education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.4 שעת חירום

5.4-11  נוהלי ההיערכות לשעת חירום / למצבי חירום בגן הילדים

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה  

 

תוקף ההוראה: החל מ-8 בנובמבר 2016

תאריך הפרסום: ז' בחשון התשע"ז, 8 בנובמבר 2016 

התחולה: כל גני הילדים, בכל המגזרים.

תמצית

1.       חוזר זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של ההיערכות למצבי חירום במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית בתוך גן הילדים, בהסעות, בטיולים ובפעילות מחוץ לגן. 

על מנהלת הגן לפעול לביצוען של כל הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה על ידי קב"ט הרשות המקומית  על פי משטרת ישראל / צה"ל / פיקוד העורף ו/או הגופים המוסמכים מטעם האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך באמצעות מנהל תחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום המחוזי.

חוזר זה מחליף את סעיף 5.4-7 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב) באותו נושא.

2.       על פי החלטת הממשלה 267 מיום ב' בטבת התשל"ד והחלטה ב/146 של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי  מישיבתה ביום ד', כ' בתמוז התשנ"ד, 29 ביוני 1994, תפעל מערכת החינוך ותקיים את הלימודים בשעת חירום בכל מוסדות החינוך בהתאם לאפשרויות ולתנאים המשתנים כתוצאה ממצבי חירום שונים.

רק בעלי התפקידים הקבועים בחוק ההתגוננות האזרחית התש"א-1951 רשאים להורות על איסור או על הגבלה של לימודים במוסדות החינוך בשעת התקפה או במצב מיוחד בעורף, אולם כל הוראה והנחיה המתפרסמות בעת חירום באופן רשמי באמצעי התקשורת מטעם דובר צה"ל או מטעם מפקדת פיקוד העורף חלות מיידית גם על מוסדות החינוך, ואין להמתין להנחיות מיוחדות של מערכת החינוך.

נוסף לאמור לעיל, מפקד הפיקוד, או מי שהוסמך על ידו, מוסמך להורות – על פי שיקולים צבאיים-ביטחוניים – על אי-קיום הלימודים במרחב פיקודו או בחלק מהמרחב. במקרים אלו תימסרנה ההוראות למוסדות החינוך על הפסקת הלימודים או על חידושם על ידי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות ו/או על ידי הלשכות המחוזיות של משרד החינוך.

כל אחד ממצבי החירום עשוי להתקיים בכל רחבי המדינה, באזור אחד או באזורים אחדים, ולחול על כל התלמידים או על שכבות גיל מסוימות. מצב זה ייקרא "מצב מיוחד בעורף" או "שעת התקפה".

3.       חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, מגדיר מהי "התקפה":

"כל אחד מאלה:

(1) הפצצה אווירית, הפגזה ארטילרית או רקטית וכל סוג אחר של ירי ארוך טווח מצד אויב

(2) ניסיון פגיעה מצד צבא של מדינת אויב...".

מבחינתו של פיקוד העורף המשמעות העיקרית של אירוע "התקפה" כמשמעותו בחוק היא אירוע שבו התרחש ירי תלול מסלול, ללא תלות בסוג הירי, ובתנאי שבוצע על ידי "אויב".

החוק קובע מהי "שעת התקפה": "הזמן שבו מתנהלת בשטח מסוים התקפה, מתחילתה או ממתן אות אזעקה, לפי המוקדם, ועד מתן אות ארגעה או עד תום עשרים וארבע שעות מתחילת ההתקפה, לפי המוקדם. אירעו כמה התקפות בפרק זמן של עשרים וארבע שעות, יחל מניין עשרים וארבע השעות האמורות מההתקפה הראשונה."

החוק קובע גם מהו "מצב מיוחד בעורף": "שוכנעה הממשלה כי קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית, רשאית היא להכריז, במדינה כולה או בשטח מסוים, על מצב מיוחד בעורף."

4.       סעיף 9ג(ב) לחוק האמור קובע: (1) "שוכנע שר הביטחון כי קיימות נסיבות המצדיקות הכרזה על מצב מיוחד בעורף, והממשלה טרם הכריזה על כך, רשאי הוא להכריז על מצב מיוחד בעורף. (2) תוקפה של ההכרזה לפי סעיף קטן זה יפקע בתום 48 שעות משעה שניתנה, זולת אם בוטלה לפני כן בידי הממשלה או בידי שר הביטחון."

בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח משולב], תשל"א-1971 הוגדרו אירועי חירום אלה:

-    "אירוע אסון המוני": "אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור, בביטחון הנפש או ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, לרבות מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, אירוע חומרים מסוכנים, אירוע כימי או ביולוגי, אירוע קרינה רדיולוגי, תאונה או פעילות חבלנית עוינת".

-    "אירוע חומרים מסוכנים", "חומר מסוכן": "כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993".

-    "אירוע כימי או ביולוגי": :אירוע שנגרם כתוצאה מפעילות חבלנית עוינת, שבעקבותיו נחשף או עלול הציבור להיחשף לחומרים כימיים או ביולוגיים שעלולים לגרום לפגיעה בשלום הציבור או בבריאותו".

-    "אירוע קרינה רדיולוגי": אירוע שבעקבותיו נחשף או עלול הציבור להיחשף לקרינה מייננת במנה החורגת מרמת ההתערבות הנמוכה ביותר שנקבעה לאוכלוסיה בלוח V של המהדורה האחרונה של התקן הבין-לאומי להגנה מפני קרינה (International Baיsic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources – IAEA"

 

סעיף 90ב(א) לפקודה האמורה קובע: "שוכנע השר כי קיימת סבירות גבוהה שיתרחש אירוע אסון המוני או כי מתרחש אירוע אסון המוני, רשאי הוא להכריז במדינה כולה או בשטח מסוים על אירוע אסון המוני."

5.       משטרת ישראל ו/או צה"ל/פיקוד העורף הם הגורמים המוסמכים להנחות את מנהלת הגן בכל הקשור לתכנית ההיערכות למצבי חירום על פרטיה וסדריה ולהוצאתה לפועל באמצעות קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך, ובהיעדרו באמצעות מנכ"ל/מזכיר הרשות או מי מטעמו.

תמצית השינויים מהחוזר הקודם

בעקבות איומי מעשי הטרור בשנים האחרונות נוצר צורך לעדכן בחוזר זה את הנחיות ההיערכות לחירום, ובעיקר את סדר הפעולות שיש לנקוט בכל אחד ממצבי החירום. כמו כן יושמו בחוזר זה לקחים ממלחמת לבנון השנייה וממבצעי "עופרת יצוקה", "עמוד ענן" ו"צוק איתן".

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שחוזר זה מבטל: סעיף 5.4-7 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב), "נוהלי ביטחון, בטיחות ושעת חירום בגני ילדים"

הוראות קודמות בנושאים קשורים: סעיף 6.2-33 בחוזר הוראות הקבע עו/7(ב), "טיולים ופעילויות חוץ-בית-ספריות במערכת החינוך – היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים, ס"ק 5.17, "התנהגות במצבי חירום ביטחוני".

התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים בהיערכות למצבי חירום של תלמידי מערכת החינוך: למנהלות הגן, לקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות, למנהלי תחומי הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום המחוזיים, למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, למנהלות מדור גני ילדים ברשות המקומית, למפקחות על הגנים ולמנהלי האגפים והמינהלים במטה משרד החינוך ובמחוזות.

אלה בעלי התפקידים האחראים על יישום הוראות החוזר:

-    מנהלות הגן

-    המפקחות על הגן

-    מנהלות מדור גני ילדים ברשות המקומית

-    מנהלי מחלקות החינוך ברשויות.

הגורם המנחה

א.    שם היחידה: האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך

ב.    בעל התפקיד: מנהל אגף חירום ארצי

ג.     מספר הטלפון: 02-5603324

ד.    מספר הפקס': 02-5602636

ה.    כתובת הדוא"ל: shaltiram@education.gov.il

תוכן העניינים

1.    כללי

2.    היערכות לחירום

3.    סדר הפעולות באירועי שעת חירום

4.    הכשרות עזרה ראשונה למנהלות הגן במסגרת ההיערכות למצבי חירום

5.    נספחים

נספח א: טבלת עזר לבדיקת המרכיבים של ציוד החירום בגן הילדים

נספח ב: תרשימי זרימה לפעולות צוות הגן באירוע חירום

נספח ג: תכולת תיק מגיש עזרה ראשונה.


1.     כללי

היערכותם למצבי חירום של תלמידי מערכת החינוך בכלל ובתוך גן הילדים בפרט תתבצע על פי ההנחיות כפי שהן מוכתבות במלואן על ידי אגף הביטחון במשרד החינוך, ואין סמכות לשום גורם בגן הילדים או ברשות המקומית לשנותן או להקל בהן ללא אישור בכתב של מנהל אגף החירום הארצי במשרד החינוך, באמצעות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, על דעת מנהל תחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום המחוזי.

 

2.     ההיערכות לחירום

2.1     כללי

2.1.1   מצב חירום הוא תוצאה של אירוע חריג המשבש את מהלך החיים השגרתי והכולל כמה אירועים אפשריים שיש להיערך לקראתם ולתרגלם על פי סדר הפעולות המפורט ב-3 להלן.

            מצב חירום מקומי, אזורי או ארצי מוכרז כאשר אירועי טבע שונים או תקלות תברואתיות חמורות עלולים לשבש בצורה חמורה את סדרי החיים בכלל ואת פעילותם של מוסדות החינוך בפרט.

 2.1.2  מערכת החינוך תקיים את הלימודים במצבי חירום, אלא אם כן הורתה הנהלת משרד החינוך אחרת.

 2.1.3   מנהלת הגן תעביר לידיעתן של הסייעות ושל ממלאות המקום את הוראות חוזר זה והן תכרנה את הנוהל ואת תכנית ההיערכות למצבי חירום ותדענה לפעול לפיהם.

2.2     קיום הלימודים בגני הילדים בשעת חירום

2.2.1   הלימודים בגני הילדים בשעת חירום ובמצבי חירום יתקיימו בתנאים האלה:

א.    קיים מקלט או חדר ביטחון או מרחב מוגן במבנה הגן.

ב.     יש אפשרות לאטימת המבנה כולו ו/או המקלט/חדר הביטחון/המרחב המוגן בפני חומרי לחימה כימיים.

ג.     קיום הלימודים הוא על פי החלטת קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

מומלץ שמספר המבוגרים בגן (הכוללים את מנהלת הגן ואת הסייעת) יהיה מבוגר אחד לכל 5 ילדים.

2.2.2   תפקידם של המבוגרים המאושרים על ידי מנהלת הגן הוא לסייע לה בכל הקשור לארגון הגן במצב חירום, ובכלל זה סיוע בהעברת הילדים לאזור המוגן, בחבישת ברדסים (אם יהיה צורך בכך), בהרגעת הילדים, בהשגחה עליהם ובהקניית תחושת ביטחון לילדים.

 2.2.3  למרות האמור לעיל לא מן הנמנע שכתוצאה ממצב נתון בעת חירום יחול שינוי בתנאים הנדרשים להפעלת גני הילדים על פי הנחיות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

 2.2.4  בכל גן ילדים חדש ייבנה מקלט/מרחב מוגן עם מערכת סינון מרכזית בעלת תו תקן.

2.3     תגבור גני הילדים על ידי מבוגרים

2.3.1   תגבור גני הילדים לקיום הלימודים כמפורט לעיל ייעשה על ידי –

א.    הורים;

ב.     תלמידים מבתי ספר על-יסודיים (כיתות י'-י"ב; בכפוף לאישור הוריהם);

ג.     מתנדבים מטעם הרשות המקומית.

2.3.2    היחס בין מספר ההורים למספר התלמידים שיתגברו את הגנים ייקבע על ידי הרשות המקומית (היחס המומלץ הוא 50%).

2.3.3   בתחילת שנת הלימודים תערוך מנהלת הגן רשימת הורים שיביעו את נכונותם להתנדב לתגבור הגן בשעת חירום.

2.3.4    מחלקת החינוך ברשות המקומית תשבץ לקראת שנת הלימודים את התלמידים מבתי הספר שיסייעו לגן ותודיע למנהלת הגן את שם בית הספר שממנו יישלחו התלמידים.

2.3.5    לאחר שיבוץ התלמידים לגן תתאם מנהלת הגן עם מנהל בית הספר ביקור של התלמידים בגן לשם הכרת הגן, המקלט והסידורים לשעת חירום, ותקבע עם בית הספר את הנהלים לקריאת התלמידים בעת חירום, תקבל מהמנהל את פרטי התלמידים ותרשום אותם בתיק ההיערכות לשעת חירום של הגן.

2.3.6    פעולות שיבוץ התלמידים לגן, ביקורם בגן וסדרי התיאום לקראת מצב חירום ייעשו מדי שנה בתחילת שנת הלימודים באחריות מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית.

2.3.7    יש לקיים בתחילת כל שנת לימודים, בחודש ספטמבר, תרגיל כניסה למקלט/למרחב המוגן.

2.4     תכנון העברתו של גן ילדים ממבנה לא מוגן בשעת חירום למבנה חלופי מוגן

2.4.1   הקביעה על שמישותו או על אי-שמישותו של גן ילדים בעת חירום היא באחריות הרשות המקומית. קביעה זו תיעשה על ידי מהנדס הרשות המקומית או על ידי מי שהסמיכה הרשות בעת רגיעה, ותעודכן במידת הצורך ומדי שנה  לקראת פתיחת שנת הלימודים.

2.4.2   אם הגן נפסל מלמלא את ייעודו בשעת חירום (אין בו מקלט או חדר ביטחון או מרחב מוגן), תקבע הרשות המקומית מבנה חלופי שהגן יועבר אליו בשעת חירום (בית ספר סמוך, מבנה ציבורי אחר או כל מבנה שהוא).

2.4.3   המבנה החלופי חייב להיבדק על ידי מהנדס הרשות ולקבל את אישורו.

2.4.4   הרשות המקומית תתאם עם הבעלות או עם האחראי על המבנה החלופי או עם המוסד המיועד את כל הפרטים הנוגעים לקליטת הגן במצב חירום. הרשות תודיע למנהלת הגן מהו המקום שמתוכנן להעביר אליו את הגן וכן מה הם סדרי ההעברה המתוכננים.

2.4.5   לאחר שמנהלת הגן תקבל מהרשות המקומית הודעה על המקום המיועד להעברת הגן במצב חירום ועל סדרי ההעברה, עליה לסייר במקום המיועד לקליטת הגן, כדי להכיר אותו, ולסכם עם מנהל המקום (בית ספר, מועדון, מבנה ציבורי וכד') את כל הפרטים הנוגעים לקליטת הגן.

2.4.6    על מנהלת הגן לקבוע מהו הציוד שיילקח מהגן למקום המיועד לו בשעת חירום, ציוד שיאפשר את המשך פעילותו של הגן.

2.4.7   מנהלת הגן תשתף את כל צוות הגן בכל ההכנות ובכל הפעולות הקשורות בהפעלת הגן בשעת חירום ובמצבי חירום.

 2.4.8  העברת הגן תבוצע רק לפי הוראת מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית. ההודעה על העברת הגן, שתימסר למנהלת הגן, תכלול פרטים על מועד ההעברה ועל הסידורים הכרוכים בפעולה זו.

2.4.9   מנהלת הגן תודיע להורים, בכתב או בטלפון, מהי הכתובת של המבנה החלופי.

2.5     ההכנות שתיעשינה בזמן רגיעה להפעלת הגן בשעת חירום

2.5.1   בתחילת שנת הלימודים תמלא מנהלת הגן ותעדכן את פרטי המידע והתכנון של הגן בתיק הביטחון של הגן ותעביר את הדיווח הנדרש למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית ולקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

2.5.2   מנהלת הגן תתכנן את סדרי העברת הילדים לאזור המוגן, את סדרי הישיבה בו ואת אופן ההפעלה הפדגוגית של הילדים בעת השהייה בו, ותתרגל פעולה זו במועדים שייקבעו לכך על ידי אגף הביטחון במשרד החינוך או על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

2.5.3   מנהלת הגן תכין מראש כרטיס זיהוי עבור כל ילד (כרטיס שיוצמד בעת חירום לדש בגדו). בכרטיס יירשמו פרטי הילד: השם הפרטי ושם המשפחה, הכתובת ומספר הטלפון בבית התלמיד וכן מספר הטלפון הנייד של הוריו.

2.5.4   בתחילת שנת הלימודים, ולא יאוחר מסוף חודש ספטמבר, וביום שבו נערך תרגיל ההתגוננות הארצי למוסדות החינוך יתורגלו הילדים והוריהם בכניסה לאזור המוגן, בשהייה בו וביציאה ממנו. פעולות אלו תבוצענה בהתאם להנחיות משרדנו.

2.5.5   בתיק הביטחון של הגן תהיה רשימה מעודכנת של הורי התלמידים, כתובתם ומספרי הטלפון הניידים כדי שבשעת הצורך אפשר יהיה לבקש מהם להתנדב ולמלא תורנות תגבור בגן.

2.5.6   מנהלת הגן תבצע את תרגילי ההיערכות לשעת חירום הבאים כמפורט בתכנית העבודה השנתית:

א.    תרגיל כניסה למרחב מוגן עד 15 בספטמבר

ב.     תרגיל רעידת אדמה עד 30 בספטמבר

ג.     תרגיל פינוי בעקבות שרפה

ד.     תרגיל חפץ חשוד

ה.    תרגיל כניסה למרחב המוגן מהחצר

ו.     תרגיל מוסדות חינוך ארצי.

2.5.7   בסמכותו של קב"ט מוסדות החינוך הרשותי להנחות את מנהלת הגן לבצע גם תרגיל חומרים מסוכנים.

2.5.8   יש לבצע פעמיים בשנה תרגיל יציאה משער החירום עד לשטח כינוס.

2.5.9   כל תרגיל ראשון של מנהלת גן חדשה המתבצע בגן מומלץ שיהיה בנוכחות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

2.6     הפעולות בעת כוננות ובשעת חירום להגברת המוכנות בעקבות שינויים ביטחוניים המוגדרים על ידי גורמי הביטחון

2.6.1    הודעה על מצב כוננות או חירום תימסר למנהלת הגן על ידי הרשות המקומית.

2.6.2   להלן הפעולות שעל מנהלת הגן לבצע עם קבלת הנחיה על מצב כוננות או חירום:

א.    במצב כוננות

1)     יש לבדוק את המקלט/המרחב המוגן ולפנות את כל הפריטים המיותרים הנמצאים בו כדי להכשירו לייעודו תוך 4 שעות ממתן ההנחיה.

2)     יש לבדוק את פתחי החירום (בגנים שקיימים בהם פתחי חירום) ולוודא שהדלתות נפתחות ונסגרות בקלות.

3)     בכיתת גן שקיימים בה עדיין סורגים ננעלים יש לתרגל את פתיחתם ואת סגירתם.

4)     יש לבדוק את שלמות ציוד החירום וציוד העזרה הראשונה ואת כשירותם ולהשלים במידת הצורך פריטים חסרים, בהתאם לתקנים, תוך 4 שעות ממתן ההנחיה.

5)     יש לתרגל את הילדים בכניסה למקלט/למרחב המוגן, בשהייה בו וביציאה ממנו.

6)     יש ליצור קשר עם ההורים  ועם בית הספר שתלמידיו משובצים לתגבור הגן ולתת התראה באשר לאפשרות שהתלמידים וההורים ייקראו לתגבור הגן.

7)     יש לעדכן את כרטיסי הזיהוי של הילדים ולהיערך לחלוקתם.

8)     יש להקפיד לרשום ביומן מדי בוקר את נוכחות הילדים בגן.

9)     יש לבדוק אם פתחי החירום במקלט/במרחב המוגן אטומים כנדרש, וזאת על ידי בדיקת התקינות של רצועות הגומי שבדלתות פתחי החירום. אם הרצועות פגומות או חסרות, יש להדביק על משקופי הפתחים סרטי איטום.

10)   יש להודיע להורים על שינוי כתובת הגן ועל דרכי התקשורת עמו במקרה שהוא עובר למבנה חלופי.

ב.     במצב חירום

1)     יש לזמן הורים ותלמידי תיכון בהתאם לתכנון המוקדם.

2)     יש לענוד לילדי הגן את תגי הזיהוי שהוכנו מראש.

3)     יש להקפיד מדי בוקר על רישום נוכחות של הילדים.

4)     יש לרשום מדי יום את פרטי ההורים והתלמידים המתגברים את הגן.

5)     בגן ילדים העובר למבנה אחר יש לפעול במקום החדש לפי נוהלי הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום הקבועים באותו מקום, ומנהלת הגן תתדרך ותתרגל את ילדי הגן בהתאם.

6)     לקראת שעת חירום ובמהלכה תפורסמנה בכל מקרה הוראות והנחיות למוסדות החינוך על ידי הרשות המקומית, ובתוכן לגני הילדים, כיצד לנהוג ואיך לפעול.

ג.     דיווח

        במצבי כוננות וחירום על מנהלת הגן לדווח, לפי דרישה, לרשות המקומית או לפיקוח, על היערכות הגן לקראת שעת חירום ועל פעולת הגן בעת חירום, וכן על כל פרט נוסף שיידרש.

2.7     תקן הציוד למקלט/למרחב מוגן בגודל של עד 20 מ"ר – גן ילדים – על פי תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט במקלטים ובמחסנים ציבוריים), התשמ"א–1981

 

מס' סיד'

שם הפריט

הכמות

הערות

1.

בית שימוש כימי

1

או בית שימוש רגיל מחובר למערכת הביוב

2.

מכל מים בן 100 ליטר עשוי מחומר p.v.c

1

במקום מכל מים גדול אפשר לשים 5 מכלי מים של 20 ליטר כל אחד (המכל יכול להיות גם מפלסטיק)

3.

תאורת חירום

2

 

4.

נוזל לחיטוי

2 ליטר

 

5.

שקיות ניילון לאשפה

50

 

6.

ארון פח

1

 

7.

כוסות חד-פעמיות

80

 

8.

נייר טואלט

3 גלילים

 

9.

רדיו טרנזיסטור

1

עם סוללות

10.

נקודת התחברות לטלפון ולאנטנת טלוויזיה

1

 

11.

פנס רנאור

1

 

12.

תיק עזרה ראשונה

1

תכולת התיק כמפורט בנספח ג להלן

13.

אלונקה מתקפלת מאלומיניום

1

 

14.

סרט דביק לאיטום

2 גלילים

 

15.

סחבה

1

 

16.

עמדת כיבוי אש הכוללת –

– מחבט כיבוי

– את חפירה

 

1

1

 

 

       הערות

       א.   את כל הציוד המפורט לעיל אפשר לאחסן במחסן מרכזי ברשות המקומית/ בבעלות, בתנאי שבמצב כוננות ב' אפשר יהיה להכניס את כל הציוד למקלט תוך 4 שעות ממתן ההנחיה. יש להכין תכנית היסעים מפורטת לפיזור הציוד, ובכלל זה פרטי האחראי לחלוקתו.

       ב.   ארגון הציוד ורכישתו הם באחריות הרשות המקומית/הבעלות.


 

2.8     ציוד כיבוי אש

        א.      ברז שרפה "2 – 1

        ב.       גלגלון "3/4 באורך 25 מ' – 1

        ג.       זרנוק "2 – 2

        ד.       מזנק רב שימושי – 1

        ה.      2 מטפי כיבוי מסוג אבקה בני 6 ק"ג או 4 מטפים בני 3 ק"ג כל אחד

        ו.       ארון לתכולת הציוד עם סידורי נעילה.

 

3.     סדר הפעולות באירועי שעת חירום

3.1     ירי טילים

כשהתלמידים בתוך מבנה הגן

-    עם שמיעת האזעקה – מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן/הסייעת לכל הילדים להיכנס למקלט/למרחב המוגן/לחדר הביטחון ולשבת על הרצפה

-    התארגנות המנהלת/הסייעת כמובילה בראש, עם יומן נוכחות בידה

-    בדיקת הנוכחות של כל הילדים על פי רשימה שמית

-    דיווח למוקד הרשותי וקבלת הנחיות להמשך

-    הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-    חזרה לפעילות או יציאה הביתה, בהתאם להנחיות הביטחון של הרשות המקומית.

כשהתלמידים בחצר

-    עם שמיעת האזעקה – מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן/הסייעת לכל הילדים להיכנס לתוך הגן למקלט/למרחב המוגן ולשבת על הרצפה

-    התארגנות מנהלת הגן/הסייעת כמובילה בראש ויומן נוכחות בידה

-    בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

-    דיווח למוקד הרשותי וקבלת הנחיות להמשך

-    הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-    חזרה לפעילות או יציאה הביתה על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית.

בגן שנבנה כולו כמרחב מוגן ייעודי והמצוי באזור שמופעלת בו מערכת "צבע אדום"

-    מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן להישאר במרחב המוגן

-    לאחר 5 דקות ו/או על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית – המשך הפעילות.

3.2     חפץ חשוד / מכונית חשודה

-    עם זיהוי החפץ החשוד – הרחקת כל האנשים מקרבת החפץ החשוד (המזהה יישאר בתצפית מאחורי מחסה בקרבתו וישלח אדם נוסף שיודיע למנהלת הגן / לסייעת)

-    המשך צפייה בחפץ כדי לוודא שלא יתקרבו אליו ילדים או עוברי אורח והחלטה על מקום הפינוי

-    הפעלת לחצן המצוקה

-    מתן הנחיה לכל התלמידים להתרכז במקום המרוחק מהחפץ החשוד ומאחורי מחסה

-    בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

-    דיווח למשטרת ישראל ולמוקד הרשות

-    הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-    הגעת חבלן משטרה וטיפול בחפץ החשוד

-    חזרה לפעילות על פי הנחיות משטרת ישראל/צה"ל וגורמי הביטחון ברשות המקומית.

3.3     ירי מנשק ו/או שמיעת פיצוץ

כשהתלמידים בתוך מבנה הגן

-    עם הישמע קול פיצוץ או ירי – מתן הנחיה של מנהלת הגן/הסייעת לכל התלמידים  להכנס למרחב המוגן

-    הפעלת לחצן המצוקה

-    בירור נסיבות הירי ו/או הפיצוץ על ידי מנהלת הגן/הסייעת עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי ו/או עם המוקד הרשותי

-    בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

-    ביצוע פעילות הפגה פדגוגית

-    המשך הפעילות על פי הנחיית גורמי הביטחון ברשות המקומית.

כשהתלמידים בחצר

-    עם הישמע קול פיצוץ ו/או ירי – מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן/ הסייעת להיכנס למרחב המוגן

-    הפעלת לחצן המצוקה

-    בירור נסיבות הירי / הפיצוץ עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי ו/או עם המוקד הרשותי

-    הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-    חזרה לפעילות בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית.

3.4     ירי או פיגוע לעבר אוטובוס

-    מתן הנחיה על ידי מלווה האוטובוס/נהג האוטובוס לכל הנוסעים לשכב על הרצפה ולגונן על הראש באמצעות הידיים

-    מתן הנחיה לנהג על ידי מלווה האוטובוס להמשיך בנסיעה מחוץ לטווח הירי עד לקבלת הנחיות מגורמי הביטחון

-    ביצוע סריקה באוטובוס ובדיקת מצבם של הילדים

-    דיווח באמצעי הקשר לגורמי הביטחון ו/או למוקד הרשותי ומסירת פרטי האירוע ומיקומו המדויק

-    טיפול בנפגעים, אם יש כאלה

-    המתנה לכוחות החילוץ

-    המשך הנסיעה או העברת התלמידים לאוטובוס אחר, על פי הנחיות גורמי הביטחון

-    בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית.

3.5     רעידת אדמה

כשהתלמידים בתוך מבנה הגן

-    מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן/הסייעת ליציאה מהגן לשטח כינוס הרחוק ממבנים, מעצים ומכבלי חשמל     

-    בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

-    הפעלת לחצן מצוקה

-    דיווח למוקד הרשותי

-    הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-    חזרה לפעילות בגן או יציאה הביתה על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית ולאחר בדיקה שאין סדקים במבנה הגן

-    בדיקת הנוכחות של כל התלמידים בחזרה לגן.

כשהתלמידים בחצר

-    עם התרחשות הרעידה - מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן/הסייעת ליציאה לשטח כינוס רחוק ממבנים, מעצים ומכבלי חשמל

-    בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

-    דיווח למוקד הרשותי

-    הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-    חזרה לגן או יציאה הביתה, בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית ולאחר בדיקה שאין סדקים במבנה הגן

-    בדיקת הנוכחות בחזרה לגן.

3.6     שיטפונות והצפות

-    הפסקת כל פעילות בחצר

-    דיווח למוקד הרשותי

-    במקרה של שיטפון או הצפה בגן – הוצאת כל הילדים מיד אל מחוץ לאזור המוצף.

-    המשך הפעילות על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית.

3.7     שלג כבד

-    הישארות בתוך מבנה הגן

-    הבטחת הימצאותם של אמצעי חימום בגן

-    ביצוע תרגילי ספורט לחימום הגוף.

3.8     שרפה

במקרה של התפרצות אש שאפשר לכבותה באמצעי הכיבוי של הגן

-    הרחקת התלמידים מאזור האש

-    ניתוק זרם החשמל וברז הגז

-    הפעלת מטפי הכיבוי על ידי מנהלת הגן / הסייעת

-    הפעלת לחצן המצוקה ודיווח למוקד הרשותי

-    השתלטות על מוקד האש

-    חזרה לפעילות.

במקרה של התפרצות אש שצוות הגן אינו יכול לכבות

-    הרחקת הילדים מאזור האש מחוץ לגן

-    הפעלת לחצן המצוקה

-    ניתוק זרם החשמל והגז

-    דיווח לתחנת כיבוי אש מקומית

-    הוצאת התלמידים מהגן בשני טורים ומנהלת הגן/הסייעת בראש ויומן נוכחות בידה

-    תנועה לשטח כינוס בציר שאינו מסכן את התלמידים

-    בדיקת הנוכחות של התלמידים על פי רשימה שמית

-    דיווח למוקד הרשותי

-    הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-    חזרה לגן או יציאה הביתה על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות.

3.9     דליפת חומרים מסוכנים

-    מתן הנחיה לכל התלמידים להיכנס לגן ולשבת על הרצפה

-    סגירת החלונות והדלתות

-    כיבוי המזגנים

-    הפעלת לחצן המצוקה

-    בירור נסיבות הדליפה במוקד הרשותי

-    המשך הפעילות על פי ההנחיות של גורמי הביטחון.

 

4.     הכשרות עזרה ראשונה למנהלות הגן במסגרת ההיערכות  למצבי חירום

4.1     כללי

אגף הביטחון במשרד החינוך מעודד ומאפשר לכל מנהלת גן לעבור הכשרה של מגישת עזרה ראשונה. הכשרה זו אינה מיועדת לסייעות בגן.

4.2     השיטה

4.2.1    כל מכללה וסמינר למורים חייבים להכשיר כל מנהלת גן בקורס מגישי עזרה ראשונה שמשכו 30 שעות.

4.2.2    כל מנהלת גן המעוניינת לבצע את הקורס ולהכלילו במסגרת שעות לגמול השתלמות חייבת לבצע קורס שמשכו 30 שעות.

4.2.3    כל בוגר קורס מגישי עזרה ראשונה מחויב, בצמוד ולפני תום שנה ממועד תום ביצוע ההכשרה הבסיסית, לבצע רענון שמשכו 6 שעות פעם בשנה. אם הוא לא יבצע רענון בתום השנה, תישלל ממנו התעודה ולא יהיה כשיר לשמש מגיש עזרה ראשונה.

4.2.4    השתלמות החייאה בהיקף של 4 שעות מיועדת לסגלי הוראה/לגננות ולסייעות שאין באפשרותם לבצע את הקורס במלואו.

4.3     שלבי הביצוע

4.3.1    כל מנהלת גן המעוניינת לבצע את הקורס או רענון תגיש בקשה למפקחת או לקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית.

4.3.2    קב"ט הרשות המקומית או המפקחת הכוללת ירכזו את הדרישות ויגישו אותן למנהל תחום הביטחון המחוזי במשרד החינוך ברשימה מפורטת שתכלול פרטים אלו:

א.    כמות המועמדים (לא יותר מ-25 ולא פחות מ-16 לקבוצה)

ב.     הכתובת המדויקת לביצוע הקורס/הרענון

ג.     מועדי ביצוע הקורס/הרענון

ד.     שעות ביצוע הקורס/הרענון

ה.    פרטי האחראי לקורס/לרענון

ו.     הגדרת סוג הקורס (בסיסי, רענון, החייאה).

4.3.3    הממונה על ההכשרות במחוז יגיש את הבקשה למנהל אגף ההכשרות באגף הביטחון של משרד החינוך.

4.3.4    מנהל אגף ההכשרות יאשר את הקורס/הרענון ויוציא אישור בכתב לממונה על ההכשרות במחוז, עם העתק לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי ולחברה המקצה את המדריכים.

4.3.5    לאחר קבלת האישור ייערך תיאום טלפוני בין הקב"ט האחראי ברשות לבין החברה.

4.3.6    ביום פתיחת הקורס/הרענון יכין קב"ט הרשות רשימת שמות מודפסת עם מספרי תעודת הזהות של כל משתתפי הקורס ויעביר אותה למדריך.

4.3.7    האחריות לפתיחת סמל קורס היא על החברה המכשירה.

4.3.8    ביום פתיחת הקורס/הרענון יתייצב המדריך מהחברה עם הציוד הזה:

-     ציוד עזרה ראשונה להדגמה

-     יומן השתלמויות

-     דף ריכוז נוכחות יומית.

4.3.9    בסיום הקורס תעביר החברה למנהל תחום ההכשרות במשרד את המסמכים האלה:

-     דף רישום נוכחות וציונים סופיים

-     תעודות מודפסות ומנוילנות על שם המשתלמים שסיימו בהצלחה את הקורס או את הרענון.

4.3.10  מנהל תחום ההכשרות במשרד יקבל את תעודות המסיימים ויעבירן למחוז.

4.3.11  הממונה במחוז יעביר את התעודות של סיום הקורס לקב"ט הרשות ואת יומן ההשתלמות למחלקת ההשתלמות המחוזית, כדי שהמשתלמים יקבלו גמול השתלמות.

4.3.12  יומן ההשתלמות ימולא כנדרש על ידי המדריך ויימסר לרכז הקורס/לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי, והוא יעביר אותו לקב"ט המחוזי.

4.4     הנחיות כלליות

4.4.1    את הקורס הבסיסי של 30 שעות אפשר לבצע בדרכים האלה:

-     4 ימי אימון רצופים, בין השעות 15:30-8:30

-     6 מפגשים בני 4 שעות כל מפגש ועוד 2 מפגשים בני 3 שעות כל מפגש, פעם בשבוע, בין השעות-20:00-16:00.

4.4.2    את הרענון שמשכו 6 שעות יש לבצע במפגש אחד.

4.4.3    אפשר לבצע השתלמות החייאה שמשכה 4 שעות.

4.4.4    משתתף שייעדר מיותר מ-4 שעות מהקורס לא יוסמך.

4.4.5    יש לתכנן את ההשתלמויות –

-     לימי חופשה במהלך שנת הלימודים ובחופשת הקיץ;

-     לשעות אחר הצהריים והערב, החל מהשעה 16:00;

-     לימים חופשיים של עובדי ההוראה.

 

 


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/3(א), ז' בחשון התשע"ז, 08 בנובמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/12/2022