education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

(תשע) 6.2-1  היתר להדרכת טיולים – עדכון סעיף 1–6.2 בחוזר "הודעות ומידע" סז/2
 

1.      סעיף זה מבטל את סעיף 1–6.2 בחוזר "הודעות ומידע" סז/2, "היתר להדרכת טיולים", ובא במקומו.

2.      בהמשך לסעיף 23–6.2 בחוזר הוראות הקבע סד/9(א), שבו הודענו ש"יורשו להדריך בטיולי מערכת החינוך רק מדריכים שיש להם היתרי הדרכה המאושרים על ידי משרד החינוך", אישר משרדנו ל-14 גופים ומוסדות מתאימים להכשיר מדריכי טיולים למערכת החינוך.

         ההפעלה ההדרגתית של ההוראה מסתיימת בשנת הלימודים התש"ע, ותחול על כל מערכת החינוך ב-ט"ו בטבת התש"ע, 1 בינואר 2010.

3.      אלה הנחיותינו לשנת הלימודים התש"ע:

         3.1   בכל טיול יהיו המדריכים בעלי היתר להדרכת טיולים במערכת החינוך, כלומר כל המדריכים יהיו בעלי תעודה בתוקף.

         3.2   המדריכים יורשו להדריך אך ורק באזורי הטיול שהם הוכשרו והוסמכו להדריך בהם.

         3.3   רכז המדריכים בטיול בפועל יהיה בעל תעודת "מדריך מוסמך לטיולי מערכת החינוך" לפחות ומורשה להדריך באזורים שהטיול מתקיים בהם.

         3.4   טיולים המודרכים על ידי מחנכי כיתות או על ידי מורים אחרים מבית הספר או על ידי מדריכי של"ח וידיעת הארץ פטורים מהיתר זה.

         3.5   תוקף ההנחיה החל ב-ט"ו בטבת התש"ע, 1.1.10. עד לתאריך י"ד בטבת התש"ע, 31.12.09, תמשיך להיות תקפה ההנחיה המתירה שלא פחות
מ-50% מסך המדריכים בפועל יהיו בעלי הסמכה.

         3.6   הוועדה להסמכת מוסדות להכשרת מדריכים תוסמך להתיר בקשות חריגות של בתי ספר במהלך שנת הלימודים התש"ע.


 

לבירורים אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים,
טל' 02-5603005/6.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/3, י"ד במרחשוון התש"ע, 01 בנובמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014