education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

6.2-29  טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים – היבטים בטיחותיים וביטחוניים

 
1. מבוא

1.1
תמצית

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

 

       1.1.1    סעיף זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של הביטחון, הבטיחות וההיערכות למצבי חירום במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בטיולים ובכל פעילות מאורגנת מחוץ לגן.

       1.1.2     הצורך בפרסום חוזר חדש נבע מהסיבות האלה:

א.   הצורך לעדכן את הנחיות הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום בפעילות מחוץ לגן בעקבות התגברות מעשי הטרור בשנים האחרונות

ב.   הצורך ליישם לקחים ממלחמת לבנון השנייה

ג.    הצורך להוסיף נהלים חדשים שפורסמו מעת לעת

ד.   הצורך לרכז בחוזר אחד את כל הנושאים הקשורים לפדגוגיה, לביטחון, לבטיחות ולהיערכות למצבי חירום בטיולים ובפעילות מחוץ לגן.

       1.1.3    הנחיות הביטחון לטיולים ולפעילות מחוץ לגן מוכתבות על ידי הגורמים הביטחוניים (המשטרה, צה"ל), כל אחד בתחום אחריותו הגזרתית, על פי החלוקה המופיעה במפת תיאום הטיולים.

       1.1.4    האגף הבכיר לביטחון הוא הגורם המוסמך המונחה מטעם משטרת ישראל וצה"ל לאכוף את הנחיות הביטחון באמצעות הקב"טים המחוזיים, קב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות ופקחי הטיולים.

       1.1.5    על מנהלת הגן לדאוג לביצוע הנחיות הבטיחות בטיולים ובפעילות מחוץ לגן, וכן כל הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה על ידי קב"ט הרשות המקומית על פי משטרת ישראל ו/או הגופים המוסמכים מטעם האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך באמצעות הקב"ט המחוזי.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בינואר 2008

ב. התחולה: 

כל גני הילדים, בכל המגזרים


ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא

            א.    סעיף 24–6.2 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג) – "טיולים – היבטים פדגוגיים-ארגוניים" – בתוקף

            ב.    סעיף 25–6.2 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג) – "טיולים – היבטים בטיחותיים" – בתוקף

            ג.     סעיף 26–6.2 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג) – "טיולים – היבטים ביטחוניים" – בתוקף

            ד.    סעיף 27–6.2 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג) – "הביטחון בפעילות חוץ בית ספרית" – בתוקף

            ה.    סעיף קטן 3, "הוראות לטיולים", בתוך סעיף 36–5.1 בחוזר הוראות הקבע סג/2(ב)מבוטל.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית

הטיול הוא מרכיב מרכזי בתהליך עיצוב הילד והקניית ערכים הקשורים ביחסים שבין הילד לארצו. משרד החינוך רואה חשיבות רבה ביציאה לטיולים המשתלבים בתכנית הלימודים.

 
1.4
התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים באבטחה ובביטחון של תלמידי מערכת החינוך: למנהלות הגן, לקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות, לקב"טים המחוזיים, למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, למפקחות על הגנים ולמנהלי האגפים והמינהלים במטה משרד החינוך בירושלים ובמחוזות.

 
1.5
יישום ומעקב

       אלה בעלי התפקידים המופקדים על יישום הוראות החוזר:

       1.5.1     מנהלות הגן

       1.5.2     המפקחות על הגן

       1.5.3     מנהלי מחלקות החינוך בהנחיית קב"טי הרשויות/קב"טי מוסדות החינוך 
                    הרשותיים

       1.5.4     קב"טי הרשויות וקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות

       1.5.5     הקב"טים המחוזיים.

 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך


ב. בעל התפקיד: 

הממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך


ג. מספר הטלפון: 

02-5602234

מספר הפקס': 02-5602636


ד. כתובת הדוא"ל: 

shaulya@education.gov.il

 
1.7
נספחים

ביטוח הורים מתנדבים.

 

2.   כללי

2.1  מילון מונחים הקשורים בטיול

       2.1.1    טיול מאורגן: קבוצה מאורגנת של מטיילים ברגל וברכב המונה 8 ילדים לפחות.

       2.1.2    מפת תכנון ותיאום טיולים: מפה הכוללת את חלוקת האזורים ותחומי האחריות הביטחונית של משטרת ישראל וצה"ל.

       2.1.3    אזור 1: האזור הנמצא בצמוד לגבולות המדינה ובשטחי יו"ש, ובו האחריות הביטחונית היא על צה"ל.

       2.1.4    אזור 1א': אזור שהוא חלק מאזור 1 אך אינו צמוד לגבולות המדינה, ובו האחריות הביטחונית היא על צה"ל.

       2.1.5    אזור 2: אזור שאין בו רצף התיישבותי, והוא באחריות ביטחונית של משטרת ישראל.

       2.1.6    אזור 2א': אזור הכולל בתוכו את כל מרחב התפר, והוא באחריות הביטחונית של משטרת ישראל.

       2.1.7    אזור 3: אזור רצועת החוף שיש בו רצף התיישבותי, והוא באחריות הביטחונית של משטרת ישראל.

       2.1.8    הלשכה הארצית לתיאום טיולים: גוף המופעל על ידי אגף הביטחון של משרד החינוך ומנפיק את האישור הביטחוני לטיול בהתאם לאזורים המחייבים.

       2.1.9    חדר מצב טיולים: גוף המופעל על ידי אגף הביטחון של משרד החינוך ופועל במשך 24 שעות ביממה, ותפקידו לסייע לגוף המטייל בעת ביצוע הטיול.

       2.1.10  פקח טיולים: בעל תפקיד המופעל על ידי אגף הביטחון במשרד החינוך ותפקידו לפקח על ביצוע הטיול על פי ההנחיות ולסייע לגוף המטייל בעת הצורך.

       2.1.11  תיק הטיול: תיק המרכז בתוכו את כל הפעילות המתוכננת של הגן המטייל, ומכיל בתוכו רשימות של הילדים, המלווים החמושים, המלווים הרפואיים וההורים המלווים, אישורי ההורים, בעיות רפואיות שיש לילדים, פרטי חברת ההסעה ופירוט האתרים המתוכננים לטיול, ובכלל זה מספרי טלפון.

       2.1.12  רחצה: כל פעילות שחייה בברכה או בים שאינה כוללת שיעורי שחייה.

       2.1.13  מאגר מים: כל מקום המכיל מים שלא אושר כברכת שחייה או כחוף רחצה.

       2.1.14  גב מים: גומה, שקע מלא במים באורך וברוחב משתנים ממקום למקום הנמצא בדרך כלל באפיק זרימה של נחל.

       2.1.15  מקווה מים: מקום טבעי או מלאכותי לאיסוף מים.

       2.1.16  מים רדודים: גב או מקווה מים שגובה המים בו אינו מגיע לגובה הברכיים של הילד הנמוך בקבוצה.

2.1.17  אישור ביטחוני: אישור בכתב הניתן על ידי הלשכה לתיאום טיולים/חדר מצב, לקיום הטיול בהיבט הביטחוני.

2.1.18  טיול קצר: יציאה של ילדי הגן לטיול רגלי של קילומטר אחד לכל היותר בתוך היישוב.

2.1.19  טיול ארוך: יציאה של ילדי הגן לטיול רגלי או רכוב בתוך היישוב או מחוצה לו.

2.2  בעלי תפקידים בטיול

       2.2.1    מנהלת הגן: האחראית הכוללת לקיום הטיול על פי כל ההנחיות המפורטות בחוזר זה.

       2.2.2    סייעת הגן: עובדת רשות מקומית/בעלות המסייעת למנהלת הגן בקיום הטיול.

       2.2.3    הורה מלווה: הורה של אחד מילדי הגן המסייע למנהלת הגן בקיום הטיול מההיבט הבטיחותי.

       2.2.4    מלווה חמוש: בעל תפקיד הנושא נשק שאושר לשמש מלווה חמוש בטיול (ראה ב-4.2 להלן).

       2.2.5    מלווה רפואי: בעל תפקיד שעבר הכשרה מתאימה ומשמש מלווה רפואי בטיול.

       2.2.6    מדריך: בעל תפקיד שעבר הכשרה של מדריך טיולים במערכת החינוך ונושא תעודה בהתאם.

2.3  קשר עם ההורים

       2.3.1   הודעה להורים: יש לשלוח להורים חוזר בתחילת שנת הלימודים ובו פירוט של תכנית הטיולים של הגן.

       2.3.2    אישור הורים: על ההורים לשלוח לגננת הודעה בכתב שהם מאשרים את יציאתו של הילד לטיול, ובה עליהם לפרט בעיות רפואיות חריגות של ילדם אם יש לו בעיות כאלה.

       2.3.3    כינוס התלמידים ופיזורם: כינוס התלמידים ופיזורם יבוצע אך רק בגן הילדים.

       2.3.4    ביטוח הורים מתנדבים: ראה בנספח לסעיף זה.

 

  

3.   היבטים בטיחותיים בטיול

3.1  הקדמה

                   פרק זה הוא תקציר של סעיף 25–6.2, "היבטים בטיחותיים בטיולים", מתוך חוזר הוראות הקבע סה/9(ג) העוסק בהיבטים הפדגוגיים, הביטחוניים והבטיחותיים של הטיול. הפרק מרכז את הוראות הבטיחות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות חוץ כיתתית במערכת החינוך בדגש על גן הילדים. הפרק נכתב לנוחות מנהלת הגן, אך אינו בא במקום הסעיף האמור ואינו מבטל אותו.

3.2  מסגרות הפעילות

       את סוגי הפעילות בלמידה מחוץ לגן הילדים אפשר לחלק לשני  סוגים, על פי משכם – שעת טיול ויום טיול – כמפורט להלן:

       3.2.1    שעת הטיול: זוהי פעילות של למידה מחוץ לגן הנמשכת שיעור אחד או שניים.

3.2.2    יום הטיול – הטיול החודשי: זוהי פעילות של למידה רב-תחומית במסגרת הלמידה מחוץ לגן הילדים הנמשכת יום לימוד שלם.

3.3  המקומות שיש להימנע מסיורים בהם בשני סוגי הלמידה מחוץ לגן

       3.3.1   אזורים ושבילים שאינם מותאמים להליכה של ילדים (יש בהם בורות, פסולת מסוכנת, גרוטאות ומתקנים מסוכנים וכד')

       3.3.2   שטחי בור שיש בהם צמחייה גבוהה, קוצים, רמשים ונחשים וכד'.

3.4  תכנית שנתית לטיולים

       כל מנהלת גן תכין תכנית שנתית לטיולים, תביא אותה לאישור המפקחת הפדגוגית על הגן, ולאחר קבלת האישור תעביר אותה לקב"ט הרשות/לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

3.5  שלבי התכנון לטיול

       3.5.1    על מנהלת הגן לשקול את הערך החינוכי של המקום והאתר הנבחרים לטיול. יש לקחת בחשבון את התקופה שמטיילים בה, את מזג האוויר ומשמעויות נוספות. למשל, במהלך האביב, כשיש פריחה יפה בשדות, יש גם זוחלים ורמשים מסוכנים העלולים לפגוע בילד ההולך בשדה.

       3.5.2    מנהלת הגן תערוך סיור מקדים לאיתור האתרים/המסלולים של הטיול כמוכרים, בטוחים ומתאימים לגיל הילדים.

       3.5.3    יש לדאוג להתאמת מסלול הטיול ליכולתם של הילדים ולשילוב פעילות מעניינת עבור הילדים בטיול.

3.6  ארגון הטיול

       3.6.1    מנהלת הגן אחראית על ארגון הטיולים על כל מרכיביהם.

                   מנהלת הגן רשאית להיעזר במדריכים ובאנשי מקצוע בתחום הטיול וההדרכה, במהלך הטיול ובביקורים ובאתרים. אפשר גם להסתייע בהורים שהדרכתם יכולה לתרום תרומה מקצועית לטיול. עם זאת יש לזכור כי המדריך אינו משחרר את מנהלת הגן מהאחריות לילדים ולארגון הכולל של הטיול מההיבטים החינוכיים, הלימודיים, הביטחוניים והבטיחותיים. אם החליטה מנהלת הגן להיעזר בגורמים מסייעים, עליה לוודא כי הם נושאים אישור להדרכת טיולים במערכת החינוך, בקיאים בנושא ההדרכה ובמסלול ויודעים כיצד לנהוג בילדים וכיצד להסביר להם. כמו כן עליה לקבל אישור על הפעלת מדריכי החוץ מהמפקחת הפדגוגית.

       3.6.2    בכל טיול תשתתף כיתת גן אחת, עם מנהלת הגן והסייעת ומלווים בהתאם לנדרש. בטיול שנעזרים בו ברכב אפשר לצרף כיתות מספר, אולם זאת אך רק בעת הנסיעה. בעת ביצוע הטיול תפעל כל גננת עם ילדיה היא.

       3.6.3    הודעה להורים: ההורים יקבלו, בפגישת ההורים, מידע כולל על הטיולים המתוכננים. על טיול ארוך, שהילדים עשויים לחזור ממנו בשעות בלתי שגרתיות, יש להודיע להורים בכתב ולקבל את אישורם בכתב. ההודעה תכלול פירוט של הציוד האישי שעל הילדים להביא לטיול ובכלל זה לבוש מתאים, כובע, מים ואוכל.

       3.6.4    ההכנות לטיול: מנהלת הגן תכין תיאור מפורט של הטיול, ובכלל זה המסלול, לוח הזמנים, המלווים וכל דבר נוסף שתראה לנכון, ותעביר זאת לאישור המפקחת הפדגוגית ולידיעת קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

3.7  המלווים בטיול ותדרוכם

        3.7.1   בכל סיור קצר בתחום היישוב או טיול ארוך מחוץ ליישוב נדרשים 4 מלווים (כולל מנהלת הגן והסייעת) לכיתה שבה עד 20 תלמידים. לכל 10 ילדים נוספים נדרש מלווה נוסף.

       3.7.2    לכל טיול יצורפו מלווים בוגרים או תלמידי כיתות י"א-י"ב. מספר התלמידים המלווים לא יעלה על מחצית כל המלווים. המלווים יאושרו על ידי מנהלת הגן.

       3.7.3    הבוגרים המלווים המשתתפים בטיול יהיו כפופים להוראות מנהלת הגן. יודגש כי להורים אין סמכות להתערב בהחלטות של מנהלת הגן לטיול. אפשר להיוועץ בהם כמו בשאר המלווים. המלווים יכירו היטב את הוראות הבטיחות ויסייעו בכל הקשור לארגון ולשליטה במהלך הטיול.

       3.7.4    על המלווים להכיר היטב את כלל ההנחיות לנושאי התפקידים בטיול ואת ההוראות הנוגעות לטיול המסוים. המלווים לא יעזבו את הטיול אלא בהוראת מנהלת הגן ולצורכי הטיול בלבד.

       3.7.5    מספר המלווים יהיה גדול יותר מן האמור לעיל אם יידרש הדבר על ידי גורמי הביטחון המאשרים את הטיול.

       3.7.6    בכל מקרה של נסיעה באוטובוס ובו מעל 40 ילדים אפשר להסתפק במהלך הנסיעה בשני מלווים מבוגרים.

       3.7.7    במקומות שקיימות בהם בעיות בטיחות (חציית כבישים סואנים, ואדיות וכו') תצרף מנהלת הגן מלווים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה.

       3.7.8    בטיול ארוך יהיה בין המלווים מגיש עזרה ראשונה. אפשר שמנהלת הגן או הסייעת תהיינה מגישות עזרה ראשונה. בטיול קצר תצטייד מנהלת הגן בתיק עזרה ראשונה.

       3.7.9    מנהלת הגן תתדרך את המלווים, תפרט לפניהם את המסלול ותקבע מביניהם בעלי תפקידים כמו האחראי על המזון, מגיש העזרה הראשונה, המאסף וכדומה.

3.8  ביצוע הטיול

       3.8.1    מנהלת הגן תבצע רישום מסודר של כלל הילדים והמלווים הבוגרים, ובכלל זה תלמידים בעלי בעיות רפואיות מיוחדות.

       3.8.2    ביציאה לטיול תוודא מנהלת הגן שכל הילדים נמצאים ושתלבושתו וציודו של כל אחד מהם לא יקשו עליו בטיול.

       3.8.3    מנהלת הגן תצעד בראש הטור ותמנה מלווה שילך כמאסף.

       3.8.4    בהליכה במדרכה, בצד הכביש, ימונה מלווה נוסף שילך בצד הסמוך לכביש.

       3.8.5    בעצירת רכב להורדת הילדים ירדו המלווים ראשונים, אחד מהם יתרחק מהרכב, והשאר יעמדו ליד פתחי הרכב ויפנו את הילדים היורדים למלווה המרוחק, שלידו יתכנסו.

       3.8.6    הליכה בצדי דרכים וחציית כבישים

                   א.   ככלל יש להימנע מהליכה באזור תנועה ללא מדרכה.

                   ב.   יש לנוע על המדרכות, בקצה המרוחק מהכביש.

                   ג.   חציית כביש תיעשה אך ורק במעבר חצייה, וגם זאת לאחר ששני מלווים יישלחו לשני צדי הכביש, למרחק של 30 מ', ויסמנו לנהגים לעצור. אם יש הכרח לחצות כביש שלא במעבר חצייה, ייבחר מקום שיש ממנו תצפית טובה למרחק של 100 מ' לפחות. בעת החצייה יישלחו מלווים לשני צדי הכביש, למרחק של כ-50 מ', כדי להזהיר את הנהגים. החצייה תיעשה בכביש שאין בו תנועה כלל או לאחר שהמכוניות נעצרו. מומלץ להשתמש בהליכה באפודות או באלמנטים שיש בהם מחזיר אור.

       3.8.7    תנועה ברכב

                   א.   בכל רכב, ובכלל זה באוטובוס, ישבו הילדים חגורים בחגורות בטיחות.

                   ב.   אין להסיע תלמידים מעבר למספר המותר והמצוין ברישיון הרכב.

                   ג.    המלווים ישבו תמיד ליד פתחי היציאה מהרכב. עליהם להקפיד ולהשגיח שהילדים לא ישחררו את חגורות הבטיחות בטרם עצר הרכב עצירה מלאה. כמו כן יקפידו המלווים שלא יצא ילד אל מחוץ לרכב, כל עוד לא ניתנו הוראות מפורשות לכך.

                   ד.   בשעת הירידה מהרכב ירדו המלווים ראשונים ויסייעו לילדים לרדת ולהתרכז בצד הרכב באופן שלא יסכן את בטיחותם. בעלייה לרכב יעמדו המלווים ליד פתח הרכב ויסייעו לילדים לעלות. בכל ירידה או עלייה תספור מנהלת הגן את הילדים ותוודא כי כולם נמצאים.

                   ה.   בזמן הנסיעה יש להקפיד שהילדים ישבו במקומותיהם ולא יוציאו את הראש, את הידיים או חלקי גוף אחרים אל מחוץ לרכב.

                   ו.    ילדי הגן יוסעו אך ורק בכלי רכב המאושר על ידי משרד התחבורה להסעת תלמידים.

                   ז.    בטיול שאין בו חובה במלווים חמושים אפשר להסיע ילדים ברכב הורים בהתאם להנחיות משרד התחבורה ובאחריות מלווה בוגר.

       3.8.8    בשעת החנייה יימצאו כל המלווים עם הילדים וישגיחו עליהם, והילדים לא יתפזרו בשטח. יש לקבוע מקומות למנוחה ולישיבה שאין בהם
סיכונים כמו מתקנים מסוכנים שעלולים לטפס עליהם, רמשים ונחשים, מצוק מסוכן, או בצמוד למים זורמים מסוכנים.

       3.8.9    ביקורים בתוך מפעלים

                   א.   ביקורים במפעלים ייעשו אך ורק במקומות שיש בהם מרכז מבקרים מסודר שתוכנן ומיועד לביקורים מסוג זה.

                   ב.   בסיור במפעל תלווה הקבוצה על ידי נציג מהמפעל. נציג זה יסביר לתלמידים כיצד להתנהג. כמו כן הוא ילך עם התלמידים וישגיח שלא ייקלעו למצבי סכנה.

                   ג.    התלמידים ילכו במסלול מוגדר ובטוח שיועד לקבוצות מבקרים במפעל. בכל מקרה לא תתבצע הליכה באזור תפעול בין מכונות.

       3.8.10  שיט וכניסה למים

                   א.   אישור הורים: כל פעילות מחוץ לגן, ובוודאי פעילות שיש בה כניסה למים, מחייבת אישור הורים.

                   ב.   רחצה בברכה לילדי גן חובה בלבד: ילדים בגיל גן חובה בלבד יהיו רשאים לרחוץ בברכה המיועדת לפעוטות בלבד, בגובה מים עד 30 ס"מ בלבד. הכניסה לברכה מחייבת תיאום עם המצילים.

                   ג.    מלווים לרחצה בברכה: בפעילות רחצה בברכה יהיו לכל קבוצה של 10 ילדים 2 מלווים. המלווים יהיו צמודים לילדים בזמן הרחצה וישגיחו עליהם בתשומת לב רבה.

                   ד.   שיט באגמים בספינות: אפשר להשיט את ילדי הגן בספינות שיט גדולות המיועדות לתיירים בים ובאגמים, בתנאי שיש למשיט רישיון-שייט ממשרד התחבורה. יוקפד כי מספר הילדים לא יעלה על רישיון השיט של הספינה. לפני העלייה לספינה יוזהרו הילדים על התנהגות שקטה וזהירה ועל ישיבה במקומות. לספינה יעלו כל המלווים של הטיול וישהו במהלך השיט עם הילדים.

             3.8.11  הבערת אש במהלך טיול אסורה, אלא אם כן היא נעשית על ידי המבוגרים בלבד לצורך הדגמה ופעילות למידה. במקרה כזה על המלווים להשגיח שהילדים לא יתקרבו אל מקור האש.

3.9  ציוד

       3.9.1    ציוד אישי לילד: הציוד הרגיל הוא נעליים נוחות, תיק אוכל, לבוש הולם בהתאם לעונת השנה, בקבוק מים, כובע/כיסוי ראש וכד'.

       3.9.2    ציוד כללי: בידי המלווה הרפואי יהיה תיק עזרה ראשונה, ובימים חמים יהיו בידיו גם מים נוספים. לקראת מעבר כביש יהיו אמצעי סימון זוהרים או בולטים בצבע אדום או צהוב זוהר לאזהרת הנהגים.

3.10  בריאות והיגיינה

       3.10.1  בידי מגיש העזרה הראשונה יהיה תיק עזרה ראשונה תקני.

       3.10.2  בימים חמים יש לעודד את הילדים לשתות ולהביאם לברזים או להשקותם מבקבוקים שהוכנו מראש.

       3.10.3  בתנאי מזג אוויר קשים, בשרב או בגשם, יש לדחות את הטיול, ואם אי אפשר לדחותו, יש להתאימו למצב: בימים חמים יש להימצא במבנים ממוזגים, בצל ובקרבת מים, ובימי גשם וקור יש להימצא במבנים מקורים ורצוי מחוממים.

       3.10.4  יש לברר מראש את מציאותם של שירותים מסודרים ולהביא אליהם ילדים הזקוקים לכך. אם אין שירותים, יש לקבוע מקומות לעשיית צרכים.

       3.10.5  יש לרחוץ ידיים לאחר עשיית הצרכים.

       3.10.6  יש לרחוץ ידיים לפני ארוחה.

3.11  פיקוח על התלמידים ופיזורם

       3.11.1  במהלך הטיול תבדוק מנהלת הגן לעתים מזומנות את נוכחות כל הילדים. בדיקות כאלה תיעשינה במיוחד לפני ואחרי כניסה למבנה, לפני ואחרי חציית כביש, בגמר הפסקה, כשמסיימים את הטיול בשטח, וכן כשעולים אל רכב ההסעה ויורדים ממנו וכששבים לגן.

       3.11.2  מנהלת הגן תחזיר את התלמידים לגן עד לשעת הסיום הרגילה או עד לשעה שעליה קיבלו ההורים הודעה לבוא לאסוף את ילדיהם.

       3.11.3  מנהלת הגן תוודא כי כל ילד פגש את הוריו או שליח מטעמם. אם הורים לא הגיעו, ימתינו מנהלת הגן או אחד המלווים עד בואם, ולאחר פרק זמן סביר הם ידאגו להביאם לביתם ולמסרם לידי הוריהם.

  

4.   היבטים ביטחוניים בטיול

4.1  אישור ביטחוני לטיול

       4.1.1    הבקשה לאישור ביטחוני לטיול תמולא על ידי מנהלת הגן ותישלח ללשכה לתיאום טיולים לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד ביצוע הטיול. הודעה על כך תימסר לקב"ט הרשות/לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

       4.1.2    יש להגיש בקשה לטיול רק לאזורים המחייבים זאת.

       4.1.3    הטיול יאושר מההיבט הביטחוני רק לאחר קבלת אישור בכתב מהלשכה לתיאום טיולים.

       4.1.4    על כל ביטול טיול יש לעדכן מיידית את הלשכה לתיאום טיולים ואת קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

4.2  מלווה חמוש בטיול

       4.2.1    כמלווה חמוש בטיול יכול לשמש מי שעונה על אחד מהקריטריונים האלה:

                   א.   מתנדב של המשמר האזרחי בעל נשק של המשמר האזרחי

                  ב.   מורה/הורה שקיבל נשק מ"המפעל הראוי" הרשותי או ממשרד החינוך

                  ג.    שוטר בעל נשק של המשטרה

                  ד.   איש שירות בתי הסוהר – שב"ס – בעל נשק של השב"ס

                  ה.   איש ההגנה המרחבית שקיבל נשק מרכז הביטחון השוטף / מרכז הביטחון השוטף הצבאי

                  ו.    מאבטח מוסדות חינוך בעל הנשק שהוא הוכשר להשתמש בו

                  ז.    מאבטח של חברת אבטחה/טיולים שעבר הכשרה כ"מאבטח טיולים" והנושא תעודה החתומה על ידי הממונה על ביטחון מוסדות החינוך הארצי במשרד החינוך שבתוקף ל-6 חודשים.

      4.2.2    כל הורה/אזרח הנושא נשק פרטי אינו רשאי לשמש מלווה חמוש בטיול.

      4.2.3    איש צבא אינו רשאי לשמש מלווה חמוש בטיול.

 

4.3  מלווה רפואי בטיול

       4.3.1    כמלווה רפואי בטיול יכול לשמש מי  שעונה על התנאים האלה:

                  א.   מגיש עזרה ראשונה (מע"ר) שביצע הכשרה כמגיש עזרה ראשונה שמשכה לפחות 44 שעות והנושא תעודה בתוקף לשנתיים מיום ביצוע ההכשרה / הרענון

                  ב.   חובש שעבר קורס חובשים בצה"ל והנושא תעודה בתוקף ונהג אמבולנס שעבר הכשרה במד"א ומשמש נהג פעיל במד"א.

       4.3.2     מספר המלווים הרפואיים יהיה על פי ההנחיות המפורטות באישור הביטחוני.

4.4  חלוקה לאזורי ביטחון

       4.4.1    כל טיול ברגל בתוך היישוב, באזורים 1, 1א', 2 ו-3, פטור מתיאום ומליווי חמוש, אך מחייב דיווח לקב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

       4.4.2    כל נסיעה מיישוב ליישוב באזורים 1א', 2 ו-3 פטורה מתיאום ומליווי חמוש, אך מחייבת דיווח לקב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

       4.4.3    כל טיול ברגל בתוך היישוב באזור 2א' אינו מחייב תיאום, אך מחייב ליווי של מלווה אחד חמוש באקדח לכל 50 ילד ודיווח לקב"ט הרשות/לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

       4.4.4    כל נסיעה מיישוב ליישוב באזור 2א' מחייבת תיאום וליווי של 2 מלווים חמושים בכלי נשק קצרים ואחד ארוך לכל 50 ילד ודיווח לקב"ט הרשות/לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

       4.4.5    כל טיול במזרח ירושלים (בעיר העתיקה) מחייב תיאום וליווי של מלווה אחד חמוש באקדח לכל 50 ילד. טיול ברובע היהודי ובכותל דרך שער ציון פטור מליווי חמוש.

       4.4.6    כל טיול בשטח הפתוח באזור 3 מחייב תיאום, ואינו מחייב ליווי חמוש.

       4.4.7    כל טיול בשטח הפתוח באזורים 1, 1א', 2 ו-2א' מחייב תיאום וליווי חמוש על פי ההנחיות. 

5.   ביקורת טיול

5.1  ביקורת של ההכנה ליציאה לטיול תבוצע על ידי מנהלת הגן כחודש לפני מועד הטיול.

5.2  ביקורת טרום-הטיול תבוצע על ידי מנהלת הגן בבוקר היציאה לטיול.

5.3  ביקורת במהלך הטיול תבוצע על ידי פקח טיולים.

 

6.   נספח     ביטוח הורים מתנדבים

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(ב), כ' במרחשוון התשס"ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/11/2016