education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעד) 5.2-3  פרס שר החינוך ושר התחבורה לבתי ספר מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

1.      הרקע

פרס שר החינוך ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ניתן מדי שנה לבתי ספר מצטיינים שהתמקדו בפעילות חינוכית מוגברת בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים, תוך שימוש באמצעים חינוכיים רבים ובשילוב מקצועות הלימוד העיוניים והטכנולוגיים.

בשנת הלימודים התשע"ד נקבע הנושא "האחר הוא אני", והפרס השנה יעסוק גם בקשר שבין החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים לבין היחס לאחר בדרך ולהתחשבות בו. בבסיס שילוב הנושאים עומדת המחשבה שעל כל השותפים בסביבה התעבורתית להנהיג את התנהלותם באופן מודע וזהיר ולקבל אחריות לבטיחותם, תוך התחשבות בשותפים האחרים בדרך ובשונות שבין בני האדם.

 

2.      מטרות הפעילות

2.1     העמקת המודעות לנושא הזהירות והבטיחות בדרכים במערכת החינוך

2.2     העמקת העשייה בתחום החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר ובקהילה

2.3     עידוד המצוינות בתחום החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים

2.4     מתן הזדמנויות ליזמות מיוחדת ועידוד הרחבתם של מעגלי הפעילויות

2.5    חיזוק מעמדו של המקצוע זהירות ובטיחות בדרכים בבית הספר והעלאת יוקרתו במערכת החינוכית והציבורית

2.6     מתן הזדמנות לבתי-ספר מצטיינים להציג את פעילותם ברמה יישובית, מחוזית וארצית, לשמש בתי-ספר מדגימים ולפתוח את שעריהם לפני מחנכים עמיתים מבתי-ספר אחרים באזור, רכזים לזהירות ולבטיחות בדרכים ואנשי חינוך המעוניינים ללמוד כיצד להעלות את רמת הפעילות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבית-הספר ובקהילה

2.7     הענקת הערכה וגמול לבתי-ספר מצטיינים ולצוותיהם החינוכיים על פעילויות ייחודיות בתחום הזהירות והבטיחות בדרכים בנוסף על הוראה סדירה בכיתות.

 

3.      אמות המידה לבחירת בתי הספר המצטיינים

3.1     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בהתאם למיקום בית הספר ולצורכי אוכלוסיית התלמידים והקהילה ושילוב תכניות לימודים חדשות

3.2     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בהיקף של שעה שבועית במערכת על-פי תכנית הלימודים ובהתאם לאמור בסעיף 5.2-1 בחוזר "הודעות ומידע" עג/1

3.3     קביעת ציון בזהירות ובטיחות בדרכים בתעודה

3.4     יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים

א.    הוראה באמצעות התנסויות (מגרשי הדרכה, פארקים מוטוריים, יציאה לתצפית ולתרגול בחצר בית הספר או ברחוב וכדומה)

ב.     שימוש בשיטות הוראה עדכניות ושילוב טכנולוגיות ואמצעי הוראה מגוונים ומותאמים להוראת נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בבתי-הספר, כגון מיקוד הלמידה, חקר וגילוי, שימוש באינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב

ג.     בניית מודלים ומיזמים שמטרתם לקדם את נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בבית הספר וביישוב

ד.     פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לענות על הצרכים של אוכלוסיות שונות בבית הספר ובקהילה

ה.    הפעלת חונכות בזה"ב של תלמידי הכיתות הגבוהות עם תלמידי הכיתות הנמוכות ועם הגנים

ו.     הפעלת הפסקה פעילה בזה"ב.

3.5    שילוב הזהירות והבטיחות בדרכים כנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר ובנושא המרכז השנתי

א.    הכנת תכנית לימודים אינטגרטיבית בית-ספרית, שכבתית וכיתתית (גרעינית והיקפית)

ב.     הכנת חומרי למידה ייחודיים בהתאמה לאינטגרציה של תחומי הדעת

ג.     יצירת סביבות למידה של בטיחות בדרכים בכיתות, במרחב בית-הספר ובחצר

ד.     שילוב פעילויות יצירתיות ואמנותיות בהוראת הנושא (ריקוד, תנועה, המחזה, משחק, קולנוע  וכד').

 3.6    מערך הפעילות הנעשית בבתי-הספר בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים

א.    משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות וכן בניית תכנית להמשך הפעילות בנושא

ב.     מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים בהתאמה לגודלו של בית הספר

ג.    שיתוף ההורים בפעילות

ד.    פעילות בקהילה

ה.   פעילות  לאחר שעות הלימוד בבית-הספר

ו.    מעורבות של צוות המורים ופעילות הרכז לזהירות ולבטיחות בדרכים

ז.    פעילויות ייחודיות  העוסקות  ביום הזהירות והבטיחות בדרכים.

3.7     הפעלת משמרות זה"ב ו/או משמרות הסעות

א.    פעילויות מיוחדות של תלמידי משמרות הזה"ב וההסעות בבית הספר ובכיתות, כגון חונכות של תלמידים צעירים על ידי התלמידים הבוגרים בבית הספר

ב.     בדיקת תקינות הציוד של משמרות הזה"ב ומשמרות ההסעות ואחסונו במקום מוסדר.

3.8     פעילות משותפת עם גורמים העוסקים בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים בקהילה: הרשות העירונית, המקומית והארצית, משטרת ישראל, המשמר האזרחי, מטה הבטיחות העירוני, מגן דוד אדום, מכבי אש, עמותות וארגוני מתנדבים ועוד.

 

4.     אמות המידה להצטיינות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר לחינוך מיוחד

4.1     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בהתאם ליכולות התלמידים, לאפשרויות התנהלותם בדרכים ולהשתלבותם בקהילה

4.2     מערך הפעילות הנעשית בבתי הספר בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים

א.    משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות ובניית תכניות להמשך הפעילות בנושא

ב.     מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים  בהתאמה לגודלו של בית הספר

ג.     שיתוף ההורים בפעילות

ד.     ההתנהגות בהסעות

ה.    מעורבותו של צוות המורים ופעילות הרכז/המורה המוביל את נושא הזהירות והבטיחות בדרכים, ובכלל זה הכשרה והשתלמויות עדכניות

ו.     פעילות משותפת עם גורמים העוסקים בבטיחות בדרכים בקהילה

ז.     פעילויות ייחודיות  העוסקות ביום המחויבות הלאומית לבטיחות בדרכים.

4.3     יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים

א.    שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב)   

ב.     פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לקדם את הוראת הנושא בבית הספר

ג.     פיתוח יזמה ייחודית לבנייה או להתאמה של עזרים וציוד לצרכים ייחודיים של התלמידים.

4.4     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים על פי תכנית הלימודים וכנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר (כמפורט ב-3.4 לעיל).

 

5.      נהלים כלליים

5.1     פרס ארצי ניתן לבית-ספר פעם אחת בלבד. במקרים מיוחדים יוגש לפרס בית ספר שזכה בעבר בפרס הארצי, וזאת רק לאחר שעברו עשר שנים מיום זכייתו ולאחר שהוכיח התמדה והצטיינות יתרה בשנים אלו וקיבל אישור על-כך מהוועדה הארצית.

5.2     בתי ספר יכולים להגיש את מועמדותם לפרס לכל המוקדם בתום השנה השנייה לפעילותם בנושא החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים.

5.3     בתי ספר רשאים להגיש את מועמדותם בתנאי שהחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים נלמד בכל הכיתות ובהתאם לתכניות החובה.

5.4     בחירת בתי הספר המצטיינים מתבצעת בשני שלבים: מחוזי וארצי, בשני מסלולים: לבתי הספר היסודיים ולבתי הספר העל-יסודיים.

5.5     בתי הספר ייבחרו על-פי מידת עמידתם בדרישות החינוכיות, הלימודיות והניהוליות המפורטות במחוון ובדפי הדיווח לפרס (ראה ב-6 להלן).

 

6.      מחוון לפעילות ולהצטיינות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים

6.1     על פי אמות המידה להצטיינות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים הוכן מחוון שישמש את בתי-הספר להתאמת פעילותם בזה"ב ולבדיקה עצמית לגבי מידת הצטיינותם. המחוון מפורסם באתר האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים בכתובת

/EducationCMS/UNITS/zahav.

6.2     מנהלי בתי ספר שיחליטו להשתלב בפעילות לקראת הפרס יבדקו את מידת התאמתם בהתאם למחוון ויציעו את מועמדותם למדריך המרכז המחוזי בזה"ב על גבי דפי הדיווח לפרס.

6.3     המדריך המרכז המחוזי ירכז את דפי הדיווח, יבדוק אותם ויגיש אותם לוועדה המחוזית.

 

7.      השלב המחוזי

7.1     ועדת ההערכה המחוזית ומרכז הוועדה ימונו על ידי מנהל המחוז. את הוועדה המחוזית  ירכז הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז, ויהיו חברים בה מפקחים כוללים, נציג המנהלים במחוז שזכה בפרס בשנה הקודמת, נציג של משטרת ישראל, נציג של מטה הבטיחות העירוני או הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ונציג ועד ההורים.

7.2     הוועדה תקיים ישיבה לבחירת 5-3 בתי ספר מצטיינים מתוך בתי הספר שהגישו את מועמדותם בדפי הדיווח.

7.3    הוועדה המחוזית תבקר בבתי-הספר עד יום חמישי, כ"ט בשבט התשע"ד, 30 בינואר 2014, ותקבע את דירוג בתי הספר המצטיינים ואת בית הספר שיוגש לשלב הארצי של הפעילות.

7.4     הוועדה תסכם את החלטותיה בכתב ותשלח מכתבים אל בתי הספר.

7.5     יו"ר הוועדה המחוזית ישלח אל יו"ר הוועדה הארצית את המחוון ואת דפי הדיווח של בית הספר שייבחר כמצטיין לשלב הארצי בצירוף נימוקי הוועדה המחוזית לבחירתו ויתאם אתו את מועד הביקור של הוועדה הארצית במחוזו.

7.6     דפי הדיווח והמחוון יגיעו אל יו"ר הוועדה הארצית עד יום חמישי, ו' באדר א' התשע"ד, 6 בפברואר 2014.

7.7     בסיום שנת הלימודים יתקיימו במחוזות טקסים להענקת פרסים ותעודות לבתי הספר המצטיינים במחוז.

 

8.      השלב הארצי

8.1     לשלב הארצי יוגש מכל מחוז בית ספר יסודי אחד ובית ספר על-יסודי אחד. כמו-כן, ייבחרו בשלב הארצי שני בתי ספר מהחינוך המיוחד: בית ספר אחד יסודי ובית ספר אחד על יסודי. בנוסף ייבחר בית ספר אחד מהמגזר החרדי.

8.2    הנהלת האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים תמנה שלוש ועדות הערכה ארציות: ועדה לבחירת בתי הספר היסודיים, ועדה אחת לבתי הספר העל-יסודיים וועדה אחת לבתי הספר בחינוך החרדי. כל ועדה  תורכב מנציגי הגופים האלה: משרד החינוך – האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים, אגפי הגיל והאגף לחינוך מיוחד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשטרה, ארגון ההורים הארצי וגופים רלוונטיים נוספים.

8.3     יושבי ראש הוועדות הארציות יקבלו מהממונה על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוז את המחוונים ואת דפי הדיווח של בתי הספר שנבחרו כמצטיינים במחוזם ואת סיכומי הוועדות המחוזיות.

8.4     חברי הוועדה הארצית יבדקו את המחוונים של בתי הספר הנבחרים, יבקרו בהם ויאשרו את זכייתם או אי זכייתם בפרס, ובהתאם לכך יאשרו את השתתפותם בטקס הממלכתי הארצי להענקת הפרס.

 8.5    הוועדה הארצית רשאית להחליט שבית הספר שנבחר כמצטיין במחוזו אינו ראוי לפרס ארצי. במקרה כזה יודיע על כך יושב ראש הוועדה הארצית לממונה על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוז. במקרים של חילוקי דעות וחוסר הסכמה יובאו הדברים להחלטת הנהלת האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים.

8.6    הביקורים של הוועדה הארצית בבתי הספר המצטיינים יתקיימו בתיאום עם הממונים על החינוך לזה"ב במחוזות עד יום חמישי, ג' בניסן התשע"ד, 3 באפריל 2014.

8.7     הוועדה הארצית תודיע למדריכים המרכזים המחוזיים על אישור בתי הספר המצטיינים עד יום שלישי, ל' בניסן התשע"ד, 30 באפריל 2014.

8.8     בחירת בתי ספר מצטיינים בחינוך המיוחד – מהחינוך המיוחד ייבחרו שני בתי ספר לשלב הארצי. בתי ספר של החינוך המיוחד המעוניינים להגיש מועמדות לפרס יגישו לממונים על החינוך לבטיחות בדרכים את דפי הדיווח כפי שמצוין בסעיפים לעיל. הממונים במחוזות יעבירו את דפי הדיווח והמחוונים אל ראשי הוועדות הארציות, והם יבחרו על פיהם את בית הספר המצטיין, יבקרו בו ויאשרו אותו.

8.9     בחירת בית ספר מצטיין במגזר החרדי – במגזר החרדי ייבחר בית ספר מצטיין אחד לפרס הארצי. בית הספר המצטיין ייבחר לאחר ביקור ועדה של החינוך החרדי בשלושה עד ארבעה בתי ספר. ועדה זו תגיש לוועדה הארצית סיכום של הביקורים והסבר מנומק על בחירת בית הספר המצטיין לשלב הארצי.

          הוועדה הארצית לבתי הספר החרדים תורכב מנציגי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים ומנציגי אגף א' החינוך המוכר שאינו רשמי.

8.10   הטקס הממלכתי הארצי – טקס הסיום להענקת הפרסים לבתי הספר המצטיינים ברמה הארצית יתקיים במעמד ממלכתי ביום שלישי, י"ב בסיוון התשע"ד, 10 ביוני 2014. 


 

פרטים נוספים ומחוון להערכה של איכות החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים אפשר למצוא באתר האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים בכתובת /EducationCMS/UNITS/zahav. אפשר גם לפנות אל הממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/3, כ"ח בחשוון התשע"ד, 01 בנובמבר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  22/08/2018