education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעז) 6.3-1  יישום התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התשע"ח
 

1.    כללי

משרד החינוך ממשיך גם השנה בהרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד, והשנה היא מחייבת את כלל בתי הספר בארץ. התכנית פועלת בבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000, ומכוח התקנות להשאלת ספרי לימוד, התש"ע-2010.

הפרויקט הוא פרויקט חברתי-קהילתי המספק הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה.

ההודעה הנוכחית מבוססת על ההנחיות בסעיף 6.3-19 בחוזר הוראות הקבע עז/8(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד", והיא מעדכנת את התקציב הייעודי להפעלת התכנית בשנה"ל התשע"ח ומציגה את לוח הזמנים הנדרש לתהליך.

מנהל בית ספר שעדיין לא מפעיל את התכנית יודיע להורים עוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית (התשע"ז) על כוונתו להפעילה בשנת הלימודים הבאה בהתאם ללוח הזמנים שמוצג בס"ק 3.

הורה שמתנגד יוכל לבחור שלא להשתתף בתכנית. אם יותר מ-40% מההורים מתנגדים להשתתף בתכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. בידי מנהל המחוז הסמכות לאשר את הדחייה.

חוברות עבודה מאושרות וערכות אביזרים כלולות בסל וכן אסופות של יצירות מקור בתחומי ספרות ולימודי קודש על פי תכנית הלימודים עבור חטיבת הביניים והחטיבה העליונה.

רכישת ספרים דיגיטליים היא שוות ערך לרכישת ספרים מודפסים לצורך חוק ההשאלה. בית ספר רשאי להחליט על רכישת ספרים דיגיטליים במסגרת התקציב שיאושר לו להפעלת התכנית**. סיוע מקצועי יינתן על ידי מינהלת השאלת ספרי לימוד בטלפון* 03-5652424 או באמצעות הדוא"ל בכתובת sfarim@system-labs.co.il . הסיוע יהיה בפעולות כמו הדרכה ראשונית, הפעלת מוקד שירות שיספק מענה טלפוני ואינטרנטי, מסירת מידע תקציבי לבתי הספר, לרשויות ולבעלויות, הדרכה בשימוש בממשק האינטרנטי להעברת דיווחים, הנחיות לעבודה מול ספקי הספרים, הנחיות להתארגנות בית-ספרית לקראת פתיחת שנת הלימודים ולחלוקת הספרים, ליווי הרשויות המקומיות והבעלויות בהליך בקשת התקציב מהמשרד וקבלתו, בהגשת דוחות הביצוע ובבקרה על תהליך הרכש עד לסיומו.

 

2.    סיוע כספי

סכומי הסיוע יוקצו בהתאם לסעיף 6.3-19 בהוראת הקבע עז/8(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד", ובשנת הלימודים התשע"ח יהיו כדלקמן:

מדדי הטיפוח

הסכום לתלמיד (עבור התלמידים המשתתפים בתכנית בפועל)

1-1.99

40 ש"ח

2-2.99

80 ש"ח

3-3.99

90 ש"ח

4-4.99

100 ש"ח

5-5.99

110 ש"ח

6-6.99

120 ש"ח

7-7.99

130 ש"ח

8-8.99

140 ש"ח

9-10

150 ש"ח

 

תלמידי המפתנים, מרכזי החינוך ותלמידי מוסדות החינוך המיוחד יקבלו את הסיוע על פי מדד הטיפוח הגבוה, והוא יעמוד על סך של 150 ש"ח לתלמיד.

בנוסף יקבל בית הספר – באמצעות הרשות או הבעלות – סיוע כספי לפעילות הלוגיסטית והמנהלית בהתאם לגודלו ולמשך הזמן שהוא מפעיל את התכנית, כמפורט להלן:

 

מדרג רמות הסיוע

התקציב לתלמיד

(עבור התלמידים המשתתפים בתכנית בפועל)

שנה א' – 100% סיוע

28

שנה ב' – 80% סיוע

22.4

שנה ג' – 60% סיוע

16.8

שנה ד' – 40% סיוע

11.2

 

גובה התשלום במסגרת תשלומי ההורים יכול להשתנות משנה לשנה בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת. בעת פרסום חוזר זה התשלום בגין השתתפות בפרויקט השאלת הספרים הוא עד 280 ש"ח לבית ספר יסודי ולחטיבת ביניים ועד 320 ש"ח לחטיבה עליונה (יובהר כי במועד פרסום חוזר זה טרם אושרו תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשע"ח, והסכומים הנ"ל מותנים בקבלת אישור כנדרש).

למרות האמור לעיל, אם המשאבים אינם מספיקים לכיסוי הוצאת רכישת הספרים, ובית הספר נהג בהתאם לכללים ולהנחיות המפורטים בחוזר הוראות הקבע – אפשר לפנות באמצעות המחוז בבקשה מנומקת לוועדת חריגים לשם קבלת תוספת תקציב חריגה.

אם בית הספר זכאי לתקציב סיוע לוגיסטי בהתאם למפורט לעיל, אך מדיווחיו עולה כי ההכנסות בתכנית עולות על ההוצאות, רשאי המשרד שלא להעביר את תקציב הסיוע הלוגיסטי בחלקו או במלואו.

בית ספר שיפסיק את השתתפותו בפרויקט ללא אישור המשרד יידרש להחזיר את התקציב שהועבר לו על ידי המשרד למטרת ביצועו.

 

3.    לוחות הזמנים לביצוע המהלכים בבתי הספר וברשויות המקומיות והבעלויות בשנת הלימודים התשע"ז

 

להלן טבלת השלבים לביצוע תכנית ההשאלה על פי ההנחיות בסעיף 6.3-19 בחוזר הוראות הקבע עז/8(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד". מנהל בית הספר יכול להקדים או לאחר את קיום השלבים, למעט התאריכים המצוינים בסעיפים 6, 14, 15 ו-16 אשר אינם ניתנים לשינוי.

 

השלב

תיאור המהלך

האחראים לביצוע

לביצוע עד לתאריך  

1

קיום ישיבת מורים עם הצוות החינוכי כדי לעדכנם  במהלך ולהנחותם לבחור את ספרי הלימוד מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים

המנהל והמורים

מתחילת שנת הלימודים ועד לפני חופשת הפסח

2

קיום ישיבה עם ועד ההורים של בית הספר להצגת פרויקט ההשאלה, יתרונותיו והמשמעויות של ההצטרפות וכן לתכנון דרכי הפעולה מול כלל ההורים

המנהל וועד ההורים

3.

הפצת מכתב להורים המסביר את עקרונותיו של הפרויקט ואת יתרונותיו

מנהל בית הספר

4.

בחירת ספרי הלימוד

המנהל והצוות הפדגוגי

עם פרסום רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנה"ל הבאה

5.

קליטת התשלום מהורי התלמידים בהתאם לחוזר תשלומי הורים

בית הספר

מיד לאחר חופשת הפסח ועד כחודש לפני סיום שנה"ל הנוכחית (אפשר להאריך את תקופת הגבייה אך לא לקצרה.)

 

6.

דיווח בממשק האינטרנטי של המינהל על הפעלת הפרויקט ועל מספר התלמידים הצפויים להשתתף בו

בית הספר

עד 15.5.2017

7.

הגשת בקשה לתקציב זכאות עבור בית הספר

הרשות / הבעלות

בהתאם למועדים שיפורסמו בקול הקורא שיופץ במהלך חודש מאי 2017

8.

איסוף הספרים המשומשים מן התלמידים ומילוי טופס החזרת ספרים

בית הספר

בשבוע  האחרון של שנת הלימודים

9.

מיון הספרים המשומשים והזמנת ספרים חדשים מהספק

בית הספר

בשבוע הראשון של החופש הגדול

10.

קבלת הספרים מהספק ובדיקתם

בית הספר

עד אמצע החופש הגדול

11.

קיום קשר עם הרשות כדי לוודא את קבלת התקציב שאושר לבית הספר

בית הספר, הרשות/ הבעלות

מחודש אוגוסט ועד לסיום התהליך

12.

הכנת ערכות ספרים לחלוקה

בית הספר

יולי-אוגוסט

13.

חלוקת הספרים לתלמידים

בית הספר

לפני תחילת שנת הלימודים התשע"ח

14.

הגשת דוחות ביצוע באמצעות המערכת האינטרנטית

בית הספר

עד 19.9.2017

15.

הגשת דוחות ביצוע של הרשות המקומית

הרשות

עד 28.9.2017

16.

לפי הצורך, העברת בקשות מנומקות לוועדת החריגים באמצעות המערכת האינטרנטית

בית הספר

עד 28.9.2017

17.

לפי הצורך, הגשת בקשה לתקציב חריג עבור בתי הספר באמצעות קול קורא

הרשות / הבעלות

בהתאם למועדים שיפורסמו בקול הקורא שיופץ במהלך חודש ספטמבר 2017

 

 

* מספר הטלפון של המינהלת להשאלת ספרי לימוד תוקן ב-4.5.2017.

** בתאריך ה-08/05/2017 בוצע שינוי בסעיף הנ"ל. בשלב זה אין אפשרות להגיש בקשות לתקצוב ספרים דיגיטליים.

***בתאריך ה-08/05/2017 נוספה כתובת דוא"ל


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' רחל שכטר, הממונה על השאלת ספרי הלימוד,
טל' 02-5604033, דוא"ל rachelshe@education.gov.il, seferzol@education.gov.il***.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/8, ח' בניסן תשע"ז, 04 באפריל 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  11/05/2017