education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

5.2-13  מינוי רכזים לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים

 

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

תוקף ההוראה: החל מ-1 בספטמבר 2015.

תאריך הפרסום: י"ז באלול התשע"ה, 1 בספטמבר 2015.

התחולה: בתי הספר היסודיים, בתי הספר העל-יסודיים.

תמצית ההוראה

במסגרת הסכם "אופק חדש" מנהל בית הספר רשאי למנות רכז לזהירות ולבטיחות בדרכים כאחד מבעלי התפקידים המקבלים גמול ריכוז. עבור ריכוז נושא הבטיחות בדרכים נקבע גמול של 6%.

בהנחיה זו מתוארת מהות עבודתם של הרכזים לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר ואת הפעילויות שעליהם לבצע במסגרת תפקידם. החוזר מפרט את דרישות הסף למינויים של הרכזים ואת תהליך הפיתוח המקצועי הנדרש לעבודתם. החוזר מגדיר את היקף הגמול הניתן עבור עבודת הרכזים ומפרט את הנהלים שעל מנהלי בתי הספר למלא בהליך מינויים.

הסטטוס: חדש.

הוראות תקפות בנושאים קשורים  

-     סעיף 5.2-3 בחוזר הוראות הקבע תשס/1 (א), "היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בתחילת שנת הלימודים" – בתוקף

-     סעיף 5.2-10 בחוזר הוראות הקבע סג/7 (א), "נהלים להפעלת תלמידי משמרות הזה"ב" – בתוקף.

הגורם האחראי

א.     שם היחידה: אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

ב.     בעל התפקיד: מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

ג.     מספר הטלפון: 02-5602294

ד.     כתובת הדוא"ל: maxav@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.          רקע

2.           דרישות הסף למינוי מורה לתפקיד רכז לבטיחות בדרכים

3.          פיתוח מקצועי לרכזי זהירות ובטיחות בדרכים

4.          גמול ריכוז

5.          המשימות העיקריות של רכזי זהירות ובטיחות בדרכים

6.          הנחיות למנהלים.

 

1.      רקע

רכז הזהירות והבטיחות בדרכים אחראי על הלמידה בנושא החינוך לבטיחות בדרכים, על הכנת תכנית עבודה בית-ספרית ועל ארגון פעילויות חינוכיות, חברתיות וקהילתיות בנושא בבית-הספר.

באחריות הרכז להוביל את הגדרת החזון, העקרונות והמטרות של בית הספר בנושא הבטיחות בדרכים ולהגביר את המודעות לחשיבותו, תוך הפעלת כלל אוכלוסיית בית הספר ושיתוף ההורים וגורמים נוספים בקהילה. עליו לרכז את הלמידה ולהנחות את הצוותים.

תפקיד הרכז לבטיחות בדרכים נכלל ברשימת בעלי התפקידים בבתי-הספר. רכזי הבטיחות בדרכים הם מורים בבית הספר, בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות, המלמדים בטיחות בדרכים בכיתה אחת לפחות. הרכזים נבחרים על ידי מנהל בית הספר לרכז את פעילות הזה"ב, בהתאמה לחזון הבית-ספרי ולמדיניות אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.


 

2.      דרישות הסף למינוי מורה לתפקיד רכז לבטיחות בדרכים

  •        עובד הוראה פעיל בבית הספר, בעל תעודת הוראה או רישיון הוראה
  •        בעל ותק בהוראה של 3 שנים לפחות
  •        מלמד בטיחות בדרכים בכיתה אחת לפחות
  •        הרכז נבחר על ידי מנהל בית הספר כמתאים להוביל את נושא החינוך לבטיחות בדרכים, ומינויו מאושר גם על ידי הממונה על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוז.
  •        הרכז משתתף במסגרות לפיתוח מקצועי המכשירות אותו לתפקיד מטעם אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

 

3.      פיתוח מקצועי לרכזי זהירות ובטיחות בדרכים

על רכזי זהירות ובטיחות בדרכים לעבור תהליך של פיתוח מקצועי. התהליך כולל את הקורסים האלה:

  • קורס הכשרה לתפקיד רכז בטיחות בדרכים, שיבוצע בשני שלבים:

א.     קורס רכזים א'

ב.     קורס רכזים ב'.

  • קורסים לפיתוח מקצועי של רכזי בטיחות בדרכים במהלך תפקידם.

רשימת הקורסים מתפרסמת במתווה לפיתוח המקצועי במנהל להכשרה והשתלמויות ובאתר זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

 

4.      גמול ריכוז

4.1     רכז שמונה על פי דרישות הסף זכאי לגמול ריכוז של 6%.

4.2     גמול הריכוז יינתן בהתאם לשלבי החינוך ולמסגרות התקציביות האלה:

א.    בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים יינתן הגמול במסגרת הסכם "אופק חדש". מנהל בית הספר ידווח על הרכז במערכת משכ"ית (שיבוץ ומדב"ס).

ב.     בחטיבות העליונות יינתן גמול ריכוז בהתאם לתקציב הקיים באגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. גמול הריכוז יוקצה באמצעות הבעלויות (רשויות מקומיות, רשתות) ויועבר למוסדות החינוך, בעקבות דיווח של מנהל בית הספר לממונה על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוז.

 

5.      המשימות העיקריות של רכזי זהירות ובטיחות בדרכים

רכזי הזהירות והבטיחות בדרכים נדרשים לפעילויות האלה במסגרת תפקידם:

5.1     הרכז יגיש כל שנה תכנית לימודים עדכנית בבטיחות בדרכים המשולבת בתכנית הלימודים הבית-ספרית. על התכנית לקבל את אישורם של מנהל בית הספר והממונה על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוז.

5.2    על הרכז ליישם ולהטמיע את מעטפת הבטיחות על כל מרכיביה בבית הספר.

5.3     על הרכז ליישם ולהטמיע את מעטפת הבטיחות האישית באמצעים האלה:

א.    הוראת התכנית "ללמוד תנועה" בכיתות א' ו-ב'

ב.     הוראת התכנית "עצמאים בשטח" בכיתות ה'

ג.     הכשרת משמרות הזה"ב בכיתות ה'-ו' והפעלתן

ד.     הוראת החינוך לבטיחות בדרכים בכיתות ט'

ה.    הוראת המבנית "זה"ב של אזרחות" במקצוע האזרחות בכיתות ט'

ו.     הוראת החינוך התעבורתי בכיתות י'

ז.     הדרכת מורי זה"ב וצוותי המורים במקצועות השונים בנושא שילוב תכני הזה"ב בתחומי הדעת השונים, תוך שימוש בחומרי הדרכה והסברה עדכניים בנושא

ח.    הובלת פעילויות של חונכות, מחויבות אישית והתנדבות בבטיחות בדרכים

ט.    שותפות פעילה בהקמת מרכז למידה ומרחבי למידה בבטיחות בדרכים

5.4     על הרכז לדווח לממונה המחוזי בזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח ולהנהלת המחוז במקרה של תאונה שבה מעורבים תלמידי בית הספר.

5.5     על הרכז להוביל פעילויות העוסקות בהגברת מודעות והתנהגות בטוחה בבית הספר ובפעילויות מחוצה לו: בבית, בחצר ובמרחבים הציבוריים.

5.6     על הרכז לארגן ולהוביל פעילויות חינוכיות שיסייעו להגברת המודעות של התלמידים והצוות החינוכי לחשיבות יצירת נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות, למען שילובם המיטבי בחברה. על הרכז לעבוד בשיתוף עם גורמים ציבוריים רלבנטיים העוסקים בנושא הנגישות.

 

6.      הנחיות למנהלים

6.1     על המנהלים למנות את רכז הזה"ב בבית ספרם על פי האמור לעיל ולהעביר את כתב המינוי אל הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז עד ליום חמישי, ב' בחשוון התשע"ו, 15 באוקטובר 2015 לכל המאוחר.

6.2     המנהלים נדרשים לוודא כי המורה המיועד לתפקיד רכז הבטיחות עומד בדרישות הסף.

6.3     על המנהלים להנחות את הרכז ולעדכן אותו בתכנית לימודים בית-ספרית בבטיחות בדרכים לשנת הלימודים התשע"ו.

6.4     על המנהלים לאשר את תכנית הלימודים הבית-ספרית בחתימתם ולשלוח אותה אל הממונה המחוזי על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, כדי לקבל את אישורו החתום. עיכוב בהגשת תכנית העבודה הבית-ספרית עלול להוביל לעיכוב/ביטול קבלת הגמול האמור.

6.5     מנהלי בתי הספר והרכזים יוכלו להסתייע בממונים על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוזות שפרטיהם מפורסמים באתר בכתובת זו: /EducationCMS/Units/Zahav/ OdotHaagaf/AddressesPhones/Madrichim.htm

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/1(א), י"ז באלול התשע"ה, 01 בספטמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020