education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעו) 6.3-3  ספרי לימוד בעברית-חינוך לשוני לבית הספר היסודי בשנת הלימודים התשע"ז
 

1.

ספרי הלימוד בעברית בבית הספר היסודי

 

1.1

השלמת מהלך החלפת ספרי הלימוד

בשנת הלימודים התשע"ז יושלם המהלך של החלפת ספרי הלימוד בעברית בחינוך היסודי, והוא יכלול גם את כיתות ג'-ו' בחינוך הממלכתי-דתי. עם סיום המהלך ילמדו כלל התלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי בספרי הלימוד החדשים בעברית.

ברשימת הספרים המאושרים בעברית לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי בחינוך הרגיל נמצאים אך ורק ספרים חדשים, ויש לבחור מתוכם בלבד. בתי ספר שכבר לומדים בשנת הלימודים התשע"ו מספר לימוד שנמצא ברשימת הספרים החדשים לא יחליפו ספר, אלא לאחר חמש שנים.

הספרים החדשים מותאמים להיקף השעות הרחב המוקדש להוראת העברית בבית הספר היסודי. הספרים כוללים טקסטים במגוון סוגות, בהן יצירות הספרות על-פי תכנית הלימודים, מגוון של טקסטים עיוניים וטקסטים מן המקורות היהודיים.

המטלות לתלמידים מכוונות לטיפוח מיומנויות של הבנת הנקרא, כתיבה לסוגיה, האזנה ודיבור וכן להעמקת הידע הלשוני וההבנה הספרותית ולעידוד הקריאה.

לעתים הספר בנוי כמארז המורכב מכמה חוברות או כרכים. יודגש שהאישור ניתן לספר בשלמותו (כל המארז), ואין להסתפק בבחירה של כרכים או חוברות אחדות מתוכו. רכישה של חלקים ממנו (כרכים או חוברות) תפגע בשלמות חומר הלימוד ובאיכות התהליכים הדידקטיים. רכישה של כרכים בודדים מתוך ספר הלימוד אפשרית אך ורק לצורך השלמת החסר במקרה של אבדן או של בלאי.

אין להשתמש בספרי לימוד שאינם מאושרים, ואין צורך בחוברות עבודה או בחוברות מוכנות בנוסף על ספר הלימוד.

1.2

דחייה של בחירת הספרים מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים

רשימת ספרי הלימוד המאושרים המתפרסמת באפריל 2016 אינה כוללת עדיין את כל ספרי הלימוד המאושרים לשנת הלימודים התשע"ז. חלק מן הספרים החדשים, הן לבתי הספר בחינוך הממלכתי, הן לבתי הספר בחינוך הממלכתי-דתי, נמצאים בתהליך אישור מתקדם שיסתיים בקרוב. לפיכך בתי הספר שבוחרים השנה בספר חדש בעברית מתבקשים לדחות את הבחירה עד אמצע חודש יוני.

1.3

חומרי למידה נוספים

 

1.3.1

ספרי קריאה

תכנית הלימודים המחייבת "חינוך לשוני-עברית, שפה, ספרות ותרבות" כוללת גם ספרי קריאה שלמים שיש ללמדם בכל שכבת גיל כחלק מיצירות הספרות הנבחרות להוראה. ספרים אלה כלולים ברשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנת הלימודים התשע"ז. יש לכלול ברשימת ספרי הלימוד שהתלמיד רוכש גם ספר קריאה אחד מתוך הרשימה, בהתאם לבחירה של בית הספר (הבחירה בספרים מתוך רשימת ה"מעגל השני" תתאפשר לאחר שיימצאו בבית הספר הספרים מ"רשימת הליבה"). חשוב לסכם מראש עם הוצאות הספרים על רכישה מרוכזת במחיר מיוחד.

בהתאם להנחיות שבתכנית ההשאלה, הספרים יישארו בבית הספר ככל ספרי הלימוד האחרים, ואפשר יהיה ליצור בעזרתם מאגר של ספרי קריאה מגוונים בהתאם לנדרש בתכנית הלימודים.

1.3.2

מקראות ספרות ישנות

אפשר להשתמש במקראות ישנות שכוללות יצירות ספרות רבות ויפות, אף שאינן כלולות ברשימת ספרי הלימוד שהתלמידים רוכשים. מוצע להשאיר את המקראות בספרייה הכיתתית לצורך העשרת שיעורי העברית וקריאה להנאה במהלך יום הלימודים.

1.3.3

דגמים ויחידות הוראה

לרשות המורים עומדים דגמים ויחידות הוראה מסוגים שונים שפותחו במשרד. הדגמים נמצאים באתר האגף לחינוך יסודי בכתובת /EducationCMS/Units/
Yesodi/ChinuchLeshony/ezerLehoraa/

וכן באתר הפיקוח על הוראת העברית ביסודי ובקדם-יסודי במזכירות הפדגוגית, בכתובת /EducationCMS/Units/
Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/KishoriSafa/
.

1.3.4

סביבות למידה דיגיטליות

לסביבות למידה דיגיטליות ניתן אישור זמני בעקבות בדיקה מדגמית. בתהליך הבחירה יפעילו המורים שיקול דעת לגבי איכות הטקסטים והפעילויות וכן לגבי התאמת הסביבה לצורכי התלמידים.

 

 


 

בשאלות בנושא ספרי לימוד לבתי הספר היסודיים
אפשר לפנות אל הגב' דליה הלוי, מפמ"ר עברית בחינוך הקדם-יסודי והיסודי,
אגף שפות, המזכירות הפדגוגית, טל' 02-5602985,
או אל הגב' יעל נדלר, המפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד,
דוא"ל Yaelna@education.gov.il.

כמו כן אפשר לפנות אל הגב' יואלה טרם, מנהלת אגף חומרי למידה, טל' 02-5603534,
דוא"ל Learning_Books_Reply@education.gov.il,
וכן אל המנחה המחוזית בעברית בכל מחוז.
רשימת המנחות המחוזיות מצויה באתר אגף א' לחינוך יסודי בכתובת /EducationCMS/Units/
Yesodi/ChinuchLeshony/BaaleyTafkidim/
.
רשימת המנחות המחוזיות להוראת העברית/חינוך לשוני בחמ"ד מצויה בכתובת
/EducationCMS/Units/Hemed/
HinuchLeshoni/Odot/meanhno.htm
.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/9(א), כ"ד בניסן התשע"ו, 02 במאי 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  25/05/2016