education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

4.3-39  אישור תכניות האצה לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 

הוראה זו מבוטלת

לחץ כאן למעבר להוראה המעודכנת

 

תוקף ההוראה: החל מ- 03.02.2016.

תאריך הפרסום: כ"ד בשבט התשע"ו, 03.02.2016.

התחולה: החטיבה העליונה.

הסטטוס: חדש.

תמצית ההוראה

חוזר זה נועד להסדיר את הליך האישור של תכניות ההאצה המבקשות להגיש את תלמידיהן המצטיינים להיבחנות מוקדמת בבחינות הבגרות ובכלל זה הקריטריונים שעל התכניות השונות לעמוד בהם כדי שיוכרו על ידי המשרד. אישור תכנית יינתן ל-3-1 שנות לימודים.

הוראות תקפות בנושאים קשורים: סעיף 4.3-38 בחוזר הוראות הקבע עה/9(ד), "טוהר הבחינות".

הגורם האחראי

א.      שם היחידה: האגף למחוננים ולמצטיינים

ב.       בעל התפקיד: הממונה על תכניות ייחודיות לתלמידים מצטיינים

ג.       מספר הטלפון: 02-5602884

ד.       כתובת הדוא"ל:  meiraav@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.       המשנה החינוכית

2.       הגדרות

3.       הליך הגשת האישור להכרה בתכנית

4.       הקריטריונים לקבלת אישור לתכנית האצה

5.       קבלת אישור להפעלת תכנית האצה.

6.       נספח: תכנית האצה חיצונית הצהרה

 

 

1.      המשנה החינוכית

האצה לימודית היא אחת מהאפשרויות הניתנות לתלמידים מחוננים ומצטיינים, והיא מבוססת על ההכרה שיכולת החשיבה והלמידה וקצב ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית אינם קשורים בהכרח לקצב ההתקדמות של הגיל הכרונולוגי ואינם זהים בין בני אותה שכבת גיל. תלמידים מחוננים ומצטיינים אינם זקוקים להקדמות ארוכות ולחזרתיות, מאחר שהקליטה והחשיבה שלהם מהירות. בנוסף הם זקוקים ללמידה ברמות מורכבות והעמקה גדולות. תכנית האצה מיטבית היא תכנית המספקת לתלמידים את הלמידה שהם מוכנים אליה בקצב, ברמת המורכבות וההעמקה ובגיל המתאימים להם. 

במסמך Nation Empowered: Evidence trumps the excuses holding back America’s brightest student  1 שפורסם בארה"ב סוכם המחקר שנעשה בנושא האצת לימודים בתכניות השונות ב-20 השנה האחרונות. ממצאי המחקר מעידים שקיימת תועלת גדולה להשתתפות תלמידים מחוננים ומצטיינים בתכניות האצה, בין אם התלמידים המואצים הושוו לבני גילם ובין אם הם הושוו לתלמידים מבוגרים יותר. ההשפעה ניכרה בהישגים במבחנים הסטנדרטיים, בתארים אקדמיים ובהישגים בקריירה המקצועית. יתרה מזאת, ניכרות אצל התלמידים השפעות חיוביות בהיבטים רגשיים וחברתיים. רבים מהתלמידים המואצים מרגישים מאותגרים אקדמית, ונהנים מקשרים חברתיים מספקים, מדימוי עצמי חיובי ומרמה גבוהה של שביעות רצון לגבי הבחירה בהאצה. ניכר כי אתגר ההאצה מעודד את התלמידים המשתתפים בתכניות אלו לנחישות ולתבנית חשיבה מתפתחת במקום להתמקד בהישגים. עם זאת במחקרים מטה-אנליטיים נמצא שההשפעה של האצה על הדימוי העצמי ועל הרווחה הרגשית היא חיובית ועקבית אם כי קטנה במידתה. כאשר נבדקה התועלת החברתית והרגשית של דרכי האצה שונות נמצא כי קיימת השפעה חיובית גדולה על התפיסה של תלמידים לגבי עצמם בדרכי האצה מסוימות, לדוגמה האצה בתחום הדעת. הנתונים מצביעים על כך שעל אף שההשפעות על התחום האפקטיבי (חברתי ורגשי) היו תמיד חיוביות, הן אינן דרמטיות  וברורות כמו על התחום הקוגניטיבי והן משתנות לפי ההקשר.

 

2.      הגדרות

2.1     תכנית האצה (להלן "התכנית"): חלק מתכנית לימודים מלאה, מתוכננת מראש ועומדת בקריטריונים המתוארים להלן. התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים המתחילים את לימודיהם בתכנית ההאצה ומבקשים לגשת לבחינת הבגרות במקצוע המואץ ברמה של חמש יחידות לפני הזמן המיועד שנקבע לתלמידים משכבת גילם.

התכנית מחייבת על פניו היבחנות מוקדמת בבחינת בגרות לצורך מטרה מוגדרת העומדת ביסוד תכנית ההאצה, כגון לימודים באקדמיה או פעילות לימודית או חברתית שתוכננה מראש, ותכנית ההאצה היא חלק מתכנית כוללת והיא תנאי להמשכה של התכנית.

2.2     תכנית האצה בית-ספרית: תכנית שהמשרד או בית הספר הגו והיא חלק מתכנית הלימודים של המוסד החינוכי ומופעלת על ידי המוסד החינוכי.

2.3     תכנית האצה חיצונית: תכנית המופעלת על ידי גוף חיצוני ופועלת בתום יום הלימודים.

2.4     תלמידים מצטיינים

א.      בתכנית האצה בית-ספרית: תלמידים שהישגיהם הם בעשירון העליון בשכבת גילם בבית הספר.

ב.      בתכנית האצה חיצונית: תלמידים שאותרו על ידי הגוף המפעיל את התכנית והם תלמידים בעשירון העליון ובעלי הישגים גבוהים בתחום הדעת המואץ.

 

3.      הליך הגשת האישור להכרה בתכנית

3.1     כל בית ספר/מפעיל תכנית המעוניין להגיש את התלמידים המשתתפים בה לבחינות בגרות במועד קיץ י' או במועד חורף י"א מתבקש לשלוח את כל המידע המפורט בהמשך לרכזת הוועדה באגף למחוננים ולמצטיינים לא יאוחר מ-31 במרס בשנת הלימודים הקודמת לשנת ההיבחנות (למעט שנת הלימודים התשע"ו, שבה אפשר לשלוח עד 1 במאי). לא יהיה אפשר להגיש בקשות במועד מאוחר יותר.

3.2     הוועדה לאישור תכניות לימודים מואצות (להלן "הוועדה") בראשות מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים תתכנס פעם בשנה (במהלך החודשים מאי-יוני) לאשר את תכנית ההאצה. הוועדה תקבל את החלטותיה ותודיע עליהן עד סוף חודש יולי מדי שנה.

3.3     חברי הוועדה

-    מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים או מי מטעמו - יו"ר

-    מפמ"ר המקצוע הרלוונטי בכל אחד ממקצועות ההאצה או מי מטעמו

-    במקרה של תכנית בית-ספרית – רפרנט מחוננים ומצטיינים מהמחוז הרלוונטי או מי מטעמו

-    נציג אגף א' לחינוך על-יסודי.

3.4     המסמכים שעל הבקשה לכלול

א.      מידע מפורט לגבי התכנית ביחס לכל שנת לימודים שבה היא מתקיימת:

-    רקע תיאורטי ומעשי על התכנית: המקצוע/ות המואץ/ים, מועד ההיבחנות המבוקש, מתי החלה התכנית לפעול, הסיבות להפעלתה, האחראי על התכנית, המפעיל, האופן שבו התכנית פועלת (תכנית תוספתית או תכנית המשולבת במערכת השעות או תכנית חיצונית לבית הספר) וכיוצא בזה

-    הסבר לשם מה ההאצה נדרשת ומהו מבנה תכנית הלימודים/התכנית החברתית-הערכית לאחר תהליך ההאצה

-    פירוט תכנית הלימודים: סילבוס מפורט, שעות ההוראה, שעות הלימודים בפועל

-   במקרה של תכנית האצה בית-ספרית: יש להעביר את שמות התלמידים ואת התחייבות מנהל בית הספר כי התלמידים עומדים בהגדרת תלמידים מצטיינים כפי שהוגדר ב-2.4 לעיל; תשלומי ההורים – גובה התשלום ואופן סיווגו בהתאם להוראות חוזרי המנכ"ל בנושא תשלומי הורים.

ב.      רשימת ספרי הלימוד וחומרי הלמידה הנלמדים בתכנית ההאצה (יובהר כי אם מדובר בספרי לימוד או בחומרי למידה אחרים, שאינם מאושרים על ידי האגף לספרי לימוד במשרד, יש להגיש עותק שלהם)

ג.       נתונים לגבי הצלחת התכנית מבחינת הישגי התלמידים בשלוש השנים האחרונות: הציון הממוצע והתפלגות הציונים בכיתת הלומדים בתכנית. 

ד.      רשימת המורים המלמדים בתכנית: שמותיהם, סוג השכלתם (תואר ראשון, שני, שלישי), תחום הדעת ומספר שנות הוותק שלהם בהגשה לבגרות בתחום הדעת שהם מוסמכים בו ומגישים בו לבגרות.

3.5     דרישות נוספות שעל גוף המפעיל תכנית האצה חיצוני לעמוד בהן

א.      על הגוף המפעיל את התכנית להצהיר כי הוא מקיים קשר שוטף עם בית הספר (עדכון שוטף של צוות הוראה, המלצה על ציון שנתי בהתאם לנוהלי המשרד), ובנוסף עליו להצהיר כי התכנית פועלת בשטח שלוש שנים ומעלה (ראה נספח להלן).

ב.      על הגוף המפעיל את התכנית לצרף מסמכים עדכניים מחמש השנים האחרונות המעידים על ממצאי הערכה לתכנית שבוצעה על ידי גוף חיצוני העוסק בהערכת תכניות חינוכיות.

ג.       גוף חיצוני המבקש להפעיל תכנית האצה חדשה יידרש להציג ניסיון בהפעלת תכניות למצטיינים שלא לצורך האצה בשלוש השנים האחרונות. כמו כן יידרש הגוף המפעיל להציג נתוני שביעות רצון והערכה שבוצעו על ידי גוף חיצוני מקצועי העוסק בהערכת תכניות חינוכיות.

3.6     תנאי הסף להעברת הבקשה לאישור תכנית ההאצה על ידי הוועדה

א.      יש להגיש את הבקשה במועד בליווי כלל המסמכים שהוזכרו לעיל.

ב.      בקשה להיבחנות מוקדמת עבור תלמידים שאינם לומדים בתכנית האצה למטרה מוגדרת לא תועבר לדיון בוועדה.

ג.       מקצוע ההאצה המפורט בבקשה יהיה ברמה של חמש יחידות (יש אפשרות לפצל את ההיבחנות בשאלונים המרכיבים את המקצוע ליותר ממועד אחד).

ד.      על פי הנתונים שיועברו יימצא כי בשלוש השנים האחרונות הציון הממוצע בבחינת הבגרות במקצוע המואץ הוא לפחות 90 וסטיית התקן של הציונים היא 8, למעט תכנית האצה חדשה.

ה.      בהתאם למידע שיועבר יימצא כי המורים המלמדים בתכנית הם בעלי תואר ראשון לפחות בתחום הדעת של ההאצה ובעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות בהגשה לבגרות בתחום שבו הם מוסמכים ומלמדים בתכנית ההאצה.

ו.       הבקשה לאישור תכנית האצה בית-ספרית תוגש על ידי בית ספר המוגדר כבית ספר ירוק בהתאם לסעיף קטן 1.3 בחוזר הוראות הקבע עה/9(ד), סעיף 4.3-38, "טוהר הבחינות" בשלוש השנים האחרונות להגשת הבקשה.

ז.       על תכנית האצה חיצונית לעמוד גם בתנאי סף אלה:

1)    תכנית ההאצה המבוקשת רשומה במאגר על ידי הגוף המפעיל אותה, במערכת התכניות החינוכיות של המשרד

2)   אם הגוף המפעיל את התכנית הוא עמותה, עליו להיות רשום כחוק ובעל אישור ניהול תקין תקף לשנת הגשת הבקשה.

3)  התכנית פועלת בתום יום הלימודים של התלמידים.

4) התכנית פועלת בשטח שלוש שנים ומעלה.

 

4.      הקריטריונים לקבלת אישור לתכנית האצה

לאחר שנמצא כי התכנית עומדת בתנאי הסף היא תועבר להמשך דיון בוועדה ותאושר על ידי הוועדה, אם היא עומדת בתנאים המצטברים האלה:

א.      בהתאם למידע שהועבר נמצא כי יש נחיצות ו/או הצדקה בהאצה במקצוע מסוים ברמה של חמש יחידות לימוד כחלק מתכנית לימודים כוללת לצורך המטרה המוגדרת שפורטה בבקשה, וההאצה היא תנאי להמשכה של התכנית, ואין מדובר בהאצה לשם האצה.

ב.       הגורמים המקצועיים הפדגוגיים מצאו כי תכנית הלימודים וחומרי הלמידה, ובכלל זה ספרי הלימוד, מתאימים לדרישות המקצוע.

ג.       במקרה של תכנית האצה בית-ספרית נמצא שהתכנית תואמת את מדיניות משרד החינוך ופועלת על פי הנהלים בנושאים השונים (תשלומי הורים, מיון תלמידים וכיוצא בזה).

 

 5.     קבלת אישור להפעלת תכנית האצה

אישור הוועדה להפעלת התכנית יינתן ל-3-1 שנות לימודים רצופות. בתום תקופת האישור להפעלת התכנית יש לחדש את האישור ולהגיש את הבקשה החדשה בהתאם להליך המתואר לעיל.

 [1]  Assouline, S.G., Colangelo, N., VanTassel-Baska, J., Lupkowski-Shoplik, A. (2015). A Nation Empowered: Evidence trumps the excuses holding back America’s brightest student. Belin-Blank Center, College of Education, University of Iowa

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/6(א), כ"ד בשבט התשע"ו, 03 בפברואר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  25/09/2016