education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.11 קייטנות ומחנות קיץ

16–7.11  בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה

 

חוזר זה מבוטל. כדי להגיע לחוזר התקף לחץ כאן.

1.     מבוא

1.1     תמצית

סעיף זה מכיל את הוראות הבטיחות המחייבות לפעילות בקייטנה שנועדו לסייע במניעת תאונות ונפגעים במהלך הפעילות בקייטנה.

1.2    מטרת הפרסום

         א.    התוקף: החל מ-1 באפריל 2009(בוטל בתאריך 1.4.11)

         ב.    התחולה: כלל מערכת החינוך

         ג.    הסטטוס: מבוטל

         ד.    חוזרים קודמים באותו נושא

         ה.   חוזרים קודמים בנושאים קשורים

1.3     המשנה החינוכית

                פעילות בטוחה בקייטנה מחייבת בדיקה פיזית של המבנים, השטח ומתקני הספורט והמשחק, הכנת המדריכים ולימוד מעמיק של ההנחיות. הפעילות בקייטנה טומנת בחובה מגוון רב של סיכונים, והטמעת הבטיחות בקרב המדריכים והחניכים תוביל לא רק לפעילות מוצלחת יותר, אלא לעיצוב התנהגות בטוחה של החניכים.

1.4     התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים בקייטנות: רכזי הקייטנות, מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות, מנהלי היחידות לנוער ברשויות, מנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות, מנהלי תחום הנוער והקהילה במחוזות, המפקחים המחוזיים לנושא קייטנות במחוזות, תנועות הנוער, החברה למתנ"סים, בעלויות של קייטנות פרטיות, מוסדות ממשלתיים נוספים שיש להם מעורבות בנושא הקייטנות כמו משרד הבריאות, משרד הפנים, משטרת ישראל, נציבות שירותי הכבאות וההצלה, המוסד לבטיחות ולגיהות, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים הלאומיים והקרן הקיימת לישראל.

1.5     יישום ומעקב

  • המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות יבצעו סיור ופיקוח ויבדקו בין השאר את תנאי הבטיחות המחייבים.
  • פקחי הטיולים במשרד, קציני הביטחון וממוני הבטיחות המחוזיים, וכן נציגי משרד הבריאות יסיירו בקייטנות ויוודאו את מימוש ההנחיות וההוראות להפעלת הקייטנות.
  • הוועדה הבין-משרדית הארצית וועדות בין-משרדיות מחוזיות תבצענה סיורים מקצועיים ותבדוקנה את נושא הבטיחות והבריאות בקייטנות.
  • נציגי הרשויות והמועצות האזוריות והמקומיות המלווים את נושא הקייטנות יבצעו סיורים ופיקוח בשטח כדי לוודא את קיום הנחיות הרשות והוראות משרד החינוך.

1.6     הגורם האחראי

          א.   שם היחידה: האגף הבכיר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום

          ב.   בעל התפקיד: ממונה הבטיחות הארצי

          ג.    מס' הטלפון: 02-5603001

          ד.   כתובת הדוא"ל: rotemza@education.gov.il

1.7     נספחים

          נספח א:  דוח על תאונה שנגרמה בקייטנה

          נספח ב:  טופס מבדק בטיחות מקוצר למנהל קייטנה

          נספח ג:  טופס מבדק בטיחות כללי לקייטנה

          נספח ד:  דף הנחיות למלווה במסלול הסעה

          נספח ה:  הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם.

 

2.     רקע

חובתו העליונה של מנהל הקייטנה היא לפעול באופן מקצועי לבריאותם, לביטחונם ולשלומם של חניכי הקייטנה. עיקר הדגש בקייטנה מושם על פעילויות ספורט, חוויה ונופש. בפעילויות אלה טמונים סיכונים רבים, ומנהל הקייטנה נדרש לפעול בכל האמצעים כדי למזער את הסיכונים. כדי שהפעילות בקייטנה תהיה בטוחה יש לטפל בשני תחומים מרכזיים: א. תנאים פיזיים ובריאותיים נאותים: מתקני ספורט ומשחק מטופלים ובטוחים, שטח נקי ללא מפגעים, מתקנים סניטריים ומתקני רחצה נקיים ומתאימים למספר החניכים, טיפול נכון במזון, אספקת מים צוננים כנדרש, מבנים בטוחים ומתוחזקים וכד'; ב. כשירות מקצועית של מנהל הקייטנה ושל צוות המדריכים. עמידה בתנאים אלו תביא להצלחת הקייטנה ולהשבת החניכים הביתה בשלום.

 

3.     ניהול הבטיחות, הבריאות והתברואה בקייטנה

3.1     כללי

ניהול הבטיחות, הבריאות והתברואה בקייטנה הוא חלק בלתי נפרד משגרת הניהול הכוללת של מנהל הקייטנה. תהליך ניהול זה ממוקד במניעת כשלים וטעויות העלולים לסכן את החניכים, והוא כולל שני היבטים מרכזיים: האחד הוא זיהוי הסיכונים  הקיימים בקייטנה והערכתם, והאחר, העיקרי, הוא החשיבה הבטיחותית. נציג בקצרה שני היבטים אלו.

3.2     זיהוי הסיכונים בקייטנה והערכתם

לפני תחילת הקייטנה על המנהל לקיים בדיקה מקדימה של הסיכונים והמפגעים הקיימים בשטחה. בדיקה זו תיעשה בסיועם של יועץ בטיחות ואיש תברואה שיגיעו למקום, יאתרו את המפגעים ואת הליקויים וינחו את המנהל בהתאם. להלן דוגמאות לסיכונים ולמפגעים אפשריים: קרבה לכביש ראשי, מתקני משחקים מסוכנים, דלתות שאינן מוגנות ועלולות לפגוע באצבעות החניכים, מדרגות ללא מעקות, שירותים בכמות שאינה מספקת  למספר החניכים, מתקנים סניטריים שאינם נקיים ואינם ראויים לשימוש ילדים, משחקים והפעלות שיש בהם סיכון, כלים חדים ופוצעים ומזון שאינו עומד בדרישות משרד הבריאות.

3.3     חשיבה בטיחותית

לקראת כל פעילות (רחצה בברכה, טיול וכד') וכן לקראת כל פעולה שגרתית (ארגון ההסעות, הגשת מזון וכד') יש לקיים תהליך של חשיבה מקצועית, שבמסגרתו ייבחנו הסיכונים, תילמדנה הנחיות הבטיחות והתברואה של הקייטנה ותתקיים פעילות הכנה מתאימה. כך, למשל, לקראת פעילות רחצה בברכה ילמדו המדריכים היטב את הנחיות הבטיחות המקצועיות לארגון הרחצה ויגבשו את הפעולות הארגוניות המחייבות יום לפני היציאה לברכה. דוגמה נוספת: לקראת פעילות במתקנים מתנפחים ינחה מנהל הקייטנה את המדריכים בנוהל המעודכן של מתקנים מתנפחים, יורה להם כיצד להיערך לפעילות זו בהתאם להנחיות המקצועיות בחוזר המנכ"ל ויבהיר להם כי זו אחריותו המקצועית של כל מדריך לפעול לפי הנחיות אלו.

 

4.     בעלי התפקידים בקייטנה

4.1     מנהל הקייטנה

תפקידיו של מנהל הקייטנה בתחומי הבטיחות, הבריאות והתברואה הם כלדהלן:

          4.1.1      למנות רכז בטיחות, בריאות ותברואה ולהבהיר לו את תפקידו (בקייטנה קטנה, בת פחות מ-100 חניכים, אפשר שמנהל הקייטנה עצמו ישמש בתפקיד זה), ובקייטנה שיש בה מעל 100 חניכים עליו למנות גם רכז ביטחון

          4.1.2      להיות מעורב בכל תהליכי האישור הנדרשים בתחומי הבטיחות והתברואה

          4.1.3      לוודא שכל בעל תפקיד בקייטנה (מדריך, מלווה, איש רפואה ואיש מנהלה) עבר הדרכה והכשרה בכל הנושאים הנדרשים בתחומי הבטיחות, הבריאות והתברואה וכי הוא יודע את תפקידו

          4.1.4      לפקח על תהליך ההכנות לניהול הבטיחות בקייטנה (ראה נספח ג, "טופס בדיקת בטיחות כללי לקייטנה")

          4.1.5      לבדוק אירועי בטיחות חריגים ולהפיק מהם לקחים

          4.1.6      לדווח למינהל החברה והנוער במשרד החינוך על אירועים חריגים, ובאירועים הקשורים במים, במזון, בים ובברכות גם ללשכת הבריאות המחוזית.

4.2     רכז הבטיחות, הבריאות והתברואה

          תפקידיו של רכז הבטיחות, הבריאות והתברואה הם כדלהלן:

          4.2.1      לרכז את כלל הפעולות הנוגעות לבטיחות, לבריאות ולתברואה בקייטנה

          4.2.2      לרכז את כלל הבדיקות והאישורים המחייבים הקשורים למבנה, לשטח הקייטנה, למתקני המשחק, לציוד ההפעלה, למתקנים הסניטריים ולתברואה וכן את האישורים הרפואיים שההורים חתומים עליהם

          4.2.3      לתעד את אירועי הבטיחות, הבריאות והתברואה החריגים, לרכז את בדיקתם ולסייע למנהל הקייטנה לבדוק אותם ולהפיק מהם לקחים

          4.2.4      לרכז את כלל החומר המקצועי בחוזרי המנכ"ל הנוגע לפעילויות השונות (טיולים, רחצה בברכה, פעילות במתקנים מתנפחים וכד')

          4.2.5      להפיץ לצוות המדריכים מידע ועדכונים בנוגע לנושאים הקשורים בבטיחות, בבריאות ובתברואה בפעילויות השונות

          4.2.6      לפעול מול אנשי העזרה הראשונה

          4.2.7      לנהל את התיק שיורכזו בו האישורים הרפואיים של הורי החניכים

          4.2.8      לעדכן את המדריכים בנוגע למצבם של חניכים הלוקים בבעיות בריאות ייחודיות ולדאוג שהחניכים הללו ילוו בהתאם למצבם

          4.2.9      לרכז את שמות החניכים שאינם יודעים לשחות (על סמך ההצהרה שבאישור ההורים) ולדווח על כך למדריכים

          4.2.10    לסייע למנהל הקייטנה לדאוג ששטח הקייטנה יהיה נקי ושמתקני התברואה ושירותי המזון יעמדו בדרישות המחייבות.

 

5.     מבדקי בטיחות ותברואה

5.1     לקראת פתיחת הקייטנה יקיים יועץ הבטיחות מבדק בטיחות במקום. במבדק יהיו נוכחים גם מנהל הקייטנה ורכז הבטיחות, הבריאות והתברואה. בתום המבדק יוגש למנהל הקייטנה דוח סיכום המפרט את הליקויים שיש לתקן ואת המפגעים שיש לסלק בטרם לפני פתיחת הקייטנה (ראה נספח ג בסעיף זה, "טופס מבדק בטיחות כללי לקייטנה" וכן נספח א 6 ו-7 בסעיף 15–7.11 בחוזר זה).

5.2     לאחר שהנהלת הקייטנה תתקן את הליקויים ואת המפגעים שנרשמו בדוח היא תזמן את יועץ הבטיחות כדי שיאשר את תיקון הליקויים ויחתום על טופס אישור הבטיחות לקייטנה  (ראה נספח א בסעיף 15–7.11 בחוזר סט/8(ב)).

5.3     אם מכינים מזון בקייטנה, יש צורך באישור לשכת הבריאות. הבדיקה תכלול את כלל הנושאים התברואתיים, ובכלל זה מתקנים סניטריים, מים וכדומה.

5.4     קייטנות הפטורות מרישוי עסק מהרשות המקומית תוכלנה להציג למפקח המחוזי של הקייטנות במינהל החברה והנוער אישור בר תוקף שנתי של יועץ בטיחות למבנה שבו הקייטנה מתקיימת.

 

6.     הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם

6.1     כל חניך בקייטנה ימסור למנהל הקייטנה טופס הצהרה על מצב בריאותו החתום בידי הוריו (ראה נספח ה להלן). הטופס יישמר בידי מנהל הקייטנה או בידי רכז הבטיחות, הבריאות והתברואה ולא יימסר לאף גורם אחר. המידע הרפואי הרשום בטופס יימסר אך ורק לגורמים הרלוונטיים בקייטנה.

6.2     הורי ילדים שיש להם מגבלות רפואיות חריגות נדרשים לצרף לטופס ההצהרה גם אישור רפואי כי ילדם יכול להשתתף בקייטנה.

6.3     קבלתו של ילד בעל בעיות בריאות חריגות למסגרת הקייטנה תיעשה באישורו של מנהל הקייטנה. במידת הצורך יתייעץ המנהל כדי לאשר את קבלתו של ילד כזה וכדי לקבל הנחיות. בקייטנות מטעם הרשות המקומית יפנה המנהל לרופא הרשות או לרופא לשכת הבריאות, ובקייטנות פרטיות לרופא ילדים או לרופא משפחה.

 

7.     רפואה ועזרה ראשונה

7.1     מענה רפואי בקייטנה יומית הפועלת בתוך היישוב

          7.1.1      קייטנה שבה עד 100 ילדים פטורה מהצבת מגיש עזרה ראשונה.

          7.1.2      בקייטנה שבה מ-101 עד 300 ילדים יימצא מגיש עזרה ראשונה אחד.

          7.1.3      בקייטנה שבה 301 עד 500 ילדים יימצאו שני מגישי עזרה ראשונה.

          7.1.4      בקייטנה שבה 501 עד 600 ילדים יימצאו מגיש עזרה ראשונה אחד וחובש אחד.

          7.1.5      בקייטנה שבה 601 עד 800 ילדים יימצאו שני מגישי עזרה ראשונה ושני חובשים.

          7.1.6      רכב פינוי יהיה רק במקום שנדרש רופא.

          7.1.7      מנהל הקייטנה יוודא כי כל איש צוות רפואי נושא עמו תעודה בתוקף.

7.2     מענה רפואי בקייטנה יומית הפועלת מחוץ ליישוב

          בקייטנה הפועלת מחוץ ליישוב, בשטח פתוח, יש לפעול בהתאם למפורט בטבלה שלהלן:

          תקן כוח אדם לחובשים ולרופאים לקייטנה מחוץ ליישוב*

מס'

מס' החניכים בקייטנה

מספר החובשים

מספר הרופאים

1.

עד 100

1

2.

מ-101 עד 200

2

3.

מ-201 עד 300

3

 

 

מס'

מס' החניכים בקייטנה

מספר החובשים

מספר הרופאים

4.

מ-301 עד 400

4

5.

מ-401 עד 1000

4

1

6.

מ-1001 עד 1900

5

1

7.

מ-1901 עד 2000

6

1

 

7.3     הדרישות מאנשי הרפואה

          7.3.1      מגיש עזרה ראשונה (מע"ר)

                        בוגר קורס בן 44 שעות בעזרה ראשונה או בהחייאה המשתתף פעם בשנתיים בקורס רענון בן 20 שעות וברשותו תעודה המעידה על כך.

          7.3.2      חובש

                        א.    בוגר קורס חובשים שלב 6 בצה"ל המשתתף פעם בשנתיים בקורס רענון המועבר בידי גורם מוסמך וברשותו תעודה המעידה על כך. על קורס זה לכלול יום אחד של התנסות על אמבולנס. אם טרם עברו שנתיים מיום שחרורו של החובש משירות סדיר בצה"ל, או אם הוא משרת בשירות פעיל במילואים ומביא אישור על כך מיחידתו הצבאית, הוא פטור מקורס הרענון.

                        ב.    חובש/נהג שעבר קורס נהגי אמבולנס במד"א והוא פעיל במד"א כעובד או כמתנדב.

                        ג.    בוגר קורס נהגי אמבולנס של מד"א שאינו פעיל במד"א אך משתתף פעם בשנתיים בקורס רענון בן שלושה ימים המועבר בידי גורם מוסמך והכולל יום התנסות על אמבולנס, וברשותו תעודה המעידה על כך. אם טרם עברה שנה מיום סיום קורס נהגי האמבולנס, הוא פטור מקורס הרענון.

                        ד.    פרמדיק פעיל העובד לפחות 6 משמרות בחודש על ניידת טיפול נמרץ (נט"ן).

                        ה.    פרמדיק שאינו פעיל אך משתתף פעם בשנתיים בקורס רענון בן שלושה ימים המועבר בידי גורם מוסמך והכולל יום התנסות על אמבולנס, וברשותו תעודה המעידה על כך.

          7.3.3      אחות

                        אחות מוסמכת העוסקת במקצוע באופן סדיר או שעסקה בו בעבר באופן סדיר, בתנאי שלא עברו מעל ל-3 שנים מיום שסיימה את תפקידה.

          7.3.4      פרמדיק

                        מי שסיים לימודי תואר ברפואת חירום. פרמדיק פעיל (העובד לפחות 6 משמרות בחודש על ניידת טיפול נמרץ – נט"ן) יכול לשמש חובש.

                        פרמדיק שאינו פעיל יעבור השתלמות בדומה לחובש צבאי ולחובש נהג שאינו פעיל במקצוע.

          7.3.5      רופא

                        בעל רישיון עיסוק ברפואה בישראל, מומחה ומנוסה ברפואת ילדים או ברפואת משפחה וממשיך להיות פעיל עוסק בתחום זה.

7.4     טיפול רפואי

          7.4.1      במקרה שנתגלו אצל אחד החניכים סימני מחלה מידבקת יש להחזירו הביתה בהתאם לנהלים המקובלים, בליווי מדריך ובתיאום עם ההורים.

          7.4.2      במקרה שגילה איש רפואה בקייטנה סימני מחלה מידבקת אצל אחד החניכים, יודיע על כך מנהל הקייטנה מיד ללשכת הבריאות וכן לחדר המצב של משרד החינוך.

7.5     טיפול באירועים מיוחדים

          7.5.1      הטיפול בהכשת נחש

                        א.    יש לקבע את האיבר המוכש.

                        ב.    יש להשכיב את הנפגע במקום מוצל ולאפשר לו מנוחה מוחלטת.

                        ג.     יש לפנות את הנפגע מיד לבית חולים.

                        ד.    יש להביא את הנחש – חי או מת – לבית החולים.

          7.5.2      הטיפול בעקיצת עקרב

                        א.    יש לקרר את מקום הפגיעה ולאפשר לנפגע מנוחה מוחלטת.

                        ב.    יש לפנות את הנפגע מיד לבית החולים הקרוב.

          7.5.3      הטיפול בנשיכת כלב או חתול

                        א.    יש לנקות את הפצע במים ובסבון.

                        ב.    יש להעביר את הנפגע למתקן רפואי קרוב להמשך הטיפול.

                        ג.     יש לנסות ללכוד את הכלב או את החתול כדי שיהיה אפשר לבדוק אם הוא נגוע בכלבת.

7.6     היערכות למקרה חירום

          7.6.1      בקייטנה יימצא מכשיר טלפון, ולמנהל הקייטנה ולסגל תהיה גישה אליו בכל עת פעילותה של הקייטנה.

          7.6.2      מנהל הקייטנה יפרסם על לוח המודעות של הקייטנה, ובכל דרך נוספת  שיראה לנכון, את מספרי הטלפון של הגורמים האלה:

                        א.    הרופא הקרוב

                        ב.    האחות

                        ג.     מרפאת קופת החולים הקרובה

                        ד.    תחנת מגן דוד אדום

                        ה.    בית החולים הקרוב

                        ו.     בתי החולים התורניים בסביבה

                        ז.     שירות המוניות הקרוב

                        ח.    לשכת הבריאות הקרובה של משרד הבריאות

                        ט.    תחנת המשטרה הקרובה

                        י.     קב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית

                        יא.   לשכת המחוז של משרד החינוך והמפקח המחוזי על הקייטנות.

          7.6.3      רשימת מספרי הטלפון שפורטו לעיל ורשימת מספרי הטלפון של הורי החניכים במקום העבודה ובבית תהיינה בהישג ידו של מנהל הקייטנה.

          7.6.4      בקייטנה בתחום היישוב יהיה מכשיר טלפון ונוהל פינוי והזנקה של אמבולנס, מונית או רכב פינוי במקרה הצורך.

          7.6.5      בקייטנה המתקיימת מחוץ ליישוב והמונה עד 400 חניכים יימצא רכב לפינוי חולים למקרה הצורך.

          7.6.6      בקייטנה המתקיימת מחוץ ליישוב והמונה מעל 400 חניכים יימצאו רופא ואמבולנס.

7.7    תכולת תיק מגיש עזרה ראשונה

מס'

שם הפריט

הכמות

הערות

1.

תרמיל גב תואם לתכולה

יחידה אחת

 

2.

משולש בד

5 יחידות

 

3.

תחבושת אישית

2 יחידות

 

4.

תחבושת בינונית

יחידה אחת

 

5.

חסם עורקים

יחידה אחת

 

6.

אגד (תחבושת)

10 יחידות

גדלים שונים

7.

איספלנית (מיקרופור)

3 יחידות

 

8.

פלסטרים

20 יחידות

 

9.

 מספרי חובשים

יחידה אחת

 

10.

פד גזה סטרילי 7.5x7.5

 20 יחידות

 

11.

סד קשיח לקיבוע

יחידה אחת

 

12.

פולידין – נוזל

יחידה אחת

 

13.

פולידין – משחה

יחידה אחת

 

14.

סביעור

יחידה אחת

 

15.

מסכת כיס להנשמה

יחידה אחת

 

16.

תחבושת לכוויות (כדוגמת ברנשילד)

3 יחידות

 

17.

שמיכה היפותרמית

יחידה אחת

 

18.

כפפות חד-פעמיות

10 זוגות

 

19.

פנס ראש

יחידה אחת

הסוללות תהיינה מחוץ לפנס

20.

תחבושות אלסטיות, רוחב 8 ס"מ

3 יחידות

 

21.

מנתבי אוויר (A.W.) בגדלים 1, 2, 3

3 יחידות

אחד מכל גודל

 

7.8    תכולת תיק חובש

מס'

שם הפריט

הכמות

הערות

1.

תרמיל גב תואם לתכולה

יחידה אחת

 

2.

משולש בד

5 יחידות

 

3.

תחבושת אישית

2 יחידות

 

4.

תחבושת בינונית

יחידה אחת

 

5.

חסם עורקים

יחידה אחת

 

6.

אגד (תחבושת)

10 יחידות

גדלים שונים

7.

איספלנית (מיקרופור)

3 יחידות

 

8.

פלסטרים

20 יחידות

 

9.

מספרי חובשים

יחידה אחת

 

10.

פד גזה סטרילי

20 יחידות

 

11.

סד קשיח לקיבוע

יחידה אחת

 

12.

פולידין – נוזל

יחידה אחת

 

13.

פולידין – משחה

יחידה אחת

 

14.

סביעור

יחידה אחת

 

15.

תחבושת לכוויות (כדוגמת ברנשילד)

3 יחידות

 

16.

שמיכה היפותרמית

יחידה אחת

 

17.

מנתב אוויר מס' 1

יחידה אחת

 

18.

מנתב אוויר מס' 2

יחידה אחת

 

19.

מנתב אוויר מס' 3

יחידה אחת

 

20.

כפפות חד-פעמיות

10 זוגות

 

21.

צווארון מתכוונן

יחידה אחת

 

22.

מד לחץ דם

יחידה אחת

 

23.

סטטוסקופ

יחידה אחת

 

24.

ערכת עירוי CC1000 0.9% N.SL

2 יחידות

ערכה מלאה (מערכת, וונפלונים, פד, ספונג'טה...)

25.

מפוח הנשמה

יחידה אחת

 

26.

מסכות למפוח הנשמה בגדלים 2, 4, 5

יחידה אחת

אחת מכל מידה

27.

קטטר לסקשן (אדום)

5 יחידות

 

28.

סקשן

יחידה אחת

 

29.

פנס ראש

יחידה אחת

הסוללות תהיינה מחוץ לפנס

30.

תחבושות אלסטיות, רוחב 8 ס"מ

3 יחידות

 

31.

מד חום

יחידה אחת

 

32.

כדורי פראצטמול

20 טבליות

 

 

______________
* כמות החובשים והרופאים מתייחסת לשהייה בקייטנה מחוץ ליישוב. בכל יציאה מהקייטנה לטיול וכד' יהיה מספר החובשים/המע"רים על-פי ההנחיות של הלשכה לתיאום טיולים.


 

8.     תקינותו של הציוד בקייטנה והפעלתו

8.1     כללי

          8.1.1      ציוד העזר והמתקנים להפעלת חוגים יירכשו בידי מנהל הקייטנה ויהיו באיכות טובה. במידת האפשר עליהם לעמוד בתקנים הישראליים המפורסמים והידועים.

          8.1.2      ציוד ספורט ומתקני ספורט קיימים, כמו אולמות ספורט, מגרשים פתוחים, סלים לכדורסל, שערים לקט-רגל ומתקנים להתעמלות קרקע, ייבדקו בידי מהנדס או הנדסאי המתמחה בבדיקת מתקני ספורט.

          8.1.3      ציוד פגום ייפסל לשימוש בתחומי הקייטנה או בפעילויותיה.

8.2     ציוד חשמלי

          8.2.1      ציוד החשמל וכלל מערכות החשמל במבנה ובחצרות והמתקנים הניידים שבשימוש הקייטנה ייבדקו על ידי חשמלאי מוסמך.

          8.2.2      הציוד החשמלי יופעל בידי המדריכים או בהשגחתם. מסורים חשמליים בחוגים ובסדנאות לנגרות וליצירה יופעלו בידי מדריכים בוגרים בלבד ולאחר קבלת תדרוך הפעלה מאיש מקצוע מיומן.

8.3     תשתיות חשמל

          8.3.1      התקנת תאורה שאינה "שקע-תקע" בשטח הקייטנה או הוספה של נקודות חשמל במקום תיעשה אך ורק בידי חשמלאי מוסמך.

          8.3.2      במקרה שהונחו בשטח הקייטנה כבלי חשמל מאריכים ידאג מנהל הקייטנה שהם יוסדרו באופן שלא יהיו מכשול.

 

9.     הנחיות בטיחות לפעילויות בחומרי מלאכה לעבודת יד ולאמנות

9.1     כלי עבודה למיניהם

          9.1.1      כלל העבודות והפעילויות תבוצענה לאחר הדרכה מתאימה שתדגיש את הסיכונים הקיימים בכל עבודה ושתינתן על ידי מדריך המתמצא בהפעלת הכלים.

          9.1.2      כלי עבודה מסוכנים כגון  מקדחה או מברגה אפשר להפעיל מגיל 12 ומעלה.

          9.1.3      כלים כמו מסור חשמלי, משחזות וכדומה יש להפעיל עם הגנת בטיחות מתאימה על המכשירים באמצעי מגן מתאימים ובהשגחה צמודה של מדריך בוגר.

          9.1.4      אקדח סיכות  יופעל על ידי ילדים מגיל 12 ומעלה, בהשגחת מבוגר.

          9.1.5      השימוש בסכיני חיתוך לסוגיהם ובמספרים ייעשה בנוכחות מדריך.

          9.1.6      השימוש בחוטים למיניהם, כגון חוטי דיג וחוטי ברזל, ייעשה בנוכחות מדריך.

9.2     צבעים

          9.2.1      מומלץ שכל עבודה עם צבעים, כגון צבעי שמן על בסיס טרפנטין, צבעי הדפס על בסיס שמן, צבעי שמן לציור וצבעי תחריט על בסיס שמן, תיעשה במקום פתוח ומאוורר.

          9.2.2      מומלץ מאוד לעבוד עם צבעים על בסיס מים, כמו צבעי אצבעות, צבעי גועש, צבעי מים וכדומה.

          9.2.3      יש להשתמש בספריי צבע על בסיס טרפנטין רק בחוץ, ובהשגחת מבוגר.

          9.2.4      השימוש בצבעי אקריליק אסור לפני גיל 11. יש ללבוש בגדי עבודה בשימוש בצבעי אקריליק משום שהם מתייבשים מהר ומכתימים את הבגדים.

          9.2.5      העבודה עם צבעים לתחריט ועם חומצות לצריבת תחריט דורשת מקום מיוחד ומאוורר כהלכה. עבודת הילדים עם חומרים אלה מחייבת אישור מיוחד מטעם ממונה הבטיחות הארצי.

9.3     דבקים

          9.3.1      השימוש בדבק על בסיס של טינר או טרפנטין ייעשה במקום מאוורר בלבד.

          9.3.2      השימוש בדבק מגע  מומלץ לעבוד עם דבק מסוג UMV בלבד.

          9.3.3      יש לעבוד עם דבק מהיר (5 שניות) ועם דבק חם רק בנוכחות מדריך ולאחר קבלת הדרכה מתאימה.

9.4     חומרים לניקוי כלי העבודה, המברשות ושטח העבודה בסיום העבודה

          9.4.1      יש לנקות את כלי העבודה ואת המברשות בטינר, בטרפנטין או באקונומיקה. רצוי שהעבודה בחומרים אלו תתבצע על ידי המדריכים או בהשגחתם הישירה.

          9.4.2      מומלץ להשתמש בסבון נוזלי ככל האפשר.

 

10.   כללים להפעלת הקייטנה

10.1   הנחיות כלליות

          10.1.1    אין להכניס בעלי חיים לשטח הקייטנה, אלא אם זו קייטנה שיש בה פעילות עם בעלי חיים ובתנאי שהם נבדקו ואושרו בידי וטרינר.

          10.1.2    אין ללכת יחפים בטיולים או בשטח הקייטנה.

          10.1.3    בקייטנה הכוללת לינה תהיה מנוחת לילה של 6 שעות רצופות לפחות ומנוחת צהריים של שעה אחת לפחות.

10.2   חשיפה לשמש

          10.2.1    יש למעט ככל האפשר בשהייה בשמש.

          10.2.2    אין לשהות בשמש ללא חולצה וכיסוי ראש. מומלץ להרכיב משקפי שמש.

          10.2.3    בעת חשיפה לשמש יש למרוח על איברי הגוף החשופים תכשיר הגנה בעל מסנן קרינה מתאים.

10.3   מי שתייה

          10.3.1    בשטח הקייטנה יימצא בכל עת מלאי גדול של מי שתייה. יש לדאוג לאספקת מים צוננים.

          10.3.2    בשטח הקייטנה רצוי שיימצאו מתקני מים קרים.

          10.3.3    המדריכים יסבירו לחניכים את חשיבות השתייה.

          10.3.4    לפני יציאה לטיול יש לוודא כי החניכים צוידו בכמות הנוזלים המפורטת בחוזר המנכ"ל לטיולים המעודכן.

10.4   פעילות בימי שרב

          10.4.1    בימי שרב אין לקיים טיולים הכרוכים במאמץ אל מחוץ לשטח הקייטנה.

          10.4.2    הפעילות בימי שרב תתקיים במקומות מוצלים בלבד ובתנאים שימנעו מאמץ פיזי מוגבר.

          10.4.3    כל פעילות המתנהלת דרך קבע במקום שאינו מוצל תופסק בימי שרב בין השעות 16-9.

          10.4.4    יש לקיים הפסקות שתייה תכופות ולוודא שהחניכים שותים.

10.5   מִפקד חניכים

          10.5.1    יש לפקוד את החניכים ולספרם במהלך היום במעבר מפעילות אחת לפעילות אחרת, במהלך ההסעה ובכל עת, לפי שיקול דעתו של המדריך.

          10.5.2    בקייטנות הכוללות לינה יש לקיים א מפקד הערב עם כיבוי האורות.

          10.5.3    בכל סיור או פעילות המתקיימים במסגרת הקייטנה יש לפקוד את החניכים בתחילת הפעילות ובסופה. בפעילות הכוללת כניסה למקור מים יש לפקוד את החניכים גם בכל כניסה למים ובכל יציאה מהם.

          10.5.4    יש לפקוד את החניכים עם כל עלייה לרכב ההסעה ועם כל ירידה ממנו.

          10.5.5    כל התפקדות תיעשה לפי רשימת חניכים מסודרת.       

10.6   כניסה לחורבות, לבתים נטושים או למערות

          10.6.1    הכניסה למערות, לחורבות או לאתרים היסטוריים תיעשה אך ורק במסגרת טיולים שאושרו בידי הלשכה לתיאום טיולים במשרד החינוך.

          10.6.2    בתוך המערות, חורבות או בתים נטושים אין לשכב או לשבת על הארץ, ואין לעמוד בסמוך לדפנות או לקירות או להישען עליהם ואין לנוח או ללון במקומות כאלה.

 

11.   דיווח על תאונה, בדיקה והפקת לקחים

במקרה שהתרחשה תאונה בקייטנה ואחד החניכים נפגע יש לפעול כדלהלן:

11.1   מנהל הקייטנה יבדוק את האירוע ואת הנסיבות ואת הגורמים שהביאו להתרחשותו. המנהל לא יסתפק בבדיקת הגורמים הישירים לתאונה, אלא יבדוק גם את הגורמים העקיפים: מיומנות המדריכים וכשירותם, תקינות הציוד והמתקנים, התאמת הפעילות לגיל החניכים ועוד.

11.2   לאחר שנבדקו נסיבות האירוע ונקבעו המסקנות והלקחים, ימלא מנהל הקייטנה טופס "דוח על תאונה שנגרמה בקייטנה" (ראה בנספח להלן), וישלח אותו למינהל החברה והנוער במחוז ולמחלקת החינוך של הרשות המקומית. באירועים הקשורים במזון, בתברואה, במים ובהתייבשות יש לשלוח את דוח הסיכום גם ללשכה המחוזית של משרד הבריאות.

11.3   מנהל הקייטנה יאסוף את צוות המדריכים, יעדכן אותם בדבר האירוע ויתדרך אותם בדבר הפעולות שיש לנקוט בעקבות הלקחים שנלמדו.

11.4   במקרה של תאונה קשה ידווח מנהל הקייטנה על האירוע לרשות המקומית ולמפקח על הקייטנות במחוז ויפעל בהתאם להנחיותיו.

 

12.   הסעות מאורגנות אל הקייטנה וממנה

12.1   רקע

          בקייטנות רבות ברחבי הארץ קיימות הסעות מאורגנות המובילות את החניכים לקייטנה וממנה. האחריות הישירה על ההסעות המאורגנות היא של הנהלת הקייטנה; עם זאת שיתוף של ההורים ושל הרשות המקומית בשלב של תכנון ההסעות יכול לסייע בהבטחת הבטיחות המרבית בהן.

12.2   הסכנות בהסעות מאורגנות

          הנסיעה בהסעות המאורגנות כרוכה בסכנות כגון אלו:

–         תאונה בעת העלייה לרכב ההסעה או בעת הירידה ממנו

–         תאונה של ילד היורד מהסעה ונדרש לחצות כביש בדרך לביתו

–         אלימות והתפרעות של חניכים במהלך הנסיעה

–         השארת ילד ברכב ההסעה בתום הנסיעה

–         תאונת דרכים במהלך הנסיעה.

12.3   הנחיות כלליות

          12.3.1    על הנהלת הקייטנה להיערך מראש, לפני פתיחת הקייטנה, להבטחת הנסיעה בהסעות המאורגנות. היערכות זו תשתלב עם ההיערכות הכללית לקראת פתיחת הקייטנה ותיעשה תוך שיתוף פעולה של צוות המדריכים, של הנהלת הקייטנה ושל ההורים.

          12.3.2    הנהלת הקייטנה תקבע הנחיות ברורות בנוגע לדיווח על אירועים חריגים בהסעות המאורגנות, ובכלל זה אירועי "כמעט שנפגע", ובנוגע לתחקורם ולהפקת לקחים מהם.

          12.3.3    משרד החינוך רואה חשיבות עליונה בהקניית ידע על ההתנהגות הנכונה והבטוחה במהלך הנסיעה בהסעות המאורגנות. יש לתדרך את החניכים בכל הנחיות הבטיחות הנוגעות להסעות המאורגנות ולהקפיד על נושא זה עד לסיום הקייטנה.

          12.3.4     המדריכים המלווים בהסעות לקייטנה יהיו חלק מהצוות הקבוע שלה.

12.4   חברת ההסעה

          12.4.1    חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון תקף להסעת ילדים מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה.

          12.4.2    בחברה יועסק קצין בטיחות בתעבורה אשר ברשותו מינוי תקף מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.

          12.4.3    חברת האוטובוסים תדאג שלנהג האוטובוס יהיה אישור ממשטרת ישראל כי הוא אינו עבריין מין (זאת לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א–2001).

          12.4.4    החברה תוודא שלנהג ההסעה יש רישיון להסעת תלמידים.

          12.4.5    יש לשאוף כי הנהגים יהיו קבועים לכל אורך הקייטנה.

          12.4.6    החברה תקפיד לפעול על פי הנחיות תקנה 168 לתקנות התעבורה הנוגעת לשעות נהיגה. התקנה מפרטת את שעות הנהיגה והמנוחה של הנהג.

          12.4.7    החברה תבהיר לנהג ההסעה את ההנחיות האלה:

                        א.    הנסיעה תחל רק כאשר כל החניכים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות.

                        ב.    בכל ספסל ישבו לא יותר משני חניכים.

                        ג.     אין להסיע חניכים בעמידה גם אם רישיון הרכב מתיר זאת.

12.5   רכב ההסעה

          12.5.1    רכב ההסעה יהיה תקין, בן 10 שנים לכל היותר, מאושר על ידי קצין בטיחות בתעבורה המפקח עליו.

          12.5.2    ברכב תימצאנה חגורות בטיחות.

          12.5.3    ברכב ימצאו כל האבזרים והציוד שמשרד התחבורה דורש מכלי רכב המשמשים להסעת ילדים, לרבות פנסים מהבהבים, מזגן, ערכת מילוט, ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.

          12.5.4    על הרכב יימצא שלט בולט שרשום עליו "הסעת תלמידים" ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.

          12.5.5    כלי הרכב המיועד להסעת נכים ומוגבלים יהיה בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה שבמשרד התחבורה.

12.6   תחנות איסוף גדולות ומרכזיות

          12.6.1    בתחנות איסוף גדולות ומרכזיות להסעות ילדים יימצא מדריך בוגר מסגל ההדרכה אשר יקלוט את החניכים המגיעים לתחנה. המדריך יגיע לתחנת האיסוף כמחצית השעה לפני מועד הנסיעה.

          12.6.2    בידי המדריך תהיה רשימה של שמות החניכים שיש לאסוף בתחנת האיסוף.

12.7   הנסיעה

          12.7.1    בכל הסעה מאורגנת של הקייטנה יהיו שני מלווים, מדריך בוגר ומדריך צעיר, שישמשו מלווים בהסעה. המדריכים ישבו ליד דלתות הרכב במשך כל הנסיעה. המדריך הבוגר ישב מקדימה וינחה את הנהג בכל הנדרש לגבי עצירות, אירועים מיוחדים ועוד (ראה בנספח ד להלן, "דף הנחיות למלווה במסלול ההסעה").

          12.7.2    המדריך המלווה הבוגר מבין השניים יחזיק ברשותו טלפון נייד זמין וכן רשימה מלאה ומעודכנת של החניכים הנוסעים בהסעה.

          12.7.3    המדריך האחראי על ההסעות בקייטנה יסכם עם כל הורה את סידורי האיסוף וההורדה, יקבל את מספרי הטלפון של ההורים וינחה אותם להודיע למנהל הקייטנה במקרה שהילד איננו מגיע בבוקר להסעה או בכל בעיה אחרת.

          12.7.4    ברכב ההסעה לא ייסעו נוסעים שאינם נמנים עם סגל הקייטנה, עם חניכיה או עם מלווי ההסעה.

          12.7.5    מספר החניכים הנוסעים ברכב ההסעה יהיה בהתאם למספר הנקוב ברישיון הרכב.

          12.7.6    אין להוציא את היד או את הראש מהחלון בזמן השהייה ברכב.

          12.7.7    המדריך המלווה הבוגר בהסעה המאורגנת ידאג שהנהג יקפיד על נסיעה מתונה ובטוחה.

          12.7.8    בשעת הנסיעה יקפידו המדריכים המלווים על משמעת ועל קיום כללי הזהירות.

          12.7.9    העלאת חניכים לרכב או הורדתם ממנו תיעשה אך ורק דרך הדלת הקדמית. בשטח עירוני תיעשה ההעלאה/ההורדה ליד שפת המדרכה או במפרץ חניה, ובשטח בין-עירוני – רק בשולי הכביש.

          12.7.10  אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה.

          12.7.11  החניכים ירדו מהרכב בזהירות ובמתינות ולפי סדר ישיבתם. יש לזכור כי באוטובוס גובה המדרגות עולה על הגובה המקובל.

          12.7.12  אסור באיסור חמור להפריע לחניך אחר לרדת מהרכב או לדחוף אותו החוצה.

          12.7.13  אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שהרכב יעזוב את התחנה. אין לחצות את הכביש כל עוד רכב ההסעה נמצא בתחנה; יש להמתין עד שיעזוב את התחנה.

          12.7.14  המדריך הבוגר יישאר ברכב עד שאחרון החניכים ירד וישגיח שהחניכים לא ייפגעו בשעת הירידה מן הרכב או בשעה שהרכב מתמרן בשטח בנסיעה לאחור או בכל דרך אחרת.

          12.7.15  מעבר של חניך מצדו האחד של הכביש לצדו האחר יפוקח בידי מדריך. במקרה הצורך, בהתאם לתנועה ולגיל החניך, יעבור המדריך את הכביש יחד עם החניך כשהוא אוחז בידו.

          12.7.16  המדריך הבוגר האחראי לא ישחרר את רכב ההסעה לפני שיסרוק אותו ויוודא שלא נשאר בו חניך או ציוד כלשהו.

          12.7.17  עם הגעת ההסעה לקייטנה ייגש המדריך הבוגר המלווה למנהל הקייטנה וידווח לו על החניכים שנכחו בהסעה. מנהל הקייטנה יעבור על הרשימות ויערוך בירור עם ההורים שילדיהם לא נכחו בהסעה.

12.8   נסיעה באופניים

                        ילד המגיע רכוב על אופניים לתחנת איסוף לקייטנה ימציא אישור הורים שקיבל מהם תדריך בטיחות ושידוע להם שילדם רוכב על אופניים והם פוטרים את הקייטנה ואת עובדיה מאחריות לבטיחותו של הילד עד הגיעו לתחנת האיסוף להסעה ומרגע עזיבתו את התחנה בדרך חזרה לביתו. בנוסף לכך על החניך לקבל אישור בכתב ממנהל הקייטנה.

 

13.   נספחים

נספח 1   דוח על תאונה שנגרמה בקייטנה

נספח 2   טופס מבדק בטיחות מקוצר למנהל הקייטנה

נספח 3   טופס מבדק בטיחות כללי לקייטנה

נספח 4   דף הנחיות למלווה במסלול ההסעה

נספח 5   הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/8(ב), ז' בניסן התשס"ט, 01 באפריל 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020