education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעד) 6.3-1  כתיבה בספרי לימוד בשנה"ל התשע"ד
 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעדכן לחץ כאן

ככלל חל איסור לכתוב בספרי לימוד או בחוברות עבודה. הנחיה זו נועדה לאפשר העברה של ספרי לימוד מתלמיד לתלמיד, אם במסגרת תכנית ההשאלה ואם באופן פרטי, מטעמים חינוכיים ומטעמי חיסכון בכסף ובמשאבים סביבתיים. כמו כן לכתיבה במחברות יש ערך לימודי: הכתיבה כשלעצמה היא מיומנות חיונית שיש לטפחה, והמחברת מזמנת כתיבה נרחבת יותר מאשר ספר או חוברת ותרומתה רבה יותר לפיתוח החשיבה ויכולת ההבעה, להטמעת סדר וארגון ועוד.

עם זאת, במקרים מסוימים יש יתרון חינוכי ודידקטי דווקא בכתיבה בספר הלימוד או בחוברת נלווית, ובמיוחד בכיתות היסוד ובשלבים הראשונים של רכישת מיומנויות, כגון בלימוד שפות. בנוסף, במקצועות מסוימים, כגון מתמטיקה בחינוך היסודי, הכתיבה בספרי הלימוד מונעת העתקה שלא לצורך. כתיבה בספרי לימוד אושרה גם במקרים שבהם נדרשת התאמה לצרכים של אוכלוסיות תלמידים מיוחדות, כמפורט להלן בטבלה המצ"ב: פירוט ההיתרים לכתיבה בספר או בחוברת נלווית בשנת הלימודים התשע"ד.

יש להקפיד על כתיבה בספרים מודפסים או בחוברות עבודה אך ורק בהתאם להיתרים אלה, בין אם הספרים נרכשו במסגרת תכנית ההשאלה ובין אם לא.

 

פירוט ההיתרים לכתיבה בספר או בחוברת נלווית בשנת הלימודים התשע"ד

מקצועות הלימוד

היתר כתיבה בספרי לימוד

אנגלית

כיתות א'-ד' – ספר עם כתיבה

כיתות ה'-ט' – ספר ללא כתיבה וחוברת עבודה אחת עם כתיבה בכל שנת לימודים

מתמטיקה

כיתות א'-ה' – ספר עם כתיבה

עברית ליסודי

כיתות א'-ב' – ספר עם כתיבה

ערבית לדוברי ערבית

כיתות א'-ב' – ספר עם כתיבה

בכל תחומי הדעת הנוספים

כיתות א'-ב' – ספר עם כתיבה או ספר ללא כתיבה וחוברת נלווית עם כתיבה

תנ"ך

כיתות ג' – ספר מקור ללא כתיבה וחוברת עם כתיבה

ערבית לדוברי עברית

כיתות ז'-י"ב – ספר ללא כתיבה וחוברת עבודה נלווית עם כתיבה

עברית לדוברי ערבית

כיתות ג'-ד' (שהן השנתיים הראשונות ללימוד השפה)  –

ספרים עם כתיבה 

צרפתית, ספרדית, רוסית, אמהרית

בשנתיים הראשונות ללימוד השפה – ספר ללא כתיבה וחוברת עבודה עם כתיבה

אוכלוסיות מיוחדות

תלמידים עולים

בחוברות ייעודיות להוראת עברית כשפה שנייה, המיועדות לתלמידים בכיתות ב'-ו' – עד שלוש חוברות  עם כתיבה, במהלך השנתיים הראשונות ללימוד העברית.

בספרי הלימוד הרגילים של הכיתה, בכל דרגות הגיל – בשנה הראשונה לעלייה תותר הכתיבה בספרי הלימוד הרגילים שבהם מתאפשרת כתיבה.

בשנה השנייה לעלייה תותר הכתיבה בספרי הלימוד הרגילים שבהם מתאפשרת הכתיבה, אם לפי שיקול הדעת של המורה - התלמיד העולה עדיין זקוק לכך ובכפיפות לתוצאות מבחני המדף של התלמיד.

חינוך מיוחד

ספר עם כתיבה לפי הצורך, בכפיפות למסמך הנחיות שמתפרסם  באתר האגף לחינוך מיוחד, בכתובת:
/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim
/TichnunLimudim/ktiva.htm

לקויי למידה מאובחנים

בכל תחומי הדעת, בכל הכיתות  – חוברות מותאמות לפי הצורך 

אוכלוסיות מרכזי חינוך, מרכזי נוער ומפתנים

כתיבה בכל תחומי הדעת, בהתאמה פדגוגית ותרבותית שתיעשה על ידי הצוות החינוכי של מוסדות אלה.

יש לעודד הכנת חומרים דיגיטליים לצורכי למידה ותרגול ושימוש בהם.

תלמידים במסגרות שח"ר או לקויי למידה או תלמידים חלשים כתוצאה מחסכים סביבתיים

בכל תחומי הדעת:

1.    תאושר כתיבה  לכל היותר ל-25% מכלל התלמידים בבית הספר שלהם חסכים סביבתיים (לא כולל תלמידים מאובחנים).

2.    המלצה לאישור הכתיבה תינתן על ידי הצוות המקצועי הבית ספרי ותאושר על ידי המפקח. האישור ייבחן בכל שנה מחדש מתוך מטרה לצמצם ככל האפשר את מספר התלמידים שיקבלו אותו.

3.    ככלל יש להעדיף כתיבה לצורך תרגול או העשרה באמצעים דיגיטאליים.

       בכל מקרה המחייב כתיבה – תועדף חוברת עבודה נלווית לספר על פני ספר עם כתיבה.

4.    יש להתאים את חומר הלימוד לאוכלוסייה (כולל התאמה תרבותית), ובמקרים חריגים שיאושרו על ידי מפקח אפשר להתיר כתיבה עד כיתה י"ב.

 

הערה: ברשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנת הלימודים התשע"ד עדיין כלולים ספרים וחוברות שיש בהם מקום לכתיבה, שלא בהתאם להיתרים שבטבלה לעיל. בשנת הלימודים התשע"ד אפשר עדיין לכלול את הספרים בלבד ברשימת הספרים הכיתתית ואפשר לרכוש אותם, אולם אין להתיר לתלמידים לכתוב בהם אלא בהתאם לנאמר בטבלה. 

רשימת ספרי הלימוד המאושרים מופיעה באתר אגף ספרי לימוד, בכתובת:

/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/

 

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' יואלה נבון-טרם, מנהלת אגף ספרי לימוד, טל' 02-5603534, פקס' 02-5603488, דוא"ל Learning_Books_Reply@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/4, כ"ד בכסלו התשע"ד, 27 בנובמבר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/05/2015