education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשסז) 5.2-4  היערכות להוראת החינוך לבטיחות בדרכים בשנת הלימודים התשס'ח
 
בשנת הלימודים התשס"ח תתוגבר הוראת נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך תוך הדגשת הערך של שמירה על חיי האדם והחשיבות של פיתוח כישורי חיים, כמפורט להלן:
1. בגנים ישתלב החינוך לבטיחות בדרכים כנושא חובה, כחלק מארגון הסביבה החינוכית, וכן בפעילויות בגן באופן שוטף ובהפעלת התכנית "לנוע בעולם מתנועע".
2. בבתי-הספר היסודיים חובה ללמד את נושא הבטיחות בדרכים בשעה שבועית בכיתות א' (בתכנית "ללמוד תנועה") ובכיתות ה' (בתכנית "עצמאים בשטח").
3. יודגש כי נוסף לשתי שכבות גיל אלו בית הספר מחויב ללמד בכל שנה לפחות שעתיים נוספות מתוך אשכול התרבות הבית-ספרי על פי תכנית הליבה המחייבת לכיתות א'-ו'. באשכול זה מופיע גם נושא הבטיחות והזהירות בדרכים שצוין כאחד הדגלים החינוכיים-הערכיים של הנהלת המשרד (ראה בחוזר "הוראות קבע" סו/3 (א), סעיף 3.1-25, ס"ק 5.2).
4. בבתי-הספר העל-יסודיים חובה ללמד בשעה שבועית במערכת את התכנית "חינוך לבטיחות בדרכים" בכיתות ו' ו-י' ואת התכנית "חינוך תעבורתי" בכיתות י"א. התכנית "חינוך תעבורתי" תילמד כשעה שבועית חובה במערכת, כפי שמופיע בסעיף 5.2-9 בחוזר הוראות הקבע סב/9(א), ויינתן על-כך ציון בתעודה. (בכיתות י"ב תופעלנה תכניות הדרכה לנהגים צעירים באמצעות גורמים מקצועיים שאושרו על-ידי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים).
5. לבד מפעילויות ההוראה המחייבות מומלץ להפעיל תכניות חונכות בבטיחות בדרכים בבתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים: בכיתות ה'-ו' תופעל תכנית חונכות שבה ייחנכו תלמידים מהגנים ומכיתות נמוכות יותר, ובבתי-הספר העל-יסודיים תופעל תכנית חונכות של התלמידים הבוגרים. המפקחים הכוללים לא יאשרו תכניות בית-ספריות ללא שילוב נושא הבטיחות והזהירות בדרכים.בשאלות אפשר לפנות אל הממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות (פרטיהם מובאים בסעיף 5.2-1 של חוזר "הודעות ומידע" סז/(1).


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/9(א), י'ג באייר התשס'ז, 01 במאי 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022