education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.6 ציונים

6.6-2  הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי

 
1. מבוא

1.1
תמצית

בסעיף זה באה לידי ביטוי התפיסה שהנוכחות הסדירה היא חלק מהלמידה ויש לכלול את מספר ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד בכל מקצוע בחישוב הסופי של הציונים בכל גיליון הערכה ובציון הבית-ספרי המסכם. המפתח לחישוב של ציון הנוכחות והציון הסופי בכל מקצוע ודרכי המעקב והבקרה המופיעים להלן באים כדי להבטיח עמידה בנוהלי משרד החינוך והפעלה של שיטת ציון אחידה ושוויונית במערכת החינוך העל-יסודי.

לתשומת לב: נוכחות סדירה בבית הספר אינה נכללת בהערכת ההתנהגות אלא קשורה בדרכי הלמידה של התלמיד, ולכן עליה לבוא לידי ביטוי בציון ההישגים.

סעיף זה מחליף את סעיף 1–6.6 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א) בשל שינויים ועדכונים בעקבות הפקת לקחים לאחר יישום ההוראות בפועל.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 באפריל 2008

ב. התחולה: 

כלל בתי הספר העל-יסודיים


ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא
סעיף 1–6.6 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי"מבוטל
סעיף 19–4.3 בחוזר הוראות הקבע סג/4(א), "זכות ערעור לתלמיד על ציון בית הספר"בתוקף
סעיף 16–4.3 בחוזר הוראות הקבע סב/5(א), "ציון בית ספרי"בתוקף
סעיף 3–2.4 בחוזר הוראות הקבע סב/1(א), "רענון הוראות הביקור הסדיר של תלמידים בבית הספר"בתוקף
סעיף 3–2.1 בחוזר הוראות הקבע סא/4(ג), "יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך", סעיף קטן 2.3.2 – בתוקף
חוזר מיוחד ט', התשנ"ז, חלק ראשון, "סדר, נוהל ואורחים חיים בבית הספר", סעיף ב' – בתוקף

ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית

בית הספר הוא בית חינוך, ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

בשנים האחרונות ניתן בבתי ספר על-יסודיים רבים משקל לנוכחות התלמידים בשיעורים בגיליון ההערכה של התלמידים כחלק מן הציון במקצועות השונים. נהוג לכנות דרך זו של חישוב הציונים "שיטת המנות". בבסיסה של "שיטת המנות" נמצאת התפיסה החינוכית שהנוכחות הסדירה בשיעורים היא חלק ממרכיבי הלמידה ולכן היא גם חלק בלתי נפרד מהערכת הישגי התלמיד בכל מקצוע ומהערכת תפקודו כתלמיד. מדיווחי מנהלים עולה שבבתי הספר שהופעלה בהם "שיטת המנות" חלה ירידה משמעותית בהיעדרויות ובאיחורים, ובחלק מהם חל מהפך משמעותי בהוויה הלימודית ובאקלים הבית-ספרי.

יחד עם זאת נמצא שאין אחידות בין בתי הספר השונים באופן שבו השיטה מופעלת, ובחלק מבתי הספר ננקטים אמצעים שאינם עולים בקנה אחד עם הוראות משרד החינוך.

 
1.4
התפוצה

מנהלי בתי הספר העל יסודיים, המפקחים, מנהלי המחוזות והמפמ"רים

 
1.5
יישום ומעקב

ראה ב-6 להלן.

 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

האגף לחינוך על-יסודי


ב. בעל התפקיד: 

מנהל האגף לחינוך על-יסודי


ג. מספר הטלפון: 

02-5603252/3 ו-02-5603259/61


ד. כתובת הדוא"ל: 

yaffapa@education.gov.il.

 
1.7
נספחים
 

2.  מהות השיטה ועקרונותיה


2.1     בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מרבי של 100 נקודות.

2.2     הציון יורכב משני מדדים: ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:

          א.   הישגים אקדמיים: יש לשקלל את הישגיו האקדמיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכד'.

          ב.   נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר (מחצית, שליש וכד') ולשקלל אותן לציון נוכחות על פי אחד ממפתחות החישוב שיובאו בהמשך.

2.3     על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי וציון הנוכחות – והציון שיתקבל הוא ציונו הסופי של התלמיד במקצוע.

2.4     החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד.

 

3.  המפתח לחישוב של ציון הנוכחות


3.1     התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. עם זאת, לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד  15% מימי הלימוד (במכסה זו ייכללו גם
4-1 ימי מחלה).

3.2     בנוסף יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

          א.   היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית; ראה הסבר בהמשך)

          ב.   היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד

          ג.   היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון)

          ד.   היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר

          ה.   היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד')

          ו.    היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)

          ז.    היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)

          ח.   היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)

          ט.   היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

3.3     בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.

3.4     היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.

3.5     עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

 

4.  אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע


בקרב בתי הספר קיימת שונות בהיקף שעות הלמידה היומיות והשבועיות במקצועות השונים ובמספר המועדים שבהם גיליונות ההערכה נכתבים. לכן מוצעות שתי חלופות לחישוב הציון בנוכחות:

4.1     חישוב על פי "יחידת למידה שבועית"

          א.   מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע – "יחידת למידה שבועית".

          ב.   תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד שתי "יחידות למידה שבועיות"
(כולל) – ציונו בנוכחות אפס.

          ג.   תלמיד שנעדר מעל שתי "יחידות למידה שבועיות" ועד שלוש יחידות – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.

          ד.   על כל צבירה של היעדרות מ"יחידת למידה שבועית" נוספת תופחתנה שתי נקודות.

          ה.   תלמיד שנעדר מ-5 "יחידות למידה שבועיות" במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

          ו.    להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

 

 

 

4.2     חישוב על פי "אחוז שעות היעדרות"

א.    מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע.

ב.    תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפועל – ציונו בנוכחות 0.

ג.    תלמיד שנעדר מעל 15% משעות ההוראה בפועל ועד 20% – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.

ד.    תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפועל ועד 25% – תופחתנה לו שתי נקודות נוספות מהציון, וכן הלאה.

ה.   תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

ו.    להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

 

 

5.  חישוב הציון הסופי במקצוע על פי השיטה של "יחידת למידה שבועית"


5.1     על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי והציון בנוכחות – לצורך מתן ציון סופי לתלמיד.

5.2     תלמיד שלא נעדר כלל או נעדר עד שתי "יחידות למידה שבועיות" (כולל), ציונו הסופי יהיה זהה לציון האקדמי שניתן לו.

5.3     היעדרויות נוספות תגרומנה להפחתה מהציון האקדמי בהתאם למפתח שהוגדר לעיל.

5.4     תלמיד שנעדר מ-5 "יחידות למידה שבועיות" במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

5.5     דוגמאות לחישוב על פי השיטה של "יחידות למידה שבועיות"

          א.   בהיסטוריה לומדים 4 שעות שבועיות. תלמיד צבר במשך תקופת המחצית 6 היעדרויות בלתי מוצדקות ועוד 4 היעדרויות מוצדקות. כמו כן הציון האקדמי שלו הוא 78.

                להלן אופן חישוב הציון שלו בהיסטוריה:

                –    הציון האקדמי = 78

                –    ציון הנוכחות = 0 (התלמיד נעדר ללא הצדקה מ"יחידת למידה שבועית" וחצי)

                –    הציון הסופי = 78.


ב.   בתנ"ך לומדים 3 שעות שבועיות. תלמיד צבר 10 היעדרויות בלתי מוצדקות. הציון האקדמי שלו הוא 60.

להלן אופן חישוב הציון שלו בתנ"ך:

–     הציון האקדמי = 60

–     ציון הנוכחות = 7- (התלמיד נעדר מ-3+ "יחידות למידה שבועיות")

–     הציון הסופי = 53.

          ג.   בגיאוגרפיה לומדים שעתיים שבועיות. תלמיד צבר 10 היעדרויות בלתי מוצדקות. הציון האקדמי שלו הוא 98.

                להלן אופן חישוב הציון שלו בגיאוגרפיה:

                –    הציון האקדמי = 98

                –    ציון הנוכחות = התלמיד נעדר מ-5 "יחידות למידה שבועיות", ולכן לא יהיה לו ציון בגיאוגרפיה ותופיע הערת הסבר.

 

6.  מעקב ובקרה


6.1     הנתונים על היעדרויות התלמידים ידווחו למנב"ס. מערכת המנב"ס תחשב ותציג בדוחות את מצב הנוכחות של התלמיד בכל קבוצת לימוד, את ציון הנוכחות המחושב על סמך נתוני הנוכחות ואת הציון הסופי, המחושב על סמך ההישגים האקדמיים וציון הנוכחות.

          הנחיות מפורטות לשימוש במערכת המנב"ס אפשר למצוא באתר "מינהלת יישומי מנב"ס" בכתובת זו: http://www.education.gov.il/manbas.

6.2     מערכת המנב"ס תהיה ערוכה לחישוב הציונים על פי חוזר זה מגרסה 4.3.

6.3     עד התקנת גרסת המנב"ס יש לפעול על פי ההנחיות המובאות באתר "מינהלת יישומי מנב"ס" (ראה כתובת ב-6.1 לעיל).

6.4     בבתי ספר המשתמשים בתוכנת השלמה לדיווח נתוני משמעת והיעדרויות יש לוודא כי הדיווחים מועברים למערכת המנב"ס ונקלטים בה באופן שוטף.

 

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/8(א), כ"ה באדר ב' התשס"ח, 01 באפריל 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014