education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעג) 5.2-4  "אמנות בזה"ב" - ציורי תלמידים
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים והפיקוח המרכז על הוראת האמנות והתיאטרון מקיימים פעילות יצירתית בשילוב לימודי האמנות והחינוך לבטיחות בדרכים. חלק מתוצריה של הפעילות ישולבו בלוחות שנה שיופקו ויופצו במערכת החינוך. הפעילות מתקיימת בשיתוף עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. מטרתה לעודד את התלמידים לתת ביטוי אמנותי אישי למושגים בטיחותיים באמצעות דימוי, בציורים, בסמל, במילה, בצורה וצבע, בטופוגרפיה (סוג הכתב, גופן, גודל) ובקומפוזיציה (ארגון הדימויים והכתב ביצירה).

הפעילות מתבססת כמסורת חינוכית כבר למעלה מעשר שנים. לוח השנה "אמנות בזה"ב" המופק בעקבות הפעילות משמש לפעילויות חינוכיות בכל מערכת החינוך והוא מבוקש מאוד בקרב מחנכים, תלמידים והורים ככלי להעצמת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים.

מהלך הפעילות

א.   הפעילות תנוהל במשותף על ידי הפיקוח על הוראת האמנות והפיקוח על הוראת הבטיחות בדרכים במחוזות.

ב.    בפעילות מוזמנים להשתתף תלמידי כל בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים במערכת החינוך, מכיתה א' ועד כיתה י"ב.

ג.    הפעילות תתקיים בשלוש רמות: בית ספרית, מחוזית וארצית. לכל רמה תיקבע ועדה שתבחר את הציורים המצטיינים.

ד.    הרכז הבית ספרי לבטיחות בדרכים ומורי האמנות יארגנו את המסגרת שבה תתקיים הפעילות. בבית הספר תוקם ועדה שבה יהיו חברים המורים לאמנות, רכז הבטיחות בדרכים בבית-הספר ונציגי מועצת התלמידים או ועדת הזה"ב. חברי הוועדה יבחרו את הציורים המצטיינים ויעבירו לוועדה המחוזית עד 10 ציורים.

ה.   בוועדה המחוזית יהיו חברים הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז, נציג מנהלי האזור של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במחוז, המפקח על הוראת האמנות במחוז ושני נציגים ממועצת התלמידים או מוועדת זה"ב, אחד מבית הספר היסודי ואחד מבית הספר העל-יסודי. יו"ר הוועדה המחוזית יהיה הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים, ואליו ישלחו בתי הספר את הציורים הנבחרים.

ו.    הוועדה המחוזית תבחר את הציורים המצטיינים ותשלח אותם אל הוועדה הארצית במשרד החינוך בירושלים לפי מפתח שיישלח בנפרד.

ז.    בוועדה הארצית יהיו חברים המפקחים הארציים של הגופים השותפים, נציגי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ונציגי מועצת התלמידים.

ח.   כל התלמידים שציוריהם ייבחרו וישולבו בלוחות השנה יקבלו כשי את לוח השנה עם הציורים הנבחרים.

ט.   24 הציורים המצטיינים ישולבו בלוחות שנה מיוחדים שיופקו לשנים התשע"ד  ו-התשע"ה.

 

התנאים להגשת הציורים

א.   המורים ידונו עם התלמידים על הקשרים בין הביטוי האמנותי ובין הבטיחות בדרכים ועל האמצעים האמנותיים להעברת מסרים על התנהגויות בטיחותיות.

ב.    הציורים ייתנו ביטוי אמנותי להבנה של הקשר בין מושגים מתחום האמנות לבין שמירה על כללי ההתנהגות הבטיחותית.

ג.    שילוב מסרים כתובים: מומלץ לשלב בציור כתוביות בנושא.

ד.    דף הציור יהיה בגודל 35x 50 ס"מ (רבע גיליון). מומלץ לצייר על נייר שמשקלו 120 גרם.

ה.   טכניקת הציור: חופשית, דו-ממדית.

ו.    סוג הצבעים: אפשרית כל בחירה.

ז.    הציור יהיה ברוחב הגיליון בלבד (לא יתקבלו ציורים שצוירו לאורך הגיליון).

ח.   שם הציור ופרטי המצייר ייכתבו על מדבקה שתודבק על גב הציור. יש להקפיד שלא לכתוב את הפרטים על הציור עצמו. שמות התלמידים שציירו את  הציורים שיכנסו ללוחות השנה יצוינו בעת תהליך ההפקה.

ט.   התלמידים יכתבו על המדבקה הסבר קצר (עד שלוש שורות) על הרעיון של הציור.

י.    התלמידים יצרפו לציוריהם חתימה על טופס ויתור על זכויות יוצרים המצוי בנספח להודעה  ואישור למשרד החינוך לפרסום הציור. טופס האישור יינתן לתלמידים באמצעות המורים בבית הספר).

יא.  רק ציורים שיענו על כל התנאים בפעילות זו יוכלו להשתתף.

 

פרטים אישיים של התלמיד (לכתיבה על המדבקה)

א.   השם הפרטי ושם המשפחה

ב.    מין התלמיד (זכר, נקבה)

ג.    תאריך הלידה

ד.    הכיתה

ה.   הכתובת הפרטית של התלמיד ומספר הטלפון הפרטי שלו

ו.    שם בית הספר

ז.    כתובת בית הספר ומספר הטלפון שלו

ח.   שם הציור.

 

לוח הזמנים

1.    הפעילות תחל ביום הבטיחות בדרכים, יום שלישי, כ"א במרחשוון התשע"ג, 6 בנובמבר 2012.

2.    המועד האחרון להגשת הציורים הנבחרים לוועדות המחוזיות: יום ראשון, כ"ח באדר התשע"ג, 10 במרס 2013.

3.    הוועדות המחוזיות תסיימנה את תהליך מיון הציורים ותשלחנה אותם לוועדה הארצית עד יום חמישי, ח' באייר התשע"ג, 18 באפריל 2013. משלוח הציורים יתבצע בהתאם למפתח הכמותי שהוגדר מראש למחוזות.

4.    הוועדה הארצית תבחר 24 ציורים מצטיינים מבין הציורים שהתקבלו מהוועדות המחוזיות במהלך חודש יוני 2013. הציורים הנבחרים ישולבו בשני לוחות שנה לשנים התשע"ד והתשע"ה.

 

נספח: טופס ויתור על זכויות יוצרים


 

בתי הספר המעוניינים להשתתף בפעילות ולקבל פרטים נוספים, ובכלל זה הצעות להיבטים שמחברים אמנות ובטיחות בדרכים, יפנו אל המדריכים המרכזים המחוזיים על הוראת החינוך לבטיחות בדרכים ואל המפקחים על האמנות במחוזות. כמו כן אפשר להיעזר בתכנים המופיעים באתר של האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים בכתובת www.education.gov.il/zahav

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/3, ט"ז בחשוון התשע"ג, 01 בנובמבר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  22/08/2018