education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעה) 6.3-1  ספרי לימוד בעברית (חינוך לשוני) בביה"ס היסודי בשנת הלימודים התשע"ו
 

1.      ספרי לימוד חדשים בעברית בבית הספר היסודי

בשנת הלימודים התשע"ו יימשך המהלך של החלפת ספרי הלימוד בעברית. הספרים החדשים מותאמים להיקף השעות הרחב המוקדש להוראת העברית בבית הספר היסודי. הספרים כוללים טקסטים במגוון סוגות, בהן יצירות הספרות הכלולות בתכנית הלימודים, מגוון של טקסטים עיוניים וטקסטים מן המקורות היהודיים. המטלות לתלמידים מכוונות לטיפוח מיומנויות של הבנת הנקרא, כתיבה לסוגיה, האזנה ודיבור וכן להעמקת הידע הלשוני וההבנה הספרותית ולעידוד הקריאה.

         בחינוך הממלכתי

בשנת הלימודים התשע"ו ילמדו כל תלמידי כיתות א-ו' בבתי הספר הממלכתיים בספרי  לימוד חדשים בעברית. ברשימת הספרים המאושרים נמצאים אך ורק ספרים חדשים ויש לבחור מתוכם בלבד. בתי ספר שכבר לומדים בשנת הלימודים התשע"ה מספר לימוד שנמצא ברשימת הספרים החדשים לא יחליפו ספר, אלא לאחר חמש שנים.

         בחינוך הממלכתי-דתי

כיתות א'-ב' – בשנת הלימודים התשע"ו ילמדו כל תלמידי כיתות א'-ב' בבתי הספר הממלכתיים-דתיים בספרי לימוד חדשים בעברית. ברשימת הספרים המאושרים נמצאים אך ורק ספרים חדשים ויש לבחור מתוכם בלבד.

כיתות ג'-ו' שנת הלימודים התשע"ו תהיה שנת מעבר עבור תלמידי כיתות ג'-ו' בבתי הספר הממלכתיים-דתיים. ברשימת ספרי הלימוד המאושרים נמצאים גם ספרים ישנים וגם ספרים חדשים. עד להשלמת התהליך של החלפת ספרי הלימוד אפשר יהיה לבחור בספרים חדשים או להמשיך ללמוד שנה נוספת מתוך הספרים הישנים הקיימים בבית הספר. 

 

2.   דחיית הבחירה מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים בעברית

רשימת ספרי הלימוד המאושרים שהתפרסמה בחודש מרס 2015 אינה כוללת עדיין את כל מגוון ספרי הלימוד לבחירה. חלק מן הספרים החדשים, הן לממלכתי והן לממלכתי-דתי, נמצאים בתהליך אישור מתקדם שיסתיים בקרוב. לפיכך בתי הספר מתבקשים לדחות את בחירת הספרים בעברית עד אמצע חודש יוני.

 

3.     שימוש במקראות ישנות

אין להשתמש בספרי לימוד שאינם מאושרים ואין צורך בחוברות עבודה בנוסף על ספרי הלימוד. עם זאת אפשר להשתמש במקראות ישנות שכוללות יצירות ספרות רבות ויפות, אף שאינן כלולות ברשימת ספרי הלימוד שהתלמידים רוכשים. מוצע להשאיר את המקראות בספרייה הכיתתית לצורך העשרת שיעורי העברית וכן לשם קריאה להנאה במהלך יום הלימודים.


 

בשאלות אפשר לפנות אל  הגב' דליה הלוי, מפמ"ר עברית בחינוך הקדם-יסודי והיסודי, אגף שפות, המזכירות הפדגוגית, טל' 02-5602985, או אל
הגב' יעל נדלר, המפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד, דוא"ל
Yaelna@education.gov.il או אל הגב' יואלה טרם, מנהלת אגף חומרי למידה,
02-5603534, דוא"ל 
Learning_Books_Reply@education.gov.il.
כמו כן אפשר לפנות אל המנחה המחוזית בעברית בכל מחוז.
רשימת המנחות המחוזיות מצויה באתר אגף א' לחינוך יסודי בכתובת זו
:
/EducationCMS/Units/Yesodi/ChinuchLeshony/BaaleyTafkidim/.
 רשימת המנחות המחוזיות להוראת העברית/חינוך לשוני בחמ"ד מצויה
בכתובת זו:
/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/Odot/meanhno.htm


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/8, י"ב בניסן התשע"ה, 01 באפריל 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  15/04/2015