education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעו) 6.3-2  בחירת ספרי לימוד מאושרים לשנת הלימודים התשע"ז
 

1.         כללי

א.      לקראת שנת הלימודים התשע"ז, בהתאם למדיניות "המשרד הירוק", לא תפורסם חוברת מודפסת ובה רשימת ספרי הלימוד המאושרים. הרשימה מתפרסמת כקובץ דיגיטלי בלבד. להלן קישור לרשימת ספרי הלימוד המאושרים למגזר היהודי והערבי ומחיריהם:

/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/

 *

ב.       בתי הספר יבחרו את ספרי הלימוד אך ורק מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים.

ג.       כבכל שנה הרשימה כוללת את הספרים ואת חומרי הלימוד שאושרו לשימוש בבתי הספר לשנת הלימודים התשע"ז בשמותיהם המדויקים וכן את מחיריהם המרביים (כולל מע"מ וללא מע"מ) בהתאם לסעיף 16ז' לחוק הפיקוח על המצרכים והשירותים, התשי"ח-1957.

·    המחירים המתפרסמים בחוזר זה הם מחירים מרביים. בעלי החנויות והמו"לים אינם רשאים לדרוש סכום גבוה מהרשום במחירון. יחד עם זאת הם רשאים לתת הנחות לרוכשי הספרים לפי ראות עיניהם.

·     הרשימה כוללת גם ספרים שקיבלו היתר זמני. הספרים הללו מסומנים בצורה מובחנת ברשימת ספרי הלימוד המאושרים באמצעות הקוד 44, ואין לבחור בהם כתחליף לספר קיים ומאושר. 

בנוסף על קובץ ספרי הלימוד העיקרי הרשימה כוללת גם:

·     ספרי ספרות לבתי הספר היסודיים - יצירות מקור מהמעגל השני

·     ספרי ספרות לבתי הספר העל יסודיים - כל יצירות המקור

·     אסופות לבתי הספר העל יסודיים - משרד החינוך יאפשר רכישת אסופות לבתי הספר העל יסודיים במסגרת פרויקט ההשאלה.

·     רשימת יצירות מקור בתושב"ע

·     רשימת ספרים לדוברי אנגלית

·     קובץ ספרים דיגיטליים  שאושרו לשימוש

·     קובץ אתרים לימודיים שאושרו לשימוש.

·     קישור לקטלוג החינוכי.  

ספרי קודש אינם צריכים אישור, ואפשר לעשות בהם שימוש בהתאם לתכניות הלימודים השונות.

ד.       מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על מילוי ההנחיות בנוגע לספרי לימוד המופיעות בחוזרים האלה: סעיף 6.3-18 בחוזר מיוחד בנושא ספרי לימוד עו/9(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד"; סעיף 6.3-3 בחוזר "הודעות" עו/9, "ספרי לימוד בעברית בביה"ס היסודי (חינוך לשוני) ובחטיבה העליונה (לשון והבעה) בשנת הלימודים התשע"ז"; סעיף 6.3-17 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), "כתיבה בספרי לימוד"; ס"ק 12 ("חומרי למידה במוסדות החינוך") בסעיף 6.3-16  בחוזר הוראות הקבע עה/9(ג), "הנוהל והתהליכים לקבלת אישור לספרים ולחומרי לימוד"; סעיף 6.3-2 בחוזר הוראות הקבע סב/8(א), "קריטריונים לבחירת ספרי לימוד וחומרי למידה להוראת הקריאה החל משנת הלימודים התשס"ג".

 

2.      המהלך הבית-ספרי

א.      בחירת ספרי לימוד בכל תחומי הדעת היא בחירה בית-ספרית. על מנהלי בתי הספר להציג את רשימת הספרים המאושרים לעיונם של כל המורים בהקדם האפשרי.

ב.       רשימת ספרי הלימוד הבית ספרית לשנת הלימודים התשע"ז תיקבע על ידי צוות בית הספר מתוך הרשימה הכוללת של הספרים המאושרים.

ג.     המנהלים יעבירו את רשימות הספרים הבית-ספריות לאישור המפקח הכולל על בית הספר באמצעות הטופס המצוי בנספח להלן: טופס רשימת ספרי הלימוד לשנת התשע"ז בבית הספר.

ד     כאשר תופץ רשימת הספרים הבית-ספרית לתלמידים ולהוריהם, יש לציין ליד שם הספר המבוקש את מחירו המרבי כפי שהוא מופיע בקובץ. 

 

3.      הנחיות לבחירה מתוך הרשימה

א.      חל איסור להשתמש בספרי לימוד שאינם כלולים ברשימת ספרי הלימוד המאושרים אלא אם ניתן לכך אישור מפורש מהאגף לאישור ספרים וחומרי למידה.

ב.       לא יוחלף ספר לימוד ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר אלא לאחר חמש שנים מתאריך תחילת השימוש בו כספר לימוד בתחום הדעת.

ג.       לא ייכללו ברשימה ספרים שקיים ספק אם ישתמשו בהם.

ד.       אין צורך לרכוש ספר לימוד מן ההדפסה האחרונה, אלא אם נפסלה ההדפסה הקודמת של הספר מסיבה כלשהי ונתקבל  לכך אישור האגף.

ה.      רשימת ספרי הלימוד המאושרים לא כוללת ספרי עזר, ספרי עיון וספרי העשרה. ספרים אלה אמורים להיות בספריית בית הספר.

ו.       ספרי לימוד שאין מתחילים ללמוד בהם בתחילת שנת הלימודים ייכללו ברשימת הספרים, אולם אפשר לרכוש אותם במהלך השנה, כדי למנוע מצב שבו הספרים נרכשים ואין משתמשים בהם.

 

4.      הנחיות חינוכיות

א.      על המורים לטפח בקרב תלמידיהם את ההכרה כי ספר לימוד הוא מקור חשוב להתפתחותם ולהרחבת ידיעותיהם וכי עליהם לנהוג זהירות וכבוד בכל הספרים ובמיוחד בספרי קודש. כמו כן חשוב להדגיש שמחירם הגבוה של הספרים מצדיק שימוש חוזר בהם.

ב.       על המורים להקפיד שהתלמידים ישמרו על שלמות הספר ועל ניקיונו, לא יקמטו ולא יקפלו את דפי הספר וישתמשו בסימנייה על פי הצורך. במסגרת תכנית ההשאלה יועברו הספרים לתלמידים אחרים בשנת הלימודים הבאה, ועל כן חשוב להעבירם תקינים ונקיים.

ג.       מטעמי חיסכון וחינוך לחיסכון אסור בהחלט לכתוב בספרי לימוד או להשתמש בהם כחוברות עבודה שהתלמיד צריך לכתוב בהן (למעט מקרים שאושרו כיוצאים מן הכלל, כמפורט בסעיף 6.3-17 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), "כתיבה בספרי לימוד").

 

נספח: טופס רשימת ספרי הלימוד לשנת התשע"ז בבית הספר

 

* בתאריך 04.05.16 תוקן הקישור, הקישור הראשוני היה שגוי


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' יואלה נבון-טרם, מנהלת אגף לאישור ספרים וחומרי למידה, טל' 02-5603534, פקס' 02-5603488, דוא"ל Learning_Books_Reply@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/9(א), כ"ד בניסן התשע"ו, 02 במאי 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  25/05/2016