education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.3 ביטחון

5.3-54  נוהלי ביטחון בבתי הספר- מבוא

 

1.      תמצית

1.1     חוזר זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של הביטחון במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי (חוגי העשרה, פעילות תנועות הנוער, פעילות המתנסים) בתוך בית הספר. החוזר מחליף את חוזר הוראות הקבע סו/3(ב) באותו נושא.

1.2     הצורך בפרסום חוזר חדש נבע מהסיבות האלה:

-    עדכון הנחיות הביטחון

-    הוספת נהלים חדשים.

1.3     על פי החלטת ממשלה 5719 מ-25 ביוני 1995 נקבע:

1.3.1  על משטרת ישראל, במסגרת אחריותה הכוללת לביטחון הפנים, חלה גם האחריות המלאה לאבטחת מוסדות החינוך.

1.3.2  אבטחת מוסדות החינוך תתבצע באחריות משטרת ישראל בהתאם לשיקוליה המקצועיים והמבצעיים של המשטרה ועל פי הקריטריונים שייקבעו על ידה תוך התבססות על אבטחה נקודתית וסביבתית.

1.4    החלטת הממשלה מס' 3738 מתאריך 3 באוקטובר 2011 מוסיפה להחלטות הממשלה הקיימות – מס' 5719 מיום 25.6.1995, מס' 4514 מיום 4.12.2005 ומס' 404 מיום 27.8.2006 – גם התמודדות עם שמירה על ביטחון הציבור.

1.5    משטרת ישראל היא הגורם המוסמך להנחות את קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך (להלן מוסה"ח), ובהעדרם באמצעות מנכ"ל/מזכיר הרשות המקומית או באמצעות מנהל שהוסמך לכך על ידי ראש הרשות המקומית. על מנהל בית הספר לפעול בהתאם להנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה על ידי קב"ט הרשות המקומית ו/או משטרת ישראל ו/או הקב"ט המחוזי ו/או מנהל האגף בהכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית או מי שמונה מטעמו.

1.6    תפקידו של רכז הביטחון, המרכז את תחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות  לחירום בבית הספר, לסייע למנהל בית הספר להוציא לפועל את הנחיות הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום החלות על המוסד, לרבות בפעילות חוץ-בית-ספרית.

 

2.      התוקף

החל מ-1 באוקטובר 2012.

 

3.      התחולה

 כלל בתי הספר בפיקוח משרד החינוך.

 

4.      הסטטוס

 החלפה.

 

5.      חוזרים קודמים באותו נושא

-    סעיפים 5.3-50 עד 5.3-34 בחוזר הוראות הקבע סו/3(ב), "נוהלי ביטחון בבתי הספר"מבוטלים

-    סעיף 6.2-26 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג), "טיולים-היבטים ביטחוניים" בתוקף

-    סעיף 6.2-27 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג), "הביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית" –  בתוקף.

 

6.      חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-    סעיף 5.4-6 בחוזר הוראות הקבע סד/7(ב), "נוהלי שעת חירום במערכת החינוך" בתוקף

-    סעיף 3.3-5 בחוזר סז/8(ג), "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות החינוך רשמיים" – בתוקף

-    סעיף 3.7-65 בחוזר עא/10(א), "הנחיות ליישום החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד החינוך"   בתוקף.

 

7.      המשנה החינוכית

7.1     פעילותו של בית הספר היא על פי ההנחיות הביטחוניות  הניתנות על ידי גורמי הביטחון באמצעות האגף הבכיר לביטחון במשרד החינוך, הקב"טים המחוזיים, קב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות ורכזי הביטחון בבתי הספר.

7.2     יש לבצע את ההנחיות כפי שהן מוכתבות במלואן, ושום גורם בבית הספר או ברשות המקומית אינו רשאי לשנותן או להקל בהן ללא אישור בכתב של מנהל גף אבטחת מוסדות חינוך במשרד החינוך.

 

8.      התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים באבטחה ובביטחון של תלמידי מערכת החינוך: למנהלי בתי הספר, לבעלי התפקידים בבתי הספר (סגן המנהל, רכז הביטחון, יועץ החינוך, אב הבית), לקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות, לקב"טים המחוזיים, למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, למנהלי אגפים עצמאיים ולמנהלי המינהלים במטה משרד החינוך.

 

9.      יישום ומעקב

להלן פירוט הגופים האחראים על יישום הוראות החוזר:

-    מנהלי בתי הספר

-    רכזי הביטחון, הבטיחות ושעת החירום בבתי הספר

-    קב"טי הרשויות וקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות

-    המפקחים הכוללים על בתי הספר.

 

10.    הגורם האחראי

א.    שם היחידה: האגף הבכיר לביטחון, לשעת לחירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך

ב.     בעל התפקיד: מנהל גף אבטחת מוסדות חינוך

ג.     מס' הטלפון: 02-5602544

ד.     מס' הפקס: 02-5602533

ה.    כתובת הדוא"ל:  shimonav@education.gov.il

 

11.    נספחים

נספח א לסעיף  5.3-55: אישור למינוי רכז ביטחון, בטיחות וחירום

נספח ב לסעיף  5.3-55: כתב מינוי לרכז הביטחון, הבטיחות והחירום

נספח ג לסעיף 5.3-55: תכנית עבודה שנתית – דוגמה

נספח לסעיף  5.3-56:  מפרט  124 - גדר ביטחון, רשת מולחמת

נספח א לסעיף 5.3-57: דוח סריקות

נספח ב לסעיף 5.3-57: דוח נכנסים/יוצאים

נספח ג לסעיף 5.3-57:  הנחיות לשמירה על הנשק שבידי המאבטח מפני חטיפה

נספח לסעיף 5.3-58:  התחייבות עובדי הוראה המחזיקים בנשק

נספח לסעיף 5.3-65: דוח על אירוע חירום חריג

נספח לסעיף 5.3-66:  טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים

נספח א לסעיף 5.3-67: פרטי התלמיד הנעדר

נספח ב לסעיף 5.3-67: תיעוד אישורי הורים להשתתפות בנם/בתם בחיפוש נעדר/ים

נספח לסעיף 5.3-68: החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001.

 

 ____________________________________

1. סעיף 5.3-54 משמש מבוא לסעיפים 5.3-55 עד 5.3-68 בחוזר זה – חוזר הוראות הקבע עג/2(א).


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/2(א), כ"ד בתשרי תשע"ג, 10 באוקטובר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014