education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3-16  הנוהל והתהליכים לקבלת אישור לספרים ולחומרי לימוד

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה

תוקף ההוראה: החל ב-3 במאי 2015.

תאריך הפרסום: י"ד באייר התשע"ה, 3 במאי 2015.

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: החלפה.

התפוצה: מנהלי האגפים במטה משרד החינוך ובמחוזות, מנהלי תחומי הדעת, מנהלי מוסדות החינוך והמורים, וכן כל השותפים לתהליך הפיתוח, ההערכה והאכיפה של תהליך אישור חומרי הלמידה.

תמצית ההוראה: חוזר זה מפרט את הנוהל המלא והתקין לאישור חומרי למידה. החוזר מחליף את כל הנהלים הקיימים בנושא, ומטרתו להציג בשקיפות מלאה מהלך חדש ומחייב של תהליך האישור של חומרי למידה. חוזר זה מחליף את חוזר הוראות הקבע סו/3(א), "הוראות לאישור ספרי לימוד", ומבטל אותו. זאת בשל השינויים הרבים שעבר התהליך לאישור ספרי לימוד וחומרי למידה בעשור האחרון.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת

-      סעיף 6.3-8 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "הוראות לאישור ספרי לימוד"

-      סעיף 27 בחוזר מנכ"ל נח/3, "הוראות למו"לים ולמחברים בדבר אישור ספרי לימוד".

הוראות תקפות בנושאים קשורים

-      סעיף 6.3-2 בחוזר הוראות הקבע סב/8(א), "קריטריונים לבחירת ספרי לימוד וחומרי למידה להוראת הקריאה החל משנת הלימודים התשס"ג"

-      סעיף 6.3-15 בחוזר הוראות הקבע עה/8(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנה"ל התשע"ו"

-      סעיף 6.3-17 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), "כתיבה בספרי לימוד"

-      סעיף 6.3-1 בחוזר "הודעות" עה/8, "ספרי לימוד בעברית (חינוך לשוני) בביה"ס היסודי בשנת הלימודים התשע"ו".  

 

הגורם האחראי

א. שם היחידה:  האגף לאישור ספרים וחומרי למידה

ב. בעל התפקיד: מנהל האגף לאישור ספרים וחומרי למידה

ג. מספר הטלפון: 02-5603503

ד. מספר הפקס: 02-5603488

ה. כתובת הדוא"ל: Learning_Books_Reply@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.      מבוא

2.     הגדרות

3.     חומרי למידה מאושרים

4.     תנאי סף מינהליים לאישור ספרים וחומרי למידה

5.     פרסום תכנית לימודים חדשה מאושרת ומפגש מפתחים

6.     דרישות פדגוגיות לאישור ספרים וחומרי למידה

7.     שמירה על זכויות יוצרים ועל קניין רוחני על ידי המפתחים

8.     תבחיני איכות טכניים לספר לימוד

9.     תבחיני איכות למפתחים של חומרי הלמידה

10.   תהליך ההערכה של חומרי למידה

11.   סיום תהליך האישור

12.   חומרי למידה במוסדות החינוך

13.   לוח הזמנים לתהליך האישור

14.   ועדת חריגים

15.   ועדת ערר

16.   פיקוח ואכיפה

17.   נספחים. 

        נספח א: תהליך העסקת המעריכים ותפקידם

        נספח ב: גבייה מהמפתחים עבור תהליך אישור של חומר למידה 

 

1.     מבוא

חומרי למידה הם מרכיב חיוני ומהותי בתהליך ההוראה-למידה-הערכה. למגוון עשיר של חומרי הוראה ולמידה יש חשיבות רבה, שכן הוא מאפשר בחירה, העשרה והתאמה של חומרים אלה לשיטות ההוראה המועדפות על המורה ולמגוון הצרכים של אוכלוסיות התלמידים. חומרי למידה איכותיים, בהלימה לתכניות הלימודים של משרד החינוך, מאפשרים גישה לידע, מקנים מיומנויות למידה ומזמנים אפשרויות תרגול בצד פיתוח מיומנויות חשיבה. לספרי הלימוד השפעה ארוכת טווח. לתכנים המובאים בהם יכולה להיות השפעה על עיצוב דעותיהם, אמונותיהם וערכיהם של התלמידים אזרחי המחר. אי לכך,  המשרד רואה את עצמו אחראי לקיומם של חומרי למידה איכותיים בתחומי הדעת השונים וגיבש לשם כך נהלים להערכה של ספרי לימוד וחומרי למידה, כפי שיפורט להלן.

קביעת משרד החינוך את הנוהל להערכה ולאישור של חומרי למידה (כדוגמת ספרים מודפסים, ספרים שאפשר לכתוב בהם (חוברות עבודה), ספרים דיגיטליים וסביבות תוכן ממוחשבות ועזרי לימוד) באה להבטיח את טיב החומרים ואת איכותם, מצד אחד, ולאפשר מגוון רחב של אפשרויות הנתונות לבחירתם של הצוותים החינוכיים, מצד שני.

משרד החינוך, באמצעות האגף לאישור ספרים וחומרי למידה, מבקש לספק לצוותים החינוכיים חומרי למידה איכותיים שייתנו מענה למגוון סגנונות הוראה ולמידה בכל תחומי הדעת, בכל שלבי החינוך (קדם־יסודי, יסודי ועל־ יסודי) ובכל המגזרים.

האגף דואג לביצוע כל התהליכים הנדרשים להערכה מקצועית של חומרי למידה חדשים, לאישורם או לדחייתם ולפרסום לציבור של רשימת החומרים המאושרים על ידי משרד החינוך. האגף מעדכן את רשימת חומרי הלמידה המאושרים שבתי הספר רשאים לבחור ממנה את המתאימים להם עבור תלמידיהם. רשימת חומרי הלמידה המאושרים מתפרסמת באתר האגף בלבד פעם בשנה, בסביבת חודש אפריל, ומתעדכנת מעת לעת. משרד החינוך מותיר בידי הגורמים המקצועיים בבתי הספר את שיקול הדעת לבחירת חומרי למידה מתוך רשימת חומרי הלמידה המאושרים.

סימוכין משפטיים שיש התייחסות אליהם בחוזר זה

·  חוק החינוך הממלכתי, התשי"ג-1953, סעיף 4

·  תקנות החינוך הממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז-1956

·  חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969 (סעיף 28 ב').

 

2.    הגדרות

להלן הסברים למושגים ומונחים שנעשה בהם שנעשה בהם שימוש בחוזר זה:

2.1     הגדרות כלליות

·        האגף לאישור ספרים וחומרי למידה (להלן "האגף"): אגף הפועל להבטיח את קיומם של מגוון חומרי למידה איכותיים העומדים באמות המידה המפורטות בחוזר זה, לשימוש המורים והתלמידים.

·        סבב הערכה: סבב הכולל את מסירת החומר להערכה, את הערכתו על ידי גורמים מקצועיים במשרד ואת החזרתו לבעליו לתיקונים או להפסקת המהלכים. האגף מאפשר לקיים 3 סבבים של הערכה לחומר לימוד.

·        תכנית לימודים: תכנית הלימודים המעודכנת המפורסמת באתר תחום הדעת.

2.2     הגדרות של בעלי תפקידים במשרד החינוך ומחוץ לו ושל מעורבותם בתהליך

·         מנהל תחום דעת (מפמ"ר: מפקח מרכז מקצוע): מנהל תחום הדעת ממליץ על אישור או על דחייה של חומר הלמידה לאחר הערכתו, וזאת לאחר שהתייחס לכל ההיבטים הנוגעים לאיכותם של חומרי הלמידה ולהתאמתם לתכנית הלימודים בתחום הדעת שהוא מופקד עליו.

·        מעריכים: המעריכים הם השותפים לתהליך הערכת חומרי למידה, והם מחויבים לכל המפורט בחוזר זה. תפקידם לבחון ולבדוק את איכות  חומרי הלמידה ואת התאמתם לתכניות הלימודים. המעריכים פועלים בהתאם לתחום האחריות שהוגדר עבורם: מעריכים מדעיים, מעריכים פדגוגיים או מעריכים טכנולוגיים. תהליך ההערכה כולל העברת הערות ותיקונים בין המעריכים לבין המפתחים, ונמשך לכל היותר 3 סבבי הערכה, עד לקבלת המלצה סופית של כל המעריכים. המלצות המעריכים טעונות אישור של מנהל תחום הדעת.

·        רכז הערכה/ממונה חומרי למידה: הרכז/ממונה אחראי לביצועו של תהליך אישור חומרי הלמידה בתחומי הדעת שבאחריותו על פי הנהלים. הרכז מגבש את התפיסה הפדגוגית-דידקטית להערכת חומרי הלמידה בתיאום עם מנהל תחום הדעת המתאים, מגדיר את תבחיני ההערכה ומיישם תפיסה זו בתהליך ההערכה של חומרי למידה והבטחת איכותם. בין תפקידיו: ריכוז והערכה ראשונית של חומרים המתקבלים ממפתחי חומרי למידה; יצירת קשר עם מנהל תחום הדעת; העברת חומרי הלמידה למעריכים חיצוניים; הנחיית מעריכים חיצוניים מתחילת התהליך ועד סיומו ומעקב אחרי תהליך ההערכה; עיבוד והכנה של הערות המעריכים וחוות דעתם להעברה למפתחי חומרי הלמידה על ידי בחינתם, השוואתם וקיום הבירורים הנדרשים. הרכז מאתר את המקומות שיש בהם צורך בשיפור או בחידוש חומרי הלמידה, יוזם ומקדם את התהליכים למתן המענים הנדרשים וכן שותף ומעורב בתהליכי החשיבה ובבחינת הצורך בפיתוח חומרי למידה בתחום הדעת שבאחריותו. רכז ההערכה עובד בשיתוף פעולה עם כלל האגפים במשרד החינוך, עם בעלי התפקידים במחוזות, עם מנהלי מוסדות החינוך, עם המורים ועם כל השותפים והגורמים המעורבים בכתיבה, בפיתוח, בהערכה ובאכיפה של תהליך אישור חומרי הלמידה.

·        מפתחים: המפתחים, בדרך-כלל גורמים חיצוניים למשרד, הם מי שפיתחו חומרי למידה, והם מגישים אותם לאגף ומבקשים שייבחנו, יוערכו ויאושרו על ידו לשימוש במוסדות החינוך.

2.3     הגדרות לחומרי למידה

·         חומרי למידה: ספרי לימוד ועזרי למידה שפותחו עבור תלמידים, כגון ספרי לימוד מודפסים, ספרים דיגיטליים, אסופות, ספרים שאפשר לכתוב בהם (חוברות עבודה), ערכות ומארזים, משחקים, כרטיסיות, חוברות, מפות, לומדות, מצגות, משחקים דידקטיים, אתרים במרשתת וסביבות למידה מקוונות ובכללן חומרי הוראה בפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך.

·        כרך: כל אחד מהחלקים של ספר גדול הכרוך בנפרד.

·        מדריך למורה (מודפס או דיגיטלי): מדריך המלווה את חומר הלמידה והוא חלק בלתי נפרד ממנו. כל חומר למידה חייב להיות מלווה במדריך למורה, ולחומר למידה דיגיטלי תתלווינה הנחיות פדגוגיות-דיגיטליות והוראות הפעלה טכניות. המפתחים, כולל היועצים הפדגוגיים, מחויבים לאיכות ולדיוק המדעי של החומרים הכלולים במדריך למורה. מדריך למורה כולל: המלצות והנחיות למורה; תשובות או התייחסות לשאלות ולתרגילים בספר התלמיד; הצגת הקשר בין הנושאים בספר הלימוד לבין תכנית הלימודים; הצגת ההיגיון שביסוד ספר הלימוד ומבנהו; המלצה לדרך החלוקה של שעות ההוראה לפי הנושאים בספר ובהתאם לתכנית הלימודים; הצעה למגוון אפשרויות להוראה-למידה-הערכה, ובכלל זה התייחסות להבדלים בין לומדים, לרמת קושי מדורגת ולהצגת חומר רקע מדעי-פדגוגי מתאים. המדריך למורה יכול להיות מודפס או דיגיטלי, בין אם הספר לתלמיד הוא ספר מודפס ובין אם הוא דיגיטלי. רשימת המדריכים למורה שאושרו תפורסם באתר האגף לאישור ספרים וחומרי למידה.

·        סביבת תוכן מתוקשבת: סביבת למידה במרשתת (ברשת האינטרנט) הכוללת תכנים להעשרה ואינה מחליפה את ספרי הלימוד המאושרים להוראה על פי תכנית הלימודים המאושרת. סביבת תוכן מתוקשבת נבדקת באופן מדגמי ו/או חלקי בלבד על ידי האגף לאישור ספרים וחומרי למידה, ולכן האחריות על כלל התכנים שלה היא של המפתחים ולא של משרד החינוך. כל המשתמשים בסביבת הלמידה יכולים לשלוח הערה ובקשה לתיקון של תוכן זה או אחר למפתחים. הגדרות של סביבות תוכן מתוקשבות וחומרי למידה לפרסום בפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך מתעדכנות מזמן לזמן בהתאם להתפתחות הפדגוגית-דיגיטלית.

·        סביבת תוכן מתוקשבת ראויה: סביבת למידה שהומלצה לשימוש על ידי מנהל תחום הדעת. סביבות תוכן אלו הן חינמיות והן מתמחות בתחום המומלץ ומפורסמות על ידי מוסדות רשמיים: מוזיאונים, ספריות וארכיונים, אתרי מלכ"ר, מכוני מחקר, מכללות ואוניברסיטאות ומאגרי מידע של ספרות הקודש.

·        סדרת חומרי למידה: קבוצה של חומרי למידה בעלי מכנה משותף המיועדים לגילאים שונים הלומדים אותו תחום דעת. בין חלקי הסדרה יש קשר המבטא תפיסה פדגוגית ייחודית לה, המשכיות והתפתחות של חומרי הלמידה.

·        ספר דיגיטלי: ספר לימוד הכולל את התכנים, את המיומנויות ואת ההתייחסות לערכים על פי תכנית הלימודים לשכבת גיל מסוימת בראייה שנתית. הנגישות אליו היא באמצעות התקן ממוחשב המצוי בידי הלומד. בספר הדיגיטלי נוספות לעתים פעילויות מתוקשבות להעשרת מגוון אפשרויות ההוראה והלמידה. מדובר בפעילויות המותאמות למגוון סגנונות למידה, לטיפוסי לומדים שונים ולהתפתחויות מדעיות ופדגוגיות בתחום הדעת. ספר דיגיטלי מבוסס על המפורט במסמך "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21". קיימות 4 רמות פיתוח טכנולוגי של הספרים הדיגיטליים – תקן א' מצומצם, תקן א', תקן ב' ותקן ג' – ולכל רמה הוגדרו תבחינים פדגוגיים (ראה ב-6.2.3 להלן).

·        ספר מודפס: ספר הכולל את התכנים, את המיומנויות ואת ההדגשים המותאמים לתכנית הלימודים השנתית לשכבת גיל מסוימת ולמספר שעות ההוראה. כל ספר מודפס ילוּוה בגרסה דיגיטלית.

·         ספר שאפשר לכתוב בו (חוברת עבודה): ספר לימוד מודפס הכולל דפי עבודה לתלמיד בנושא הקשור לתכנית הלימודים העדכנית. ספר זה יכול להיות חלק ממארז הנספח לספר לימוד מאושר או לעמוד ברשות עצמו ולפיכך להיות משווק באופן עצמאי ולהירכש בפני עצמו; זאת בהתאם להנחיות בסעיף
6.3-17 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), "כתיבה בספרי לימוד" ובהתאמה לתכנית הלימודים ולהוראות מנהל תחום הדעת.

         בספר שאפשר לכתוב בו התלמיד יכול לכתוב במקומות המיועדים לכך, ולכן אין אפשרות לעשות בו שימוש חוזר. הספר חייב לעבור תהליך אישור ככל ספר לימוד וכמפורט בחוזר זה, והוא מיועד לשנת לימודים אחת ומחירו נקבע בהתאם לכך.

·        פורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך: פורטל המשמש שער נגיש אל שפע  חומרי למידה והכולל יחידות הוראה, פעילויות העשרה, פעילויות תרגול והנחיות למורים. התכנים המפורסמים בפורטל פותחו במסגרת המשרד או על ידי מורים ועברו תהליך אישור, או שהם נמצאים בתהליך בדיקה ומוסרים במקרה שנמצא שאינם מתאימים.

 

3.     חומרי למידה מאושרים

3.1          כללי

3.1.1  חומר למידה המוגש לאישור עובר תהליכי הערכה על ידי מעריכים מתחומים שונים, ורק לאחר שבוצעו מלוא התיקונים שנדרשו הוא מקבל את אישור האגף.

3.1.2  הערכתם של כל סוגי חומרי הלמידה היא באחריות האגף לאישור ספרים וחומרי למידה. לתהליך ההערכה שותפים מנהלי תחומי הדעת, מעריכים חיצוניים ובמידת הצורך שותפים נוספים.

3.1.3  בנוסף להערכה פדגוגית ומדעית, חומר למידה דיגיטלי מחויב בהערכה טכנית, כמפורט באתר המינהל למדע ולטכנולוגיה. האישור הסופי כולל הן את האישור הפדגוגי והן את האישור הטכנולוגי. האישור יינתן על ידי האגף ויפורסם ברשימת חומרי הלמידה המאושרים באתר האגף בלבד.

3.1.4  מפתחים המבקשים לקבל אישור לחומרי למידה דיגיטליים נדרשים להגיש את חומר הלמידה לתהליך אישור משותף של האגף לאישור ספרים וחומרי למידה ושל המינהל למדע ולטכנולוגיה. האישור יינתן על ידי האגף ויפורסם ברשימת חומרי הלמידה המאושרים באתר האגף בלבד.

3.1.5  חומר למידה מודפס ומאושר שהוסב לחומר למידה דיגיטלי יוגש לכל רכז הערכה עם "אמצעי קצה" מתאים ונפרד (כגון מחשבי לוח, מחשבים ניידים).

3.1.6  תהליך ההערכה הפדגוגי והתהליך הטכנולוגי כוללים שלבים מספר עד למתן אישור או דחייה של חומר הלמידה, כמפורט בתרשים להלן:

 תרשים: תהליך האישור של חומרי למידה – פירוט התפקידים של המעורבים*


3.2     חומרי למידה החייבים אישור

כל חומרי הלמידה חייבים באישור האגף לאישור ספרים וחומרי למידה.

3.3    חומרי למידה שאינם דורשים תהליך אישור

על אף האמור ב-3.2 לעיל, חומרי הלמידה הבאים אינם חייבים לעבור תהליך אישור ונכללים בתכנית הלימודים:

·        ספרי קודש

·        יצירות מקוריות

·        יצירות מקוריות מתורגמות

·        אסופה של יצירות מקור (למשל בתחומי הדעת ספרות, אנגלית ותושב"ע)

·        חומר למידה עבור תכנית לימודים רשות/ייחודית בלבד שחובר בידי מורים רק בעבור בית ספרם, וזאת בתנאי שאושר על ידי מנהל תחום הדעת המתאים והמפקח הכולל של בית הספר

·        חומרי למידה עבור תכניות ייחודיות להשכלה כללית בבתי ספר תיכוניים בהתאם לעיקרון של למידה משמעותית

·        סביבת תוכן מתוקשבת ראויה (ראו בהגדרות לעיל).

 

4.     פרסום תכנית לימודים חדשה מאושרת ומפגש מפתחים

4.1     פרסום תכנית לימודים חדשה 

4.1.1  עם קבלת הודעה מסודרת על הכוונה לעדכן או לשנות תכנית לימודים יפרסם האגף לאישור ספרים וחומרי למידה הודעה על כך באתר שלו. הודעה דומה תתפרסם באתר תחום הדעת.

4.1.2  מיום פרסום ההודעה לא יאושרו חומרי למידה חדשים שנכתבו על בסיס התכנית הישנה.

4.1.3  חומרי הלמידה הקיימים יישארו בתוקף עד לסיום האישור של חומרי הלמידה החדשים אלא אם יוחלט אחרת בתיאום עם מנהל תחום הדעת.

4.1.4  חומרי למידה חדשים יתקבלו לתהליך אישור רק לאחר אישור תכנית הלימודים. הטיוטה של תכנית הלימודים לא תשמש להכנת חומרי למידה חדשים, ופרסומה נועד רק לקבלת תגובות והערות מן הציבור.

4.1.5  חומרי למידה שתהליך אישורם החל והם נמצאים באחד משני הסבבים הראשונים של ההערכה לפני פרסום ההודעה, יופסק תהליך אישורם. לגבי חומרי למידה שתהליך אישורם נמצא בסבב השלישי של ההערכה לפני פרסום ההודעה, יושלם תהליך האישור והם יאושרו לתקופה של 3 שנים לפחות.

4.1.6  חומרי למידה בהלימה לתכנית לימודים חדשה יחליפו חומרי למידה ישנים. בכפיפות להוראות של מנהל תחום הדעת ולדרישות המקצוע תאושר תקופת חפיפה של שנת לימודים אחת שבה יותר עדיין להשתמש בחומרי למידה ישנים.

4.1.7  חומרי למידה מאושרים, שהתיישנו בשל שינוי בתכנית הלימודים, אישורם יפקע. חומרים אלו יפורסמו בקובץ של חומרי למידה המיועדים למורים בלבד.

4.2     מפגש מפתחים

4.2.1  לאחר אישור תכנית לימודים חדשה בתחומי דעת מסוימים ייערך מפגש עם מפתחים מעוניינים בהתאם לתחום הדעת. פרסום אודות המפגש יופיע באתר האגף לאישור ספרים וחומרי למידה.

4.2.2  בתחומי דעת שלא יתקיים בהם מפגש מפתחים ייעשה הפיתוח רק על בסיס תכנית הלימודים שפורסמה.

 

5.     תנאי סף מינהליים לאישור ספרים וחומרי למידה

מפתחים ישלחו לאגף לאישור ספרים וחומרי למידה את חומרי הלמידה המיועדים לאישור, מידע אודות חומר הלמידה הצהרה משפטית ואישור תשלום עבור תהליך ההערכה. כל עוד לא יועברו כל המסמכים האמורים כמפורט להלן, לא יתחיל תהליך הטיפול בבקשת האישור. כחלק מתהליך האישור ולקראת סיומו ישלחו המפתחים בקשה לאישור המחיר המרבי לחומר הלמידה.

ספרי לימוד דיגיטליים בתקן א', המבוססים על ספר לימוד מודפס מאושר, ילוּו במידע אודות חומר הלמידה בלבד, ללא הצהרה משפטית וללא תשלום.

להלן פירוט הדרישות:

5.1          אופן ההגשה של חומר למידה המיועד לאישור

5.1.1  חומר הלמידה יוגש ב-5-3 עותקים (בהתאם לדרישות תחום הדעת) בתסדיר טרום-הדפסה מסחרי על כל חלקיו, ובכלל זה מדריך למורה וחומרים נלווים (כגון חומר דיגיטלי, ספר שאפשר לכתוב בו, משחק וכרזה).

5.1.2  עם זאת, אפשר לשלוח לסבב הראשון של ההערכה חומר למידה שאינו בתסדיר טרום-הדפסה. חומר זה יכלול גרפים ותמונות מותאמים לתוכן, ולפיהם תבוצע הגרפיקה בשלב העיצוב וההעמדה; בשלב זה יהיה החומר לאחר עריכת לשון יסודית מדעית (ללא עריכת ליטוש מדעית והגהות סופיות).

5.1.3  באישור מיוחד מהאגף לאישור ספרים וחומרי למידה אפשר לשלוח עותק של ספר מודפס בקובץ מחשב.

5.1.4  חומרי למידה דיגיטליים יישלחו כקובץ מלוּוה בהוראות הפעלה או כקישור לאתר עם ססמאות כניסה לאתר.

5.1.5  בעותקים לא יופיעו שמות המפתחים והשותפים בדף השער, לא כסמליל על דפי העותקים עצמם ולא בשום דרך אחרת המאפשרת זיהוי שלהם או של השותפים.

5.1.6  האגף לאישור ספרים וחומרי למידה מאפשר, במקרים מיוחדים ובתיאום עם מנהל תחום הדעת, להגיש לחוות דעת ראשונית את תוכן העניינים ושני פרקים מתוך הספר. לאפשרות זו נדרש אישור מראש.

5.2          בקשה לפתוח תהליך אישור של חומר הלמידה

הבקשה תכלול מידע על צוות הכתיבה, תיאור מאפיינים שונים של חומר הלמידה ובקשת תמחור לחומר הלמידה (אפשר להגיש את בקשת התמחור לקראת סיום התהליך).

5.3          הצהרה משפטית 

ההצהרה תכלול –

5.3.1  הצהרת המפתחים כי קראו את הנהלים לאישור חומרי למידה;

5.3.2  הצהרת המפתחים כי עומד לרשותם צוות של מומחים לתחום הדעת המתאים לחומר הלמידה המוצע, לפיתוחו, לכתיבתו ולעריכתו (5 עורכים או יותר) בכל ההיבטים הנדרשים;

5.3.3  הצהרת הכותבים וחמשת העורכים כי ערכו את חומר הלמידה ואת המדריך למורה במומחיות ובמקצועיות מן ההיבט שהם אמונים עליו הן בספר הלימוד והן במדריך למורה;

5.3.4  במקרה של חומר למידה המוגש לתהליך אישור כחלק מסִדרה – הצהרה משפטית של המפתח על כוונתו להשלים את הסִדרה;

5.3.5  הצהרת המפתחים על השמירה על זכויות יוצרים, לרבות זכויות יוצרים של המדינה;

5.3.6  הצהרת המפתחים שהם לא יפרסמו, לא יציעו שימוש חינם ולא ימכרו את חומר הלמידה למערכת החינוך, לרבות צוותי חינוך, תלמידים והורים, עד לאישורו הסופי;

5.3.7  הצהרת המפתחים שהם יימנעו מפרסום מהדורה מתוקנת או מהדורה חדשה של חומר הלמידה לאורך כל תקופת חיי תכנית הלימודים שחומר הלמידה נכתב ואושר לפיה (בכל מקרה של שינוי יש לתאם זאת עם האגף לאישור ספרים וחומרי למידה);

5.3.8  במקרה של חומר למידה הכולל הפְנָיות לפעילויות במרשתת – הצהרת המפתחים, כי פעילויות אלו תהיינה זמינות ותיבחנה מִדי 3 חודשים, ואם הן לא תהיינה זמינות הם מתחייבים למצוא פעילויות חלופיות בהתאם למורכבות הקושי, ובכל מקרה תוך חודש מיום איתור הקושי;

5.3.9  במקרה של סביבת תוכן מתוקשבת – הצהרת המפתחים כי הם יודעים שהאחריות על כלל התכנים בסביבה זו היא בידיהם ולא בידי משרד החינוך, וכן שהם יוסיפו לסביבת התוכן את ההערה "כל המשתמשים בסביבת למידה זו יכולים לשלוח לאגף לאישור ספרים וחומרי למידה הערה ובקשה לתיקון של תוכן הסביבה; הבקשה תועבר למפתחים" ושהם אחראים לתקן את הנדרש תוך זמן סביר בהתאם להיקף התיקון הנדרש;

5.3.10 הצהרת המפתחים כי ידוע להם שחומר למידה שיימצאו בו ליקויים חמורים על פי אחד מתבחיני האיכות לפחות (תבחיני איכות פדגוגיים-מדעיים, תבחיני איכות טכנולוגיים לחומרים דיגיטליים, תבחיני איכות טכניים לספרים מודפסים, שמירה על זכויות יוצרים ותבחיני איכות למפתחים) יוחזר אליהם ולא יטופל, וכן הצהרתם כי חומר למידה שיימצאו בו ליקויים "סבירים" יתוקן על ידם תוך זמן סביר, בהתאם להיקף התיקונים הנדרשים.

5.4          ספח המאשר העברת תשלום

5.4.1  המפתחים ישלחו לאגף אישור תשלום עבור תהליך האישור של חומר הלמידה ששולם באמצעות שובר תשלום של משרד החינוך (הנמצא באגף לאישור ספרים וחומרי למידה). גובה התשלום יהיה כמפורט בנספח ב בחוזר זה.

5.4.2  שינויים משמעותיים בחומר למידה, המצריכים הערכה מחודשת או תיקונים שלא נשלמו ב-3 סבבים – דינם כחומר למידה חדש, והם יחויבו בתשלום מחודש עבור בדיקתם.

5.5       בקשה לתמחור חומר למידה

בקשה לתמחור חומר הלמידה תישלח לקראת אישורו הסופי.

 

6.     דרישות פדגוגיות לאישור ספרים וחומרי למידה

הדרישות הפדגוגיות כוללות: הלימה לתכנית הלימודים בראייה שנתית בהתאם לתחום הדעת ולשכבת הגיל והתאמה לתבחיני איכות פדגוגיים-מדעיים, לתבחיני איכות טכנולוגיים לחומרים דיגיטליים ולתבחיני איכות טכניים לספרים מודפסים. כן נדרשת שמירה על זכויות יוצרים והלימה לתבחיני איכות למפתחים. חומר למידה שלא יעמוד בדרישות הסף הפדגוגיות השונות יוחזר למפתחים ולא יוערך טרם עמידה בתנאי הסף.

להלן פירוט הדרישות:

6.1    הלימה לתכנית הלימודים

דרישה זו עוסקת בשני סוגים של חומרי למידה: חומרים המחויבים בהלימה לתכנית הלימודים וחומרים שאינם מחויבים בהלימה לתכנית הלימודים, כמפורט להלן:

6.1.1    חומרי למידה המחויבים בהלימה לתכנית הלימודים

א.      ספר לימוד מודפס או ספר לימוד דיגיטלי יהיו בהלימה מלאה לתכנית הלימודים בראייה שנתית.

ב.      ספר לימוד המותאם רק לחלק מהתכנים בתכנית הלימודים השנתית יאושר רק אם המפתחים יציגו חומרי למידה נוספים ללימוד התכנים החסרים ויוכיחו כי נעשה תיאום מלא בתחומי התוכן, במושגים ובמיומנויות הנדרשים בשכבת הגיל שמדובר בה.

ג.       על ספר הלימוד להתאים למספר שעות ההוראה המחייבות בתכנית הלימודים, ובמקצועות המפורטים בטבלה 1 גם למספר העמודים המחייב (ראו טבלה בהמשך).

ד.       חומרי הלמידה המוגשים לאישור יתבססו על תכנית לימודים מאושרת. במקרה של חריגה מהנחיה זו תידחה הבקשה לאישור חומרי הלמידה על הסף והם יוחזרו למפתחים.

6.1.2    חומרי למידה שאינם מחויבים בהלימה לתכנית הלימודים

א.      סביבות תוכן מתוקשבות וחומרי למידה לפרסום בפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך אינם מחויבים בהלימה מלאה לתכנית הלימודים.

ב.      סביבות תוכן מתוקשבות מחויבות במפת אתר ברורה: מיון לתחומי דעת, פירוט הנושאים ופירוט הגיל המתאים.

ג.       סביבות תוכן מתוקשבות וחומרי למידה לפרסום בפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך יעמדו בדרישות סף ובתבחיני איכות כמפורט בחוזר זה וכן בסטנדרטים מדעיים, פדגוגיים, טכנולוגיים וציבוריים, כגון דיוק מדעי, התאמה לשכבת הגיל והימנעות מפגיעה במגזר כלשהו.

ד.      סביבת תוכן מתוקשבת נבדקת באופן מדגמי בלבד על ידי האגף לאישור ספרים וחומרי למידה. לפיכך האחריות על כלל התכנים של סביבת תוכן מתוקשבת היא בידי המפתחים ולא בידי משרד החינוך.

ה.      המפתחים יוסיפו לסביבת תוכן מתוקשבת הערה בנוסח זה: "כל המשתמשים בסביבת למידה זו יכולים לשלוח לאגף לאישור ספרים וחומרי למידה הערה ובקשה לתיקון של תוכן הסביבה; הבקשה תועבר למפתחים. "

ו.        במקרה שההערה תימצא מוצדקת ויידרש תיקון יהיו המפתחים אחראים לתקן את הנדרש בתוך זמן סביר בהתאם להיקף התיקון הנדרש.

ז.       אם תגענה תלונות לגבי התוכן לאגף לאישור ספרים וחומרי למידה, ומפתחי הסביבה לא יתקנו את הדרוש תיקון, יהיה האגף רשאי להודיע על פסילת סביבת התוכן המתוקשבת ועל הוצאתה מפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך.

ח.      הגדרות של סביבות תוכן מתוקשבות וחומרי למידה לפרסום בפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך מתעדכנות מזמן לזמן בהתאם להתפתחות הפדגוגית-דיגיטלית.

6.2          תבחיני איכות פדגוגיים-מדעיים

להלן התבחינים הפדגוגיים-מדעיים לבדיקת חומרי למידה מודפסים ודיגיטליים וכן תבחינים ייחודיים לחומרי למידה דיגיטליים ותבחינים ייחודיים לספרים דיגיטליים:

6.2.1    תבחיני איכות פדגוגיים-מדעיים לחומרי למידה מודפסים ודיגיטליים

א.      חומר הלמידה יהיה חדשני ומעודכן בהתאם להתפתחות המדעית-פדגוגית והפדגוגית-טכנולוגית של תחום הדעת ובהתייחס לשכבת הגיל המדוברת.

ב.       חומר הלמידה ייכתב בשפה המותאמת לתחום הדעת ולאוכלוסיית היעד. הטקסטים והמטלות יהיו ברמת קריאות מותאמת לגיל התלמידים וינוקדו בהלימה להנחיות האגף, באישור היועץ הפדגוגי והעורך הלשוני של הספר.

ג.       חומר הלמידה יעוצב בהתאם לאוכלוסיית היעד, לשכבת הגיל ולתחום הדעת בהיבטים רלוונטיים כגון גודל האותיות, פריסת הטקסט על דפי הספר, שימוש מושכל בעזרים גרפיים ותמיכה של הגרפיקה בתוכן.

ד.      חומר הלמידה יכלול ייצוג נאות ולא סטריאוטיפי של שני המינים ושל כל המגזרים בחברה הישראלית, בהתאמה לדרישות תכנית הלימודים.

ה.      חומר הלמידה יהלום את ערכי מדינת ישראל ואת המטרות הקבועות בחוק החינוך הממלכתי ויתאים לכלל אוכלוסיית היעד על גווניה השונים.

ו.        חומר הלמידה יהיה חף מכל אזכור ופרסום של מוסדות ציבוריים ופרטיים ושל חברות ציבוריות ופרטיות או מפרסום של מצע מפלגה מסוימת (שלא בהקשר מדעי רלוונטי לתוכן).

ז.       האפשרות לכתיבה בחומר הלמידה תהיה בהתאם להנחיות בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), סעיף 6.3-17, "כתיבה בספרי לימוד".

ח.      חומר הלמידה יכלול הפניות למקורות ולאתרים עדכניים במרשתת.

ט.      לחומר למידה מודפס תהיה גם גרסה דיגיטלית. .

י.       כדי לאפשר לתלמידים שילוב של העולם הטכנולוגי בתהליך ההוראה-למידה ספר מודפס וספר דיגיטלי בתקן א' מחויבים בשילוב של פעילויות מתוקשבות ב-10% מהנושאים לפחות. על המפתחים להציג באופן ברור את רשימת משאבי המדיה בספר.

6.2.2    תבחיני איכות פדגוגיים-מדעיים לחומרי למידה דיגיטליים

א.       תבחיני האיכות הפדגוגיים-מדעיים לחומרי למידה דיגיטליים כוללים את תבחיני האיכות הפדגוגיים-מדעיים לחומרי למידה מודפסים.

ב.       חומרי הלמידה הדיגיטליים יאופיינו בנגישות, בשמישות, בעדכניות ובהתאמה לצורכי התלמיד.

ג.       חומרי למידה דיגיטליים יעמדו בדרישות הטכנולוגיות המפורסמות מזמן לזמן באתר המִינהל למדע ולטכנולוגיה. מפתחי החומרים מחויבים בחתימה על הצהרה משפטית, וכן חובה שהמינהל למדע ולטכנולוגיה יבצע הערכה טכנולוגית של החומרים. האישור הסופי יכלול הן את האישור הפדגוגי והן את האישור הטכנולוגי. האישור יינתן על ידי האגף ויפורסם ברשימת חומרי הלמידה המאושרים באתר האגף בלבד.

ד.       חומרי למידה דיגיטליים הם בעלי ערך מוסף ביחס למדיה המודפסת. עליהם לטפח למידה בהתאם לנאמר במסמך  "מיומנויות המאה ה-21", ולהקנות אסטרטגיות מגוונות ליישום, כמפורט להלן:

1)      הוראות ההפעלה תהיינה ברורות ומותאמות דידקטית לשכבת הגיל ולתחום הדעת.

2)      מרבית פריטי הלמידה ביחידה יהיו עשירים באמצעי המחשה וידגימו מגוון ייצוגים של התוכן, כגון טקסט כתוב, תמונה, קול, המחשה וקישורים פנימיים וחיצוניים.

3)      התצוגה, כגון גודל הטקסט, הצבע, הניגודיות, הבהירות, ועצמת הקול, תותאם לצורכי המשתמשים.

4)      למשאבי המדיה (למושגים, לאנימציות, לסרטונים, לסימולציות ועוד) ולקישורים לתכנים הכלולים בחומר הלמידה או הנלווים אליו תהיה תרומה פדגוגית, והם ישתלבו ברצף הלמידה במקום, בהקשר ובהתייחסות מתאימים.

5)      חומרי הלמידה יאפשרו למידה שיתופית.

6)      חומרים המאפשרים התערבות ברצף ההוראה-למידה על ידי המורה או על ידי התלמידים יהיו בעלי תרומה ללמידה.

7)      חומרי הלמידה יטפחו אוריינות תקשוב ואסטרטגיות קריאה וכתיבה בסביבת המרשתת.

6.2.3    תבחיני איכות פדגוגיים-מדעיים לספרי לימוד דיגיטליים

א.       תבחיני האיכות הפדגוגיים-מדעיים לספרי לימוד דיגיטליים כוללים את תבחיני האיכות הפדגוגיים-מדעיים לחומרי למידה מודפסים. הערכה פדגוגית-מדעית לספר לימוד דיגיטלי המבוסס על ספר לימוד מודפס מאושר תיעשה רק על החומרים שנוספו בתהליך המרת הספר המודפס לספר דיגיטלי.

ב.      חייבת להיות אפשרות להבחין בבירוּר בין ספר דיגיטלי, שתכניו הולמים את תכנית הלימודים בראייה שנתית, לבין סביבת תוכן מתוקשבת ותכנים לפרסום בפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך, שאינם מחויבים בהלימה לתכנית הלימודים.

ג.       בנוסף למדריך למורה, חומר למידה דיגיטלי חייב להיות מלווה בהנחיות פדגוגיות-דיגיטליות ובהוראות הפעלה טכניות.

ד.       להלן התבחינים לספרים דיגיטליים:

1)       ספר דיגיטלי מתקן א' מצומצם או ספר דיגיטלי מתקן א'

בקטגוריה זו נכללים ספרים דיגיטליים המבוססים על ספרי לימוד מודפסים מאושרים והמחויבים בבדיקה טכנולוגית בלבד (מדגמית), ובמקרה של בעיה פדגוגית-מדעית או טכנולוגית המפתחים מתחייבים לתקנהּ מיד, או ספרים דיגיטליים שאינם מבוססים על ספרי לימוד מודפסים מאושרים, המחויבים בבדיקה טכנולוגית ובהערכה פדגוגית-מדעית.

2)      ספרי הלימוד הדיגיטליים מתקן ב' יכללו את התבחינים של ספרי הלימוד המודפסים ובנוסף את התבחינים המפורטים להלן:

·        הספר יכלול משאבי מדיה (כגון סרטונים, אנימציות, סימולציות) לפחות ב-10% מהפעילויות ומהמשימות לתלמיד או משאב מדיה אחד לכל נושא.

·        כל דפי העבודה לתלמיד יהיו אינטראקטיביים (תהיה אפשרות מענה בדף העבודה ושליחה למורה).

·        יהיה בספר הסבר כיצד משתמשים בדף עבודה אינטראקטיבי בצירוף דוגמה.

·        משאבי המדיה ודפי העבודה האינטראקטיביים יהיו כאלה התורמים להוראה וללמידה והמותאמים לתכנית הלימודים ולשכבת הגיל.

·        יצורף הסבר ברור לשימוש בספר לתלמיד ובמדריך למורה הדיגיטליים.

3)      ספרי הלימוד הדיגיטליים מתקן ג' יכללו את התבחינים לספרים מתקן ב' ובנוסף את התבחינים המפורטים להלן:

·        רצף הוראה-למידה שאפשר להתאים לכל משתמש בתוך נושא ובין נושאים

·       חלונות קופצים להגדרת מושגים וקישור ליחידות הוראה או תרגול מותאמות לשם קישוריות הלמידה

·        דפי עבודה אינטראקטיביים המחוברים למרשתת ומאפשרים זיהוי אתרים מתאימים, שימוש בסרטונים ובהדמיות בדפי העבודה, חיפוש ברשת ובניית דפי עבודה ברמות מדורגות (לדוגמה, בדף עבודה שנדרשת בו בניית טבלה תכלול רמה א' טבלה וכותרות מוכנות, רמה ב' תכלול רק את הטבלה, ורמה ג' רק את הנתונים) וכדומה

·        פעילויות חקרשת מלוּוֹת בתוכן המתאים לתכנית הלימודים ולשכבת הגיל

·        מדריך למורה המבהיר את המהלכים הדידקטיים המיועדים לטפח לא רק את הלמידה בתחום הדעת אלא גם את אסטרטגיות הקריאה והלמידה מתוך חומרים מתוקשבים.

6.3          התאמת חומרי הלמידה לאוכלוסיות מגוונות

6.3.1    כללי

א.      חומרי הלמידה לכל האוכלוסיות יאושרו על ידי האגף לאישור ספרים וחומרי למידה ויוערכו בהתאם למפורט בהמשך.

ב.      חומרי למידה לאוכלוסיות מגוונות יאושרו על ידי האגף לאישור ספרים וחומרי למידה בהתאם להמלצות של בעלי התפקידים המטפלים באוכלוסייה הרלוונטית, כמו האגף לחינוך קדם־יסודי או האגף לחינוך מיוחד, ובתיאום עם מנהל תחום הדעת.

6.3.2    התאמת חומרי למידה לחינוך הקדם־יסודי (לגני הילדים)

א.       חומרי למידה המיועדים למוסדות החינוך הקדם־יסודי מחויבים באישור.

ב.      תהליך ההערכה יבוצע על ידי האגף לחינוך קדם־יסודי באמצעות ועדה שהוקמה מטעמו לשם כך, בשותפות עם אנשי מקצוע מתאימים במשרד (מנהל תחום הדעת, שפ"י וכיו"ב).

ג.       ההערכה תיעשה בהתאם לדרישות המפורטות בחוזר זה.

ד.      דרישות נוספות לדרישות הסף ולתבחיני האיכות לפיתוח חומרי למידה המופיעות בחוזר זה:

1)      עורך פדגוגיה-דידקטיקה יהיה פסיכולוג חינוכי או פסיכולוג התפתחותי.

2)      כאשר מדובר במשחקים נדרש אישור רשמי של מכון התקנים המעיד על תקינות רכיבי המשחק ועל בטיחותם וכן על התאמתם לאוכלוסיית היעד.

ה.      לאחר שחומר הלמידה יימצא מתאים לשימוש בגני ילדים, יעביר האגף לחינוך קדם־יסודי את המלצתו לאגף לאישור ספרים וחומרי למידה להנפקת האישור.

ו.       חומרי למידה שאושרו יפורסמו ברשימת חומרי הלמידה מאושרים.

6.3.3    התאמת חומרי למידה לחינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד)   

א.      במקצועות שיש בהם מפמ"ר בחמ"ד או שיש מפקח ממונה מטעם החמ"ד על המקצוע (תנ"ך, תלמוד ותושב"ע, מחשבת ישראל, היסטוריה, אזרחות, ספרות, חינוך לשוני, מוזיקה ואמנות) יומלצו לאישור חומרי הלמידה על ידי בעלי התפקיד האלה ויועברו לאחראי על אישור חומרי הלמידה בחמ"ד לפי הצורך. 

ב.      חומרי הלמידה במקצועות אנגלית, גיאוגרפיה, מולדת, חברה ואזרחות, עברית, תחומי הדעת באגף חברה ורוח בעל-יסודי ובאגף מדעים לכל שכבות הגיל יועברו לאחראי על אישור חומרי למידה בחמ"ד לאחר שנתקבלה חוות דעת מהמעריכים. הבדיקה תתייחס אך ורק להתאמת חומרי הלמידה לחמ"ד. אם יתמנה בחמ"ד בעל תפקיד בתחומים אלו תיעשה הבדיקה על ידו.

ג.       ספרי לימוד בתחומי הדעת שאינם מפורטים כאן יועברו לאחראי על אישור חומרי למידה בחמ"ד לבדיקה ולהתייעצות במקרים שבמהלך ההערכה יעלו שאלות הקשורות להתאמת הספרים לחמ"ד .

6.3.4    התאמת חומרי למידה למגזר החרדי

א.      חומרי למידה מאושרים יעברו תהליך הערכה, בנוסף לתהליך המפורט בחוזר זה, לשם התאמתם למוסדות החינוך של המחוז החרדי. ההתאמות תיעשינה על ידי נציגי המחוז החרדי בשיתוף פעולה עם מנהל תחום הדעת המתאים.

ב.       דוחות המעריכים יתייחסו להלימה לצורכי החינוך החרדי בנושאים הבאים, בנוסף להלימה לתכנית הלימודים: איכות התוכן, היבטים פדגוגים-דידקטיים, היבטים לשוניים כגון שימוש בשמות יהודיים, היבטים גרפיים כגון איורים המותאמים להשקפת העולם החרדית, הימנעות מהכנסת דמויות מסרטים, הכנסת דמויות צנועות, שימוש במקורות יהודיים, עיתונים חרדיים וכדומה.

ג.       האישור יינתן על ידי אגף לאישור ספרים וחומרי למידה ויפורסם ברשימה נפרדת. חומרים המיועדים למחוז החרדי אינם מאושרים לשימוש לאוכלוסיות אחרות.

6.3.5    התאמת חומרי למידה למגזר דוברי הערבית כשפת-אם

א.       חומרי למידה למגזר דוברי הערבית כשפת-אם כוללים, בין היתר:

1)      חומרי למידה שנכתבו בשפה הערבית;

2)      חומרי למידה שנכתבו בשפה העברית ותורגמו לשפה הערבית;

3)      חומרי למידה באנגלית או בשפה זרה אחרת המיועדים לדוברי עברית ולדוברי ערבית;

4)      חומרים שנכתבו בערבית.

ב.      חומרי למידה שנכתבו במקור בשפה הערבית יוערכו כמפורט במסמך זה ובנוסף על ידי מעריך שלישי בתחום הלשון הערבית.

ג.       יש להקפיד שהערבית תהיה ספרותית בלבד ושכללי התחביר שלה יישמרו במדויק. אין לשלב ערבית מדוברת בספרי הלימוד.

ד.      יש להקפיד על "כללי הניקוד" (ضوابط التشكيل) כפי שהתפרסמו בערבית.

ה.      יש לנהוג בהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי ועדה מיוחדת בשנת התשע"ג (ראו באתר האגף).

ו.       במקרים שיש בהם חילוקי דעות בקשר לניסוח בערבית ולא לתוכן ישמש מנהל תחום הדעת לשפה הערבית כשפת-אם יועץ מומחה.

ז.       חומרי למידה שנכתבו בשפה העברית ותורגמו לשפה הערבית יפורסמו עד שנה לאחר פרסום הגרסה בעברית. אם עברה שנה יש צורך באישור ועדת חריגים (ראו בס"ק 14 להלן).

ח.      בתיאום עם רכז ההערכה אפשר לאשר התחלת תרגום של חומר למידה לערבית לאחר סבב תיקונים שני של הגרסה בעברית.

ט.      בתהליך ההערכה של חומרי למידה מאושרים בשפה העברית המתורגמים לערבית ייבדקו ההלימה לתכנית הלימודים, השפה וההתאמה התרבותית. חומרי הלמידה יעברו תהליכי אישור באופן המפורט להלן:

1)      חומר הלמידה יישלח עם חומר הלמידה המקורי בעברית להשוואה.

2)      חומר למידה מתורגם לערבית חייב בעורכים נוספים על העורכים של חומר הלמידה המקורי: מתרגם, עורך מדע ועורך לשון. חובה לציין את שמותיהם בהמשך לשמות העורכים בעברית.

3)      חייבת להיות התאמה גרפית בין חומר הלמידה המקורי לבין חומר הלמידה המתורגם. עם זאת, יש להקפיד שהגופן בערבית יהיה קריא ולא קטן מדיי (הכתב הערבי מגדיל את מספר העמודים בספר).

4)      חומר למידה מתורגם יותאם למאפיינים התרבותיים המיוחדים לכלל דוברי הערבית כשפת-אם ולמאפיינים של כל תת־קבוצה בהם (בדווים, צ'רקסים, דרוזים, מוסלמים ונוצרים).

5)      מונחים מדעיים בעברית, בערבית ובאנגלית מפורסמים ומתעדכנים מעת לעת באתרים של תחומי הדעת, ויש להשתמש בהם בחומרי הלמידה.

י.        חומרי למידה בתחומי דעת שיש בהם פיקוח מיוחד למגזר דוברי הערבית יוערכו כמפורט בחוזר זה (במקצועות היסטוריה, מורשת דרוזית, מורשת בדווית, מורשת צ'רקסית, ערבית לדוברי ערבית כשפת-אם, עברית לדוברי ערבית כשפת-אם, דת האסלאם, הדת הנוצרית, זהירות בדרכים).

יא.      חומרי למידה בתחומי דעת שיש בהם מפקח או מדריך מטעם מגזר דוברי הערבית אך מנהל תחום הדעת הוא כללי (כגון מתמטיקה, אנגלית, מדע וטכנולוגיה ביסודי, מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים, אזרחות, מדעי הסביבה, מדעי החקלאות) יועברו לעיון המפקח/המדריך מטעם מגזר דוברי הערבית בתיאום עם מנהל תחום הדעת הכללי של אותו מקצוע.

יב.      חומרי למידה בתחומי דעת שאין בהם מפקח מטעם מגזר דוברי הערבית יוערכו כמפורט בחוזר זה.

6.3.6    התאמת חומרי למידה לחינוך המיוחד

א.      תכניות הלימודים של החינוך הרגיל משמשות נקודת מוצא מחייבת לתכנון הלימודים וההוראה עבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, כמפורט במסמכי האגף לחינוך מיוחד (ראו באתר האגף לחינוך המיוחד בנושא תכנון הלימודים).

ב.      צוותי החינוך לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים נדרשים לעשות שימוש בחומרי הוראה ולמידה המאושרים על ידי האגף לאישור ספרים וחומרי למידה. הנחיה זו מתייחסת לאוכלוסיות שרמת תפקודן מאפשרת שימוש בחומרי למידה באופן חלקי או מלא. השימוש בחומרי למידה המיועדים לאוכלוסיית החינוך הרגיל מחייב את המורה לבצע בעצמו את ההתאמה לצורכי תלמידיו. את ההתאמות יש לבצע על פי העקרונות המופיעים במסמך "תכנון לימודים במסגרות לתלמידים עם צרכים מיוחדים" (התאמות, שינויים וחלופות)" המופיע באתר האגף לחינוך מיוחד.

ג.       השימוש בחומרי למידה של החינוך הרגיל עבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים יהיה בהתאם לשכבת הגיל של תלמידי הכיתה. שימוש בחומרים שלא על פי שכבת הגיל ייעשה תוך הפעלת שיקול דעת, בהתאם למדיניות האגף לחינוך מיוחד בתחומי הדעת השונים.

ד.       בנוסף לאמור לעיל, יפותחו חומרי למידה לתלמידי החינוך המיוחד עבור אותם תלמידים שאינם יכולים לעשות שימוש בחומרי הלמידה שאושרו לחינוך הרגיל. חומרי למידה אלה יוערכו על ידי מעריך מדעי (על פי דרישות תחום הדעת) ועל ידי מעריך פדגוגי מטעם אגף החינוך המיוחד, בתיאום עם מנהל תחום הדעת של אותו מקצוע ובאישורו.

ה.       חומרי הלמידה שהותאמו לחינוך המיוחד יהיו נגישים לתלמידים בהתאם לצרכים הייחודיים שיוגדרו למפתחים.

6.3.7  התאמת חומרי למידה לתלמידים עולים

         חומרי למידה לתלמידים עולים יוערכו על ידי מעריך מדעי (על פי דרישות תחום הדעת) ועל ידי מעריך פדגוגי מטעם האגף לקליטת תלמידים עולים, בתיאום עם מנהל תחום הדעת של המקצוע.

6.3.8 התאמת חומרי למידה לתלמידים מחוננים ומצטיינים

חומרי למידה לתלמידים מחוננים ומצטיינים יוערכו על ידי מעריך מדעי (על פי דרישות תחום הדעת) ועל ידי מעריך פדגוגי מטעם האגף למחוננים ומצטיינים, בתיאום עם מנהל תחום הדעת של המקצוע ובאישורו.

6.3.9  התאמת חומרי למידה לתלמידי האגף לשירותי חינוך ורווחה (שח"ר) (מרכזי חינוך ונוער, מפעלי תעסוקה לנוער [מפת"נים] והכוונים)

         חומרי למידה לתלמידי שח"ר יוערכו על פי הוראות חוזר זה ובהתאם לצרכים הייחודיים של התלמידים, בתיאום עם מנהל תחום הדעת של המקצוע ובאישורו.

6.4          חומרי למידה לניסוי

6.4.1  מפתחים המעוניינים לפתח חומרי למידה במהדורת ניסוי חייבים לעמוד בתנאי סף המעידים על ניסיון ולחתום על הצהרה משפטית בהתאם.

6.4.2  המפתחים חייבים לפנות אל האגף לאישור ספרים וחומרי למידה ולהגיש בקשה לניסוי. הבקשות תאושרנה או תידחינה באגף בשיתוף ובהסכמה עם מנהל אגף תחום הדעת ועם יו"ר המזכירות הפדגוגית בהתאם לתבחינים לאישור בקשה לניסוי חומרי למידה.

6.4.3  הבקשה לניסוי תכלול פרטים אלו: רקע, השותפים לפיתוח חומר הלמידה, השותפים להפעלת הניסוי מטעם המפתחים ומטעם משרד החינוך, המטרות בהפעלת הניסוי, מהלך הניסוי המתוכנן ובתי הספר והמורים שהביעו עניין והסכמה להשתתף בניסוי.

6.4.4  חומר למידה במהדורת ניסוי יפורסם ברשימת חומרי הלמידה המאושרים כחומר למידה המאושר לאוכלוסיית יעד מסוימת וידועה שבחרה לקחת חלק בניסוי על פי הנחיות מנהל תחום הדעת.

6.4.5  בקרת הניסוי תהיה על ידי מנהל תחום הדעת או על ידי מדריך מטעמו ותכלול שאלוני משוב ובקרה.

6.4.6  במהלך הניסוי יתקיימו 5-3 מפגשים לדיון בתהליך על ידי ועדת היגוי (מנהל אגף, מנהל תחום הדעת, רכז הערכה ונציג המפתחים).

6.4.7  בסיום הניסוי יוגשו ממצאים ומסקנות לאגף, לראש אגף תחום הדעת וליו"ר המזכירות הפדגוגית, ולאחר השינויים המתבקשים ממסקנות הניסוי יועבר חומר הלמידה לאגף לתהליך הערכה ואישור.

6.4.8  הניסוי יימשך שנה עד שנתיים, על פי דרישות תחום הדעת ועל פי אופי הניסוי, בתיאום עם מנהל תחום הדעת המתאים.

6.4.9  מחיר חומר למידה לניסוי ייקבע בהתאם למודל לקביעת מחיר מרבי לספרי לימוד, ללא עלות פיתוח.

6.4.10 תלמידים שישתתפו בניסוי לא יחויבו ברכישת חומר למידה מקביל לאותו תחום דעת.

6.4.11 המפתחים יחתמו על הצהרה משפטית המחייבת לא למכור ולא להפיץ או לחלק את חומר הלמידה עד גמר הניסוי אלא לאחר ביצוע השינויים כמתבקש ממסקנות הניסוי ומתהליך האישור.

 

7.     שמירה על זכויות יוצרים ועל קניין רוחני על ידי המפתחים

7.1    האחריות הבלעדית על שמירת זכויות היוצרים של חומרי למידה היא בידי המפתחים, בכפיפות לכל חוק ודין ולרבות חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007.

7.2    המפתחים יידרשו לחתום על הצהרה משפטית בדבר שמירה על זכויות יוצרים.

7.3    האחריות הבלעדית על שמירה על קניין רוחני של חומרי למידה היא בידי המפתחים, כקבוע בכל חוק ודין. עם זאת, אם יוכח כי בעלי הזכויות מפקיעים מחירים של חומרי מקור הכלולים בתכנית הלימודים, יוכלו המפתחים לפנות לאגף לאישור חומרי למידה או למנהל תחום הדעת להתייעצות ולבקש את סיועם מול בעלי הזכויות.

 

8.    תבחיני איכות טכניים לספר לימוד

כאמור לעיל, לצורך אישור חומר לימוד חובה שהוא יעמוד בכמה תבחינים, ביניהם תבחיני איכות טכניים, כמפורט במודל לקביעת מחיר מרבי לספרי לימוד (באתר האגף): 

8.1     על ספר הלימוד להיות מותאם למפרט טכני מסוים, כדי להבטיח היקף עמודים בהתאמה לתכנית הלימודים, שמירה על משקל סביר, עמידות וצמצום עלויות.

8.2     בתחומי הדעת עברית, ערבית, אנגלית ומתמטיקה אין לאשר ספרי לימוד שמספר העמודים בהם חורג ממספר העמודים המרבי המאושר כמפורט בטבלה להלן.

טבלה 1: מספר העמודים המרביים המאושרים בתחומי הדעת
עברית, אנגלית, מתמטיקה וערבית

שכבת הגיל

עברית או ערבית

אנגלית

ספר ללא כתיבה

אנגלית

ספר עם דפים לכתיבה

מתמטיקה

א'

900 עמודים

--

200 עמודים

600 עמודים

ב'

500 עמודים

--

200 עמודים

600 עמודים

ג'-ו'

500 עמודים

260 עמודים

260 עמודים

600 עמודים

ז'-ט'

600 עמודים

260 עמודים

260 עמודים

700 עמודים

י'-י"ב

--

250 עמודים

--

600 עמודים

(3 יח"ל)

800 עמודים (4, 5 יח"ל)

 

9.     תבחיני איכות למפתחים של חומרי הלמידה

על המפתחים להציג את מלוא המידע על הכותבים ועל העורכים בעת הגשת החומר לראשונה, כמפורט להלן. אי-עמידה בדרישות המפורטות להלן מהכותבים ומהעורכים תגרום לדחייה על הסף של הבקשה לאישור חומר הלימוד, והוא יוחזר למפתחים.

9.1           צוות הכותבים

9.1.1     צוות הכותבים כולל בעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מקביל המוכר על ידי הגף להערכת תארים במשרד החינוך. על הכותבים להיות בעלי תעודת הוראה וניסיון של 5 שנות הוראה לפחות בשכבת הגיל ובתחום הדעת שחומר הלמידה מכוון אליו.

9.1.2     הספר ייכתב על ידי צוות מפתחים ולא על-ידי כותב יחיד.

9.1.3     צוות הכותבים יוכיח מומחיות בתחום הדעת ברמה של תואר שני לפחות וכן ניסיון בן 5 שנים לפחות בהוראה בשכבת הגיל שהספר מיועד לה. עם זאת, קיימת אפשרות שלא כל הכותבים יהיו בעלי ניסיון בהוראה אלא רק חלקם.

9.2           עורך המדע

9.2.1  תפקידו של עורך המדע לוודא כי חומר הלמידה וכל הנלווה אליו, ובכלל זה המדריך למורה, הוא באיכות מדעית מבוססת, ושהעובדות המצוינות בו מדויקות ועדכניות ומוצגות בהתאמה לשכבת הגיל שהוא מיועד לה.

9.2.2  עורך המדע חייב להיות בעל תואר שלישי לפחות בתחום הדעת שחומר הלימוד מכוון אליו. התואר צריך להיות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מקביל המוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך. במקרים חריגים יש בסמכותו של מנהל האגף, בהיוועצות עם מנהל תחום הדעת, לשנות דרישה זו.

9.3           עורך הפדגוגיה-דידקטיקה

9.3.1  תפקידו של עורך הפדגוגיה-דידקטיקה הוא לוודא את התאמתו הפדגוגית-דידקטית של חומר הלמידה ושל כל הנלווה אליו, ובכלל זה המדריך למורה, לתכנית הלימודים של תחום הדעת ולשכבת הגיל. העריכה הפדגוגית-דידקטית תהיה בהתאם לתפיסה הרעיונית של התכנית, למטרות ההוראה, לדגשים ולשיטות בהוראת התכנית ובהערכתה ובהתאם למפרט התכנים. כמו כן על העורך הפדגוגי לוודא שילוב של כלים לפיתוח אוריינות תחום הדעת בספר הלימוד. העורך הפדגוגי ייבחן את התאמת דרגת הקריאות של הטקסטים לגיל התלמידים, ובכלל זה התאמה של אופן הניקוד של הטקסטים בשפה העברית להנחיות שפורסמו לגבי ניקוד טקסטים בחומרי למידה.

9.3.2  עורך הפדגוגיה-דידקטיקה חייב להיות בעל תואר שני לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מקביל המוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך, וכן בעל תעודת הוראה וניסיון של עשר שנות הוראה לפחות בתחום הדעת שחומר הלימוד מכוון אליו או בעל ניסיון מקביל. במקרים חריגים יש בסמכותו של מנהל האגף, בהיוועצות עם מנהל תחום הדעת, לשנות דרישה זו.

9.4           עורך הלשון

9.4.1  תפקידו של עורך הלשון הוא לוודא, כי בחומר הלמידה ובכל הנלווה אליו, ובכלל זה המדריך למורה, נעשה שימוש נאות ותקין בשפה.

9.4.2  עורך הלשון חייב להיות בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מקביל המוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך, וכן בעל תעודה של עורך לשון וניסיון בעריכת לשון בן 3 שנים לפחות.

9.5           עורך הגרפיקה

9.5.1  תפקידו של עורך גרפיקה הוא לוודא כי חומר הלמידה מעוצב גרפית בהתאם לשכבת הגיל ולתחום הדעת. על עורך הגרפיקה להכיר את מגוון האמצעים החזותיים הקיימים ואת הדרך שבה הם תורמים לתהליכי ההוראה-למידה ותומכים בהם.

9.5.2  עורך הגרפיקה חייב להיות בעל תואר ראשון לפחות בתחום רלוונטי (אמנות, עיצוב, גרפיקה וכד') ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מקביל המוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך או בעל תעודת גרפיקאי/מעצב גרפי ממוסד אחר. לחלופין יוכל העורך הגרפי להציג זכאות לתואר אקדמי מבצלאל ירושלים, מהמכון הטכנולוגי HIT בחולון או מויצ"ו חיפה.

9.6           עורך המגדר-מגזר

9.6.1  תפקידו של עורך המגדר-מגזר לוודא כי בחומר הלמידה יש ייצוג נאות ונטול סטריאוטיפים של שני המינים ושל כל המגזרים בחברה הישראלית בהתאם לדרישות תכנית הלימודים.

9.6.2  תפקידו של עורך המגדר-מגזר לוודא כי בספר הלימוד יש ייצוג נאות ולא סטריאוטיפי של שני המינים. רצוי שיהיה בעל ניסיון מוכח בבדיקת סטריאוטיפים מגדריים בספרי לימוד.

9.6.3  כל אחד מהעורכים שנמנו לעיל יכול להיות גם עורך מגדר-מגזר, רצוי בעל ניסיון.

9.7           המתרגם לערבית

9.7.1  תפקידו של המתרגם לדייק בתרגום חומר הלמידה המקורי תוך התאמתו למאפיינים התרבותיים הייחודיים למגזר דוברי הערבית כשפת-אם. התרגום יהיה לערבית ספרותית בלבד, תוך הקפדה על כללי התחביר ועל כללי הניקוד שנקבעו על ידי ועדה מיוחדת בשנת התשע"ג ואשר יתעדכנו מזמן לזמן (ראו באתר האגף).

9.7.2  המתרגם חייב להיות בעל תואר ראשון לפחות בתחום הדעת הרלוונטי לחומר הלמידה המתורגם, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מקביל המוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

9.8           דגשים לגבי הרכב צוות הכותבים והעורכים

9.8.1  כל אחד מחברי צוות המפתחים יכול למלא שני תפקידים לכל היותר (בתנאי שהוא עומד בתנאי התפקיד כמפורט לעיל), למעט אם קיבל אישור חריג מהאגף מראש ובכתב כמבואר להלן.

9.8.2  כותב יכול להיות אחד העורכים.

9.8.3  עורך יכול להיות אחראי על עריכת שני תחומים.

9.8.4  אם עורך יבקש למלא יותר משני תפקידים בתהליך פיתוח של ספר לימוד, יהיה עליו לפנות בכתב לאגף לאישור ספרים וחומרי למידה, להציג את הטעמים לבקשה זו ולקבל אישור לכך בכתב ומראש.

9.8.5  עורך יכול להיות אחד המטמיעים או המשווקים של חומרי הלמידה שהוא משתתף בפיתוחם, בתנאי שהדבר עולה בקנה אחד עם ניסיונו ועם הכשרתו ואין ניגוד עניינים בין תפקידיו השונים. 

9.9          פיתוח חומרי למידה על ידי בעלי תפקידים במשרד החינוך

9.9.1  בעל תפקיד במשרד החינוך שיש לו השפעה על בחירת חומרי למידה ומבקש להשתתף בפיתוח חומר למידה בכל תפקיד שהוא חייב לפנות בבקשה מיוחדת (לפי הפירוט בהמשך) לפני תחילת מעורבות כלשהי בתהליך הפיתוח ולקבל היתר לעבודה פרטית נוספת בהתאם להוראות התקשי"ר/תקנון עובדי מדינה.

9.9.2  מפקחים יפנו לאגף הבכיר למשאבי אנוש במטה משרד החינוך ומורים בתפקידי הדרכה (מדריכים) או מנהלים יפנו לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במטה משרד החינוך בבקשה לאישור עבודה פרטית.

9.9.3  נוסף לבקשה לאישור עבודה פרטית על בעל התפקיד המשתתף בפיתוח חומרי למידה לקבל אישור העדר ניגוד עניינים מהיועץ המשפטי של משרד החינוך.

9.9.4  אם ניתן האישור לעבודה פרטית, אחד מהעקרונות של זכויות יוצרים הוא זכותו המוסרית של בעל התפקיד במשרד החינוך השותף לכתיבה של חומר למידה ששמו יוזכר. בעל תפקיד במשרד החינוך הקורא, מעיר, מרכז או מבצע כל פעילות אחרת במסגרת תפקידו המוצהר במשרד, לא יוזכר שמו. 

9.9.5  בכל מקרה כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל הפרסומים הם של משרד החינוך.

 

10.   תהליך ההערכה של חומרי למידה

10.1          הקדמה

10.1.1   תהליך האישור כולל הערכה פדגוגית, הערכה מדעית ותיקונים עד קבלת המלצה סופית של כל המעריכים (עד 3 סבבים).

10.1.2   במקביל מתקיימת הערכה טכנולוגית לחומר למידה דיגיטלי. האישור הסופי כולל הן את האישור הפדגוגי והן את האישור הטכנולוגי. האישור יינתן על ידי האגף ויפורסם ברשימת חומרי הלמידה המאושרים באתר האגף בלבד.

10.1.3    רכז הערכה/ממונה חומרי למידה מגבש, בשיתוף עם מנהל תחום הדעת, את התפיסה הפדגוגית-דידקטית להערכה מותאמת של חומר הלמידה, בוחר מעריכי פדגוגיה ומעריכי מדע מרשימת המעריכים, מנחה אותם ומעביר להם את חומר הלמידה.

10.2          הערכה פדגוגית והערכה מדעית

10.2.1   תהליך ההערכה הפדגוגי, המדעי והטכנולוגי כולל העברת הערות ותיקונים בין המעריכים לבין המפתחים עד קבלת המלצה סופית של כל המעריכים. בכל השלבים פרטי המעריכים נשארים חסויים, ולא מתאפשר קשר ישיר בינם לבין המפתחים.

10.2.2    המעריכים מתייחסים להלימה לתכנית הלימודים, לאיכות התוכן, להיבטים מדעיים של תחום התוכן, להיבטים פדגוגיים-דידקטיים, לשוניים, גרפיים ומגדריים-מגזריים, וכשמדובר בחומרים דיגיטליים גם להיבטים טכניים.

10.2.3   המעריכים ימליצו על אחת מ-3 האפשרויות האלה:

א.       לאשר את חומר הלמידה ואת כל הנלווה אליו כפי שהוצע או לבצע תיקונים קלים ללא החזרת החומר למעריך לבדיקה נוספת

ב.       לאשר את חומר הלמידה ואת כל הנלווה אליו לאחר תיקונים ולהחזיר את חומר הלמידה למעריך לבדיקה חוזרת לאחר ביצוע התיקונים

ג.       לא לאשר את חומר הלמידה במתכונתו הנוכחית בצירוף נימוקים לכך.

10.2.4   אם קיימת תמימות דעים בין שני מעריכים לא להמליץ על אישורו של חומר הלמידה, לא ימונה מעריך שלישי.

10.2.5   המפתחים יכולים לערור בפני ועדת ערר על החלטת שני המעריכים לא לאשר את חומר הלמידה (ראו פירוט בס"ק 15 להלן).

10.2.6   על מעריך הממליץ על תיקונים לצרף רשימה של התיקונים הנדרשים. לעתים תימסרנה הערות כלליות מבוססות על עובדות ועל דוגמאות מהחומר ולעתים תהיינה ההערות נקודתיות בציון עמוד, פסקה ושורה לתיקון ונימוק לבקשה.

10.2.7   ההערכה תהיה מבוססת על עובדות, על תכנית לימודים ועל תבחינים אחידים ולא על דעה אישית או על תחושות כלליות, ותתייחס אך ורק לחומר המוערך.

10.2.8    אין להמליץ על דחיית חומר למידה בשל הבדלים בין אסכולות שונות, במיוחד במה שנוגע לפדגוגיה ולשיטות הוראה, למעט אם הן סותרות את ההנחיות בתכנית הלימודים, את ההתאמה לגיל  או את הגישה הפדגוגית שהמשרד מציג (למשל למידה משמעותית); זאת כדי לעודד חדשנות, יזמות והצעות לשימוש בדרכי הוראה מגוונות.

10.2.9    אם המעריכים החלו את תהליך ההערכה, ולאחר קריאה של כרבע מהחומר הסיקו כי התיקונים הנדרשים רבים מאוד או מהותיים, הם ימליצו לאגף על הפסקת תהליך ההערכה. בתיאום עם מנהל תחום הדעת יפסיק האגף את תהליך ההערכה, וחומר הלמידה יוחזר למפתחים לכתיבה מחדש. מהלך כזה ייחשב כדחייה, על ההשלכות הנלוות לכך. אם יבחרו המפתחים להגיש את החומר פעם נוספת לאחר התיקונים, ייחשב התהליך כהגשה מחודשת לכל דבר ועניין, ובכלל זה התשלום הכרוך בכך.

10.2.10 אם יש ליקויים חוזרים, יתייחסו המעריכים אליהם באופן עקרוני וכללי ויסבירו אותם תוך מתן דוגמאות בלבד. במקרה כזה האחריות על המפתחים לתקן את החומר כולו לפי הנחיות אלו.

10.2.11  לאחר ביצוע כל התיקונים הנדרשים בחומר הלמידה יעביר רכז ההערכה למעריכים את חומר הלמידה המתוקן בצירוף רשימת תיקונים של כל המעריכים שתאפשר זיהוי של תיקוני כל אחד מהם.  המעריכים יבדקו אם אכן בוצעו כל התיקונים בהתאם לדרישותיהם ולהנחיותיהם.

10.2.12  האחריות לבדיקת ביצועם של התיקונים הנדרשים באופן איכותי ומלא חלה על המעריכים.

10.2.13 לאחר ביצוע כל התיקונים הנדרשים בחומר הלמידה לא ישנו המעריכים את גישתם מן היסוד אלא במקרים שהתיקונים גרמו לשינויים משמעותיים בגישת ההוראה ובמבנה הלימודי של החומר או שהמעריך מצא לנכון להוסיף הערות לליקויים שלא אותרו בשלב מוקדם יותר.

10.2.14  המעריכים יוכלו להמליץ לא לאשר את חומר הלמידה במצבים האלה:

א.       לאחר קריאה של כרבע מהחומר ומציאת ליקויים או חוסר התאמה שאינם מצדיקים את המשך הבדיקה

ב.       במקרה של חומר שחזר לסבב הערכה שני לאחר תיקונים ונשאר בלתי ראוי

ג.        במקרה של חומר שהוגש לסבב הערכה שלישי ועדיין יש בו ליקויים.

במקרים חריגים יוכלו המעריכים לשנות את גישתם מהיסוד, וזאת במקרה שייחשפו לליקויים שלא אובחנו בשלב מוקדם יותר.

10.3          תיקונים והתייחסות להערות המעריכים

10.3.1    מפתחים שקיבלו חומרים לתיקון לאחר הערכה ישלחו אותם לאגף לאישור ספרים וחומרי למידה לאחר ביצוע התיקונים. התיקונים יודגשו כדי להקל על הבדיקה. לחומר הלמידה יצורף מסמך שיכלול התייחסות מפורטת לכל הערות המעריכים, כמפורט להלן:

                                 א.       אם בוצע תיקון/שינוי – ציטוט של ההערות וההמלצות לשינוי של המעריכים בתוספת התייחסות המפתחים לשינוי והפניה מפורטת למקומות שאפשר לראות בהם את השינוי בציון המיקום המקורי והמיקום החדש (עמוד, פסקה)

                                 ב.       אם לא בוצע תיקון/שינוי – פירוט הסיבות לכך על ידי המפתחים.

10.3.2   ללא הפירוט המבוקש לעיל יוחזרו החומרים למפתחים, והדבר ייחשב כסבב נוסף בתהליך על כל המשתמע מכך.

10.3.3   אם לאחר הסבב השלישי של ההערכה לא אושר חומר הלימוד, ייפסק התהליך והבקשה שטופלה תיחשב כדחויה. המפתחים יוכלו לתקן את החומרים ולהגיש בקשה חדשה לאישור חומר הלימוד. בקשה חדשה תוגש על פי כל הנהלים ובכלל זה התשלום הנדרש להגשת בקשה, והיא תיבחן ככזו לכל דבר ועניין, לרבות התשלום טרם הטיפול בבקשה.

10.3.4    בכל סבב בתהליך יחזירו המפתחים את החומרים מתוקנים בהתאם ללוח הזמנים לאישור חומרי למידה. החזקת חומרים אצל המפתחים מעבר ל-90 ימי עבודה תיחשב כהגשה חדשה לתהליך אישור לכל דבר ועניין, לרבות דרישה לתשלום חוזר כדי לחדש את התהליך. במקרים חריגים יידון הדבר על ידי צוות האגף שיקבל החלטה בעניין.

10.3.5   עם קבלת הערות המעריכים יבחן רכז ההערכה/ממונה חומרי הלמידה את הדוחות של כל המעריכים, יוודא כי אין ביניהם סתירות מהותיות או גישות נוגדות ויבדוק כי ההערכות נכתבו בשפה נקייה וברורה המעלה את איכותו של חומר הלמידה. רכז ההערכה/ממונה חומרי הלמידה יכול לערוך את הערות המעריכים ולהוסיף הערות שיתרמו לתהליך.

10.3.6   אם לא נמצא פער גדול מאוד בין הערכות של שני מעריכים, יעביר רכז ההערכה/ממונה חומרי הלמידה לידי המפתחים את דוחות התיקונים של שני המעריכים ואת חוות דעתו, כדי שיבצעו את כל התיקונים המפורטים בדוחות אלה.

10.3.7   אם נמצאו פער בין המעריכים או אי-הלימה בבקשות לשינוי, יבחן רכז ההערכה, בהתייעצות עם מנהל תחום הדעת, אם אפשר לגשר על הפער בין ההערכות, כמפורט להלן:

א.       אם אפשר לגשר על פער זה יועברו שני הדוחות לידי המפתחים לביצוע כל התיקונים המפורטים בהם, בתוספת הערות של רכז ההערכה/ממונה חומרי הלמידה ומנהל תחום הדעת.

ב.       אם אי אפשר לגשר על הפער, ימונה מעריך שלישי בהתאם לבקשת המפתחים ולאחר הסכמת האגף למינוי מעריך שלישי. במידת הצורך ייעשה הדבר לאחר היוועצות עם מנהל תחום הדעת.

10.3.8   רכז ההערכה/ממונה חומרי הלמידה יידע את המפתחים על מינוי מעריך שלישי.

10.3.9    הערכתו והמלצתו של המעריך השלישי, יחד עם אלו של שני המעריכים, תוגשנה למנהל תחום הדעת, והוא ימליץ כיצד לנהוג בחומר שהוגש.

10.4          קביעת מחיר מרבי לחומר הלמידה

          מחירו של חומר הלמידה יאושר בהתאם למודל לקביעת מחיר מרבי לספרי לימוד (ראו באתר האגף).

 

11.   סיום תהליך האישור 

11.1          כללי

11.1.1    חומרי למידה יאושרו סופית על ידי האגף לאישור ספרים וחומרי למידה לאחר שיתקבלו המלצות לאישור מהמעריכים וממנהל תחום הדעת.

11.1.2   האישור הסופי של חומרי למידה דיגיטליים כולל הן את האישור הפדגוגי והן את האישור הטכנולוגי. האישור יינתן על ידי האגף ויפורסם ברשימת חומרי הלמידה המאושרים באתר האגף בלבד.

11.1.3   המעריכים יתייחסו לתיקונים באחת מהאפשרויות האלה ויציינו זאת בכתב:

א.       כל התיקונים נעשו לשביעות רצונם.

ב.       התיקונים לא נעשו לשביעות רצונם. במקרה זה יצרפו דרישה מנומקת לשינויים, לתיקונים, להשלמות או להתאמות נוספות.

11.1.4   רכז ההערכה/ממונה חומרי הלמידה יעביר למנהל תחום הדעת את חומר הלמידה בתסדיר של טרום-הדפסה מסחרית, כדי לקבל את חוות דעתו.

11.1.5   מנהל תחום הדעת יכתוב חוות דעת מנומקת, ויעביר אותה לרכז ההערכה/לממונה חומרי הלמידה. הערות או בקשות של מנהל תחום הדעת לתיקונים נוספים ילווּ בדוגמאות תוך ציון מיקומן בספר. היות שמנהל תחום הדעת שותף לתהליך מראשיתו, הוא לא יוכל בשלב זה לשנות מן היסוד את המלצות המעריכים (אלא במקרים חריגים במיוחד).

11.1.6   מנהל תחום הדעת ייצור קשר ישיר עם רכז ההערכה/ממונה חומרי הלמידה באגף לאישור ספרים וחומרי למידה ולא עם מפתחי חומר הלמידה.

11.1.7   לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים יעביר רכז ההערכה למנהל תחום הדעת חומר למידה מתוקן בצירוף רשימת התיקונים שנערכו, פורטו ואף הודגשו על ידי המפתחים; זאת כדי לבדוק אם אכן כל התיקונים בוצעו בהתאם לדרישות ולהנחיות.

11.1.8   מנהל תחום הדעת רשאי למנות נציג מטעמו לבדוק את חומר הלמידה, אבל ההמלצה הסופית תינתן אך ורק על ידי מנהל תחום הדעת.

11.1.9   אם כל התיקונים בוצעו לשביעות רצונו של מנהל תחום הדעת, הוא יאשר בכתב כי הוא ממליץ על אישור חומר הלמידה.

11.2          תוקף האישור לחומר למידה

11.2.1    תוקף האישור לחומרי למידה מודפסים הוא 5 שנות לימוד, למעט מקרים חריגים, כמפורט להלן:

א.       במקרה שתאריך האישור הוא 30/11-1/9 בשנת לימודים מסוימת: האישור יינתן עד לסיום שנת הלימודים כעבור חמש שנים (31.8). לדוגמה, מפתחים שסיימו את תהליך האישור עד 31/10/2013 יקבלו אישור עד 31/8/2018.

ב.       במקרה שתאריך האישור הוא 31/8-1/12 בשנת לימודים מסוימת: האישור יינתן עד לסיום שנת הלימודים כעבור חמש שנות לימוד מלאות (31.8).  לדוגמה, מפתחים שסיימו את תהליך האישור עד 10/12/2013 יקבלו אישור עד  31/8/2019.

11.2.2   תוקפו של האישור לחומרי למידה דיגיטליים הוא לשנת לימודים אחת, למעט מקרים חריגים, כמפורט להלן:

א.       במקרה שתאריך האישור הוא 30/11-1/9 בשנת לימודים מסוימת: האישור יינתן עד לסיום שנת הלימודים באותה שנה (31.8). לדוגמה, מפתחים שסיימו את תהליך האישור עד 31/10/2014 יקבלו אישור עד 31/8/2015.

ב.       במקרה שתאריך האישור הוא 31/8-1/12 בשנת לימודים מסוימת: האישור יינתן עד לסיום שנת הלימודים בשנה שאחרי שנה"ל המסוימת (31.8). לדוגמה, מפתחים שסיימו את תהליך האישור עד 10/12/2014 יקבלו אישור עד 31/8/2016.

11.2.3   תוקף האישור של חומרי הלמידה ישתנה במקרה שבתקופת אישורם אושרה תכנית לימודים חדשה ונכתבו חומרי למידה חדשים.  תתאפשר חפיפה בת שנת לימודים אחת (למעט חריגים) בין חומרי לימוד ישנים וחדשים.

11.2.4    רשימת חומרי הלמידה המאושרים מתפרסמת פעם בשנה, בסביבות חודש אפריל, בחוזר ייעודי לכך ובאתר האגף בלבד. הרשימה מתעדכנת מעת לעת ונשלחת לבתי הספר באמצעות יונת הדואר. רשימה זו היא המקור הבלעדי העומד לרשות בתי הספר לבחירת חומרי למידה לשנת הלימודים הבאה.

11.2.5    עם קבלת הודעה מסודרת על כוונה להסיר חומר למידה מרשימת חומרי הלמידה המאושרים, יפרסם האגף לאישור ספרים וחומרי למידה שחומר הלמידה יוסר מהרשימה בשנה העוקבת באתר האגף.

11.2.6   רשימות חומרי למידה מאושרים לתלמידים ומדריכים למורה מפורסמות באתר האגף לאישור ספרים וחומרי למידה בלבד.

11.3          פרסום, הדפסה ומכירה של חומר למידה מאושר

11.3.1    בחומר למידה מאושר יש לטבוע על חזית כריכת הספר, ובחומר דיגיטלי למקם במקום בולט, את סמליל האגף לאישור ספרים וחומרי למידה בליווי מספר האישור, תאריך האישור ומחיר חומר הלמידה.

11.3.2    לסביבת תוכן מתוקשבת יוסיפו המפתחים הערה בנוסח זה: "כל המשתמשים בסביבת למידה זו יכולים לשלוח הערה ובקשה לתיקון לגבי תוכן הסביבה למפתחי הסביבה. היה ולא נענו לשביעות רצונם תוך מספר חודשים, יפנו לאגף לאישור ספרים וחומרי למידה." המפתחים יהיו אחראים לתקן את הנדרש בתוך זמן סביר, בהתאם להיקף התיקונים הנדרשים. לאגף שמורה הזכות להסיר את האישור אם ההערה תימצא מוצדקת ולא תתוקן. אם תגענה תלונות לגבי התוכן אל האגף לאישור ספרים וחומרי למידה, ומפתחי סביבת התוכן לא יתקנו את הדרוש תיקון – יהיה האגף רשאי להודיע על פסילת סביבת התוכן המתוקשבת ועל הוצאתה מפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך.

11.3.3   בחומר הלמידה יצוינו שמות כל הכותבים והעורכים.

11.3.4    בספרים מודפסים ודיגיטליים בתמיכת משרד החינוך יצוינו שמות כל הכותבים והעורכים בחלק הפנימי של הספר ולא על גבי הכריכה. אין לציין שמות של בעלי תפקידים במשרד שתרמו לכתיבת הספר כחלק מעבודתם.

11.3.5    המפתחים ישלחו לאגף שני עותקים של חומרי למידה מאושרים, בהתאם לדרישות האגף לשמירת עותקים בספריית האגף ובספריית מנהל תחום הדעת.

11.4          שינויים בחומרי למידה לאחר אישור

11.4.1   במקרים שמפתחים יידרשו להוסיף תכנים, יוספו התכנים ויופצו לבתי הספר בהתאם לרמת העדכון. העדכון והפצת העדכון ייעשו בתיאום עם מנהל תחום הדעת ובאישור האגף לאישור חומרי למידה כמפורט להלן:

                                 א.       הנחיות למורים תפורסמנה באתר מנהל תחום הדעת ובאתר ההוצאה; יופץ מכתב ביונת הדואר למנהלים, למפקחים ולכל גורם רלוונטי.

                                 ב.       עדכון פשוט עד 10% יפורסם באתר מנהל תחום הדעת/באתר המפתח או שיודפס ויחולק חינם.

                                 ג.       במקרה של עדכון בינוני של 30%-10% מנפח חומר הלמידה המקורי יימכרו ויתומחרו חומרי הלמידה בהתאם למודל לקביעת מחיר מרבי לספרי לימוד (ראו באתר האגף).

                                ד.       שכתוב מעל 30% דינו כדין חומר למידה חדש.

11.4.2   באחריות המפתחים של חומרי למידה דיגיטליים שנעשו בהם שינויים לתקן, לקבל אישור ולפרסם את השינויים. השינויים והפצתם ייעשו בתיאום עם מנהל תחום הדעת באמצעות האגף לאישור ספרים וחומרי למידה כמפורט לעיל.

 

12.   חומרי למידה במוסדות החינוך

12.1          פרסום חומרי למידה למוסדות החינוך

12.1.1   חומרי למידה מאושרים לשימוש במוסדות החינוך הם חומרים שהוערכו ונבדקו, עברו תהליך אישור ופורסמו כנדרש.

12.1.2  רשימת חומרי הלמידה המאושרים מתפרסמת פעם בשנה, באפריל, באתר האגף בלבד. הרשימה מתעדכנת מזמן לזמן ונשלחת לבתי הספר באמצעות יונת הדואר. רשימה זו היא המאגר הבלעדי שאפשר לבחור ממנו חומרי למידה.

12.1.3   אפשר להשתמש בחומר למידה שחובר בידי מורים עבור בית ספרם בלבד בתנאי שהוא אושר על ידי מנהל בית הספר, מנהל תחום הדעת הרלוונטי והמפקח הכולל של בית הספר.

12.1.4   בתי ספר הבוחרים ללמד באמצעות ספרים דיגיטליים יכולים להשתמש בספרים אלה באחת משתי אפשרויות:

                                א.       ספר מודפס יחד עם גרסה דיגיטלית

                                ב.       ספר דיגיטלי בלבד, בתנאי שיש לו גרסת גיבוי (Offline) מאושרת מההיבט הטכנולוגי.

12.1.5   למען הסר ספק, גם בתי ספר הנמצאים בפרויקט ההשאלה יוכלו להשתמש בספרי לימוד דיגיטליים. ביצוע תהליך הרכישה ייעשה כמפורט בפרויקט ההשאלה.

12.1.6   בבתי ספר שיש בהם תלמידים עיוורים או לקויי ראייה תפורסם רשימה של חומרי הלמידה תוך חודש מיום פרסום רשימת חומרי הלמידה המאושרים, וזאת כדי לאפשר התאמה של חומרי הלמידה לתלמידים אלו. שינוי ברשימה ייעשה רק באישור מנהל האגף לאישור ספרים וחומרי למידה.

12.1.7   בתי ספר ומורים שהביעו עניין והסכמה להשתתף בניסוי לבחינת חומר למידה חדש אינם מחויבים ברכישת חומר למידה מקביל.

12.1.8    חומר למידה לניסוי יפורסם ברשימת חומרי הלמידה המאושרים כחומר למידה המאושר לאוכלוסיית יעד מסוימת וידועה שבחרה לקחת חלק בניסוי על פי הנחיות מנהל תחום הדעת.

12.2          תהליך הבחירה של חומרי למידה ושל התאמתם לצורכי בית הספר

12.2.1   חומרי הלמידה יותאמו לצורכי בית הספר. אפשר להיעזר במחוונים לבחירת חומרי למידה.

12.2.2   מדריך אינו רשאי להביע את דעתו האישית בדבר איכות חומרי הלמידה שאושרו. תפקידו לסייע למנהל בית הספר, לרכז המקצוע ולמורים בבחירת החומרים המתאימים ביותר לצורכי המורים והתלמידים בבית הספר מתוך החומרים המאושרים.

12.2.3   לקראת שנת הלימודים יכין הצוות החינוכי בבית הספר רשימה של חומרי למידה שתכלול לפחות את שמות חומר הלמידה, ההוצאה והמחברים, את השנה, את ה"דָנָאקוֹד" ואת המחיר המומלץ. לאחר הכנת הרשימה ידאג מנהל בית הספר לקבל עליה אישור מהמפקח הכולל וממנהל המחוז.

12.2.4   רשימת חומרי הלימוד תפורסם בקרב ההורים והתלמידים לפני סיום שנת הלימודים הקודמת לשנת הלימודים שהרשימה הוכנה עבורה.

12.2.5   בתי ספר בפרויקט ההשאלה ינהגו בהתאם להנחיות שיקבלו ממערכת החינוך בנושא ההשאלה.

12.2.6   מחיר חומר הלמידה לא יעלה על המחיר המרבי המפורסם ברשימת חומרי הלמידה המאושרים.

 

13.   לוח הזמנים לתהליך האישור

13.1   מניסיון השנים האחרונות עולה כי תהליך האישור לספר בהיקף של כ-300 עמודים נמשך בין חצי שנה לשנה בממוצע, כמפורט בטבלה 2 להלן.

לוח הזמנים המפורט בחוזר זה מתחיל מרגע קבלת כל הפרטים הנדרשים בעת ההגשה: מידע אודות חומר הלמידה, הצהרות משפטיות וספח המאשר העברת תשלום.

טבלה 2: תהליך הערכה של חומר למידה ואישורו – לוח זמנים

השלב

ימי העבודה (ללא שבתות, חגים וחופשות)

האגף לאישור ספרים וחומרי למידה, מעריכים ומנהל תחום הדעת

המפתחים

תחילת תהליך האישור

10-1

 

תהליך ההערכה

סבב ראשון

60-25

30-20

סבב שני

50-15

30-10

סבב שלישי

40-5

30-10

סיום תהליך האישור

40-5

 

סך הכול

200-51

90-40

290-91

 

13.2          הערות הבהרה לתהליך האישור ולוחות הזמנים

13.2.1   אם המעריכים החלו בתהליך ההערכה ולאחר קריאה של כרבע מהחומר יסיקו כי התיקונים הנדרשים רבים מאוד או מהותיים, ייפסק תהליך ההערכה, וחומר הלמידה יוחזר למפתחים לכתיבה מחדש. במקרה כזה ייחשב המהלך כדחייה, על ההשלכות שיש לכך. אם יבחרו המפתחים להגיש את החומר פעם נוספת לאחר התיקונים, ייחשב התהליך כהגשה מחודשת לכל דבר ועניין, ובכלל זה התשלום.

13.2.2   לוח הזמנים יכול להשתנות בהתאם לאיכות החומרים שהוגשו, לכמות השינויים הנדרשים מהמפתחים ולהיקף החומר. במקרים חריגים, כגון במקרה של דילמה מיוחדת המחייבת ייעוץ נוסף או במקרה של ריבוי תת-תחומים בחומר הלמידה, יימשך התהליך מעבר לרשום בטבלה לעיל.

13.2.3    בכל סבב בתהליך יחזירו המפתחים את החומרים מתוקנים בהתאם ללוח הזמנים לאישור חומרי למידה. החזקת חומרים אצל המפתחים מעבר ל-90 ימי עבודה תיחשב כהגשה חדשה לתהליך אישור לכל דבר ועניין, לרבות דרישה לתשלום חוזר לצורך חידוש התהליך. במקרים חריגים יידון הדבר על ידי צוות האגף והוא יקבל החלטה בעניין.

13.2.4   המועד המומלץ להגשה של חומרי למידה הוא עד סוף חודש נובמבר, וזאת כדי לאפשר פרסום של חומר הלמידה ברשימת חומרי הלמידה המאושרים באפריל.

13.2.5   חשוב לדעת:

א.       ספר שיוגש לאישור עד סוף נובמבר ויעמוד בכל התנאים, ובכלל זה תנאי האיכות לאישור, יוכל להתפרסם ברשימת חומרי הלמידה המאושרים באפריל לקראת שנת הלימודים הבאה.

ב.      ספר שיוגש לאישור מדצמבר ויעמוד בכל התנאים, ובכלל זה תנאי האיכות לאישור, לא יוכל להתפרסם ברשימת חומרי הלמידה המאושרים באפריל לקראת שנת הלימודים הבאה אלא לקראת השנה שאחריה.

 

14.   ועדת חריגים

בקשות לטיפול פרטני במקרים חריגים בכל דבר ועניין יידונו בוועדת חריגים בראשות מנהל האגף לאישור ספרים וחומרי למידה. יו"ר המזכירות הפדגוגית יחליט אם לקבל או לא לקבל את המלצות הוועדה שילוּוּ בנימוקים.

 

15.   ועדת ערר

15.1  מפתחים שחומר הלמידה שלהם לא אושר רשאים לערור על ההחלטה בפני ועדת ערר בראשות יו"ר המזכירות הפדגוגית בתוך 21 ימי עבודה ממועד משלוח ההודעה מהאגף. הערר יוגש בכתב ויכלול פירוט של הנימוקים לערעור.

15.2  מפתחים המבקשים לערור על הזנת הנתונים במחולל לקביעת מחיר מרבי לחומר למידה רשאים לערור על ההחלטה בפני הוועדה בתוך 21 ימי עבודה ממועד משלוח ההודעה. הערר יוגש בכתב, תוך פירוט הנימוקים לערעור.

15.3  בוועדה ישתתפו מנהל האגף לאישור ספרים וחומרי למידה, מנהל אגף בהתאם לתחום הדעת, מנהל תחום הדעת, יועץ משפטי ורכז ההערכה/ממונה חומרי הלמידה וגורמים רלוונטיים נוספים, לפי שיקול דעת המשרד.

15.4   החלטת הוועדה בראשות יו"ר המזכירות הפדגוגית תהיה סופית.

 

16.   פיקוח ואכיפה

16.1   משרד החינוך יקיים בקרה ופיקוח בקרב בתי ספר כדי לוודא שנעשה שימוש בחומרי למידה מאושרים בלבד.

16.2  נגד בעלות על מוסד חינוך או מנהל מוסד חינוך שיורו לרכוש חומרי למידה לא מאושרים או יאפשרו למידה בבית הספר בחומרי למידה לא מאושרים ללא קבלת אישור חריג מהאגף ינקוט משרד החינוך את ההליכים הבאים, כולם או חלקם:

-          ביטול אישור ההעסקה של מנהל מוסד החינוך או התלייתו, ובמוסד חינוך רשמי – נקיטת הליכים משמעתיים נגד מנהל המוסד 

-           ביטול רישיונו של מוסד החינוך

-          הפסקת העברתו של התקציב או הפחתתו.

16.3   משרד החינוך יקיים בקרה ופיקוח על ההתנהלות של משווקים ומפתחים. נגד משווקים ומפתחים שיפעלו בניגוד לנהלים המפורסמים, לרבות הליך מטעה, הצגת מיצג שווא, פרסום שקרי, פרסום חומר כמאושר לפני סיום התהליך או כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות הדין והנהלים ינקוט משרד החינוך חלק מההליכים שלהלן או את כולם:

-         אי־מתן אישור לחומר למידה במסגרת תהליך בקשת האישור

-         שלילת האישור לחומר למידה בגין פעולות המפתחים באותו חומר למידה

-         שלילת האישור לחומר למידה אחר בגין פעולות המפתחים

-         במקרים חריגים – פסילת המפתחים להגשת בקשות לאישור חומרי למידה לפרק זמן שלא יפחת משנה.* במקביל נעשית הערכה טכנולוגית לחומר למידה דיגיטלי על ידי המינהל למדע ולטכנולוגיה.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/9(ג), י"ד באייר התשע"ה, 03 במאי 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022