4.2.3  התעלמות משגיאות כתיב בהיבחנות בשפה העברית

        4.2.4 הקראת שאלון הבחינה בעברית לכל הבחינות בכתב בעברית (לא תהיה הקראת שאלון בשאלון דו-לשוני)

        4.2.5  שימוש במילון (גם אלקטרוני) עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות והשאלונים בשפה העברית בהיבחנות בכתב, למעט לשון והבעה

        4.2.6  באנגלית שימוש במילון (לא אלקטרוני) אנגלית-שפת-אם, שפת-אם-אנגלית בבחינות בכתב

         4.2.7  שימוש בספר תנ"ך מלא ומתורגם לשפות שונות בבחינת הבגרות בתנ"ך לנבחנים בשאלון רגיל  ובשאלון לעולה.

 

4.3     תוספות הניתנות לתלמידים הנבחנים לאורך שנות הלימודים ובבחינות הבגרות בשאלונים רגילים (לא בשאלוני עולה חדש ולא בשאלונים בעל-פה)

4.3.1   א.   ברמה א' תוספת של 10 נק' לציון השנתי/המסכם בכל מקצוע שההיבחנות בו היא  בכתב  ובשפה העברית (התוספת תינתן ע"י ביה"ס)

ב.     ברמות ב' ו-ג' – תוספת של 15 נקודות לציון השנתי/המסכם בכל מקצוע שההיבחנות בו היא בכתב ובשפה העברית (התוספת תינתן ע"י ביה"ס)

4.3.2  א.     ברמה א' – תוספת של 10 נקודות לציון בבחינת בגרות חיצונית בכל מקצוע שההיבחנות בו היא בכתב ובשפה העברית  

ב.     ברמות ב' ו-ג' – תוספת של 15 נקודות לציון בבחינת בגרות חיצונית, בכל מקצוע שההיבחנות בו היא בכתב ובשפה העברית

4.3.3 ברמות א', ב' וג' – תוספת של 10 נקודות בבחינת הבגרות באנגלית, למעט לתלמידים שהגיעו מארצות דוברות אנגלית.

 

4.4     בחינות דו-לשוניות ברמות ב' ו-ג'

4.4.1 ברמות ב' ו-ג' תתאפשר היבחנות בבחינות בגרות דו-לשוניות בכתב (בחינות הכתובות בשפת-האם ובעברית באותו טופס בחינה) במקצועות החובה – תנ"ך (ממ', ממ"ד ועצמאי), ספרות, אזרחות, היסטוריה, יהדות (בבחינות לעולה), מתמטיקה (במבחן רגיל) – ובמבחנים רגילים במקצועות הבחירה כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדע וטכנולוגיה (מוט"ב) ומדעי הטכנולוגיה. הבחינות הדו-לשוניות יתורגמו ל-5 השפות רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית בלבד. ב-5 השפות האלו תינתן אפשרות  למענה בשפת-האם או בעברית במועד הקיץ בלבד.

4.4.2 אם לא יימצאו מעריכים מוסמכים על ידי אגף הבחינות באותן שפות באותם המקצועות, יעריך האגף את הבחינות שיתורגמו קודם לכן על ידי מתרגמים מומחים.

4.4.3 במקצועות שבהם קיים דף מילון מונחים מקצועיים דו-לשוניים ב-5 השפות הוא יסופק לנבחנים.

4.4.4 נבחנים בשאלון של בחינת בגרות דו-לשונית אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה כמו גם להקראת שאלון או לשימוש במילון.

 

4.5     היבחנות בע"פ ברמה ג'

ברמה ג' הנבחנים זכאים להיבחן בעל-פה בשפה העברית בכל המקצועות, למעט מתמטיקה, אנגלית ולשון והבעה. נבחנים אלו אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, אבל הם זכאים להקראת שאלון ולשימוש במילון.

 

4.6     תלמידים המוערכים בהערכה חלופית

לתלמידים הנבחנים במתכונת הבחינות החדשה לפי חוזר הוראות הקבע עד/7(ד), סעיף 3.1-47, "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום", אשר יוערכו בהערכה חלופית במקצועות החובה והבחירה לזכאות לבגרות, יקבע בית הספר את הציון הבית-ספרי המדווח, כמו לכלל התלמידים, ולא יוסיף להם ניקוד.

 

4.7     תלמידים עולים המאובחנים כבעלי לקות למידה

תלמידים עולים המאובחנים כלקויי למידה יקבלו את כל ההתאמות המגיעות להם בשל היותם עולים וגם את ההתאמות המגיעות להם כלקויי למידה; זאת לפי הנחיות מפמ"ר המקצוע. אם ההתאמות כוללות תוספת ניקוד, היא תינתן רק פעם אחת. ההתאמות יינתנו גם בבחינות רגילות וגם  בבחינות עולים.

 

5.      תוקף הזכאות להתאמות

5.1     תלמידים עולים מאתיופיה יוכלו להיבחן על פי הזכויות שהיו זכאים להן בחטיבה העליונה בבחינות הבגרות במשך 12 שנים או עד גיל 25, לפי המאוחר מביניהם.  

5.2     תלמידים עולים, תלמידים תושבים חוזרים, תלמידים תושבים ארעיים, בן או בת של עובד זר ותייר מכל המדינות לבד מאתיופיה יוכלו להיבחן על פי הזכויות שהם היו זכאים להן בחטיבה העליונה בבחינות הבגרות במשך 10 שנים או עד גיל 23, לפי המאוחר מביניהם.

 

6.      נבחנים אקסטרניים

תנאי היבחנותם של נבחנים אקסטרנים העונים על ההגדרות ב-2 לעיל באותו מעמד זהים לאלו של הנבחנים האינטרניים באותו מעמד.

 

7.      נבחנים הלומדים במסגרת תכנית קידום נוער – היל"ה

 תנאי היבחנותם של נבחנים אלו העונים על ההגדרות ב-2 לעיל זהים לאלו של הנבחנים באותו המעמד.

    

8.      נבחנים הלומדים במסגרת בתי ספר תעשייתיים בפיקוח משרד הכלכלה (לשעבר משרד התמ"ת)

תנאי היבחנותם של נבחנים אלו העונים על ההגדרות ב-2 לעיל זהים לאלו של הנבחנים באותו המעמד.

 

9.      נבחני משנה בוגרים

נבחני משנה בוגרים, שסיימו 12 שנות לימוד ונבחנו בבחינת בגרות אחת לפחות, ימשיכו להיבחן עד תום הזכאות לזכויות עולה, כפי שנקבע להם במהלך לימודיהם בחטיבה העליונה.*         שנת לימודים מלאה נחשבת 180 ימים, החל מ-1 בספטמבר ועד 30 ביוני כל שנה.

**       ברמה ג' יינתנו לתלמידים, נוסף על ההתאמות של רמה זו, גם ההתאמות הניתנות ברמות א' ו-ב'.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/2(א), י"ג בתשרי התשע"ה, 07 באוקטובר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022