education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעו) 6.3-1  יישום התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התשע"ז
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

 

1. מידע כללי

משרד החינוך ממשיך גם השנה בהרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד, והשנה היא מחייבת את כלל בתי הספר בארץ. התכנית פועלת בבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000, ומכוח התקנות להשאלת ספרי לימוד, התש"ע-2010.

הפרויקט הוא פרויקט חברתי-קהילתי המספק הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה.

ההודעה הנוכחית מבוססת על ההנחיות בסעיף 6.3-18 בחוזר מיוחד בנושא ספרי לימוד עו/9(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד", והיא מעדכנת את התקציב הייעודי להפעלת התכנית בשנה"ל תשע"ז ומציגה את לוח הזמנים הנדרש לתהליך.

מנהל בית ספר שעדיין לא מפעיל את התכנית יודיע להורים עוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית (התשע"ו) על כוונתו להפעילה בשנת הלימודים הבאה בהתאם ללוח הזמנים שמוצג בס"ק 3.

הורה שמתנגד יוכל לבחור שלא להשתתף בתכנית. אם יותר מ-40% מההורים מתנגדים להשתתף בתכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. בידי מנהל המחוז הסמכות לאשר את הדחייה.

חטיבות עליונות שבשל שינוי במתכונת הלימודים בהן אין כדאיות כלכלית בהפעלת תכנית ההשאלה במסגרתן, תוכלנה לבקש שלא להפעילה לפני פתיחת שנת הלימודים התשע"ז, בהתאם לקבוע בסעיף 2(א) לחוק השאלת ספרי לימוד התשע"ד-2014.

חוברות עבודה מאושרות וערכות אביזרים כלולות בסל.

2. סיוע כספי

סכומי הסיוע יוקצו בהתאם לסעיף 6.3-18 בחוזר מיוחד בנושא ספרי לימוד עו/9(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד" ובשנת הלימודים התשע"ז יהיו כדלקמן:

מדדי הטיפוח

הסכום לתלמיד (עבור התלמידים המשתתפים בתכנית בפועל)

1-1.99

40 ש"ח

2-2.99

80 ש"ח

3-3.99

90 ש"ח

4-4.99

100 ש"ח

5-5.99

110 ש"ח

6-6.99

120 ש"ח

7-7.99

130 ש"ח

8-8.99

140 ש"ח

9-10

150 ש"ח

תלמידי מפתנים, מרכזי החינוך ותלמידי מוסדות החינוך המיוחד יקבלו את הסיוע על פי מדד הטיפוח הגבוה, והוא יעמוד על סך של 150 ש"ח לתלמיד.

בנוסף יקבל בית הספר – באמצעות הרשות או הבעלות – סיוע כספי לפעילות הלוגיסטית והמנהלית בהתאם לגודלו ולמשך הזמן שהוא מפעיל את התכנית, כמפורט להלן:

מדרג רמות הסיוע

התקציב לתלמיד

(עבור התלמידים המשתתפים בתכנית בפועל)

שנה א' – 100% סיוע

28 ש"ח

שנה ב' – 80% סיוע

22.4 ש"ח

שנה ג' – 60% סיוע

16.8 ש"ח

שנה ד' – 40% סיוע

11.2 ש"ח

גובה התשלום במסגרת תשלומי הורים יכול להשתנות משנה לשנה בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת. בעת פרסום חוזר זה התשלום בגין השתתפות בפרויקט השאלת הספרים הוא עד 280 ש"ח לבית ספר יסודי ולחטיבת ביניים ועד 320 ש"ח לחטיבה עליונה (יובהר כי במועד פרסום חוזר זה טרם אושרו תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשע"ז, והסכומים הנ"ל מותנים בקבלת אישור כנדרש).

למרות האמור לעיל, במקרים שהמשאבים אינם מספיקים לכיסוי הוצאות רכישת הספרים, ובית הספר נהג בהתאם לכללים ולהנחיות המפורטים בחוזר הוראות הקבע – אפשר לפנות באמצעות המחוז בבקשה מנומקת לוועדת חריגים לשם קבלת תוספת תקציב חריגה.

אם בעקבות תקציב הרכש ותשלומי ההורים יהיה עודף תקציבי בפרויקט – יופחת הסכום העודף מהתקציב הלוגיסטי שהוקצה לבית הספר.

בית ספר שיפסיק את השתתפותו בפרויקט ללא אישור המשרד יידרש להחזיר את התקציב שהועבר לו על ידי המשרד למטרת ביצועו.

3. לוחות הזמנים לביצוע המהלכים בבתי הספר בשנת הלימודים התשע"ז

להלן טבלת השלבים לביצוע תכנית ההשאלה על פי ההנחיות בסעיף 6.3-18 בחוזר מיוחד בנושא ספרי לימוד עו/9(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד". מנהל בית הספר יכול להקדים או לאחר את השלבים, למעט התאריכים המצוינים בסעיפים 6,13,14,15 אשר אינם ניתנים לשינוי.

השלב

תיאור המהלך

האחראים לביצוע

לביצוע עד לתאריך

1.

קיום ישיבת מורים עם הצוות החינוכי כדי לעדכנם במהלך ולהנחותם לבחור את ספרי הלימוד מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים

המנהל והמורים

מתחילת שנת הלימודים ועד לפני חופשת הפסח

2.

קיום ישיבה עם ועד ההורים של בית הספר להצגת פרויקט ההשאלה, יתרונותיו והמשמעויות של ההצטרפות וכן לתכנון דרכי הפעולה מול כלל ההורים

המנהל וועד ההורים

3.

הפצת מכתב להורים המסביר את עקרונותיו של הפרויקט ואת יתרונותיו

מנהל בית הספר

4.

בחירת ספרי הלימוד

המנהל והצוות הפדגוגי

עם פרסום רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנה"ל הבאה

5.

קליטת התשלום מהורי התלמידים בהתאם לחוזר תשלומי הורים

בית הספר

מיד לאחר חופשת הפסח ועד כחודש לפני סיום שנה"ל הנוכחית

6.

דיווח בממשק האינטרנטי של המינהל על הפעלת הפרויקט ועל מספר התלמידים הצפויים להשתתף בו

בית הספר

עד 15.5.2016

7.

איסוף הספרים המשומשים מן התלמידים ומילוי טופס החזרת ספרים

בית הספר

בשבוע האחרון של שנת הלימודים

8.

מיון הספרים המשומשים והזמנת ספרים חדשים מהספק

בית הספר

בשבוע הראשון של החופש הגדול

9.

קבלת הספרים מהספק ובדיקתם

בית הספר

עד אמצע החופש הגדול

10.

קיום קשר עם הרשות כדי לוודא את קבלת התקציב שאושר לבית הספר

בית הספר, הרשות

החל מחודש אוגוסט ועד לסיום התהליך

11.

הכנת ערכות ספרים לחלוקה

בית הספר

יולי-אוגוסט

12.

חלוקת הספרים לתלמידים

בית הספר

לפני תחילת שנה"ל התשע"ז

13.

הגשת דוחות ביצוע באמצעות המערכת האינטרנטית

בית הספר

עד 18.9.2016

14.

הגשת דוחות ביצוע של הרשות המקומית

הרשות

עד 29.9.2016

15.

לפי הצורך, העברת בקשות מנומקות לוועדת החריגים באמצעות המערכת האינטרנטית

בית הספר

עד 25.9.2016לפרטים אפשר לפנות אל הגב' רחל שכטר, הממונה על השאלת ספרי הלימוד,
טל' 02-5604033, דוא"ל
Rachelshe@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/9(א), כ"ד בניסן התשע"ו, 02 במאי 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2018