education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעה) 5.2-2  פרס לבתי ספר מצטיינים בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

1.      הרקע

הפרס ניתן מדי שנה לבתי ספר מצטיינים שהתמקדו בפעילות חינוכית מוגברת בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים, תוך שימוש באמצעים חינוכיים מגוונים ובשילוב מקצועות הלימוד העיוניים והטכנולוגיים ותוך יישום הבטיחות בדרכים בהתנהלות היום-יומית של בית-הספר.

בשנת הלימודים התשע"ה, במסגרת העיסוק בנושא המערכתי הרב-שנתי "האחר הוא אני", יעסוק הפרס גם בקשר שבין החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים לבין היחס לאחר בדרך ולהתחשבות בו. בבסיס שילוב הנושאים עומדת המחשבה שעל כל השותפים בסביבה התעבורתית להנהיג את התנהלותם באופן מודע וזהיר ולקבל אחריות לבטיחותם, תוך התחשבות בשותפים האחרים בדרך ובשונות שבין בני האדם.

החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים רלוונטי מאוד לתלמידים, הן בהיבט העיוני והן בהיבט המעשי ונמצא בהלימה לעקרונות הלמידה המשמעותית. הוא בא לידי ביטוי גם בתכנית "בתי ספר של החופש הגדול" במסגרת המהלך "מחנכים מסביב לשעון".

 

2.      מטרות הפעילות

2.1     העמקת המודעות לנושא הזהירות והבטיחות בדרכים במערכת החינוך

2.2     העמקת העשייה בתחום החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר ובקהילה

2.3     עידוד המצוינות בתחום החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים

2.4     מתן הזדמנויות ליזמות מיוחדת ועידוד הרחבתם של מעגלי הפעילויות

2.5     חיזוק מעמדו של המקצוע זהירות ובטיחות בדרכים בבית הספר והעלאת יוקרתו במערכת החינוכית והציבורית

2.6    מתן הזדמנות לבתי-ספר מצטיינים להציג את פעילותם ברמה יישובית, מחוזית וארצית, לשמש בתי-ספר מדגימים ולפתוח את שעריהם לפני מחנכים עמיתים מבתי-ספר אחרים באזור, רכזים לזהירות ולבטיחות בדרכים ואנשי חינוך המעוניינים ללמוד כיצד להעלות את רמת הפעילות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבית-הספר ובקהילה

2.7     הענקת הערכה וגמול לבתי-ספר מצטיינים ולצוותיהם החינוכיים על פעילויות ייחודיות בתחום הזהירות והבטיחות בדרכים בנוסף על הוראה סדירה של הנושא בכיתות.

 

3.      אמות המידה לבחירת בתי הספר המצטיינים

3.1     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בהתאם למיקום בית הספר ולצורכי אוכלוסיית התלמידים והקהילה ושילוב תכניות לימודים חדשות

3.2     יישום מעטפת הבטיחות בכניסה וביציאה מבית-הספר הלכה למעשה

3.3     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בהיקף של שעה שבועית במערכת על-פי תכנית הלימודים ובהתאם לאמור בסעיף 5.2-4 בחוזר "הודעות ומידע" עד/12, "היערכות לחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בשנה"ל התשע"ה"

3.4     קביעת ציון בזהירות ובטיחות בדרכים בתעודה

3.5     יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים

א.    הוראה באמצעות התנסויות (מגרשי הדרכה, פארקים מוטוריים, יציאה לתצפית ולתרגול בחצר בית הספר או ברחוב וכדומה)

ב.     שימוש בשיטות הוראה עדכניות ושילוב טכנולוגיות ואמצעי הוראה מגוונים ומותאמים להוראת נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בבתי-הספר, כגון מיקוד הלמידה, חקר וגילוי, שימוש באינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב

ג.     בניית מודלים ומיזמים שמטרתם לקדם את נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בבית הספר וביישוב

ד.     פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לענות על הצרכים של אוכלוסיות שונות בבית הספר ובקהילה

ה.    הפעלת תלמידי הכיתות הגבוהות כחונכים בזה"ב לתלמידי הכיתות הנמוכות ולילדי גנים

ו.     הפעלת הפסקה פעילה בזה"ב.

3.6    שילוב הזהירות והבטיחות בדרכים כנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר ובמסגרת העיסוק בנושא המערכתי

א.    הכנת תכנית לימודים אינטגרטיבית בית-ספרית, שכבתית וכיתתית (גרעינית והיקפית)

ב.     הכנת חומרי למידה ייחודיים תוך שילוב תחומי הדעת השונים

ג.     יצירת סביבות למידה בנושא בטיחות בדרכים בכיתות, במרחב בית-הספר ובחצר

ד.     שילוב פעילויות יצירתיות ואמנותיות בהוראת הנושא (ריקוד, תנועה, המחזה, משחק, קולנוע  וכד').

 3.7    מערך הפעילות הנעשית בבית הספר בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים

א.    משך הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות

ב.     בניית תכנית להמשך הפעילות

ג.     מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים בהתאמה לגודלו של בית הספר

ד.     שיתוף ומעורבות ההורים בפעילות

ה.    למידה באמצעות פרויקט חברתי – תרומה לקהילה

ו.     פעילות  לאחר שעות הלימוד בבית הספר

ז.    מעורבות של צוות המורים ופעילות הרכז לזהירות ולבטיחות בדרכים

ח.    פעילויות ייחודיות  העוסקות  ביום הזהירות והבטיחות בדרכים.

3.8     יישום מעטפת הבטיחות על כל מרכיביה:     

א.    הפעלת משמרות זה"ב ו/או משמרות הסעות בבית הספר ובכיתות, כגון חונכות של התלמידים הצעירים על ידי התלמידים הבוגרים בבית הספר

ב.     בדיקת תקינות הציוד של משמרות הזה"ב ומשמרות ההסעות ואחסונו במקום מוסדר

ג.     לימוד "הדרך הבטוחה" עבור התלמידים ההולכים ברגל לבית הספר וממנו

ד.     הפעלת פרויקטים כגון "נשק וסע" כחלק מההסדרים המתבקשים במעטפת הבטיחות

ה.    הסדרת הסעות מאורגנות

ו.     בבתי הספר העל יסודיים – מתן פתרונות לתלמידים המגיעים עם אופניים חשמליים.

3.9     פעילות משותפת עם גורמים העוסקים בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים בקהילה: הרשות העירונית, המקומית והארצית, משטרת ישראל, המשמר האזרחי, מטה הבטיחות העירוני, מגן דוד אדום, מכבי אש, עמותות וארגוני מתנדבים ועוד.

 

4.     אמות המידה להצטיינות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר לחינוך מיוחד

4.1     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בהתאם ליכולות התלמידים, לאפשרויות התנהלותם בדרכים ולהשתלבותם בקהילה

4.2     מערך הפעילות הנעשית בבית הספר בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים

א.    משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות

ב.     בניית תכניות להמשך הפעילות

ג.     מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים  בהתאמה לגודלו של בית הספר

ד.     שיתוף ומעורבות ההורים בפעילות

ה.    שמירה על התנהגות נאותה בהסעות

ו.     מעורבותו של צוות המורים ופעילות הרכז/המורה המוביל את נושא הזהירות והבטיחות בדרכים, ובכלל זה הכשרה והשתלמויות עדכניות

ז.     פעילות משותפת עם גורמים העוסקים בבטיחות בדרכים בקהילה

ח.    פעילויות ייחודיות  העוסקות ביום המחויבות הלאומית לבטיחות בדרכים.

4.3     יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים

א.    שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב)   

ב.     פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לקדם את הוראת הנושא בבית הספר

ג.     פיתוח יזמה ייחודית לבנייה או להתאמה של עזרים וציוד לצרכים ייחודיים של התלמידים.

4.4     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים על פי תכנית הלימודים וכנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר (כמפורט בס"ק 3.3 לעיל).

 

5.      נהלים כלליים

5.1     פרס ארצי ניתן לבית-ספר פעם אחת בלבד. במקרים מיוחדים יוגש לפרס בית ספר שזכה בעבר בפרס הארצי, וזאת רק לאחר שעברו עשר שנים מיום זכייתו ולאחר שהוכיח התמדה והצטיינות יתרה בשנים אלו וקיבל אישור על-כך מהוועדה הארצית.

5.2     בתי ספר יכולים להגיש את מועמדותם לפרס לכל המוקדם בתום השנה השנייה לפעילותם בנושא החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים.

5.3     בתי ספר רשאים להגיש את מועמדותם בתנאי שהחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים נלמד בכל הכיתות ובהתאם לתכניות החובה.

5.4     בחירת בתי הספר המצטיינים מתבצעת בשני שלבים: מחוזי וארצי, בשני מסלולים: לבתי הספר היסודיים ולבתי הספר העל-יסודיים.

5.5     בתי הספר ייבחרו על-פי מידת עמידתם בדרישות החינוכיות, הלימודיות והניהוליות המפורטות במחוון ובדפי הדיווח לפרס (ראה ב-6 להלן).

 

6.    מחוון לפעילות ולהצטיינות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים

6.1     על פי אמות המידה להצטיינות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים הוכן מחוון המפרט תחומים ותחומי משנה שבהם מצופה שתתקיים פעילות של בתי הספר בזה"ב. המחוון ככלי להערכה פנימית מאפשר לבתי הספר לבחון את פעילותם לגבי מידת הצטיינותם, וככלי להערכה חיצונית משמש את הממונים באגף זה"ב להעריך את מידת המצוינות בעשייה הבית-ספרית בתחום. המחוון מפורסם באתר האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים בכתובת זו:

/EducationCMS/Units/Zahav/YozmotVepeiluyot/PrasAsarim/Mechvan_Sarim.htm .

6.2     מנהלי בתי ספר שיחליטו להשתלב בפעילות לקראת הפרס יבדקו את מידת התאמתם בהתאם למחוון ויציעו את מועמדותם למדריך המרכז המחוזי בזה"ב על גבי דפי הדיווח לפרס.

6.3     המדריך המרכז המחוזי ירכז את דפי הדיווח, יבדוק אותם ויגיש אותם לוועדה המחוזית.

 

7.      השלב המחוזי

7.1     ועדת ההערכה המחוזית ומרכז הוועדה ימונו על ידי מנהל המחוז. את הוועדה המחוזית ירכז הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז, ויהיו חברים בה מפקחים כוללים, נציג המנהלים במחוז שזכה בפרס בשנה הקודמת, נציג של משטרת ישראל, נציג של מטה הבטיחות העירוני או הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ונציג ועד ההורים.

7.2     הוועדה תקיים ישיבה לבחירת 5-3 בתי ספר מצטיינים מתוך בתי הספר שהגישו את מועמדותם בדפי הדיווח.

7.3    הוועדה המחוזית תבקר בבתי-הספר עד יום חמישי, ט' בשבט התשע"ה,  29 בינואר 2015, ותקבע את דירוג בתי הספר המצטיינים ואת בית הספר שיוגש לשלב הארצי של הפעילות.

7.4     הוועדה תסכם את החלטותיה בכתב ותשלח מכתבים אל בתי הספר.

7.5     יושב ראש הוועדה המחוזית ישלח אל יושב ראש הוועדה הארצית את המחוון ואת דפי הדיווח של בית הספר שייבחר כמצטיין לשלב הארצי בצירוף נימוקי הוועדה המחוזית לבחירתו, ויתאם אתו את מועד הביקור של הוועדה הארצית במחוזו.

7.6     דפי הדיווח והמחוון יגיעו אל יושב ראש הוועדה הארצית עד יום חמישי, ט"ז בשבט התשע"ה, 5 בפברואר 2015.

7.7     בסיום שנת הלימודים יתקיימו במחוזות טקסים להענקת פרסים ותעודות לבתי הספר המצטיינים במחוז.

 

8.      השלב הארצי

8.1     לשלב הארצי יוגשו בית ספר יסודי אחד ובית ספר על-יסודי אחד מכל מחוז. כמו-כן יוגשו שני בתי ספר מהחינוך המיוחד: בית ספר יסודי ובית ספר על יסודי. בנוסף יוגש בית ספר אחד מהמגזר החרדי.

8.2    הנהלת האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים תמנה שתי ועדות הערכה ארציות: ועדה לבחירת בתי הספר היסודיים וועדה לבחירת בתי הספר העל-יסודיים. בהתאם לצורך תמונה גם ועדה לבחירת בתי הספר בחינוך החרדי. כל ועדה  תורכב מנציגי הגופים האלה: משרד החינוך – האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים, אגפי הגיל והאגף לחינוך מיוחד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשטרה, ארגון ההורים הארצי וגופים רלוונטיים נוספים.

8.3     יושבי ראש הוועדות הארציות יקבלו מהממונה על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוז את המחוונים ואת דפי הדיווח של בתי הספר שנבחרו כמצטיינים במחוזם ואת סיכומי הוועדות המחוזיות.

8.4     חברי הוועדה הארצית יבדקו את המחוונים של בתי הספר הנבחרים, יבקרו בהם ויאשרו את זכייתם או אי זכייתם בפרס, ובהתאם לכך יאשרו את השתתפותם בטקס הממלכתי הארצי להענקת הפרס.

 8.5    הוועדה הארצית רשאית להחליט שבית הספר שנבחר כמצטיין במחוזו אינו ראוי לפרס ארצי. במקרה כזה יודיע על כך יושב ראש הוועדה הארצית לממונה על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוז. במקרים של חילוקי דעות וחוסר הסכמה יובאו הדברים להחלטת הנהלת האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים.

8.6    הביקורים של הוועדה הארצית בבתי הספר המצטיינים יתקיימו בתיאום עם הממונים על החינוך לזה"ב במחוזות עד יום חמישי, ו' בניסן התשע"ה, 26 במרס 2015.

8.7     הוועדה הארצית תודיע למדריכים המרכזים המחוזיים על אישור בתי הספר המצטיינים עד יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ה, 16 באפריל 2015.

8.8     בחירת בתי ספר מצטיינים בחינוך המיוחד – מהחינוך המיוחד ייבחרו שני בתי ספר לשלב הארצי. בתי ספר של החינוך המיוחד המעוניינים להגיש מועמדות לפרס יגישו את דפי הדיווח לממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים כפי שמצוין בסעיפים לעיל. הממונים במחוזות יעבירו את דפי הדיווח והמחוונים אל ראשי הוועדות הארציות, והם יבחרו על פיהם את בתי הספר המועמדים להצטיינות, יבקרו בהם ובעקבות כך יבחרו את המוסד המצטיין.

8.9     בחירת בית ספר מצטיין במגזר החרדי – מהמגזר החרדי ייבחר בית ספר אחד לשלב הארצי. בית הספר המצטיין ייבחר לאחר ביקור ועדה של החינוך החרדי בשלושה עד ארבעה בתי ספר. ועדה זו תגיש לוועדה הארצית סיכום של הביקורים והסבר מנומק על בחירת בית הספר המצטיין לשלב הארצי.

          הוועדה הארצית לבתי הספר החרדים תורכב מנציגי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים ומנציגי המחוז החרדי.

8.10   הטקס הממלכתי הארצי – טקס הענקת הפרסים לבתי הספר המצטיינים ברמה הארצית יתקיים במעמד ממלכתי ביום שני, כ"א בסיוון התשע"ה, 8 ביוני 2015. 


 

פרטים נוספים ומחוון להערכה של איכות החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים אפשר למצוא באתר האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים בכתובת זו: /EducationCMS/UNITS/zahav. אפשר גם לפנות אל הממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות באמצעות דרכי ההתקשרות המפורסמים באתר.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/4, ט' בכסלו התשע"ה, 01 בדצמבר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  22/08/2018