education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.10 פרסים

(תשעז) 7.10-2  פרס רקנאטי-קופ-רש"י למורה היזם בחסות משרד החינוך
 

פרס רקנאטי-קופ-רש"י למורה היזם הוא פרי יזמה משותפת של איש העסקים מר ליאון רקנאטי ושל פרופ' יעקב קופ, לשעבר ראש מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. ליזמה חברו גם מר סטנלי צ'ייס ז"ל, איש עסקים אמריקאי ופעיל בתחום החינוך וקרן רש"י שפועלת רבות בתחומי החינוך והרווחה בישראל. הפעילות מתקיימת בחסות משרד החינוך. יוזמי הפרס רואים במורים את המפתח להתפתחותה ולקידומה של החברה בישראל והנהיגו אותו במטרה לעודד יזמות אישיות במערכות ההשכלה והחינוך.

הפרס מיועד לכלל המורים והמחנכים מכל מגזרי החינוך בישראל, העוסקים במגוון המקצועות והתחומים בכל שכבות הגיל. הפרס יוענק למורים אשר יזמו תכניות חינוכיות והצליחו לפתח היבטים ייחודיים בעבודתם, ואשר יזמותיהם מקדמות את ההישגים הלימודיים והחינוכיים של תלמידיהם ומשפרות את סיכוייהם להמשיך ולהתקדם כאנשים בוגרים ולתרום תרומה משמעותית לחברה.

כ-10 יזמות זוכות בפרס מדי שנה ומזכות את המורים היזמים בפרסים כספיים בסך 10,000 ש"ח כל אחד.

בטקס שנערך בחודש ספטמבר האחרון זכו בפרס 11 מורים.

בחירת הזכאים לפרס נעשית בתהליך קפדני של מיון ושיפוט. תכנית הפרס מלווה על ידי ועדת היגוי ומועצה ציבורית מייעצת שחבריה מייצגים מגזרים שונים בחברה. מטרת הוועדה היא לעצב את מהלך הענקת הפרס על פי נורמות מקצועיות ולוודא כי תהליך השיפוט מתבצע לפי תבחינים המשקפים את ההיבט היזמי שברעיון ואת העשייה הייחודית. הוועדה גם בוחנת את משך זמן היישום של היזמה, את תוצאותיה ואת הפוטנציאל הטמון בה לשם הטמעתה והפצתה במעגלים נוספים של מערכת החינוך.

המיונים לקבלת הפרס ייערכו בשני שלבים:

שלב א': הגשת טופס מועמדות שבו יתאר המורה את היזמה החינוכית שלו בכתב

שלב ב': ריאיון אישי למורים אשר יעפילו לשלב המיונים האחרון.

אפשר להגיש מועמדות לקבלת הפרס עד ב' באדר התשע"ז, 28.2.2017.פרטים ומידע נוסף בנוגע לפרס ולאופן הגשת המועמדות
www.rcr.org.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/5, ד' בטבת התשע"ז, 02 בינואר 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/01/2017