education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעד) 5.2-2  יום הבטיחות בדרכים
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

1.      רקע

בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1276 (סט/62) מיום 1.3.2007 מתקיים בכל שנה יום הבטיחות בדרכים.

השנה יתקיים יום הבטיחות בדרכים ביום שלישי, כ"ה בחשוון התשע"ד, 29 באוקטובר 2013.

מטרתו של יום הבטיחות בדרכים היא להעלות את המודעות הציבורית לנושא הבטיחות בדרכים, לחשיבות של האחריות האישית של כלל משתמשי הדרך ולמחויבותם להתנהגות אחראית, שומרת חוק ומתחשבת בעת ההתנהלות בדרכים. 

יום הבטיחות בדרכים מתקיים בסימן "חושבים חיים", ובמרכזו יעמוד השנה הולך הרגל, תוך התמקדות בשני נושאים: מהירות והולכי רגל.

ליום הבטיחות יתלווה מסע פרסום בתקשורת שיכוון הן להולכי הרגל והן לנהגים.

מערכת החינוך הגדירה את החינוך לבטיחות בדרכים כמשימה לאומית והייתה שותפה להחלטה על יום הבטיחות בדרכים. יש חשיבות רבה להעלאת הנושא על סדר היום בכל מוסדות החינוך כפתיח לשנת לימודים בטיחותית.

 

2.      פעילויות מומלצות ליום הבטיחות בדרכים במערכת החינוך

2.1     במערכת החינוך, בגנים ובבתי הספר, יוקדשו ביום זה שיעורים מיוחדים לנושאי הבטיחות בדרכים, תוך התייחסות להתנהגותם של כלל משתמשי הדרך: הולכי הרגל, רוכבי האופניים, נהגים (ובכלל זה הנוהגים ברכב מנועי דו גלגלי) ונוסעים ברכב הפרטי והציבורי (ובכלל זה ברכבת, ברכבת הקלה בירושלים ובמטרונית בחיפה).

         

הנושאים הראויים להדגשה הם:

א.    בטיחות בכביש

ראות והיראות בחורף ובשעות החשכה, הליכה במקומות בטוחים, הליכה בדרך וחציית כבישים על ידי ילדים עד גיל 9 רק בליווי מבוגרים, גלישה על כל סוגי הגלגיליות (סקייטים, סקייטבורד וקורקינט) רק במקומות המורשים ובציוד המתאים, רכיבה בטיחותית על אופניים וחבישת קסדה, השפעת ההתנהגות של הנוסעים על הבטיחות בנסיעה, החובה להיחגר באמצעי ריסון מתאימים בכל נסיעה.

ב.     ציות לחוקי התנועה

החובה החלה על כל עוברי הדרך לשמור על החוקים ולציית לתמרורים ולרמזורים ולחצות כבישים על-פי הכללים, מחויבות הנהגים הצעירים לנהיגה מרוסנת ואחראית ולציות לכל תקנות התעבורה.

כמו-כן יש לעסוק בסכנה שיש בשימוש בסמים, בצריכת אלכוהול, בעייפות ובהיסח דעת לבטיחותם של כל משתמשי הדרך ובהשפעתם על מעורבות נהגים בתאונות דרכים.

יש להתאים את התכנים לאוכלוסיות התלמידים השונות.

2.2     בתי הספר יערכו ימי פעילות מרוכזים בשיתוף עם גורמי בטיחות בדרכים, ביטחון, אכיפה, הצלה וחילוץ ובשילוב ההורים והקהילה.

2.3     תלמידים בוגרים יצאו אל הקהילה בפעולות הדרכה והעלאת המודעות לנושאי הבטיחות בדרכים.

2.4     בתי הספר יזמינו הצגות בנושא מתוך רשימת ההצגות המאושרות על ידי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. רשימת ההצגות נמצאת באתר של האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים  וכן באתר של  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. את ההצגות אפשר להזמין באמצעות מטות הבטיחות ברשויות המקומיות ובהתייעצות עם הממונה המחוזי לבטיחות בדרכים במשרד החינוך.

2.5     הרכזים לבטיחות בדרכים בבתי-הספר ייזמו פעילויות ייחודיות ליום זה; כך, לדוגמה, בבתי-ספר שמתקיימים בהם מפקדי בוקר, הפסקות פעילות או ריכוזים בית-ספריים, תוקדש ההתכנסות לנושאים בטיחותיים. כמו כן מומלץ להעביר מסרים בטיחותיים באמצעות מערכת הכריזה והצלצולים.

2.6     מומלץ לשתף את מועצת התלמידים ביזמות ובהכנות לקראת יום הבטיחות בדרכים ובהפעלות שתתקיימנה בבית-הספר, כגון הפקת עלון בית ספרי, קיום יום מרוכז, פעילות בקהילה וכד'.

2.7     ביישובים ובבתי ספר שבהם פועלות בנות שירות לאומי אזרחי בנושא הבטיחות בדרכים מומלץ לתכנן פעולות בנושא המכוונות לתלמידים ולקהילה המקומית.

2.8     בכל הפעילויות מומלץ לשתף את מטה הבטיחות העירוני, את משטרת ישראל ואת כל הגופים הפעילים בנושא הבטיחות בדרכים בקהילה וביישוב.

 

3.      חומרי הדרכה והוראה

מומלץ להיעזר בחומרי הדרכה והוראה מתוך תכנית הלימודים לבטיחות בדרכים ומתוך חומרי הלימודים לכיתות השונות. הצעות נוספות אפשר למצוא באתר האינטרנט של האגף לזהירות בדרכים בכתובת www.education.gov.il/zahav ובקישור לאתר של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בכתובת www.rsa.gov.il.


 

סיוע ופרטים נוספים אפשר לקבל מהממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות. רשימת הממונים מצויה באתר האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/2, כ"ח בתשרי התשע"ד, 02 באוקטובר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  03/12/2022