education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעד) 5.2-4  היערכות לחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בשנה"ל התשע"ה
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

1.      מבוא

מערכת החינוך בישראל רואה בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים משימה לאומית שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות דרכים וחינוך להתנהגות בטיחותית וסובלנית, המכבדת את בני-האדם ואת חוקי המדינה.

הגוף הממונה במדינת ישראל על החינוך לבטיחות בדרכים הוא האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים במשרד החינוך, והוא האחראי על הובלת הנושא בכל מערכת החינוך. נושא הזהירות והבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב מעורבות מתמדת של הנהלות המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת של כל הצוותים החינוכיים לקראת פתיחת שנת הלימודים, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון.

ההיערכות מחייבת הן בתחום התשתיות והארגון והן בתחום הפדגוגי והלימודי, כמפורט בחוזרי הוראות הקבע תשס/1(א), סעיף 5.2-3, ו-סא/10(א), סעיף 5.2-7.

 

2.      בדיקת התשתית הבטיחותית

לפני תחילת הלימודים הנהלת המוסד החינוכי אחראית לבדוק ולוודא שבוצעו בסביבת המוסד החינוכי כל עבודות התשתית הנדרשות להבטחת שלומם של התלמידים:

-   מעברי חצייה צבועים וברורים

-   מעקות בטיחות שלמים וצבועים

-   גדרות שלמות ובטיחותיות סביב בית-הספר, ובכלל זה שערים נעולים

-   שילוט מתאים וברור

-    תמרורים תקינים המוצבים במקומות הנראים לעין, ובכלל זה סימון על הכביש ועל שפת המדרכה.

במקרים שבהם לא הושלמה עבודת התשתית הבטיחותית יפנו המנהלים בעוד מועד, לפני תחילת שנת הלימודים, אל האחראים ברשות המקומית ויוודאו את השלמת הדרוש לפני שיחלו הלימודים.

 

3.      הוראת החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בשנת הלימודים התשע"ה

בשנת הלימודים התשע"ה נמשיך לתגבר את הוראת הנושא זהירות ובטיחות בדרכים במערכת החינוך, תוך הדגשת הערך של שמירה על חיי האדם והחשיבות של פיתוח כישורי חיים בנושא.

א.    בגנים יתבצע החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים באמצעות ארגון הסביבה החינוכית וכן בפעילויות השוטפות, בפעילויות עם ההורים ובהפעלת התכניות המומלצות המופיעות באתר אגף זה"ב, אתר האגף לחינוך הקדם יסודי

(/EducationCMS/Units/preschool) ואתר גנ-נט (http://ganenet.cet.ac.il/).

ב.     בבתי-הספר היסודיים חובה ללמד את נושא הזהירות והבטיחות בדרכים שעה בשבוע, הן בכיתות א', בתכנית "ללמוד תנועה", והן בכיתות ה', בתכנית "עצמאים בשטח". חלק מכיתות ה' תתנסינה בתכנית המתוקשבת של התכנית "עצמאים בשטח" כבר בשנת הלימודים התשע"ה, במסגרת תהליך התקשוב של התכנית. בכיתות ה' יינתן ציון בזהירות ובבטיחות בדרכים בתעודה.

        יודגש כי בנוסף על שתי שכבות גיל אלו בית הספר מחויב ללמד בכל שנה את נושא הזהירות והבטיחות בדרכים לפחות שעתיים נוספות מתוך סל השעות הבית-ספרי, על פי תכנית הליבה המחייבת לכיתות א'-ו' (ראה בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), סעיף 25–3.1).

ג.     בחטיבות הביניים, בכיתות ז'-ח', תילמד התכנית "אנשים שונים באמצע הדרך" כחלק משיעורי החינוך והחברה, ובכיתות ט' תילמד התכנית "חינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים" באמצעות מורים שהוכשרו להוראתה בשעות שיקצו הנהלת המשרד ובתי הספר. בנוסף על כך ישולב הנושא בשיעורי אזרחות באמצעות יחידת הלימוד "זה"ב של אזרחות".

ד.     בחטיבה העליונה ישולב החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במקצועות הלימוד השונים וכן יילמד במסגרת תכניות מיוחדות.

בכיתות י"א תילמד התכנית "חינוך תעבורתי" במשך שעה שבועית (בכפיפות לתקציב), ותינתן על-כך הערכה בתעודה.

בכיתות י"ב תופעלנה תכניות הדרכה לנהגים צעירים באמצעות גורמים מקצועיים שאושרו על-ידי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים, וכן תופעל התכנית "שעה קלה על נהיגה" באמצעות מחנכי הכיתות. במסגרת מוט"ב (מדעים וטכנולוגיה בחברה) יוכלו תלמידים בחטיבה העליונה ללמוד את המבנית (מודולה) המשלבת פיזיקה ובטיחות בדרכים.

ה. מיזם "סינמה דרייב" של עמותת אור ירוק בשיתוף עם האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים במשרד החינוך

לקראת שנת הלימודים התשע"ה הוחלט להמשיך לקיים במערכת החינוך ברחבי ישראל את מיזם "סינמה דרייב", מיזם חינוכי וחדשני בתחום הזהירות והבטיחות בדרכים לכיתות י"א, שמטרתו להעצים את תודעת הבטיחות בדרכים בקרב תלמידים לקראת קבלת רישיון הנהיגה. המיזם קיבל את אישורם של שר החינוך ומנכ"לית המשרד בשנת הלימודים התשע"ג, והוא יופעל על ידי עמותת אור ירוק בשיתוף עם האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים במשרד החינוך.

"סינמה דרייב" היא תכנית אינטראקטיבית, תלת-ממדית ורב-חושית, הנמשכת כ-3 שעות ומאפשרת למאות משתתפים צעירים לחוות בו-בזמן אירועי נהיגה בסיכון. התכנית מכילה מנגנון מובנה הסוקר את דעותיהם של בני הנוער ואת מידת ההשפעה של התכנית עליהם. מנגנון סקר זה יעזור לזהות נקודות תורפה בתגובותיהם של הנהגים הצעירים ויאפשר טיפול נאות בהן.

מנהלי בתי הספר ורכזי הזהירות והבטיחות בדרכים יכולים להזמין את התכנית ממרכז ההזמנות בטלפון 03-6054030, בפקס' 03-6054033, או בדואר האלקטרוני בכתובת זו:
info@lomdim–acheret.co.il.


ו. תכניות העשרה

מלבד פעילויות ההוראה המחייבות תופעלנה בבתי הספר תכניות העשרה שונות, כמו "לנוע בעולם מתנועע", "אדום ירוק, "ההפסקה כזמן זה"ב", "כישורים וקשרים לחיים -הסעות תלמידים" והפעלת נאמני הסעות.
תכניות חונכות בבטיחות בדרכים המופעלות בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים:

א.    בבתי הספר היסודיים תופעל תכנית חונכות באמצעות המדריך למורה "חונכות
       בזה"ב" שבה יחנכו תלמידים מכיתות ה'-ו' את התלמידים מהכיתות הנמוכות
       ומהגנים.

ב.     בבתי הספר העל-יסודיים תופעלנה תכניות חונכות, מחויבות אישית, פעילות עם המשטרה ועוד.

כל פעילויות ההוראה והתכניות החברתיות הנזכרות לעיל תתואמנה עם המדריכים המרכזים לחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות. יישומן מחייב היערכות כוללת של מנהלי בתי-הספר, המורים והגננות וכן היערכות להשתלמויות מורים. המפקחות בגני הילדים והמפקחים הכוללים בבתי-הספר יוודאו שנושא הזהירות והבטיחות בדרכים נכלל בתכנית העבודה ובמערכת השעות של המוסד החינוכי ושהגננות והמורים משובצים להשתלמויות הייעודיות במחוזות להוראת התכניות בגנים ובכיתות בתי הספר. יש להדגיש כי המפקחים הכוללים לא יאשרו תכניות בית-ספריות ללא שילוב נושא הזהירות והבטיחות בדרכים.

 

4.      הפעלת רכזים לבטיחות בדרכים בבתי הספר

במסגרת אחד מגמולי החובה בבית הספר, נקבע בהסכם "אופק חדש" גמול עבור ריכוז הבטיחות בדרכים בבתי הספר. הרכזים הם מורים שהוכשרו ואושרו על-ידי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים. 

לקראת שנה"ל התשע"ה ידווחו המנהלים ברשימת המורים שמקבלים גמול בבית ספרם גם את פרטי הרכז/ת לזהירות ולבטיחות בדרכים. מורים אלו יקבלו גמול של 6% כפי שנקבע בהסכם אופק חדש.

בנוסף על כך יעבירו המנהלים את פרטי הרכז/ת אל הממונה המחוזי  לזהירות ולבטיחות בדרכים.

מנהלי בתי הספר יוודאו מינוי של רכז לבטיחות בדרכים בבית-ספרם, שהוכשר לתפקידו ומקבל הדרכה מקצועית מצוות האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים (פרטים נוספים בסעיף 5.2-2 בחוזר הודעות ומידע עא/1, "מינוי רכזים לבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים").

 

5.      פעילויות הסברה והדרכה

5.1     מבצעי הסברה לקראת החזרה ללימודים

מערכת החינוך משתפת פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במבצעי הסברה בטיחותיים בכלל ובהסברה לקראת החזרה ללימודים בפרט.
עם החזרה ללימודים ולקראת היציאה לחופשות חגי תשרי הגננות והמורים מתבקשים לחזור ולדון עם תלמידיהם על כללי ההתנהגות הבטיחותית בעת ההליכה ברגל, בעת המשחק (ובכלל זה בחירה מושכלת של מקומות בטוחים למשחק), לרכיבה על אופניים ולגלישה בקורקינט או בגלגליות, בנסיעה ברכב פרטי וציבורי (כולל הרכבת הקלה בירושלים והמטרונית בחיפה והקריות), ובכלל זה שימוש במתקני ריסון ברכב הפרטי. חשוב לחזור ולהדגיש  בפני התלמידים שגם ביום חג וגם ביום הכיפורים הכביש אינו מקום בטוח למשחקים.

5.2     פעילויות הסברה והדרכה למחנכים

כדי להגביר את מודעותם של הגננות ושל המורים לנושא החינוך לבטיחות בדרכים חשוב לשלב הרצאות ודיונים בנושא זה במסגרת ימי-ההיערכות, השתלמויות הגננות והמורים וישיבות הצוותים החינוכיים, גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם במהלך השנה.

המטרה היא לחשוף את כל המחנכים לחשיבות החינוך לבטיחות בדרכים ולאפשרויות המגוונות של שילוב הנושא במערכת הלימודים בכל שכבת גיל וכן להכשירם להדרכת ההורים בנושא.

להכנת ימי השתלמות ולהדרכת הגננות והמורים אפשר להיעזר ברכזי הבטיחות הבית-ספריים ובממונים המחוזיים על החינוך לזהירות בטיחות בדרכים.

 

6.      "מעטפת הבטיחות"

אגף זה"ב מקדם תכנית שנועדה להסדיר את הגעת התלמידים לבית הספר והיציאה ממנו בסוף יום הלימודים, כך שתובטח בטיחותם בכל אופני ההגעה והיציאה: בהליכה, בנסיעה ברכב ההורים, בהסעות מאורגנות ובהפעלת משמרות הזה"ב כחלק מהמערך הבית ספרי. ההיערכות תכלול פעילויות הסברה ופעילויות הסדרה של מרכיבי "מעטפת הבטיחות".

בדבר פרטים והצטרפות לתכנית יש לפנות לממונים המחוזיים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים.

6.1     פעילות הסברה והדרכה להורים

א.      מערך ההסברה בפתיחת שנת הלימודים מבוסס על עבודה משותפת של התלמידים עם ההורים ועם יתר בני המשפחה בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים. להתנהגותם של ההורים ולעמדותיהם יש מקום מרכזי בחינוך הילדים לזהירות ולבטיחות בדרכים, ולכן חשוב להציג בפניהם את מורכבות הנושא ואת חשיבות תפקידם בהקנייתו לילדים. חשוב לשתף את ההורים בפעילויות במסגרת הגן ובית הספר ולערוך להם היכרות עם חומרי הלימוד ועם הנושאים הבטיחותיים שהתלמידים עוסקים בהם בכיתות.

ב.      יש להבהיר להורי הילדים הצעירים, ובמיוחד להורים של ילדי הגן וכיתה א', כי לילד צעיר אין כישורים מתאימים להתנהלות עצמאית בדרך, ולכן עליהם ללוות את ילדיהם הצעירים לגן ולבית הספר.

רצוי להמליץ להורים של תלמידי הכיתות הנמוכות ללוות את ילדיהם לבית הספר בימים הראשונים ללימודים ולהדריך אותם בהליכה בדרך הבטוחה לבית הספר ובהתנהגות בטוחה בהסעות התלמידים. חשוב גם  להזכיר להורים כי לילד עד גיל תשע אין עדיין כישורים מתאימים לחציית כביש סואן. מומלץ להיעזר בסרט "לילדים אין בלמים" המצוי באתר של האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים.

ג.       במסגרת ההיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים מומלץ שהמחנכים יערכו פעילויות הסברה להורים באספות ההורים הכלליות, ובמיוחד להוריהם של תלמידי כיתה א', עוד לפני תחילת הלימודים. בפעילות זו יש להדגיש את תפקידם המכריע של ההורים בחינוך ילדיהם לבטיחות בדרכים, את מקומה של הדוגמה האישית ואת חשיבותם של התרגול והחזרה להפנמת הנושא.

ד.      רצוי להזמין את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם לבית הספר ולקיים אתם סיור בדרך הבטוחה לבית הספר. הדרך הבטוחה לבית הספר היא דרך שאינה ראשית ושיש לחצות בה כבישים מועטים שאינם סואנים והמסומנים במעברי חצייה (רצוי מעברים מרומזרים או כאלה שתלמידי משמרות הזה"ב מוצבים בהם).
מומלץ לשתף בפעילות זו גם תלמידים מכיתות ו' ולתרגל עם הילדים הצעירים חצייה בטוחה במעבר החצייה והתנהלות במעברי חצייה שעליהם מופקדים משמרות הזה"ב.

 

6.2     הדרך הבטוחה לבית הספר

במגמה ללמד את התלמידים לבחור דרכים בטוחות  בדרכם אל בית הספר ובחזרה ממנו, מומלץ להכין בכל רשות מקומית סדרת מפות של בתי הספר והרחובות הסמוכים אליהם. כל תלמיד יקבל מפה של סביבת בית הספר שלו ויסמן עליה את הדרך הבטוחה מביתו אל בית הספר ובחזרה ממנו. המורים ילמדו את נושא הדרך הבטוחה לבית הספר בכיתות וימליצו להורים לתרגל את ההליכה בדרך הבטוחה עם ילדיהם.

הכנת המפות והדרכת המורים וההורים תיעשינה במשותף על-ידי מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, ראשי מטות הבטיחות והממונים המחוזיים על החינוך לזהירות ובטיחות בדרכים.

חשוב להדגיש להורים את תפקידם האחראי של תלמידי משמרות הזה"ב המוצבים במעברי החצייה שליד בית הספר ולבקש מהם לשוחח על-כך גם עם ילדיהם הצעירים וגם עם ילדיהם המוצבים במשמרות הזה"ב.

מומלץ להכין חוזר מיוחד בנושא הבטיחות בדרכים בדרך לבית הספר ובחזרה ממנו ולשלוח אותו עם התלמידים אל ההורים.

 

6.3     הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב

פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית הספר. מערך ההדרכה של אגף התנועה במשטרת ישראל מכשיר את תלמידי כיתות ה' להפעלת משמרות הזה"ב. משרד החינוך רואה את תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב על ידי משטרת ישראל כמתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב כפי שהן  מפורסמות בחוזרי הוראות הקבע תשס/1(א), סעיף 5.2-3, סג/5(א), סעיף 5.2-10 ו-סג/7(א), סעיף 5.2-11.

יש להדגיש כי רק תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב רשאים למלא תפקיד זה ולא תלמידים מכיתות נמוכות יותר, גם אם הוכשרו לכך.

מנהלי בתי הספר יוודאו שכל הציוד הנדרש להפעלת תלמידי המשמרות תקין (אפודות זוהרות ותמרורי "עצור" ניידים המחוברים למוטות באורך 1.60 מ' וצבועים בצהוב), וייערכו להפעלת תלמידי המשמרות ליד מעברי החצייה שנקבעו, בשיתוף עם מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות, עם שוטרי ההדרכה ועם הממונים המחוזיים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים.

 

6.4     הסעות תלמידים

א.      ברכב פרטי: במסגרת אספות ההורים מומלץ להדריך את ההורים המסיעים את ילדיהם ברכב פרטי לשמש דוגמה להתנהגות בטיחותית, לחגור חגורת בטיחות בעת הנסיעה ברכב, להישמע להוראות משמרות הזה"ב, לא לעצור במקומות אסורים (ליד מעבר חצייה, ליד צומת, ליד מעקה בטיחות ובמקומות שמוצב בהם תמרור האוסר עצירה) ולהקפיד שהנוסעים יצאו מהרכב רק לכיוון המדרכה או שולי הכביש ולא לכיוון הכביש מומלץ להיעזר בפרויקטים, כגון: "נשק וסע", "נשק וסע לשלום".

ב.      בהסעות תלמידים: לפני תחילת שנת הלימודים מומלץ להזמין את תלמידי הכיתות הנמוכות ואת הוריהם (ובמיוחד את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם) ולתרגל אתם את  ההתנהגות הבטיחותית בהסעה לבית הספר. על התרגול לכלול עלייה לאוטובוס בבית הספר, הכרת מסלול הנסיעה, ירידה בתחנה המתאימה ליד הבית ועלייה בתחנה זו. חשוב להבהיר לתלמידים שהעלייה לאוטובוס והירידה ממנו תיעשינה רק  מהדלת הקדמית ושיש לחכות לאוטובוס בתחנה רחוק מהכביש. בירידה מהאוטובוס יש להתרחק מהכביש ולחכות על המדרכה או על השוליים עד שהאוטובוס ייסע והכביש יהיה פנוי, ורק אז אפשר להתחיל בחצייה. במסגרת "מעטפת הבטיחות" יש לקבוע את מקום הורדת והעלאת תלמידים בכניסה לבית הספר ולהתחשב ביתר משתמשי הדרך.

ג.       ברכב ציבורי: בשיעורים הראשונים של תחילת שנת הלימודים מומלץ שהמורים ידריכו את התלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית להתנהגות בטיחותית, ובכלל זה בהמתנה נכונה רחוק משפת הכביש, עלייה לרכב רק לאחר עצירתו, התנהגות נכונה בזמן הנסיעה, ירידה מהרכב רק לאחר עצירתו וחציית הכביש רק לאחר שהרכב נסע והכביש פנוי (ההנחיה תקפה גם לרכבת הקלה ולמטרונית).

ד.      מומלץ שההורים והמורים יסבירו לתלמידים את הסכנות הכרוכות בנסיעה בטרמפים ויבהירו להם שאין לנסוע ברכב עם נהגים בלתי מוכרים ושרצוי להעדיף את הנסיעה בתחבורה ציבורית.

ה.      מתחילת שנת התשס"ו תקנות התעבורה מחייבות את כל הנוסעים בהסעות תלמידים באוטובוסים לחגור חגורות בטיחות בכל נסיעה. המורים ידונו בנושא עם התלמידים בכיתות ויבהירו להם את החשיבות של חגורות הבטיחות ואת החובה לשמור על שלמותן ועל תקינותן ולהיחגר בהן בכל נסיעה.

 

7.      דיווח על תאונות דרכים שמעורבים בהן תלמידים

בכל תאונת דרכים שמעורבים בה תלמידים יש למלא טופס דיווח ולשלוח אותו אל מפקח בית הספר ואל הממונה המחוזי לזהירות ולבטיחות בדרכים.

דוגמת טופס אפשר לקבל מהממונים המחוזיים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים או להורידו מהאתר של האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים.
אגף זה"ב מנסה לקדם אפשרות לדיווח על תאונות דרכים בהם מעורבים תלמידים באמצעות מערכת המנב"סנט.

 

8.      הוראת החינוך לבטיחות בדרכים במכללות להכשרת עובדי הוראה

החינוך לבטיחות בדרכים הוא משימה לאומית. משרד החינוך קבע כי יש לשלב נושא זה כנושא חובה גם בתהליכי ההכשרה במסלולים השונים להכשרת עובדי הוראה בכל המגזרים.

החל משנת הלימודים התשס"ה נכלל החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במסגרת לימודי החובה במסלול להכשרת מורים, ועל כל מתכשר להוראה יהיה ללמוד את הנושא לפחות 12 שעות כתנאי לקבלת תעודת ההוראה.

החל משנת הלימודים התשע"ד הנושא נלמד כתכנית מקוונת.

רשימת כתובות וטלפונים של הממונים המחוזיים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים מצויה באתר בכתובת זו: 

/EducationCMS/Units/Zahav/OdotHaagaf/AddressesPhones/Madrichim.htm.


 

פרטים נוספים אפשר לקבל מהממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במטה ובמחוזות וכן באתר האינטרנט של האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים בכתובת זו: www.education.gov.il/zahav.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/12, כ"ד באב התשע"ד, 20 באוגוסט 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  22/08/2018