education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.4 שעת חירום

(תשעד) 5.4-1  תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך לשנת הלימודים התשע"ה
 

1.       תרגיל ההתגוננות הארצי למוסדות החינוך לשנת הלימודים התשע"ה ייערך ביום שני, כ"ז בשבט התשע"ה, 16 בפברואר 2015.

2.       בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך בארץ ובכלל זה גני הילדים.

3.      התרגיל הארצי יכלול את הפעולות האלה:

א.    תרגול התגוננות לכל התלמידים והמורים

ב.     תרגול צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר מורים

ג.     תרגול "למידה מרחוק" באמצעות אתר האינטרנט הבית ספרי – התלמידים יידרשו לעסוק בתכנים לימודיים מתוקשבים ולנהל שיח עם המורה באמצעות המערכת.

4.       אין לקיים כל פעילות חוץ בית ספרית ביום זה למעט "מסע ישראל" ופעילות גדנ"ע.

5.       יש לשלב מועד זה בתכנית הבית-ספרית השנתית.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר שאלתיאל רם, מנהל תחום חירום באגף בכיר לביטחון, טל' 02-5602234, 050-6200241, פקס' 02-5602636, דוא"ל  shaltiram@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/8, ו' בניסן התשע"ד, 06 באפריל 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014