education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעג) 5.2-3  פרס שר החינוך ושר התחבורה לבתי ספר מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

1.      הרקע

פרס שר החינוך ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ניתן מדי שנה לבתי ספר מצטיינים שהתמקדו בפעילות חינוכית מוגברת בנושא הבטיחות בדרכים, תוך שימוש באמצעים חינוכיים רבים ובשילוב מקצועות הלימוד העיוניים והטכנולוגיים.

בשנת הלימודים התשע"ג נקבע הנושא "מנהיגות פורצת דרך", ולכן הפרס השנה יעסוק גם בקשר בין החינוך לבטיחות בדרכים לבין מנהיגות פורצת דרך. בבסיס שילוב הנושאים עומדת המחשבה שעל כל השותפים בסביבה התעבורתית להנהיג את התנהלותם באופן מודע וזהיר ולקבל אחריות לבטיחותם, תוך התחשבות בשותפים האחרים בדרך. 

 

2.      מטרות הפעילות

2.1     העמקת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך

2.2     העמקת העשייה בתחום החינוך לבטיחות בדרכים בבתי הספר ובקהילה

2.3     עידוד המצוינות בתחום החינוך לבטיחות בדרכים

2.4     מתן הזדמנויות ליזמות מיוחדת ועידוד הרחבתם של מעגלי הפעילויות

2.5     חיזוק מעמדו של המקצוע בטיחות בדרכים בבית הספר והעלאת יוקרתו במערכת החינוכית והציבורית

2.6     מתן הזדמנות לבתי-ספר מצטיינים להציג את פעילותם ברמה יישובית, מחוזית וארצית, לשמש בתי-ספר מדגימים ולפתוח את שעריהם לפני מחנכים עמיתים מבתי-ספר אחרים באזור, רכזים לבטיחות בדרכים ואנשי חינוך המעוניינים ללמוד כיצד להעלות את רמת הפעילות בחינוך לבטיחות בדרכים בבית-הספר ובקהילה

2.7     הענקת הערכה וגמול לבתי-ספר מצטיינים ולצוותיהם החינוכיים על פעילויות ייחודיות בתחום הבטיחות בדרכים בנוסף על הוראה סדירה בכיתות.

 

3.      אמות המידה לבחירת בתי הספר המצטיינים

3.1    לימוד נושא הבטיחות בדרכים בהתאם למיקום בתי הספר ולצורכי אוכלוסיית התלמידים והקהילה ושילוב תכניות לימודים חדשות

3.2    לימוד נושא הבטיחות בדרכים בהיקף של שעה שבועית במערכת על-פי תכנית הלימודים ובהתאם לאמור בסעיף 5.2-1 בחוזר "הודעות ומידע" עג/1

3.3     קביעת ציון בזהירות ובטיחות בדרכים בתעודה

3.4     יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים

א.  הוראה באמצעות התנסויות (מגרשי הדרכה, פארקים מוטוריים, יציאה לתצפית ולתרגול בחצר בית הספר או ברחוב וכד')

ב.    שימוש בשיטות הוראה עדכניות ושילוב טכנולוגיות ואמצעי הוראה מגוונים ומותאמים להוראת נושא הבטיחות בדרכים בבתי-הספר, כגון מיקוד הלמידה, חקר וגילוי, שימוש באינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב

ג.    בניית מודלים ומיזמים שמטרתם לקדם את נושא הבטיחות בדרכים בבית הספר וביישוב

ד.    פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לענות על הצרכים של אוכלוסיות שונות בבית הספר ובקהילה

ה.   הפעלת חונכות בזה"ב של תלמידי הכיתות הגבוהות עם תלמידי הכיתות הנמוכות ועם הגנים

ו.    הפעלת הפסקה פעילה בזה"ב

3.5    שילוב הזהירות והבטיחות בדרכים כנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר  ובנושא המרכז השנתי

א.   הכנת תכנית לימודים אינטגרטיבית בית-ספרית, שכבתית וכיתתית (גרעינית והיקפית)

ב.    הכנת חומרי למידה ייחודיים בהתאמה לאינטגרציה של תחומי הדעת

ג.    יצירת סביבות למידה של בטיחות בדרכים בכיתות, במרחב בית-הספר ובחצר

ד.    שילוב פעילויות יצירתיות ואמנותיות בהוראת הנושא (ריקוד, תנועה, המחזה, משחק, קולנוע  וכד')

 3.6    מערך הפעילות הנעשית בבתי-הספר בנושא הבטיחות בדרכים

א.   משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות וכן בניית תכנית להמשך הפעילות בנושא

ב.    מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים בהתאמה לגודלו של בית הספר

ג.    שיתוף ההורים בפעילות

ד.    פעילות בקהילה

ה.   פעילות  לאחר שעות הלימוד בבית-הספר

ו.    מעורבות של צוות המורים ופעילות הרכז לבטיחות בדרכים

ז.    פעילויות ייחודיות  העוסקות  ביום הבטיחות בדרכים

3.7     הפעלת משמרות זה"ב ו/או משמרות הסעות

א.   פעילויות מיוחדות של תלמידי משמרות הזה"ב וההסעות בבית הספר ובכיתות, כגון חונכות של תלמידים צעירים על ידי התלמידים הבוגרים בבית הספר

ב.    בדיקת תקינות הציוד של משמרות הזה"ב ומשמרות ההסעות ואחסונו במקום מוסדר

3.8    פעילות משותפת עם גורמים העוסקים בנושא הבטיחות בדרכים בקהילה: הרשות העירונית, המקומית והארצית, משטרת ישראל, המשמר האזרחי, מטה הבטיחות העירוני, מגן דוד אדום, מכבי אש, עמותות וארגוני מתנדבים ועוד.

 

4.      אמות המידה להצטיינות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר לחינוך מיוחד

4.1     לימוד נושא הבטיחות בדרכים בהתאם ליכולות התלמידים, לאפשרויות התנהלותם בדרכים ולהשתלבותם בקהילה

4.2     מערך הפעילות הנעשית בבתי הספר בנושא הבטיחות בדרכים

א.  משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות ובניית תכניות להמשך הפעילות בנושא

ב.    מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים  בהתאמה לגודלו של בית הספר

ג.    שיתוף ההורים בפעילות

ד.    ההתנהגות בהסעות

ה.   מעורבותו של צוות המורים ופעילות הרכז/המורה המוביל לבטיחות בדרכים, ובכלל זה הכשרה והשתלמויות עדכניות

ו.    פעילות משותפת עם גורמים העוסקים בבטיחות בדרכים בקהילה

ז.    פעילויות ייחודיות  העוסקות ביום המחויבות הלאומית לבטיחות בדרכים

4.3     יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים

א.  שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב)   

ב.    פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לקדם את הוראת הנושא בבית הספר

ג.    פיתוח יזמה ייחודית לבנייה או להתאמה של עזרים וציוד לצרכים ייחודיים של התלמידים

4.4     לימוד נושא הבטיחות בדרכים על פי תכנית הלימודים וכנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר (כמפורט ב-3.4 לעיל).

 

5.      נהלים כלליים

5.1     פרס ארצי ניתן לבית-ספר פעם אחת בלבד. במקרים מיוחדים יוגש לפרס בית ספר שזכה בעבר בפרס הארצי, וזאת רק לאחר שעברו עשר שנים מיום זכייתו ולאחר שהוכיח התמדה והצטיינות יתרה בשנים אלו וקיבל אישור על-כך מהוועדה הארצית.

5.2     בתי ספר יכולים להגיש את מועמדותם לפרס לכל המוקדם בתום השנה השנייה לפעילותם בנושא החינוך לבטיחות בדרכים.

5.3     בתי ספר רשאים להגיש את מועמדותם בתנאי שהחינוך לבטיחות בדרכים נלמד בכל הכיתות בהתאם לתכניות החובה.

5.4     בחירת בתי הספר המצטיינים מתבצעת בשני שלבים: מחוזי וארצי, בשני מסלולים: לבתי הספר היסודיים ולבתי הספר העל-יסודיים.

5.5     בתי הספר ייבחרו על-פי מידת עמידתם בדרישות החינוכיות, הלימודיות והניהוליות המפורטות במחוון ובדפי הדיווח לפרס (ראה ב-6 להלן).

 

6.      מחוון לפעילות ולהצטיינות בחינוך לבטיחות בדרכים

6.1     על פי אמות המידה הוכן מחוון שישמש את בתי-הספר להתאמת פעילותם בזה"ב ולבדיקה עצמית לגבי מידת הצטיינותם (המחוון מצ"ב בנספח 1 להלן).

6.2     מנהלי בתי ספר שיחליטו להשתלב בפעילות לקראת הפרס יבדקו את מידת התאמתם בהתאם למחוון ויציעו את מועמדותם למדריך המרכז המחוזי בזה"ב על גבי דפי הדיווח לפרס (את המחוון ואת דפי הדיווח אפשר לקבל מהמדריכים המחוזיים או למצוא באתר של אגף הזה"ב).

6.3     המדריך המרכז המחוזי ירכז את דפי הדיווח, יבדוק אותם ויגיש אותם לוועדה המחוזית.

 

7.      השלב המחוזי

7.1    ועדת ההערכה המחוזית ומרכז הוועדה ימונו על ידי מנהל המחוז. את הוועדה המחוזית  ירכז הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז, ויהיו חברים בה מפקחים כוללים, נציג המנהלים במחוז שזכה בפרס בשנה הקודמת, נציג של משטרת ישראל, נציג של מטה הבטיחות העירוני או הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ונציג ועד ההורים.

7.2     הוועדה תקיים ישיבה לבחירת 5-3 בתי ספר מצטיינים מתוך בתי הספר שהגישו את מועמדותם בדפי הדיווח.

7.3    הוועדה המחוזית תבקר בבתי-הספר עד יום חמישי, כ' בשבט התשע"ג, 31 בינואר 2013 ותקבע את דירוג בתי הספר המצטיינים ואת בית הספר שיוגש לשלב הארצי של הפעילות.

7.4     הוועדה תסכם את החלטותיה בכתב ותשלח מכתבים אל בתי הספר.

7.5     יו"ר הוועדה המחוזית ישלח אל יו"ר הוועדה הארצית את המחוון ואת דפי הדיווח של בית הספר שייבחר כמצטיין לשלב הארצי בצירוף נימוקי הוועדה המחוזית לבחירתו ויתאם אתו את מועד הביקור של הוועדה הארצית במחוזו.

7.6     דפי הדיווח והמחוון יגיעו אל יו"ר הוועדה הארצית עד יום חמישי, כ"ז בשבט התשע"ג, 7 בפברואר 2013.

7.7     בסיום שנת הלימודים יתקיימו במחוזות טקסים להענקת פרסים ותעודות לבתי הספר המצטיינים במחוז.

 

8.      השלב הארצי

8.1     לשלב הארצי יוגש מכל מחוז בית ספר יסודי אחד ובית ספר על-יסודי אחד. כמו-כן ייבחרו בשלב הארצי שני בתי ספר מהחינוך המיוחד: בית ספר אחד יסודי ובית ספר אחד על יסודי. כמו כן, ייבחר בית ספר אחד מהמגזר החרדי.

8.2    הנהלת האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים תמנה שלוש ועדות הערכה ארציות: אחת לבתי הספר היסודיים, אחת לבתי הספר העל-יסודיים ואחת לחינוך החרדי. כל ועדה  תורכב מנציגי הגופים האלה: האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים, אגפי הגיל במשרד החינוך, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשטרה, ארגון ההורים הארצי וגופים רלבנטיים נוספים.

8.3     יושבי ראש הוועדות הארציות יקבלו מהממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז את המחוונים ואת דפי הדיווח של בתי הספר שנבחרו כמצטיינים במחוזם ואת סיכומי הוועדות המחוזיות.

8.4     חברי הוועדה הארצית יבדקו את המחוונים של בתי הספר הנבחרים, יבקרו בהם ויאשרו את השתתפותם בטקס הממלכתי הארצי להענקת הפרס.

 8.5    הוועדה הארצית רשאית להחליט שבית הספר שנבחר כמצטיין במחוזו אינו ראוי לפרס ארצי. במקרה כזה יודיע על כך יושב ראש הוועדה הארצית לממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז. במקרים של חילוקי דעות וחוסר הסכמה יובאו הדברים להחלטת הנהלת האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים.

8.6    הביקורים של הוועדה הארצית בבתי הספר המצטיינים יתקיימו בתיאום עם הממונים על החינוך לזה"ב במחוזות עד יום חמישי, א' באייר התשע"ג, 11 באפריל 2013.

8.7     הוועדה הארצית תודיע למדריכים המרכזים המחוזיים על אישור בתי הספר המצטיינים עד יום שלישי, כ' באייר התשע"ג, 30 באפריל 2013.

8.8     בחירת בתי ספר מצטיינים בחינוך המיוחד – מהחינוך המיוחד ייבחרו שני בתי ספר לשלב הארצי. בתי ספר של החינוך המיוחד המעוניינים להגיש מועמדות לפרס יגישו לממונים על החינוך לבטיחות בדרכים את דפי הדיווח כפי שמצוין בסעיפים לעיל. הממונים במחוזות יעבירו את דפי הדיווח והמחוונים אל ראשי הוועדות הארציות והם יבחרו על פיהם את בית הספר המצטיין, יבקרו בו ויאשרו אותו.

8.9     בחירת בית ספר מצטיין במגזר החרדי – במגזר החרדי ייבחר בית ספר מצטיין אחד לפרס הארצי. בית הספר המצטיין ייבחר לאחר ביקור ועדה של החינוך החרדי בשלושה עד ארבעה בתי ספר. ועדה זו תגיש לוועדה הארצית סיכום של הביקורים והסבר מנומק על בחירת בית הספר המצטיין לשלב הארצי.

          הוועדה הארצית לבתי הספר החרדים תורכב מנציגי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים ומנציגי האגף לחינוך המוכר שאינו רשמי.

8.10   הטקס הממלכתי הארצי – טקס הסיום להענקת הפרסים לבתי הספר המצטיינים ברמה הארצית יתקיים במעמד ממלכתי ביום שני, ב' בתמוז התשע"ג, 10 ביוני 2013. 

 

נספח: מחוון להערכה של איכות החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים


 

פרטים נוספים אפשר למצוא באתר האינטרנט של  האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים. אפשר גם לפנות אל הממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/3, ט"ז בחשוון התשע"ג, 01 בנובמבר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  22/08/2018