education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

(תשעב) 6.2-1  ריענון ההנחיות לקראת יציאה לטיול
 

1.      כללי

הוראה זו באה לרענן את ההנחיות הקשורות בטיולים בית ספריים ועוסקת בהיבטים הארגוניים, הבטיחותיים והפדגוגיים, הן בשלב התכנון וההכנה של הטיול והן במהלך הטיול עצמו.

מסמך זה אינו בא במקום ואינו מחליף הוראות קודמות בנושא טיולים, אלא נועד להדגיש ולרענן אותן כדי למנוע אי בהירות לגבי תפקידם ואחריותם של מפקחים, מנהלים, מורים ובעלי תפקידים בנוגע להכנה ולניהול הטיול. חשוב להכיר את ההנחיות במלואן כפי שהתפרסמו בחוזרי הוראות הקבע לטיולים – היבטים פדגוגיים-ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים, והביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית                  (חוזר סה/9(ג), סעיף 6.2-24, וחוזר סו/3(א), סעיף 6.2-28).

 

2.      היבטים חינוכיים

2.1     דגשים בבניית תכנית הטיולים הבית ספרית בעת תכנון הטיולים יש לנהוג על-פי "תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת מולדת", שהתפרסמה בשנת הלימודים התשס"ט ועוסקת בהיבטים החינוכיים של היציאה לטיול. החוברת נשלחה לבתי הספר ונמצאת באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער – אגף של"ח וידיעת הארץ, בכתובת:

/EducationCMS/Units/Tiyulim/pedagogia/TochnitAliba.htm

          "תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת" בנויה במעגלים הולכים ומתרחבים, מהסביבה הקרובה של התלמידים לעבר אזורי הארץ המרוחקים. מעגלים אלו יוצרים סדר הגיוני במערך הטיולים ושיטתיות בתפיסה החינוכית. העקרונות המנחים תפיסה זאת מצויים בעמ' 15-14 בחוברת. הצוות החינוכי בבית הספר יבנה את מערך הטיולים בהתאם לתכנית זו ובזיקה לתכניות הלימודים הרלוונטיות הנלמדות בשכבת הגיל.

2.2     מעורבות הצוות החינוכי "תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת" מדגישה את הצורךבמעורבות סגל בית הספר – מנהלים, מחנכים ומורים מקצועיים – בתכנון הטיול, בהכנתו, בביצועו ובפעילות הסיכום שאחריו. מעורבות זאת הכרחית להצלחת הטיול  ולהפיכתו למשמעותי עבור התלמידים.

          הנחיות למורים ולמחנכים לגבי הכנת הטיול מצויות  בנספח מספר 2: תפקיד המורה/מחנך לפני הטיול ובמהלכו.

2.3     הכנת הטיול – שלבי ההכנה לטיול יכללו את ההיבטים  האלה:

–    היכרות מוקדמת של התלמידים עם אזור הטיול, עם המסלול ועם התכנית הצפויה במהלכו. היכרות זאת חושפת את התלמידים לאתגר שמציב הטיול ומקטינה את סיכוניו הבטיחותיים, ויש בה ערך חינוכי.

–    הכנה בתחום החברתי: הטלת תפקיד ותחום אחריות על כל אחד מהתלמידים יוצרת מעורבות פעילה, מטפחת מנהיגות, מעודדת עזרה הדדית וגילוי אחריות במהלך הטיול.

–    תדרוך התלמידים וסגל המורים והמלווים בהוראות הביטחון והבטיחות של הטיול.

–    למידה מוקדמת בכיתה על אתרים, נושאים, אירועים, אישים וכדומה, שאותם יפגשו התלמידים במהלך הטיול.

2.4     הגשת תכנית טיולים: מנהל בית הספר יגיש הן למפקח הכולל והן לוועדת הטיולים המחוזית את תכנית הטיולים הבית ספרית. המפקח יוודא כי התכנית ערוכה בהתאם ל"תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת" ומאושרת על-ידי ועדת הטיולים המחוזית. ללא אישור כזה  לא יוכל בית הספר להגיש בקשה לאישור טיוליו בלשכה לתיאום טיולים.

2.5     מינוי רכז טיולים בית ספרי ותפקידיו רכז הטיולים הוא בעל הסמכות המקצועית המרכז את הפעילות החינוכית והערכית במסגרת טיולי בית הספר, ועליו מוטלת בניית הטיול כאירוע משמעותי בהוויה הבית ספרית. מנהל בית הספר ימנה מורה מצוות ההוראה לתפקיד רכז הטיולים, שיהיה עליו לעבור הכשרה בקורס רכזי טיולים ובהשתלמויות ריענון בהדרכת אגף של"ח במחוז. רכז הטיולים ינחה את המורה האחראי על הטיול ואת צוות המורים המלווים בהיבטים החינוכיים והארגוניים של הטיול, לאחר תיאום עקרוני עם מנהל בית הספר. 

2.6     תפקידי אחראי הטיול – לכל טיול על שלביו השונים ימונה אחראי. אחראי הטיול הוא הסמכות העליונה בכל נושא ועניין, הן במהלך ההכנות והן במהלך הטיול. בשלב הכנת הטיול על אחראי הטיול להדריך את מחנכי הכיתות בנושאים כגון: הפעילות המתוכננת, הכנת התלמידים לקראת הטיול, חלוקת תפקידים ותדרוך בנוהלי משמעת והתנהגות במהלך טיול. במהלך הטיול על אחראי הטיול לוודא כי הטיול מתנהל על פי התכנית ובהתאם לשלבים שנקבעו. האחראי הוא גם הסמכות העליונה בכל נושא הדורש הכרעה בהיבט החינוכי, המנהלי והארגוני במהלך הטיול. אמנם המדריך המקצועי מוביל את התלמידים במהלך הטיול, אולם האחריות הכוללת לניהול הטיול ולשלומם של התלמידים היא של אחראי הטיול.

          פירוט נוסף של הנושאים שעל אחראי הטיול לתת דעתו עליהם בעת ההכנה תפקידיו של אחראי הטיול מצוי בנספח 1: "תכנון הטיול על ידי אחראי הטיול".

2.7     סיוע וייעוץ לצוות החינוכי בנושא הטיולים – לרשות בית הספר, המנהלים ורכזי הטיולים עומדות ועדות הטיולים המחוזיות וצוות של"ח וידיעת הארץ במחוז.  אפשר ליצור קשר עם יו"ר ועדת הטיולים על פי הטלפונים בטבלה  להלן:

המחוז

יו"ר ועדת הטיולים

וממונה אגף של"ח

הטלפון

צפון

שלמה אבורמד

04-6500192

חיפה

גבי בן חמו

04-8632646

מגזר ערבי

נסר אבו-סאפי

6477425- 04

מרכז

רונן כהן

03-6896423

ת"א

יאיר מדיאל

03-6896209

ירושלים

משה חזקיה

02-5601509

דרום

יצחק רוס

08-6263132

מינהל חינוך התיישבותי

יעל הורוביץ

050-6221531 

 

2.8     מדריך מקצועי מוסמך – בית ספר המסתייע במדריך להובלת הטיול ולהדרכתו יוודא כי למדריך "תעודת מדריך במערכת החינוך" בתוקף. כמו כן יוודא  כי המדריך מוסמך להדריך באזורי הטיול המתוכננים, וכי ערך הכנה מתאימה והיכרות מוקדמת עם המסלול בשנה האחרונה, שבמסגרתה בחן שינויים שאולי חלו במסלול בשל פגעי טבע.

2.9     תיק טיול – אחראי הטיול יחזיק בכל מהלך הטיול תיק טיול שבו יהיו כל הנתונים המחייבים בהתאם לסעיף בחוזר המפרט תכולת תיק טיולים.

 

3.      דגשים בטיחותיים

3.1     אישורים רפואיים – בית הספר יקפיד על הימצאות אישורים רפואיים של כל התלמידים ועל קבלת אישורים מתאימים ליציאה לטיול של תלמידים בעלי בעיות בריאות מיוחדות. אחראי הטיול ירכז את נתוני התלמידים, שלהם בעיות רפואיות ואת ההנחיות והדרישות המיוחדות לגבי הטיפול בהם, יעביר אותם למלווים הרפואיים בטיול ויקפיד על קיומן בעת הצורך.

3.2     פעילות מיוחדת במהל הטיול המחייבת אישורי הורים והכנה קפדנית כל פעילות מיוחדת כמו חצייה של גבי מים או טיול אופניים וכדומה, מחייבת אישור מיוחד של ההורים והכנה קפדנית ומדוקדקת של הסגל. הכנה זו כוללת לימוד מפורט של מהלך הפעילות והדגשת הנהלים המיוחדים לניהול הפעילות כפי שהם מפורטים בחוזר.

3.3     איסור רחצה במהלך טיול חל איסור לשלב רחצה במהלך הטיולים. ראה חוזר הוראות קבע תשע"א/8(א), סעיף 5.1-47 "איסור רחצה בטיולים במסגרת המוסד החינוכי", וכן ראה חוזר הוראות קבע סה/9(ג) סעיף 6.2-25 ס"ק 3.3 "כניסה למים".

3.4     כללי זהירות במהלך שהייה ליד חופי ים ומקורות מים שהייה ממושכת ליד מקורות מים כמו חופי ים או בריכות טבעיות (חורשת טל, גני חוגה וכדומה), מחייבת היערכות של צוות המורים ותדרוך מתאים למניעת הכניסה למים. במקומות לינה המצויים ליד מקורות מים יש לסמן בסרט את אזור השינה ואת גבול התנועה המותר ולהציב שומרים מבוגרים שיסיירו בשטח וימנעו מהתלמידים את הכניסה  למים.

3.5     הימנעות מקרבה למצוקים – יש להימנע מלהתקרב לשפת מצוק בשעת מנוחה ובעת תצפית, ולשמור על מרחק בטיחות של לא פחות מ-10 מטרים משפת המצוק.

3.6     שיקולי בטיחות בתכנון הזמן יש לתכנן את הזמן כך שהמסלול היומי יסתיים באור יום מלא, וכי היציאה מהמסלול תתקיים שעתיים לפני רדת החשכה.

3.7     כמות מים מתאימה – אחראי הטיול  יוודא כי כמויות המים שהובאו מתאימות לכמות האנשים ולתנאי הטיול, בעיקר במסלולים ארוכים וקשים ובמזג אוויר חם.

3.8     חדר מצב טיולים משמש כמרכז מידע, דיווח והנחיה מקצועי המסייע לקבוצות מטיילים בשטח. חדר המצב פועל 24 שעות ביממה במהלך כל ימות השנה, ואפשר להתקשר אליו בטלפון 6222211–02.

 

4.      דגשים בתחום הביטחון

4.1     דגשים והנחיות לאחראי הטיול  מול הלשכה לתיאום טיולים

-     יש ליצור קשר עם הלשכה לתיאום טיולים, לתאם ולקבל אישור על הטיול בהתאם לדרישות המחייבות. יש להגיש בקשה ללשכה לתיאום טיולים לא יאוחר מ-14 יום לפני הטיול, רצוי באמצעות אתר האינטרנט בכתובת http://www.mokedteva.co.il. בקשות לשינוי בתנאי האישור או לעדכונו יוגשו באמצעות האינטרנט.

-     יש להקפיד על רישום מדויק של המסלולים שבהם מטיילת הקבוצה, ולא להסתפק בציון חלופות אפשריות.

האישור המגיע מהלשכה לתיאום טיולים הוא אישור ביטחוני בלבד, והוא אינו משחרר את האחראי על הטיול מלימוד מפורט של ההיבטים הבטיחותיים ושל הנחיות הבטיחות לפעילות כפי שהן מפורטות בחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים. כמו כן עליו להנחות את המורים המלווים ואת התלמידים בהתאם.

-     חובה לעדכן את הלשכה לתיאום טיולים בכל  ביטול של טיול.

 

4.2     דגשים והנחיות לאחראי הטיול  מול חדר מצב טיולים

-     עדכון מצב מזג אוויר ובחינת היתכנות הטיול (במצב של שיטפונות, עומס חום וכדומה) – ערב הטיול יש להתקשר לחדר מצב טיולים ולבדוק עדכונים אחרונים, מזג אוויר, מצב מסלולים, ביטולים וכדומה.

-     מצב חירום המתחייב משינוי תנאים או מפציעת תלמיד – במקרה של מצב חירום במהלך הטיול, כגון פציעת תלמיד או שינוי התנאים בשטח (לדוגמה: שרפה), יתקשר אחראי הטיול לחדר המצב ויעביר את המידע העדכני מהשטח. חדר המצב  ינתח את המידע ויבדוק את חומרתו  ואת מידת השפעתו על המטיילים. על סמך ניתוח זה תתקבלנה החלטות, כגון: עצירת הטיול, פינוי המטיילים, שינוי המסלול וכדומה. אחראי הטיול בשטח יפעל לביצוע ההחלטות שתתקבלנה בחדר המצב.

-     פנייה של מטיילים במצוקה – פנייה לחדר המצב בעת מצוקה חייבת לכלול את הנתונים האלה: פרטי הגוף המטייל, פרטי האירוע, האמצעים הנדרשים לסיוע. בהתאם למידע  זה ולניתוחו יחליט חדר המצב על אופן הסיוע שיינתן למטיילים, כגון: הזנקת מסוק, מתן עזרה ראשונה באמצעות מד"א, הזעקה של יחידת חילוץ וכדומה.

-     דיווח לחדר המצב – יש לדווח לחדר המצב על כל פינוי לבית החולים, גם אם לא נעשתה פנייה לקבלת סיוע באמצעות חדר המצב.

-     דיווח על אלימות – במקרה של אירוע שהתקיימה בו אלימות על ידי המטיילים עצמם או כלפי מי מהם, יש לדווח לחדר המצב.

 

4.3     אבטחה

-     מאבטח בטיול ישמש מי שהוכשר כמאבטח טיולים או מי שהוכשר כמאבטח מוסדות חינוך ונושא תעודה של משטרת ישראל בתוקף.

-     איש הגמ"ר רשאי לשמש כמאבטח בטיול רק בגזרת הרשות שלו ו/או בכל מרחב יהודה ושומרון.

-     חובש רשאי לשמש בטיול כמלווה רפואי, בתנאי שהוכשר בצה"ל ו/או במד"א ועדיין פעיל במד"א.

-     באחריות רכז הטיולים הבית ספרי לוודא כי מאבטחי הטיול מגיעים מחברת אבטחה שברשותה רישיון "קבלן שירות" בחתימת הממונה במשרד התמ"ת, ושהם עברו הכשרה מתאימה של מאבטחי טיולים או מאבטחי מוסדות חינוך.

-     באחריות רכז הטיולים הבית-ספרי לוודא שכל מאבטח מתייצב עם תלבושת החברהבלבד, כולל מכנסיים ארוכים, נעלים סגורות וכובע בצבע צהוב עם כיתוב "ביטחון". הכובע יימצא בתוך הכיס/תיק ויונח על הראש רק בעת אירוע חירום/ירי.

-     באחריות אחראי הטיול לוודא שכל מאבטח בטיול מחזיק מחסנית אחת בתוך האקדח ומחסנית שנייה בפונדה.

 

4.4     אבטחה בחניון לילה

-     מאבטח שעבד במהלך היום אינו רשאי לשמש מאבטח ללילה, ולכן יש  להסדיר את נוכחותו של מאבטח נוסף בשעות הלילה.

-     האבטחה בחניון במתכונת לילה מתחילה עם רדת החשכה  או עם הגעת  הקבוצה המטיילת לחניון.

-     אפשר להתבסס על מאבטחים של המקום רק באכסניות נוער (אנ"א) ובבתי ספר שדה של החברה להגנת הטבע, שבהם עברו המאבטחים הכשרה של מאבטחי מוסדות חינוך או הכשרה למאבטחי טיולים. כל בקשה לחריגה מהנחיה זו מחייבת אישור של הממונה על הביטחון והבטיחות בטיולים באגף הביטחון של משרד החינוך.

 

4.5     עבודה מול פקחי הטיולים

-     התייעצות עם פקח טיולים לפני הטיול ובמהלכו – מומלץ להתייעץ עם פקחי הטיולים של המשרד לפני הטיול ובמהלכו בכל הקשור לתכנון הטיול ולהתעדכנות במצב בשטח. אפשר לפנות לחדר המצב, לטלפון הפקחים שמספרו 02-6222211, לשם קבלת  הפרטים ומספר הטלפון של הפקח האזורי.

-     סיוע של פקח בשטח – פקחי הטיולים של משרד החינוך יכולים לסייע בבעיות שמתפתחות בשטח. מומלץ להסתייע בהם כאשר יש צורך לארגן הובלת מים נוספים תוך כדי הטיול, לאתר ציוד שאבד, לסייע במהלך הטיול לתלמידים המתקשים לעמוד בו (כמו במצב של נקע או שבר, חשש להתייבשות וכדומה).  

 

4.6     נוהל הטיפול בליקוי חמור בטיול

4.6.1  הטיפול בליקויים יבוצע על ידי ועדת הטיולים המחוזית.

4.6.2 הטיפול בליקוי חמור בטיול

א.      ליקוי חמור בטיול, שנודע  עקב דיווח או במהלך ביקורת של אחד מפקחי הטיולים, ידווח ישירות על ידי חדר מצב או על ידי הפקח בשטח לקב"ט המחוזי שאליו שייך המוסד.

ב.       אם לא נוצר קשר עם הקב"ט המחוזי, יועבר הדיווח לסגן מנהל אגף הביטחון במשרד ויו"ר ועדת הטיולים מחוזי.

ג.       עצירת הטיול ו/או תיקון הליקוי הינם בסמכותו של קב"ט המחוז או סגן מנהל אגף הביטחון בתיאום עם יושב ראש ועדת הטיולים המחוזית, וההחלטה לגביהם תועבר לאחראי הטיול על ידי הפקח בשטח.

ד.       אם לא נוצר קשר עם הקב"ט המחוזי או עם מנהל אגף הביטחון, והליקוי מהווה סכנה ביטחונית ו/או בטיחותית, יפעל פקח הטיול על פי שיקול דעתו בשטח.

ה.      כל מוסד חינוכי או גוף מטייל שנמצא בו ליקוי חמור, ייחסם מיד ולא יקבל אישור ביטחוני לטיול. חסימה זאת היא באחריות סגן מנהל אגף הביטחון ובתיאום עם יושב ראש ועדת הטיולים המחוזית.

ו.       הדיווח בדבר אירוע חריג יועבר באופן מידי ליושב ראש ועדת הטיולים המחוזית בטלפון. בנוסף על כך יעודכנו בכתב הקב"ט המחוזי, מפקח של"ח ארצי והלשכה לתיאום טיולים.

ז.       החסימה תחל לאחר 24 שעות ממועד קבלת ההודעה על הליקוי, וזאת כדי לאפשר ליושב ראש ועדת הטיולים המחוזית לבצע בדיקה טלפונית ראשונית ולהודיע על כך למנהל בית הספר.

ח.      החסימה תהיה תקפה עד לקבלת תוצאות הבדיקה וביצוע הפעולות הנדרשות. החסימה תוסר רק בעקבות  השלמת הבדיקה.

ט.      לאחר חסימת מוסד בעקבות אירוע חמור תבוצענה הפעולות האלה:

(1)     ביצוע תחקיר מסודר על האירוע החריג

(2)     שיחה עם מנהל בית הספר

(3)     הזמנת מנהל בית הספר לבירור, לפי הצורך

(4)     הכשרת רכז הטיולים הבית ספרי

(5)     ביצוע מפגש הכשרה לכלל מורי בית הספר בנושא הטיולים.

י.       לאחר גמר ביצוע הפעולות הללו ודיווח לוועדת הטיולים המחוזית על סיום הטיפול, תיפתח חסימת בית הספר, והוא יוכל לקבל אישורים לביצוע טיולים נוספים. פתיחת החסימה תהיה רק באישור סגן מנהל אגף הביטחון, לאחר שיקבל דיווח מיו"ר ועדת הטיולים המחוזית על סיום הטיפול.

יא.     באחריות יושב ראש ועדת טיולים מחוזית לבצע בדיקה של הליקוי ולהעביר את תוצאות הבדיקה לסגן מנהל אגף הביטחון בתוך חודש ימים.

יב.     על פי הנחיית מנכ"ל משרד החינוך, כל מנהל מוסד חינוכי שנתגלה בו ליקוי חמור בטיול יוזמן למנהל המחוז או ליושב ראש ועדת טיולים מחוזית, ותירשם הערה בתיקו האישי.

5.      נספחים

נספח 1  תכנון הטיול והכנתו על ידי אחראי הטיול

         נספח 2   תפקיד המורה לקראת טיול ובמהלכו


 

בשאלות אפשר לפנות אל בעלי התפקידים  האלה:

לשכה לתיאום טיולים: 02-6223360 חדר מצב טיולים: 02-6222211 בנושא תכנים חינוכיים בטיול –  מר גל כפרי, מנהל תכנית הליבה להכרת הארץ, טל' 5603196 -02 בנושא ביטחון ואבטחה בטיול –  מר שאול יגיל, סגן מנהל אגף בכיר לביטחון, בטיחות ושע"ח, טל 02-5603002 בנושא בטיחות בטיול – מר רותם זהבי, ממונה בטיחות ארצי,

טל' 02-5603001.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/4, ה' בכסלו התשע"ב, 01 בדצמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014