education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

5.1-47  איסור רחצה בטיולים במסגרת המוסד החינוכי

 

חוזר זה מבוטל

לחוזר המעודכן

 

מבוא

 

תמצית

הוראה זו מבהירה  שחל איסור על רחצה בברכות ובמקווי מים בטיולים במסגרת המוסד החינוכי.

 

התוקף: החל מ-1 באפריל 2011.

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: חדש.

 

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

- סעיף 6.2-25 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג), "טיולים – היבטים בטיחותיים" – בתוקף

- סעיף 6.2-31 בחוזר הוראות הקבע עא/8(א) ובו תיקון לס"ק 3.3 לחוזר הנ"ל – בתוקף

- סעיף 5.1-27 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב) "הבטחת הבטיחות בפעילויות מים" – בתוקף  

  רק במקומות שההוראה שלהלן מתירה זאת.

 

הגורם האחראי

א.      שם היחידה: מינהל החברה והנוער

ב.      בעל התפקיד: מרכז ועדות הטיולים

ג.       מספר הטלפון: 050-6505079

ד.      כתובת הדוא"ל: galka@education.gov.il

 

 

ההוראה

1.       החל ממועד פרסום חוזר זה חל איסור על רחצה בברכות ובמקווי מים בטיולים במסגרת מוסד חינוכי.

2.       מודגש כי האיסור אינו חל על המפורט להלן:

2.1 שיעורי שחייה, בהתאם לכללי ההתנהגות והבטיחות על-פי ההוראות בחוזר עא/8(ד), סעיף 5.1-46, "הבטחת הבטיחות בשיעורי החינוך הגופני במערכת החינוך"

2.2 רחצה ושחייה במסגרת קייטנות ו/או מחנות, בתנאי שתתקיים בהתאם לנהלים המפורטים בחוזר סב/6(ב), סעיף 5.1-27, "הבטחת הבטיחות בפעילויות מים", על-פי ס"ק 2, "הרחצה בים ובברכה ואיסור הרחצה במאגרי מים", ועל-פי ס"ק 15, "פארקי מים"

2.3 פעילויות במים של  בתי הספר לחינוך ולספורט ימי – על פי תכנית הלימודים המאושרת של בתי ספר אלה

2.4 במסגרת טיולים - שכשוך והליכה במים רדודים במסלולים מאושרים בלבד וחציית גבים ומקווי מים עמוקים במסלול הטיול, על פי המפורט בסעיף 6.2-25 של חוזר הוראות הקבע סה/9(ג), סעיף קטן 3.3, בנושא "כניסה למים", ותוך הקפדה על כללי הבטיחות המפורטים בחוזר סב/6(ב), סעיף 5.1-27.

2.5 פעילות מים מסודרת ומבוקרת, בתנאי שאינה כוללת רחצה, ובתנאי שתתקיים על פי כל כללי הבטיחות הנדרשים, כמפורט בחוזר סב/6(ב), סעיף 5.1-27, "הבטחת הבטיחות בפעילויות מים" (למעט ס"ק 2 ו-15).  

2.6 פעילות שחייה עם קמ"ס (שנורקל) גם בלילה מותרת אך ורק באתרים המאושרים של רשות הטבע והגנים ובהשגחה של מדריך מקצועי.*

 

 

*סעיף קטן 2.6 הוסף בתאריך 30.3.2014.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/8(א), כ"ו באדר ב' התשע"א, 01 באפריל 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  09/08/2015