education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשע) 5.1-1  ההנחיות שיש לנהוג לפיהן במקרה אסון במוסד חינוך, כגון פטירת תלמיד
 

1.      כללי

1.1    בתחילת כל שנה יש לרענן את הנוהל שיש לנהוג לפיו במקרה אסון, המופיע בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 25–5.1, ס"ק 2.7, 2.8 ו-2.9.

1.2    עותק של סעיפים אלו יימסר לכל מורה ויימצא במזכירות מוסד החינוך.

 

2.      רענון ההנחיות

2.1    מנהל המוסד הוא מנהל האירוע, ועל כל הגורמים לפעול בהתאם להנחיותיו.

2.2    המנהל ידווח על האירוע למפקח הכולל.

2.3    המפקח הכולל יגיע מיד למוסד החינוך; בהיעדרו יקבע מנהל המחוז מפקח אחר שילווה את מוסד החינוך.

2.4    מנהל המוסד ידווח על האירוע לרשות המקומית ולבעלות על המוסד.

2.5    הרשות המקומית ו/או הבעלות תסייענה בתגבור כוח האדם על פי הצורך לטיפול באירוע.

2.6    מנהל המוסד יידע את יו"ר ועד ההורים, וייעזר בו להעברת מידע להורים על פי שיקול דעתו.

2.7    המנהל, מחנך הכיתה והצוות המקצועי של מוסד החינוך ילוו את משפחת התלמיד על פי הצרכים שזוהו או על פי בקשות המשפחה.

2.8    מנהל המחוז יקבע צוות שיעמוד לרשות מוסד החינוך. הצוות ינוהל על ידי המפקח הכולל של המוסד.

2.9    השירות הפסיכולוגי-חינוכי והיועץ יכינו הצעה לשיחות עם המורים ועם התלמידים.

2.10  במקרה של פטירה יקבע מנהל מוסד החינוך, בהיוועצות עם המפקח הכולל, את סדר ביקורי התנחומים בבית המשפחה.

2.11  במקרה של אירוע מחוץ למוסד החינוך ובשעות שלאחר יום הלימודים, או בחופשה, יפתחו מנהל המוסד וצוות המורים את המוסד כדי לאפשר לתלמידים ולמורים להימצא יחד בשעה הקשה.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר רותם זהבי, הממונה על הבטיחות במשרד,
טל' 02-5603001, וכן אל המינהל הפדגוגי, טל' 02-5604015.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/3, י"ד במרחשוון התש"ע, 01 בנובמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014