education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.3 ביטחון

5.3-64  נוהלי ביטחון בבתי הספר - שילוב תלמידים בתרגילים של כוחות ביטחון וחירום

 

הוראה זו מבוטלת

 

1.      כללי

1.1     במהלך שנת הלימודים מבוצעים תרגילים על ידי  כוחות הביטחון והחירום שבהם מתבקש שיתופם של תלמידים.

1.2     משרד החינוך ישתדל לסייע לקיים את התרגילים ללא פגיעה במערכת הלימודים השגרתית במידת האפשר.

1.3     השתתפות התלמידים בתרגיל לא תארך יותר מ-3 שעות.

1.4     בכל תרגיל  בשילוב תלמידים תינתנה הנחיות בתחום הבטיחות.

1.5     חוזר זה מתייחס לתרגילים בתחומי המוסד החינוכי; לגבי תרגילים בהשתתפות תלמידים מחוץ למוסד ראה את חוזר נוהלי שעת החירום שבתוקף.

 

2.      פירוט הנוהל

2.1     כל גוף המבקש לשלב תלמידים בתרגיל או לבצע תרגיל בין כותלי המוסד החינוכי או מחוצה לו יפנה בכתב לקב"ט הרשות ובאמצעותו לקב"ט מחוזי של משרד החינוך כחודשיים לפני המועד של ביצוע התרגיל. הבקשה תכלול פרטים אלו:

-    שם בית הספר ושם הרשות המקומית

-    מטרת התרגיל

-    רקע כללי לתרגיל

-    שיטת הביצוע של התרגיל

-    הכוחות המשתתפים ומשימותיהם

-    הנושאים המינהליים הנדרשים

-    מספר התלמידים הנדרש לתרגיל ושכבת הגיל

-    שעות התרגיל

-    השעות שבהן התלמידים נדרשים להשתתף בתרגיל.

2.2     הקב"ט המחוזי יפנה את הבקשה לקב"ט הרשותי.

2.3     קב"ט הרשותי ייפגש עם הנהלת בית הספר, יציג לפניה את מתווה התרגיל, ויקבל את תשובתה.

2.4     תשובת המוסד החינוכי והרשות המקומית תיבחן על ידי הקב"ט המחוזי, ותועבר תשובה בהתאם לאחר קבלת אישור ממנהל המחוז.

2.5     מנהל בית הספר יעדכן את הורי התלמידים בכתב אודות מתווה התרגיל  וחלקם של התלמידים בו.

2.6     כל תלמיד המיועד להשתתף בתרגיל חייב להמציא אישור של ההורים בכתב.

2.7     מנהל בית ספר המבקש לקיים בבית ספרו תרגיל בהשתתפות כוחות החירום וההצלה יפנה בקשה בכתב לקב"ט הרשות.

2.8     לאחר אישור קב"ט הרשות תועבר פנייה לקב"ט המחוז.

 

 

מבוטל מיום 11/4/22
 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/2(א), כ"ד בתשרי התשע"ג, 10 באוקטובר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022