education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשע) 5.1-5  שמירה על בטיחותם ועל שלומם של ילדי הגן – רענון בדיקת הבטיחות לקראת פתיחת שנת הלימודים
 

1.

רקע

המחויבות לשמירה על בטיחותם ועל שלומם של ילדי הגן במהלך שהותם בגן מוטלת על ההורים, על הגננות, על הרשות המקומית ועל מערכת החינוך. להנחיות מפורטות בעניין זה נא ראו חוזר הוראות הקבע סח/3(ב), סעיף 45–5.1.

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדגיש את חובתה של הרשות המקומית או של הבעלות לבדוק את מוסד החינוך פעם בשנה לפחות, לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה, וכן להדגיש את חובתה של הגננת לתשומת לב בכל הקשור לבדיקות הבטיחות המחייבות בגן הילדים.

2.

בדיקות הרשות המקומית/הבעלות

2.1 בדיקת גן הילדים פעם בשנה על ידי יועץ בטיחות ודיווח על "אישור בטיחות" למחוז: גן הילדים ייבדק פעם בשנה לפחות על ידי יועץ בטיחות למוסדות חינוך, או מנהל בטיחות מוסדות חינוך ברשות המקומית. הבדיקה תתבצע לקראת חופשת הקיץ שבמהלכה תתבצענה עבודות התיקון והשיפור לקראת פתיחת שנת הלימודים. הרשות המקומית תעביר למחוז של משרד החינוך רשימה של הגנים שיש להם "אישור בטיחות" עד ולא יאוחר מתאריך ה-15 באוגוסט.
2.2 בדיקת גן הילדים במוסדות חינוך השייכים לאגף החינוך המוכר שאינו רשמי: מוסדות אלו צריכים להיבדק פעם בשנה על ידי יועץ בטיחות בלי שום קשר לחובת הגן לחדש את רישיונו. גם אם יש לגן רישיון לכמה שנים, בדיקת הבטיחות מחייבת פעם בשנה לפחות. האחריות לביצוע מבדק בטיחות וטיפול במפגעים היא של הבעלות על הגן.

3.

טיפול הגננת בבטיחות לאורך השנה

על הגננת לוודא שבוצעו כל הבדיקות המחייבות את הרשות או הבעלות. בנוסף עליה לתת את תשומת לבה לתחזוקת המתקנים בגן, הן בחצר והן בכיתה, ולבטיחות בפעילויות השונות כמו עבודה בחומרים מסוכנים, חיתוך ועבודה בסכינים ועבודה במים חמים, בחומרים רעילים כמו דבקים וצבעים וכדומה. בנספח שלהלן מצורפת טבלת עזר פשוטה שנועדה לסייע לגננת בבדיקות התקופתיות. רשימה זו אינה מבטלת את חובתה של הגננת להכיר את חוזרי המנכ"ל המחייבים בנושא בטיחות ולפעול לפיהם.

4.

נספח

בדיקות תקופתיות בגן הילדים – ביטחון ובטיחות


 

בשאלות אפשר לפנות אל הממונה הארצי על הבטיחות, מר רותם זהבי,
טל' 02-5603001.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/10, י"ט בסיוון התש"ע, 01 ביוני 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014