education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעד) 6.3-3  ספרי לימוד בעברית (חינוך לשוני) בביה"ס היסודי בשנת הלימודים התשע"ה
 

 1. בחירה מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים

א.       לרשימת ספרי הלימוד המאושרים בשנה"ל התשע"ה יתווספו ספרי לימוד חדשים בעברית לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי. הספרים החדשים מותאמים להיקף השעות הרחב המוקדש להוראת העברית בבית הספר היסודי. הספרים כוללים טקסטים במגוון סוגות, בהן יצירות הספרות על פי תכנית הלימודים, מגוון של טקסטים עיוניים וטקסטים מן המקורות היהודיים. המטלות לתלמידים מכוונות לטיפוח מיומנויות של הבנת הנקרא, כתיבה לסוגיה, האזנה ודיבור וכן להעמקת הידע הלשוני וההבנה הספרותית ולעידוד הקריאה.

ב.      ברשימת הספרים המאושרים לכיתות א' נמצאים אך ורק ספרים חדשים ויש לבחור מתוכם בלבד. הספרים הללו כוללים, לצד שיטת הקריאה, גם טקסטים מידעיים ויצירות ספרות, להאזנה או לקריאה עצמית, החל מראשית כיתה א', בהתאם להתקדמות התלמידים.

ג.    שנת הלימודים הקרובה תהיה שנת מעבר לגבי ספרי הלימוד לכיתות ב'-ו' (אפשר יהיה לבחור בספרים חדשים או להמשיך ללמוד שנה נוספת מתוך הספרים הישנים). ספרי הלימוד החדשים שיתווספו לרשימה הם ספרים מורחבים שעונים על כל דרישות תכנית הלימודים.

ד.   חלק מן הספרים החדשים כבר אושרו וחלק נמצאים עדיין בתהליך אישור מתקדם שיסתיים בקרוב. לפיכך בתי הספר מתבקשים לדחות את בחירת הספרים בעברית עד לראשית חודש יוני.

אנא שימו לב – הספרים החדשים שמתאימים לתכנית הלימודים המורחבת מסומנים ברשימה בכוכבית. בית ספר שבוחר השנה בספר חדש מתחייב ללמד בו חמש שנים. בית ספר שמעדיף להמתין לשנת הלימודים הבאה מתבקש שלא להחליף ספר לימוד ישן בספר לימוד ישן אחר ולהישאר עם ספר הלימוד הקיים שנה נוספת.

 

 2. ספרי קריאה שלמים כספרי לימוד

א.      תכנית הלימודים המחייבת בחינוך הלשוני – עברית, שפה, ספרות ותרבות כוללת גם ספרי קריאה שלמים שיש ללמדם בכל שכבת גיל כחלק מיצירות הספרות להוראה. ספרים אלה צורפו לרשימת ספרי הלימוד המאושרים בשנה"ל התשע"ד. חלק מן הספרים מצויים ברשימת יצירות הליבה (המעגל הראשון), וחלקם מצויים במעגל הבחירה השני לממלכתי או לממלכתי-דתי. ברשימת ספרי הלימוד שתלמיד רוכש יש לכלול ספר קריאה אחד מתוך הרשימה, בהתאם לבחירה של בית הספר. (הבחירה בספרים מתוך רשימת המעגל השני תתאפשר לאחר שיימצאו בבית הספר ספרים מרשימת הליבה).   

         

ב.       תכנית הלימודים מחייבת קריאה ולמידה של כמה ספרים בשנה. לכן מומלץ להגדיל את מספר ספרי הקריאה הזמינים בכיתה ולא להסתפק בספר הקריאה האחד שהתלמיד רוכש. לשם כך אפשר לבקש מכל כיתה מקבילה או מכל קבוצת תלמידים לרכוש ספר אחר מתוך הרשימה ולארגן החלפה של ספרים בין התלמידים. בהתאם להנחיות שבתכנית ההשאלה, הספרים יישארו בבית הספר ככל ספרי הלימוד האחרים, ואפשר יהיה ליצור בעזרתם בכל בית ספר מאגר של ספרי קריאה מגוונים בהתאם לנדרש בתכנית הלימודים.

 

 

בשאלות אפשר לפנות אל  האגף לחומרי למידה ולספרי לימוד, טל' 02-5603534.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/8, ו' בניסן התשע"ד, 06 באפריל 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014