education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.4 שעת חירום

5.4-7  גן הילדים – היערכות לשעת חירום / למצבי חירום

 
1. מבוא

1.1
תמצית

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

 

       1.1.1    סעיף זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של ההיערכות למצבי חירום במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית בתוך גן הילדים, בהסעות, בטיולים, ובפעילות מחוץ לגן.  הסעיף מחליף את סעיף 5–5.4 בחוזר הוראות הקבע סג/2(ב), באותו נושא.

       1.2.2     הצורך בפרסום חוזר חדש נבע מהסיבות האלה:

א.   הצורך לעדכן את הנחיות ההיערכות למצבי חירום בעקבות התגברות מעשי הטרור בשנים האחרונות

ב.   הצורך ליישם לקחים ממלחמת לבנון השנייה

ג.    הצורך להוסיף נהלים חדשים שפורסמו מעת לעת

ד.   הצורך לרכז בחוזר אחד את כל הנושאים הקשורים להיערכות למצבי חירום בגן.

       1.1.3     על פי החלטת הממשלה 267 מיום ב' בטבת התשל"ד והחלטה ב/146 של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי  מישיבתה ביום ד', כ' בתמוז התשנ"ד, 29 ביוני 1994, תפעל מערכת החינוך ותקיים את הלימודים בשעת חירום בכל מוסדות החינוך בהתאם לאפשרויות ולתנאים המשתנים כתוצאה ממצבי חירום שונים, אלא אם כן צה"ל/פיקוד

                   העורף במרחב האחריות הגיאוגרפי יקבעו אחרת ויורו על סגירת מוסדות החינוך ועל אי קיום הלימודים.

       1.1.4    משטרת ישראל ו/או צה"ל/פיקוד העורף הם הגורמים המוסמכים להנחות את מנהלת הגן בכל הקשור לתכנית ההיערכות למצבי חירום על פרטיה וסדריה ולהוצאתה לפועל באמצעות קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך, ובהיעדרו באמצעות מנכ"ל/מזכיר הרשות או באמצעות מנהל שהוסמך על ידי ראש הרשות, וברשויות הערביות באמצעות מנהל מחלקת החינוך.

       1.1.5    על מנהלת הגן לפעול לביצוען של כל הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה על ידי קב"ט הרשות המקומית  על פי משטרת ישראל / צה"ל / פיקוד העורף ו/או הגופים המוסמכים מטעם האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך באמצעות הקב"ט המחוזי.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בינואר 2008

ב. התחולה:  כל גני הילדים, בכל המגזרים

ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא

סעיף 5–5.4 בחוזר הוראות הקבע סג/2(ב) – "נוהלי ביטחון, בטיחות ושעת חירום בגני ילדים – מבוטל.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית

       פעילותו של גן הילדים על פי ההנחיות הביטחוניות המוכתבות על ידי גורמי הביטחון השונים (המשטרה, צה"ל) באמצעות האגף הבכיר לביטחון במשרד החינוך, הקב"טים המחוזיים וקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות היא נדבך חשוב ומרכזי בהבטחת ביטחונם והיערכותם למצבי חירום של תלמידי מערכת החינוך בכלל ובתוך גן הילדים בפרט.

       יש לבצע את ההנחיות כפי שהן מוכתבות במלואן, ואין סמכות לשום גורם בגן הילדים או ברשות המקומית לשנותן או להקל בהן ללא אישור בכתב של הממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך במשרד החינוך, באמצעות קב"ט מוסדות חינוך רשותי, על דעת קב"ט המחוז.

 
1.4
התפוצה

       החוזר יופץ לכל העוסקים בהיערכות למצבי חירום של תלמידי מערכת החינוך: למנהלות הגן, לקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות, לקב"טים המחוזיים, למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, למפקחות על הגנים ולמנהלי האגפים והמינהלים במטה משרד החינוך בירושלים ובמחוזות.

 
1.5
יישום ומעקב

       אלה בעלי התפקידים האחראים על יישום הוראות החוזר:

       1.5.1    מנהלות הגן

       1.5.2    המפקחות על הגן

       1.5.3    מנהלי מחלקות החינוך בהנחיית קב"טי הרשויות/קב"טי מוסדות החינוך הרשותיים

       1.5.4    קב"טי הרשויות וקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות

       1.5.5    הקב"טים המחוזיים.

 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך


ב. בעל התפקיד: 

הממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך


ג. מספר הטלפון: 

02-5602234
מספר הפקס': 02-5602636


ד. כתובת הדוא"ל: 

shaulya@education.gov.il

 
1.7
נספחים

       טבלת עזר לבדיקת המרכיבים של ציוד החירום בגן הילדים.

 

2.   היערכות במקלט / במרחב המוגן

2.1  כללי

       2.1.1    מערכת החינוך תקיים את הלימודים במצבי חירום, אלא אם כן הורתה הנהלת משרד החינוך אחרת.

       2.1.2    מנהלת הגן אחראית לכך שהסייעת וממלאת מקום מנהלת הגן תכרנה את הנוהל ואת תכנית ההיערכות למצבי חירום ותדענה לפעול לפיהם.

2.2  קיום הלימודים בגני הילדים בשעת חירום

       2.2.1    הלימודים בגני הילדים בשעת חירום במצבי חירום יתקיימו בתנאים האלה:

                   א.   קיים מקלט או חדר ביטחון או מרחב מוגן במבנה הגן.

                   ב.   המבנה כולו ו/או המקלט / חדר הביטחון / המרחב המוגן ניתן לאטימה בפני חומרי לחימה כימיים.

                   ג.    מספר המבוגרים בגן (הכוללים את מנהלת הגן ואת הסייעת) יהיה כמפורט להלן:

                            1)   בגני ילדים טרום חובה (גילאי 3–4) – מבוגר אחד לכל 5 ילדים

                            2)   בגני חובה – מבוגר אחד לכל 6 ילדים.

       2.2.2    תפקידם של המבוגרים בגן הוא לסייע למנהלת הגן בכל הקשור לארגון הגן במצב חירום, ובכלל זה סיוע בהעברת הילדים לאזור המוגן, חבישת ברדסים, אם יש צורך בכך, בפרק זמן מזערי, הרגעת הילדים והשגחה עליהם והקניית תחושת ביטחון לילדים.

       2.2.3    למרות האמור לעיל לא מן הנמנע שכתוצאה ממצב נתון בעת חירום יחול שינוי בתנאים הנדרשים להפעלת גני הילדים, הן במישור הפיזי (מקלט, חדרי ביטחון, אטימה וכו') והן במספר המבוגרים הנדרשים.

       2.2.4    בכל גן ילדים חדש ייבנה מקלט/מרחב מוגן עם מערכת סינון מרכזית.

2.3  תגבור גני הילדים על ידי מבוגרים

       2.3.1    תגבור גני ילדים לקיום הלימודים כמפורט לעיל ייעשה על ידי –

                   א.   הורים;

                   ב.   תלמידים מבתי ספר על יסודיים (כיתות י'-י"ב);

                   ג.    מתנדבים.

       2.3.2    היחס בין מספר ההורים למספר התלמידים שיתגברו את הגנים ייקבע על ידי הרשות המקומית (היחס המומלץ הוא 50%).

       2.3.3    בתחילת שנת הלימודים תערוך מנהלת הגן רשימת הורים שיביעו את נכונותם להתנדב לתגבור הגן בשעת חירום.

       2.3.4    מחלקת החינוך ברשות המקומית תשבץ לקראת שנת הלימודים את התלמידים לגן ותודיע למנהלת הגן את שם בית הספר שממנו יישלחו התלמידים.

       2.3.5    לאחר שיבוץ התלמידים לגן תתאם מנהלת הגן עם מנהל בית הספר ביקור של התלמידים בגן לשם הכרת הגן, המקלט והסידורים לשעת חירום, ותקבע עם בית הספר את הנהלים לקריאת התלמידים בעת חירום, תקבל מהמנהל את פרטי התלמידים ותרשום אותם בתיק ההיערכות לשעת חירום של הגן.

       2.3.6    פעולות שיבוץ התלמידים לגן, ביקורם בגן וסדרי התיאום לקראת מצב חירום תיעשינה מדי שנה בתחילת שנת הלימודים באחריות מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית.

       2.3.7    יש לקיים בתחילת שנת הלימודים, בחודש ספטמבר, תרגיל כניסה לאזור המוגן בהשתתפות המבוגרים (הורים ותלמידים).

2.4  תכנון העברת גן ילדים ממבנה לא מוגן בשעת חירום למבנה חלופי מוגן

       2.4.1    הקביעה על שמישותו או על אי-שמישותו של גן ילדים בעת חירום היא באחריות הרשות המקומית. קביעה זו תיעשה על ידי הרשות המקומית בעת רגיעה, ותעודכן, במידת הצורך, מדי שנה, לקראת פתיחת שנת הלימודים.

       2.4.2    אם הגן נפסל מלמלא את ייעודו בשעת חירום (אין בו מקלט או חדר ביטחון או מרחב מוגן, והוא אינו ניתן לאטימה), תקבע הרשות המקומית מבנה חלופי שהגן יועבר אליו בשעת חירום (בית ספר סמוך, מבנה ציבורי אחר או כל מבנה שהוא).

       2.4.3    המבנה החלופי חייב להיבדק על ידי מהנדס הרשות ולקבל את אישורו.

       2.4.4    הרשות המקומית תתאם עם הבעלות או עם האחראי על המבנה או עם המוסד המיועד את כל הפרטים הנוגעים לקליטת הגן במצב חירום. הרשות תודיע למנהלת הגן מהו המקום שמתוכנן להעביר אליו את הגן וכן מה הם סדרי ההעברה המתוכננים.

       2.4.5    לאחר שמנהלת הגן תקבל מהרשות המקומית הודעה על המקום המיועד להעברת הגן במצב חירום ועל סדרי ההעברה, עליה לסייר במקום המיועד לקליטת הגן, כדי להכיר אותו, ולסכם עם מנהל המקום (בית ספר, מועדון, מבנה ציבורי וכד') את כל הפרטים הנוגעים לקליטת הגן.

       2.4.6    על מנהלת הגן לקבוע מהו הציוד שיילקח מהגן למקום המיועד לו בשעת חירום, ציוד שיאפשר את המשך פעילותו של הגן.

       2.4.7    מנהלת הגן תשתף את הסייעת בכל ההכנות ובכל הפעולות הקשורות בהפעלת הגן בשעת חירום ובמצבי חירום.

       2.4.8    העברת הגן תבוצע רק לפי הוראת מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית. ההודעה על העברת הגן, שתימסר למנהלת הגן, תכלול פרטים על מועד ההעברה ועל הסידורים הכרוכים בפעולה זו.

       2.4.9    מנהלת הגן תודיע להורים, בכתב או בטלפון, מהי הכתובת של המבנה החלופי.

2.5  ההכנות שתיעשינה בזמן רגיעה להפעלת הגן בשעת חירום

       2.5.1    בתחילת שנת הלימודים תמלא ותעדכן מנהלת הגן את פרטי המידע והתכנון של הגן ותעביר את הדיווח הנדרש למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית ולקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

       2.5.2    מנהלת הגן תתכנן את סדרי העברת הילדים לאזור המוגן, את סדרי הישיבה בו ואת אופן העסקת הילדים בעת השהייה בו, ותתרגל פעולה זו במועדים שייקבעו לכך על ידי אגף הביטחון במשרד החינוך או על ידי קב"ט הרשות.

       2.5.3    מנהלת הגן תכין מראש כרטיס זיהוי עבור כל ילד (כרטיס שיוצמד בעת חירום לדש בגדו). בכרטיס יירשמו פרטי הילד: השם הפרטי ושם המשפחה, הכתובת ומספר הטלפון בבית התלמיד וכן מספר הטלפון הנייד של הוריו.

       2.5.4    בתחילת שנת הלימודים, ולא יאוחר מסוף חודש ספטמבר, וביום שבו נערך תרגיל ההתגוננות הארצי למוסדות החינוך יתורגלו הילדים והוריהם בכניסה לאזור המוגן, בשהייה בו וביציאה ממנו. פעולות אלו תבוצענה בהתאם להנחיות משרדנו.

       2.5.5    בידי מנהלת הגן תהיה רשימת מעודכנת של הורי הילדים, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם, כדי שבעת הצורך אפשר יהיה לקרוא להם למלא תורנות תגבור בגן, אם וכאשר תתקבל ההחלטה על הצורך בכך ועל חובת המילוי של תורנות זו.

       2.5.6    יש לבצע 6 תרגילי פינוי מתוך הגן במהלך השנה ובשניים מתוכם יש לצאת דרך שער החירום.

       2.5.7    יש לבצע פעם בשנה תרגיל "חפץ חשוד".

       2.5.8    יש לבצע פעמיים בשנה תרגיל רעידת אדמה כולל יציאה לשטח כינוס.

       2.5.9    כל תרגיל ראשון של מנהלת גן חדשה המתבצע בגן מומלץ שיהיה בנוכחות קב"ט מוסדות חינוך רשותי.

       2.5.10  לקראת כל תרגיל מוסדות חינוך ארצי תופצנה הנחיות מיוחדות לתרגיל. יש לוודא את קבלת ההנחיות מקב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

2.6  הפעולות בעת כוננות ובשעת חירום

       2.6.1    הודעה על מצב כוננות או חירום תימסר למנהלת הגן על ידי הרשות המקומית.

       2.6.2    להלן הפעולות שעל מנהלת הגן לבצע עם הכרזת מצב כוננות או חירום:

                   א.   במצב כוננות

                         1)   יש לבדוק את המקלט/המרחב המוגן ולפנות את כל הפריטים המיותרים הנמצאים בו כדי להכשירו לייעודו.

                         2)   יש לבדוק את פתחי החירום (באותם גנים שבהם קיימים פתחי חירום) ולוודא שהדלתות נפתחות ונסגרות בקלות.

                         3)   יש לבדוק את שלמות ציוד החירום וציוד העזרה הראשונה ואת כשירותם ולהשלים פריטים חסרים במידת הצורך, בהתאם לתקנים.

                         4)   יש לתרגל את הילדים בכניסה למקלט/למרחב המוגן, בשהייה בו וביציאה ממנו.

                         5)   יש להיערך להדבקת שמשות הגן ולאיטומו.

                         6)   יש ליצור קשר עם ההורים  ועם בית הספר שתלמידיו משובצים לתגבור הגן ולתת התראה באשר לאפשרות שהתלמידים וההורים ייקראו לתגבור הגן.

                         7)   יש לעדכן את כרטיסי הזיהוי של הילדים ולהיערך לחלוקתם.

                         8)   יש להקפיד לרשום מדי בוקר ביומן את נוכחות הילדים בגן.

                         9)   יש להכין, בתיאום עם ועד ההורים, צוות הורים שיהיה ערוך ונכון לקריאה לאטום את הגן ולהדביק את שמשות הגן כאשר תתקבל ההוראה לכך.

                         10)  יש לבדוק אם פתחי החירום במקלט/במרחב המוגן אטומים כנדרש, וזאת על ידי בדיקת התקינות של רצועות הגומי שבדלתות פתחי החירום. אם הרצועות פגומות או חסרות, יש להדביק על משקופי הפתחים סרטי איטום.

                         11)  יש להודיע להורים על שינוי כתובת הגן במקרה שהוא עובר למבנה חלופי.

                    ב.  במצב חירום

                         1)   יש לזמן הורים ותלמידי תיכון בהתאם לתכנון המוקדם.

                         2)   יש לדאוג להדבקת השמשות (אפשר להסתייע בהורים או בתלמידים שהוקצו לתגבור).

                         3)   יש להקפיד מדי בוקר על רישום נוכחות של הילדים.

                         4)   יש לרשום מדי יום (לצורך ביטוח) את פרטי ההורים והתלמידים המתגברים את הגן.

                         5)   בגן ילדים העובר למבנה אחר יש לפעול במקום החדש לפי הנהלים (ביטחון ואחרים) הקבועים באותו מקום, ומנהלת הגן תקבל את המרות של המנהל בכל הקשור לסדרי הביטחון של המוסד.

                         6)   במקרה שיש התראה לכוננות מפני התקפה כימית, יש לנקוט את הצעדים האלה:

                               א)   מנהלת הגן, בתיאום עם ועד ההורים ובסיועו, תוודא את אטימת הגן או חדר הביטחון מפני התקפה כימית בחומרים הנמצאים בגן.

                               ב)   מנהלת הגן, בסיוע ההורים, תתרגל, בתדירות שתיקבע בהוראות שעה שיצאו באותה עת, את הכניסה למקלט/למרחב המוגן, את אטימתו ואת חבישת הברדסים לילדים או את הכנסת הפעוטות ל"שמרטפים".

                               7)   בכל מקרה, לקראת שעת חירום ובמהלכה תצאנה הוראות והנחיות למוסדות החינוך, ובתוכן לגני הילדים, כיצד לנהוג ואיך לפעול.

                    ג.   דיווח

                          הן במצבי כוננות והן בעת חירום על מנהל הגן לדווח, לפי דרישה, לרשות המקומית או לפיקוח, על היערכות הגן לקראת שעת חירום ועל פעולת הגן בעת חירום, וכן על כל פרט שיידרש על ידי אותן הרשויות.

2.7   תקן הציוד למקלט/למרחב מוגן בגודל של עד 20 מ"ר – גן ילדים – על פי תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט במקלטים ובמחסנים ציבוריים), התשמ"א–1981

 

מס' סיד'

שם הפריט

הכמות

הערות

1

בית שימוש כימי

1

או בית שימוש רגיל מחובר למערכת הביוב

2

מכל מים בן 100 ליטר עשוי מחומר p.v.c

1

במקום מכל מים גדול אפשר לשים 5 מכלי מים של 20 ליטר כל אחד

3

תאורת חירום

2

 

4

נוזל לחיטוי

2 ליטר

 

5

שקיות ניילון לאשפה

50

 

6

ארון פח

1

 

7

כוסות חד-פעמיות

80

 

8

נייר טואלט

3 גלילים

 

9

רדיו טרנזיסטור

1

עם סוללות

10

נקודת התחברות לטלפון ולאנטנת טלוויזיה

1

 

11

פנס רנאור

1

 

12

תיק עזרה ראשונה

1

תכולת התיק כמפורט ב-2.10 להלן

13

אלונקה מתקפלת מאלומיניום

1

 

14

סרט דביק לאיטום

2 גלילים

 

15

סחבה

1

 

16

עמדת כיבוי אש הכוללת –

– מחבט כיבוי

– את חפירה

 

1

1

 

 

  

       הערות

       א.   את כל הציוד המפורט לעיל אפשר לאחסן במחסן מרכזי ברשות המקומית/ בבעלות, בתנאי שבמצב כוננות ב' אפשר יהיה להכניס את כל הציוד למקלט תוך 4 שעות ממתן ההנחיה. יש להכין תכנית היסעים מפורטת לפיזור הציוד, ובכלל זה פרטי האחראי לחלוקתו.

       ב.   ארגון הציוד ורכישתו הם באחריות מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית/בבעלות.

2.8  תקן ציוד חילוץ ועזרה ראשונה בגן ילדים על פי תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדים), התשל"ג–1973

 

מס'

הפריט

הכמות

1.

אלונקה

1

2.

שמיכת צמר

2

3.

תחבושת אישית קטנה

10

4.

פד גזה

15

5.

משולש מבד

15

6.

סיכות ביטחון

15

7.

אגדים

10

8.

תחבושת בינונית

2

9.

תחבושת נגד כוויות

2

10.

סד רשת

1

11.

זוג מספריים

1

12.

חוסם עורקים קצר

1

13.

חוסם עורקים ארוך

1

 

 

2.9     ציוד כיבוי אש

   א.   ברז שרפה "2 – 1

   ב.   גלגלון "3/4 באורך 25 מ' – 1

   ג.    זרנוק "2 – 2

   ד.   מזנק רב שימושי – 1

   ה.   מטפה כיבוי מסוג אבקה 6 ק"ג – 2

   ו.    ארון לתכולת הציוד עם סידורי נעילה.

2.10      תכנון הגן לשעת חירום

       א.   תכנון הלימודים בגן הילדים בשעת חירום (לסמן V)

             1)    הלימודים יתקיימו בגן הקבוע __________________________

             2)    הלימודים יתקיימו במבנה אחר _________________________

                    שם המוסד החלופי: _________________________________

                    הכתובת: ______________ הטלפון: __________________

       ב.   סדר הכניסה לאזור המוגן (מקלט, חדר ביטחון וכו') והיציאה ממנו

             _____________________________________________________

             _____________________________________________________

             _____________________________________________________

             _____________________________________________________

             _____________________________________________________

             _____________________________________________________

             _____________________________________________________

  

       ג.    תגבור הגן על ידי מבוגרים

מס'

שם ההורה

הכתובת

מס' הטלפון

הערות

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

הערה: בטבלת שיבוץ ההורים יש לשבץ לפחות 7 הורים, בעיקר אמהות שאינן עובדות, שיביעו את נכונותם להתייצב בגן בהתראה קצרה יחסית.

       ד.   פרטי התלמידים המסייעים

             1)    פרטי מוסד החינוך שהתלמידים מגיעים ממנו

                    שם בית הספר: _____________ מס' הטלפון: _____________

                    כתובת בית הספר: ______________שם המנהל: ___________

 

             2)    פרטי התלמידים

מס'

שם התלמיד

הכתובת

מס' הטלפון בביתו

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

2.11      דיווח לרשות המקומית

       ידווח מדי שנה עד 15 בספטמבר

       א.   פרטי הגן

             שם הגן: _________________ סמל המוסד: _________________

             כתובתו: _________________ מס' הטלפון: _________________

             שם המנהלת: _______________ כתובתה: _________________

             טלפון (ב'): ________________ טלפון נייד: _________________

             שם הסייעת: _______________  כתובתה: _________________

             טלפון (ב'): ________________ טלפון נייד: _________________

             שם הבעלות: _________________________________________

             כתובתה: ________________ מס' הטלפון: _________________

             קבוצת הגיל: _______________ מספר הילדים: _______________

      

       ב.   שעת חירום

             1.    מיגון: מקלט/מרחב מוגן: קיים/לא קיים

                    ניתן לאטימה: כן/לא

             2.    הפעלת הגן במקום חלופי: המקום: ______________________

                    כתובתו: _________________________________________

                    מס' הטלפון: ______________________________________

             3.    תגבור מבוגרים: מס' התלמידים שהוקצו: __________________

                    מספר ההורים המתנדבים: ____________________________

 

3.   היערכות לחירום

3.1  הגדרת מצב חירום – כללי

מצב החירום הוא תוצאה של אירוע חיצוני המשבש את מהלך החיים השגרתי המתאפיין בהיווצרותם של צרכים בלתי שגרתיים וקיצוניים והמופיע בדרך כלל בפתאומיות ומאיים על יחיד או על רבים וקיים חשש לפגיעה או לסכנה קיומית ונדרשת תגובה מהירה. מצב חירום מוכרז בשני אופנים: א. שעת חירום – מצב מלחמה ב. מצבי חירום בשל פגעי טבע. להלן הפירוט:

3.1.1    שעת חירום מוכרזת בשל אירוע חירום המאופיין באיום על הפרט או על המדינה באמצעי לחימה קונבנציונליים ובלתי קונבנציונליים בכמה אפשרויות:

            –       מלחמה  כוללת בכמה חזיתות

            –       מלחמה בחזית אחת

            –       טרור-על בכל רחבי המדינה

            –       טרור מקומי

            –       הכרזה על "מצב מיוחד בעורף" בגזרה נתונה או בכמה גזרות.

3.1.2    מצב חירום מקומי, אזורי או ארצי מוכרז כאשר אירועי טבע שונים או תקלות תברואתיות חמורות עלולים לשבש בצורה חמורה את סדרי החיים בכלל ואת פעילותם של מוסדות החינוך בפרט, כמפורט להלן:

            א.      רעידת אדמה, לרבות "צונאמי", בעלת עוצמה גבוהה העלולה לגרום לנזק כבד ולנפגעים רבים בהיקף ארצי (בכמה מוקדים בו-זמנית) ו/או בגזרה אחת

            ב.      שרפת ענק בהיקף ארצי (בכמה מוקדים בו-זמנית) ו/או בגזרה אחת, העלולה לסכן חיי אדם ולגרום נזק כבד לרכוש ולתשתיות

            ג.       דליפת חומרים מסוכנים בהיקף ארצי (בכמה מוקדים בו-זמנית) ו/או בגזרה אחת העלולה לסכן חיי אדם

            ד.      שיטפונות והצפה בהיקף ארצי (בכמה מוקדים בו-זמנית) ו/או בגזרה אחת העלולים לסכן חיי אדם ולגרום נזק כבד לרכוש ולתשתיות

            ה.      שלגים בהיקף ארצי (בכמה מוקדים בו-זמנית) ו/או בגזרה אחת העלולים לסכן חיי אדם ולגרום לנזק כבד לרכוש ולתשתיות

            ו.       מחלה מידבקת (פנדמיה) בהיקף ארצי (בכמה מוקדים בו-זמנית) ו/או בגזרה אחת העלולה לסכן חיי אדם.

3.2  אירוע חירום

       אירוע חירום/חריג הוא פעולה/תאונה/תקלה ביטחונית או אירוע חבלני, תקלה בטיחותית או תאונת דרכים שאירעו לתלמיד, למורה או לעובד במוסד החינוכי בשעות הלימודים או אחריהן או בפעילות חוץ-בית-ספרית, בטיולים ובפעילות הקיץ, וכן כל מקרה של פציעה או מוות של תלמיד / עובד מוסד חינוכי שפונו ואושפזו בבית חולים או נעדרו מהמוסד החינוכי ומביתם.

 

4.   סדר הפעולות באירועי שעת חירום

4.1  ירי רק"ק ללא אתראה – קטיושות / טילים קצרי טווח – קאסמים / מרגמות

       4.1.1     כשהתלמידים בתוך מבנה הגן

                   א.      מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן לכל הילדים לשכב על הרצפה בתוך הגן כשהידיים מגוננות על הראש

                   ב.      לאחר 10 דקות מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן לכל הילדים להיכנס למקלט / למרחב המוגן / לחדר הביטחון

                   ג.       התארגנות ב-2 טורים ומנהלת הגן/הסייעת מובילה בראש, עם יומן נוכחות בידה, כניסה לתוך המקלט / המרחב מוגן / חדר הביטחון וישיבה על הרצפה

                   ד.      בדיקת הנוכחות של כל הילדים על פי רשימה שמית

                   ה.      דיווח למוקד הרשותי וקבלת הנחיות

                   ו.       הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

                   ז.       חזרה לפעילות או יציאה הביתה בהתאם להנחיות הביטחון של הרשות המקומית.

       4.1.2     כשהתלמידים בחצר

                   א.      מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן לכל התלמידים לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים

                   ב.      לאחר 10 דקות מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן לכל הילדים להיכנס לתוך הגן ולהסתדר ב-2 טורים

                   ג.       כניסה למקלט/למרחב המוגן/לחדר הביטחון ומנהלת הגן/
הסייעת מובילה בראש ויומן נוכחות בידה וישיבה על הרצפה

                   ד.      בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

                   ה.      דיווח למוקד הרשותי וקבלת הנחיות

                   ו.       הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

                   ז.       חזרה לפעילות או יציאה הביתה על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית.

       4.1.3    בגן שנבנה בו מרחב מוגן ייעודי והמצוי באזור שמופעלת בו מערכת "צבע אדום"

                   א.      מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן להישאר במרחב המוגן

                   ב.      לאחר 5 דקות ו/או על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית – המשך הפעילות.

4.2  ירי טילים באתראה

       4.2.1     כשהתלמידים בתוך מבנה הגן

                   א.      עם שמיעת האזעקה הארצית ו/או קבלת הנחיה למנהלת הגן – כניסה מיידית למקלט / למרחב המוגן / לחדר הביטחון

                   ב.      התארגנות ב-2 טורים בצמוד לקיר פנימי ומנהלת הגן/הסייעת בראש ויומן נוכחות בידה

                   ג.       כניסה מהירה למקלט / למרחב המוגן / לחדר הביטחון וישיבה על הרצפה

                   ד.      בדיקת הנוכחות של התלמידים על פי רשימה שמית

                   ה.      דיווח למוקד הרשותי וקבלת הנחיות

                   ו.       הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

                   ז.       חזרה לפעילות או יציאה הביתה בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית.

       4.2.2     כשהתלמידים בחצר

                   א.      עם שמיעת האזעקה הארצית ו/או קבלת הנחיה למנהלת הגן – כניסה מיידית לתוך הגן והתארגנות  ב-2 טורים

                   ב.      התארגנות ב-2 טורים בצמוד לקיר פנימי ומנהלת הגן/הסייעת בראש ויומן נוכחות בידה

                   ג.       כניסה למקלט/למרחב המוגן/לחדר הביטחון וישיבה על הרצפה

                   ד.      בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

                   ה.      דיווח למוקד הרשותי וקבלת הנחיות

                   ו.       הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

                   ז.       חזרה לפעילות או יציאה הביתה בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית.

4.3  חפץ חשוד / מכונית חשודה

       4.3.1     עם זיהוי החפץ החשוד – הרחקת כל האנשים מקרבת החפץ החשוד (המזהה יישאר בתצפית מאחורי מחסה בקרבתו וישלח אדם נוסף שיודיע למנהלת הגן / לסייעת)

       4.3.2     צפייה בחפץ כדי לוודא שאינו תמים ויש חשד לפגיעה בתלמידים והחלטה על מקום הפינוי

       4.3.3     הפעלת לחצן המצוקה

       4.3.4     מתן הנחיה לכל התלמידים להתרכז במקום המרוחק מהחפץ החשוד ומאחורי מחסה

       4.3.5     בדיקת נוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

       4.3.6     דיווח למשטרת ישראל ולמוקד הרשות

       4.3.7     הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

       4.3.8     הגעת חבלן משטרה וטיפול בחפץ החשוד

       4.3.9     חזרה לפעילות על פי הנחיות משטרת ישראל/צה"ל וגורמי הביטחון ברשות המקומית.

4.4  ירי מנשק ו/או שמיעת פיצוץ

       4.4.1     כשהתלמידים בתוך מבנה הגן

                   א.      עם הישמע קול פיצוץ או ירי – מתן הוראה לכל התלמידים לשכב על הרצפה כשהידיים מגוננות על הראש

                   ב.      הפעלת לחצן המצוקה

                   ג.       בירור נסיבות הירי ו/או הפיצוץ על ידי מנהלת הגן/הסייעת עם משטרת ישראל ו/או עם המוקד הרשותי

                   ד.      מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן על חזרה לפעילות או על כניסה מיידית למקלט / למרחב המוגן/לחדר הביטחון

                   ה.      המשך הפעילות על פי הנחיית גורמי הביטחון ברשות המקומית.

       4.4.2     כשהתלמידים בחצר

                   א.      עם הישמע  קול פיצוץ ו/או ירי – מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן / הסייעת לשכב על הקרקע ולגונן על הראש באמצעות הידיים

                   ב.      הפעלת לחצן המצוקה

                   ג.       בירור נסיבות הירי / הפיצוץ עם משטרת ישראל ו/או עם המוקד הרשותי

                   ד.      מתן הנחיות לחזרה לפעילות או לכניסה מיידית לתוך הגן

                   ה.      אם קיימת סכנה ומקורות הירי אינם ברורים – כניסה למקלט / למרחב המוגן / לחדר הביטחון וישיבה על הרצפה

                   ו.       בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

                   ז.       הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

                   ח.      חזרה לפעילות בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית.

4.5  ירי או פיגוע לעבר אוטובוס

       4.5.1    מתן הנחיה על ידי אחראי האוטובוס לכל הנוסעים לשכב על הרצפה או על המושבים

       4.5.2    מתן הנחיה לנהג על ידי אחראי האוטובוס להמשיך בנסיעה מחוץ לטווח הירי עד לקבלת הנחיות מגורמי הביטחון

       4.5.3    מתן הנחיה על ידי אחראי האוטובוס להוציא את כל הילדים מהאוטובוס דרך 2 הדלתות, והבוגרים יֵצאו ראשונים, ולשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים

       4.5.4    ביצוע סריקה באוטובוס כדי לוודא שלא נשאר אף ילד בפנים

       4.5.5    דיווח באמצעי הקשר לגורמי הביטחון ו/או למוקד הרשותי ומסירת פרטי האירוע ומיקומו המדויק

       4.5.6    טיפול בנפגעים אם יש כאלה

       4.5.7    המתנה לכוחות החילוץ

       4.5.8    המשך הנסיעה או העברת התלמידים לאוטובוס אחר, על פי הנחיות גורמי הביטחון

       4.5.9    בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית.

 

5.   סדר הפעולות באירועי מצב חירום

5.1  רעידת אדמה

       5.1.1     כשהתלמידים בתוך מבנה הגן

                   א.      עם התרחשות הרעידה – מתן הנחיה לכל התלמידים לשכב על הרצפה, מתחת לשולחנות, ולהגן על הראש באמצעות הידיים, ומנהלת הגן תפתח את הדלת ותעמוד מתחת למשקוף הדלת

                   ב.      לאחר שניות מספר, בסיום הרעידה ועל פי הנחיית מנהלת הגן/הסייעת – התארגנות ב-2 טורים בצמוד לקיר ומנהלת הגן / הסייעת בראש, בפתח הדלת, ויומן נוכחות בידה

                   ג.       יציאה מהגן לשטח כינוס הרחוק ממבנים, מעצים ומעמודי חשמל

                   ד.      בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

                   ה.      דיווח למוקד הרשותי

                   ו.       הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

                   ז.       חזרה לפעילות בגן או יציאה הביתה על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית ולאחר בדיקה שאין סדקים במבנה הגן

                   ח.      בדיקת הנוכחות של כל התלמידים בחזרה לגן.


       5.1.2     כשהתלמידים בחצר

                   א.      עם התרחשות הרעידה – מתן הנחיה לכל התלמידים להתרחק ממבנה הגן ולהמתין ליד שער היציאה מחצר הגן, לשבת על הרצפה ולהגן על הראש באמצעות הידיים

                   ב.      לאחר מספר שניות, בסיום הרעידה – מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן/הסייעת להתארגן ב-2 טורים ליד שער הגן ומנהלת הגן/הסייעת בראש ויומן נוכחות בידה

                   ג.       יציאה לשטח כינוס

                   ד.      בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

                   ה.      דיווח למוקד הרשותי

                   ו.       הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

                   ז.       חזרה לגן או יציאה הביתה בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית ולאחר בדיקה שאין סדקים במבנה הגן

                   ח.      בדיקת הנוכחות בחזרה לגן.

5.2  שיטפונות והצפות

       5.2.1    הפסקת כל פעילות בחצר

       5.2.2    במקרה של שיטפון או הצפה בגן – הוצאת כל הילדים מיד למקום מוגן אחר

       5.2.3    דיווח למוקד הרשותי

       5.2.4    המשך הפעילות על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית.

5.3  שלג כבד

       5.3.1    הישארות בתוך מבנה הגן

       5.3.2    הבטחת הימצאותם של אמצעי חימום בגן

       5.3.3    ביצוע תרגילי ספורט לחימום הגוף.

5.4  שרפה

       5.4.1     התפרצות אש שאפשר לכבותה באמצעי הכיבוי של הגן

                   א.      הרחקת התלמידים מאזור האש

                   ב.      ניתוק זרם החשמל והגז

                   ג.       הפעלת מטפי הכיבוי על ידי מנהלת הגן / הסייעת

                   ד.      הפעלת לחצן המצוקה

                   ה.      השתלטות על מוקד האש

                   ו.       חזרה לפעילות

                   ז.       דיווח למוקד הרשותי.

       5.4.2     התפרצות אש שצוות הגן אינו יכול לכבותה

                   א.      הרחקת הילדים מאזור האש מחוץ לגן

                   ב.      הפעלת לחצן המצוקה

                   ג.       ניתוק זרם החשמל והגז

                   ד.      דיווח לתחנת כיבוי אש מקומית

                   ה.      הוצאת התלמידים מהגן ב-2 טורים ומנהלת הגן/הסייעת בראש ויומן נוכחות בידה

                   ו.       תנועה לשטח כינוס בציר שאינו מסכן את התלמידים

                   ז.       בדיקת הנוכחות של התלמידים על פי רשימה שמית

                   ח.      דיווח למוקד הרשותי

                   ט.      הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

                   י.       חזרה לגן או יציאה הביתה על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות.

5.5  דליפת חומרים מסוכנים

       5.5.1     מתן הנחיה לכל התלמידים להיכנס לגן ולשבת על הרצפה

       5.5.2     סגירת החלונות והדלתות

       5.5.3     כיבוי המזגנים

       5.5.4     הפעלת לחצן המצוקה

       5.5.5     בירור נסיבות הדליפה במוקד הרשותי

       5.5.6     המשך הפעילות על פי ההנחיות של גורמי הביטחון.

 

6. נספח     טבלת עזר לבדיקת המרכיבים של ציוד החירום
בגן הילדים

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(ב), כ' במרחשוון התשס"ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/11/2016