education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3-19  התכנית להשאלת ספרי לימוד

 

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

תוקף ההוראה: החל מ-4 באפריל 2017.

תאריך הפרסום: ח' בניסן התשע"ז, 4 באפריל 2017.

התחולה: בתי הספר הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים, בכל דרגות הגיל ובכל המגזרים, בהתאם למפורט בסעיף קטן 4.2 א. ו-ב.

תמצית ההוראה

מטרתה של התכנית להשאלת ספרי הלימוד היא להקל את נטל התשלומים על ההורים בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק השאלת ספרי לימוד התשע"ד 2014. החל משנת הלימודים התשע"ח כל בתי הספר מחויבים להצטרף למהלך, פרט למקרים מיוחדים שאינם עומדים בתבחינים המפורטים לעיל בסעיף קטן 4.2 א' ו-ב'.

התכנית מבוצעת בעיקר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות על בתי הספר ובסיוע המינהלת להשאלת ספרי לימוד. תפקיד המינהלת לספק סיוע לוגיסטי ותמיכה מקצועית לבתי הספר. על בית הספר מוטלת האחריות הכוללת על המהלך.

הוראה זו מגדירה את מטרות המהלך, התפיסה החינוכית שעומדת בבסיסו וכן עוסקת בפעולות הנדרשות למימוש תכנית ההשאלה, הן ברשויות ובבעלויות, הן בבתי הספר.

מדי שנה מתפרסמים בנפרד (במסגרת הודעה או הוראת שעה) פירוט העלויות ולוחות זמנים מעודכנים לביצוע התכנית.

תמצית השינויים

החל משנת הלימודים התשע"ח כל בתי הספר מחויבים להצטרף לתכנית השאלת הספרים.

אפשר לרכוש אסופות של יצירות מקור בתחומי ספרות ולימודי קודש על-פי תכנית הלימודים, ובלבד שהוסדר נושא זכויות היוצרים כדין. היתר זה תקף לגבי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בלבד.

אין לאסור כתיבה בספרי לימוד או בחוברות שבהם הותרה הכתיבה על-פי סעיף 6.3-17 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), "כתיבה בספרי לימוד". כמו כן אין להשתמש בספרי לימוד או בחוברות שנעשה בהם שימוש קודם לכן באמצעות מחיקת התכנים הכתובים.

אין לדרוש או לאפשר לתלמיד רכישה של ספר לימוד או של חוברת שאינם במסגרת תכנית ההשאלה במטרה לאפשר כתיבה באחד מהם.

משרד החינוך מעניק תמיכה במסגרת תקציב חריג לבתי ספר אשר מקיימים את הוראות החוזר ואינם מצליחים להצטייד בכל חומרי הלימוד הנדרשים במסגרת המשאבים העומדים לרשותם. 

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת: סעיף 6.3-18 בחוזר הוראות הקבע עו/9(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד" – מבוטל

הוראות תקפות בנושאים קשורים

-          סעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004 – בתוקף

-          סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים" – בתוקף

-          סעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), "תשלומי הורים" – בתוקף.

 

הגורם האחראי

שם היחידה: המינהל הפדגוגי – היחידה לתכניות משלימות למידה

בעל התפקיד: הממונה על השאלת ספרי הלימוד

מספר הטלפון: 02-5604033

כתובת הדוא"ל: seferzol@education.gov.il.*

 

תוכן העניינים

1.         כללי

2.         מטרות התכנית

3.         פעולות המשרד ליישום המהלך

4.         כללים, עקרונות ותנאים מוקדמים להפעלת התכנית

5.         ליווי, הדרכה ובקרה

6.         תפקידי מנהל בית הספר

7.         תפקידי הרשות המקומית/הבעלות

8.         סיוע כספי

9.         שלבי ביצוע תכנית ההשאלה ומועדיהם

10.       נספח: דוגמה למכתב הסבר להורים על תכנית ההשאלה.

 

1.      כללי

התכנית להשאלת ספרי לימוד פועלת בבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000, ומכוח התקנות להשאלת ספרי לימוד, התש"ע-2010. לקראת שנת הלימודים התשע"ה אושר תיקון מספר 7 לחוק, העוסק בחובת השאלת ספרי לימוד ומפרט את השינויים בתכנית ההשאלה. החל משנת הלימודים התשע"ח תכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר, והיא אינה מוגדרת כתכנית רשות.

הפרויקט הוא פרויקט חברתי-קהילתי, והוא מספק הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה.

האמצעים למימון התכנית:

התלמידים משאירים את ספרי הלימוד בבית הספר בסיום כל שנת לימודים לשימוש התלמידים הצעירים מהם.

הורי התלמידים משלמים תשלום שנתי המאושר במסגרת "תשלומי הורים".

המשרד מעניק תקצוב ראשוני לבתי הספר המצטרפים לתכנית לראשונה, בהתאם למדד הטיפוח הבית-ספרי.

משרד החינוך מעניק תמיכה, במסגרת תקציב חריג, לבתי ספר אשר מקיימים את הוראות החוזר ואינם מצליחים להצטייד בכל חומרי הלימוד הנדרשים במסגרת המשאבים העומדים לרשותם.

על מוסדות החינוך להתעדכן באמצעות ההודעות המתפרסמות בחוזר המנכ"ל מדי שנת לימודים בנוגע לתעריפי הסיוע, למועדי הגשת הבקשות לתקציבים ולאופן הדיווחים וכן בהנחיות העוסקות בתכנית השאלת הספרים.

 

2.      מטרות התכנית

-         הקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הוזלת ההוצאה על  ספרי הלימוד [על פי החלטה מס' 4088 של ממשלת ישראל מיום י"ג בטבת התשע"ב, 8.1.2012]

-         מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד ב"סל ספרים" מלא

-         חינוך הילדים ליחס של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות האישית שלהם לרכוש

-         שיפור הליך הבקרה על מילוי הנחיות המשרד בנושא ספרי לימוד (לדוגמה: הקפדה על שימוש בספרי לימוד מאושרים על ידי משרד החינוך ועל ההוראה לרכוש אך ורק ספרים שייעשה בהם שימוש פעיל)

-         שמירה על איכות הסביבה.

 

3.      פעולות המשרד ליישום המהלך

לשם יישום מהלך זה המשרד נוקט את הפעולות האלה:

א.      מתן תקציב להפעלת התכנית בהתאם למדד הטיפוח של בית הספר, למועד ההצטרפות לתכנית ולבקשות חריגות

ב.       קביעת תהליכי הפעלת התכנית באמצעות חוזר המנכ"ל כמפורט להלן

ג.       פרסום קול קורא שמטרתו להרחיב את תכנית ההשאלה ולתמוך בבתי הספר המפעילים אותה באמצעות מתן תקציב לצורך הפעלתה. התקציב יועבר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות לכלל בתי הספר שבתחומן.

ד.       פיקוח על המהלך כולו באמצעות המחוזות והמפקחים הכוללים ובאמצעות הממונה על השאלת ספרי לימוד במינהל הפדגוגי

ה.      מתן סיוע מקצועי באמצעות מינהלת השאלת ספרי לימוד. הסיוע יינתן בפעולות כגון הדרכה ראשונית, הפעלת מוקד שירות שיספק מענה טלפוני ואינטרנטי, מסירת מידע תקציבי לבתי הספר, לרשויות ולבעלויות, הדרכה בשימוש בממשק האינטרנטי להעברת דיווחים, הנחיות לעבודה מול ספקי הספרים, הנחיות להתארגנות בית-ספרית לקראת פתיחת שנת הלימודים ולחלוקת הספרים, ליווי הרשויות המקומיות והבעלויות בהליך בקשת התקציב מהמשרד וקבלתו ובהגשת דוחות הביצוע וכן בקרה על תהליך הרכש עד לסיומו.

 

4.      כללים, עקרונות ותנאים מוקדמים להפעלת התכנית

4.1     הפעלת התכנית היא באחריות בית הספר והרשויות המקומיות/ הבעלויות.

4.2     התכנית מיועדת לכל כיתות א'-י"ב בכפיפות לתנאים האלה:

א.      בית הספר קיים שנה אחת לפחות

ב.      בית ספר יסודי חייב להיות לפחות בן 5 שכבות גיל מ-א' עד ה' (על בית ספר שבו פחות מ-5 שכבות גיל והוא מעוניין להפעיל את תכנית ההשאלה לקבל את אישור הממונה על השאלת ספרי לימוד).

4.3     דמי השאילה ייגבו במסגרת "תשלומי רשות" הקיימים היום ובהתאם לנהלים שנקבעו לגביית תשלומי הרשות המובאים בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), סעיף 3.11-11, "תשלומי הורים - תיקון לסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3 (א) והסעיפים המעדכנים אותו: סעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א), סעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), סעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א).

בסכום זה אפשר להשתמש גם למימון המערך הלוגיסטי הדרוש להפעלת תכנית ההשאלה.

4.4     המשאבים להפעלת תכנית ההשאלה הם: א. מלאי הספרים שיחזירו התלמידים בסיום השנה שלפני ההצטרפות; ב. גביית תשלומי ההורים שנקבעו להשאלת ספרי לימוד; ג. סיוע של המשרד בהתאם לזכאות או לבקשות חריגות.

4.5     תנאי הכרחי לכניסה לתכנית וליצירת תשתית להפעלתה הוא כי התלמידים ישאירו בבית הספר לקראת שנת ההצטרפות הראשונה את הספרים המשומשים שרכשו מכספם ואשר השתמשו בהם במהלכה. לשם כך יש להציג מראש את התכנית ואת מטרותיה הכלכליות והחברתיות בפני התלמידים וההורים ולהדגיש את הצורך בשמירה על הספרים במצב תקין.

4.6     עם סיום כל שנת לימודים יחזירו התלמידים את ספרי הלימוד המושאלים לבית הספר. ככלל, בית הספר אחראי לתיקון הספרים הבלויים, אולם הוא רשאי להטיל את עלות תיקונם של ספרים בלויים בצורה שאינה סבירה על הורי התלמידים שהחזירו אותם במצב זה, החל מהשנה השנייה בתכנית. תלמיד שלא יחזיר ספר יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו או, לחלופין, לשלם לקופת בית הספר את מחירו.

4.7     לאחר שיפוץ הספרים ועם קבלת ספרים חסרים או חדשים יוכן "סל ספרים" לכל תלמיד המשתתף בתכנית ההשאלה בהתאם לרשימת הספרים המאושרים על ידי משרד החינוך, כפי שנקבעה לכל כיתה על ידי המועצה הפדגוגית של בית הספר. רשימת הספרים המאושרים מתפרסמת באתר של אגף ספרי לימוד, בכתובת:

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/.

4.8     בתום שנת הלימודים יודיע בית הספר על התאריכים שבהם על התלמידים או על הוריהם להגיע לבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם. מומלץ שחלוקת הספרים תתבצע בתחילת חופשת הקיץ או בימים האחרונים שלה או בכל מועד המתאים לבית הספר, בתיאום עם ההורים, כדי לאפשר את התחלת הלימודים באופן מיטבי החל מהשיעור הראשון של שנת הלימודים.

4.9     מומלץ כי לכל תלמיד יהיה כרטיס שואל ובו פרטי התלמיד, שמות הספרים שהושאלו לו ומצבם וכן תאריך קבלת הספרים, תאריך החזרתם והתחייבות חתומה על ידו לשמור עליהם ולהחזירם שלמים ונקיים.

4.10   בתי ספר שמפעילים את התכנית להשאלת ספרי לימוד מעל 5 שנים יוכלו לפנות אל המשרד באמצעות הרשות/הבעלות בבקשה לקבל סיוע כספי לחידוש מאגר ספרי הלימוד. הסיוע יינתן אם יישאר תקציב, בכפיפות לתבחינים לתקצוב רשויות המפורסמים בקול הקורא להצטרפות לתכנית ובהתאם למפורט בסעיף 5(ב) לתקנות השאלת ספרי לימוד (התש"ע-2010): "הממונה יחליט, בהתאם לסוג בית הספר, מיקומו במדד הטיפוח, מספר התלמידים בו, מספר השנים שבית הספר נכלל בתכנית ורמת הבלאי של הספרים, אילו בתי ספר מבין בתי הספר העומדים בתנאים לפי תקנה 3 זכאים לסכום סיוע נוסף בשנת הלימודים שלגביה הוגשה הבקשה. סכום הסיוע הנוסף שיינתן לבית ספר שאושרה בקשתו לסכום סיוע נוסף כאמור יעמוד על שליש מסכום הסיוע הראשוני שהיה אמור להיות משולם לבית הספר אילו היה מצורף לתכנית לראשונה".

4.11   רכישת ספרים דיגיטליים תיחשב שוות ערך לרכישת ספרים מודפסים לצורך חוק ההשאלה. בית הספר רשאי להחליט על רכישת ספרים דיגיטליים במסגרת התקציב שיאושר לו להפעלת התכנית.**

4.12   מומלץ להעסיק רכז לתכנית ההשאלה בבית הספר. אפשר לתגמל את הרכז במסגרת התקצוב הניתן לסיוע לוגיסטי או מהכנסות התכנית (תשלומי הורים).

 

5.      ליווי, הדרכה ובקרה

5.1     נציגי המינהלת ונציגי משרד החינוך יעמדו לרשות בתי הספר והרשויות המקומיות בכל הנוגע להדרכה ולהסברה על הארגון ועל הניהול של התכנית להשאלת ספרים.

5.2     נציגי המינהלת ידריכו את בתי הספר המעוניינים בכך באופן השימוש בממשק האינטרנטי המשמש לבקשת התקציב ולדיווח. אפשר לפנות אל המינהלת בטל' 03-5652424 או באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת sfarim@system-labs.co.il.

 

6.      תפקידי מנהל בית הספר

6.1     מנחה את המורים בבחירת הספרים ומפקח על העברת רשימות הספרים במועד (ראה ס"ק 9).

6.2     מקיים במועד מפגשים עם ועדי ההורים ו/או עם כלל ההורים למימוש זכאותם להצטרף לתכנית ההשאלה; מסביר להורים את המהלך ואת יתרונותיו; מפיץ חוזר המפרט את תנאי ההצטרפות ואת מחויבות ההורים במסגרת התכנית, את העלויות המושתות עליהם וכדומה (ראה הנספח להלן); גובה מן ההורים את התשלום עבור תכנית השאלת הספרים.

6.3     מדווח למפקח הכולל של בית הספר על החלטת ההורים ועל התהליך שבאמצעותו הגיעו להחלטה.

6.4     אחראי לניהול הכספי של תכנית ההשאלה, לרבות הגשת בקשה לתקצוב באמצעות המערכת האינטרנטית ובכפיפות ללוחות הזמנים המעודכנים שיתפרסמו מעת לעת בהודעות בחוזר המנכ"ל.

6.5     נרשם לתכנית באמצעות המערכת האינטרנטית של המינהלת להשאלת ספרי לימוד בכתובת http://minhelet.hashala.co.il/login.aspx.

6.6     עומד בקשר עם הגורם שבאמצעותו מועבר התקציב – הרשות המקומית או הבעלות על בית הספר – ומעביר אליו כל דיווח/מסמך כנדרש לצורך בקשת התקציב וקבלתו (כמו כמות התלמידים שלוקחים חלק בתכנית ההשאלה וסך כל עלויות הרכש של הספרים והלוגיסטיקה), וכל זאת בכפיפות ללוחות הזמנים המתעדכנים בהודעות בחוזר המנכ"ל. 

6.7     מקיים הליך של רכישת הספרים עבור התלמידים כמפורט בסעיף 9.

6.8     במקרים מיוחדים שבהם המשאבים אינם מספיקים לכיסוי הפעלת התכנית, כגון תכנית לימודים ייחודית שמפעיל בית הספר, פערים בין מספר התלמידים בשכבות מסיימות למספר התלמידים בשכבות הבאות אחריהן, ספרים חדשים שהמשרד מחייב לרכוש וכדומה - פונה למחוז בבקשה מנומקת לתוספת תקציב חריגה, ולאחר אישורה על ידי המחוז מעביר אותה לרשות. בהמשך עליו לוודא כי הבקשה הועברה על ידי הרשות לוועדת חריגים. כל זאת בכפיפות ללוחות הזמנים המתעדכנים מדי שנה בחוזר ההודעות.

6.9     מנהל מעקב אחר כספי ההורים שנאספו לתכנית ההשאלה בחשבון הבנק הייעודי, כמפורט בסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד 2004". 

6.10   מפקח על המהלך כולו, ובכלל זה על רכישת הספרים וחלוקת הערכות לתלמידים, מוודא את הפעלתו התקינה ובהתאם לצורך פונה לגורמים האחראים במשרד.

6.11   דואג לשמירת הספרים על ידי התלמידים במהלך השנה לצורך איסופם ושימוש חוזר בהם בשנה הבאה.

6.12   מומלץ כי המנהל ימנה רכז אשר ינהל את הפעילות התפעולית של בית הספר במסגרת התכנית. לשם תשלום לרכז, על מנהל בית הספר לסכם מראש עם הרכז את גובה התמורה, אופן העברתה ומועד ההעברה. על המנהל לעשות כן בתיאום עם הבעלות, שהיא המעסיק.

 

7.      תפקידי הרשות המקומית/הבעלות

7.1     מענה ל"קול קורא" לבקשת תקציב עבור בתי הספר בתכנית והגשת בקשות מנומקות לתקציב נוסף לפי הצורך. מינהלת השאלת ספרי לימוד תפיק עבור הרשות את רשימת בתי הספר אשר נרשמו לתכנית באמצעות המערכת האינטרנטית במועד.

7.2     העברת התקציב למוסדות לאחר קבלתו מהמשרד, בהתאם לסכומים שאושרו עבור כל בית ספר.

7.3     בדיקת דיווחי בתי הספר והגשת דו"ח ביצוע בסיום הפעילות.

7.4     הרשות/הבעלות יכולה לבצע פעולות נוספות עבור המוסדות שבבעלותה, כגון רכש מרוכז של ספרי הלימוד, גביית תשלומי ההורים, העסקת רכזי התכנית בבית הספר וכיו"ב.

 

8.      סיוע כספי

8.1     בשנת הלימודים הראשונה להצטרפותו של בית הספר לתכנית ההשאלה יסייע משרד החינוך לבתי הספר על-פי מדד הטיפוח שנקבע בתקנות השאלת ספרי לימוד, התש"ע–2010. סיוע זה ניתן כדי לאפשר מאגר מלא ושלם של כל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה בשנת ההצטרפות לתכנית. 

8.2     תקציב הרכש המתקבל מהמשרד בשנה הראשונה להצטרפות בית הספר לתכנית הוא תקציב רב-שנתי, והוא משמש לרכישת ספרים שישמשו את תלמידי בית הספר בשנים הבאות, בהתאם להנחיות שיתקבלו ממשרד החינוך.

8.3     סכום הסיוע הכספי עשוי להשתנות משנה לשנה. שינויים יתפרסמו בהודעות בחוזרי המנכ"ל. מומלץ לבדוק את היקף הסיוע הכספי השנתי לקראת כל שנת לימודים.

8.4     מומלץ לבצע רכישה מדורגת של הספרים במהלך שנת הלימודים בהתאם להתקדמות ההוראה בכיתות כדי להימנע מרכישת ספרים שלא ייעשה בהם שימוש.***

8.5     בנוסף, בשנים הראשונות להפעלת התכנית יקבל בית הספר – באמצעות הרשות או הבעלות – סיוע כספי לפעילות הלוגיסטית והמנהלית בהתאם לגודלו ולמשך הזמן שהוא מפעיל את התכנית. סכומי הסיוע ניתנים במהלך ארבע שנים בתקציב יורד, והם מתעדכנים בחוזר המנכ"ל.

8.6     אם בעקבות תקציב הרכש ותשלומי ההורים יהיה עודף תקציבי בתכנית ההשאלה – יופחת הסכום העודף מהתקציב הלוגיסטי שהוקצה לבית הספר.

8.7     למרות האמור לעיל, במקרים שהמשאבים אינם מספיקים לכיסוי הוצאות רכישת הספרים, ובתנאי שבית הספר נהג בהתאם לכללים ולהנחיות המפורטים בחוזר זה – יכול בית הספר לפנות באמצעות המחוז לוועדת חריגים  בבקשה מנומקת לשם קבלת תוספת תקציב חריגה.

8.8     בית ספר שיפסיק את השתתפותו בתכנית ההשאלה ללא אישור המשרד יידרש להחזיר את התקציב שהועבר לו על ידי  המשרד למטרת ביצועו.

8.9     כאמור לעיל, הורי התלמידים המשתתפים בתכנית ישלמו לבית הספר דמי שאילה בגין תכנית ההשאלה. תמורתה יקבלו את סל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה שייבחרו מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים שיכללו גם אסופות של יצירות מקור (בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה), ערכות אביזרים וחוברות עבודה שהכתיבה מותרת בהן בהתאם להנחיות שהתפרסמו בסעיף 6.3-17 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), "כתיבה בספרי לימוד". במקרים שבהם בית הספר מכין אסופות של יצירות מקור באופן עצמאי, על מנהל בית הספר לוודא כי נושא זכויות היוצרים הוסדר כנדרש בדין. 

8.10   גובה התשלום במסגרת תשלומי ההורים יכול להשתנות משנה לשנה בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת.

8.11   התקציב במלואו מיועד אך ורק לצורך קיום התכנית. הרשות/הבעלות אינן זכאיות לחלק כספים מתקציב זה. רשות/בעלות המשתתפת בתפעול התכנית עבור בתי הספר תוכל לפנות לממונה על השאלת ספרי הלימוד בבקשה לקבל חלק מתקציב הסיוע הלוגיסטי המיועד למוסדות.

 

9.      תהליך ביצוע תכנית ההשאלה

9.1     התהליך יתחיל בו-בזמן ברשויות/בבעלויות ובבתי הספר, תוך תיאום ועדכון הדדי.

9.2     בית הספר ינהל תהליך פנימי של עדכון הצוות החינוכי ובהמשך גם עדכון של הורי התלמידים לגבי הצטרפותו לתכנית ההשאלה ולגבי מהלך ביצועה. תובהר להורים אחריותם של התלמידים לשמירה על תקינות הספרים.

9.3     בית הספר יקבל את התשלום מההורים שיצטרפו לתכנית.

9.4     בית הספר יאסוף את הספרים המשומשים מהתלמידים, ימיין ויתקן אותם. מומלץ לעטוף את הספרים המיועדים לשימוש חוזר באופן מיטבי כדי שיישמרו לאורך זמן.

9.5     לאחר קבלת החלטה על ספרי הלימוד שיילמדו, יזמין בית הספר את  הספרים המבוקשים מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים המצויה באתר המשרד. יש לציין בהזמנה את המספר הקטלוגי של כל ספר ואת כמות הספרים הנדרשת. בית הספר יבצע את רכישת הספרים על פי כל דין.

9.6     סל הספרים לתלמיד יכלול ספרי קריאה, חוברות עבודה לרבות אלה שהכתיבה מותרת בהן וערכות אביזרים. בבתי הספר העל-יסודיים יכלול הסל גם אסופות של יצירות מקור בתחומי הספרות ולימודי הקודש על-פי תכנית הלימודים ובלבד שהוסדר נושא זכויות היוצרים כדין.

9.7     בית הספר יקבל את הספרים שהוזמנו מהספקים, יבדוק אותם ובהמשך יכין את ערכות הספרים ויחלק אותן לתלמידים.

9.8     כדי לסייע לרשויות ולבתי הספר בתהליך ההצטרפות לתכנית ההשאלה יידע אותם המשרד בדבר היקף הזכאות הפוטנציאלית שלה זכאי כל בית ספר. המידע יועבר באמצעות מחוזות המשרד החל מאמצע חודש אפריל. יובהר כי אין במידע שיינתן משום התחייבות המשרד לתקצוב בהיקפים האמורים, וכי האישור התקציבי הרלוונטי יינתן על ידי ועדת ההקצבות לאחר פרסום הקול הקורא ובהתאם לתקציב הייעודי לנושא.

9.9     רשות מקומית אשר תחליט לנהל את השאלת הספרים ברמה היישובית, או בעלות שלה לפחות עשרה בתי ספר על-יסודיים אשר תחליט לנהל את השאלת הספרים על-ידי הבעלות, תפנה לממונה על השאלת ספרי לימוד בבקשה להצטרף לתכנית ותונחה על ידה בתהליך ההצטרפות.

 

10.      שלבי ביצוע תכנית ההשאלה ומועדיהם

 השלב

תיאור המהלך

האחראים לביצוע מהלך

לביצוע עד לתאריך   

1

קיום ישיבת מורים עם הצוות החינוכי כדי לעדכנם במהלך ולהנחותם לבחור את ספרי הלימוד מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים

המנהל והמורים

מתחילת שנת הלימודים ועד לפני חופשת הפסח

2

קיום ישיבה עם ועד ההורים של בית הספר להצגת תכנית ההשאלה, יתרונותיה והמשמעויות של ההצטרפות וכן לתכנון דרכי הפעולה מול כלל  ההורים

המנהל וועד ההורים

3.

הפצת מכתב להורים המסביר את עקרונותיה של התכנית ואת יתרונותיה

מנהל בית הספר

4.

בחירת  ספרי הלימוד

המנהל והצוות הפדגוגי

עם פרסום רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנה"ל הבאה

5.

קליטת התשלום מהורי התלמידים בהתאם לחוזר תשלומי  הורים

בית הספר

מיד לאחר חופשת הפסח ועד כחודש לפני סיום שנה"ל

6.

דיווח בממשק האינטרנטי של המינהלת על  הפעלת התכנית ועל מספר התלמידים הצפויים להשתתף בה

בית הספר

בהתאם לתאריך הנקוב בהודעה  המתעדכנת מדי שנה בחוזר מנכ"ל

7.

איסוף הספרים המשומשים מן התלמידים ומילוי טופס החזרת ספרים

בית הספר

בשבוע              האחרון של שנת הלימודים

8.

מיון הספרים המשומשים והזמנת ספרים חדשים מהספק

בית הספר

בשבוע הראשון של החופש הגדול

9.

קבלת הספרים מהספק ובדיקתם

בית הספר

עד  אמצע החופש הגדול

10.

קיום קשר עם הרשות כדי לוודא את קבלת התקציב שאושר לבית הספר

בית הספר, הרשות

החל מחודש אוגוסט ועד לסיום התהליך

11.

הכנת ערכות ספרים לחלוקה

בית הספר

יולי-אוגוסט

12.

חלוקת הספרים לתלמידים

בית הספר

לפני תחילת שנת הלימודים

13.

הגשת דוחות ביצוע באמצעות המערכת האינטרנטית

בית הספר

בהתאם לתאריך הנקוב בהודעה המעודכנת

 

 המעודכנת

14.

הגשת דוחות ביצוע של הרשות המקומית

הרשות

בהתאם לתאריך הנקוב בהודעה המעודכנת

15.

לפי הצורך, העברת בקשות מנומקות לוועדת החריגים באמצעות המערכת האינטרנטית

בית הספר

בהתאם לתאריך הנקוב בהודעה המעודכנת

 

11.      נספחים

נספח: דוגמה למכתב הסבר להורים על תכנית ההשאלה

 

* כתובת הדוא"ל עודכנה בתאריך ה-08/05/2017

** בתאריך ה-08/05/2017 בוצע שינוי בסעיף הנ"ל. בשלב זה אין אפשרות להגיש בקשות לתקצוב ספרים דיגיטליים.

*** בתאריך ה-08/05/2017 בוצע שינוי בסעיף להלן הנוסח הקודם: מומלץ לבצע רכישה מדורגת של הספרים במהלך שנת הלימודים בהתאם להתקדמות ההוראה בכיתות כדי להימנע מרכישת ספרים שלא ייעשה בהם שימוש. אפשר להצהיר בדוח הביצוע על רכישה עתידית לצורך בקשת תקצוב.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/8(א), ח' בניסן התשע"ז, 04 באפריל 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020