education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.12 תחרויות

(תשעז) 7.12-1  "תורה, נביאים... וכותבים!" - ילדי ישראל כותבים על התנ"ך
 

1.      כללי

התכנית "תורה, נביאים... וכותבים!" לבתי הספר הממלכתיים מיועדת לתלמידים בכיתות  ז'-י"ב. התכנית פותחה כדי להעמיק את הקשר של תלמידי ישראל לספר הספרים – התנ"ך, ולחזק את זיקתם למורשת ישראל בדרך חווייתית.

במוסדות בחינוך הממלכתי שיבחרו להשתתף בתכנית ילמדו תנ"ך גם באמצעות כתיבה יוצרת, בנוסף על דרכי הלימוד השגרתיות. התלמידים יביאו לידי ביטוי את פרשנותם הייחודית לסיפור בתנ"ך, על-פי בחירתם, באמצעות שיר, סיפור, כתיבה עיתונאית, מאמר, דו-שיח בין דמויות ועוד.

במסגרת התכנית תתקיימנה תחרויות לכתיבה יוצרת בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר העל-יסודיים.

בבתי הספר העל יסודיים תתקיימנה תחרויות בשתי שכבות גיל:

 כיתות ז'-ט' – ייכתבו עבודות שהיקפן לא יעלה על 700 מילה.

כיתות י'- י"ב – ייכתבו עבודות שהיקפן לא יעלה על 1500 מילה.

עבודותיהם של תלמידי התיכון ישמשו גם להערכה חלופית במסגרת הבגרות בתנ"ך, לפי המחוון של המפמ"רים לתנ"ך ולפי תכנית הלימודים.

בסיום התהליך יודפס ספר שבו ירוכזו עבודות נבחרות של תלמידי בתי הספר העל יסודיים. חשוב כי בית הספר יביא לידיעת התלמידים כי עבודותיהם עשויות להתפרסם ברבים.

דוגמאות לטקסטים אפשר למצוא בספר היצירות הארצי משנת הלימודים התשע"ו בכתובת

http://meyda.education.gov.il/files/noar/book_2016.pdf.

בבתי הספר הממלכתיים-דתיים תופעל תכנית מקבילה ששמה "באור פניך", אשר במסגרתה יכתבו התלמידים עבודות חקר בנושא הטקסט המקראי. הרב יהודה טרופר, מפמ"ר חידון התנ"ך, יפרסם  בהמשך הודעה בחוזר המנכ"ל לגבי התכנית.

 

2.      מטרות התכנית

·     חיזוק הקשר של התלמידים למורשתם ולספר התנ"ך באמצעות כתיבה הקושרת את הכתוב בו לעולמם

·     העצמת התלמידים על-ידי תהליך של למידה משמעותית ותהליכית וביטוי אישי כלפי הטקסט המקראי

·     העשרת השפה העברית ושיפור יכולת ההבעה של התלמידים, הן בכתב והן בעל-פה (התלמידים יציגו את תוצרי עבודתם בפני חבריהם).

 

3.      תשתית ארגונית להפעלה ולהטמעה של התכנית

3.1     חשיפת התכנית

3.1.1    מנחה התכנית במחוז

ברמה המחוזית יש למנות מנחה שיוביל את התכנית בבתי הספר. באחריות המנחה לעודד את בתי הספר במחוז להצטרף לתכנית ולקיים סדנאות כתיבה למורים ולתלמידים. בתחום הכתיבה יש להסתייע בהנחיה של מפמ"ר עברית ושל מדריכות שפה במחוזות.

3.2.    האחראים על הפעלת התכנית

האחריות על הפעלת התכנית בבתי הספר היסודיים בידי המפמ"ר לתנ"ך, ואילו בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בידי מינהל החברה והנוער.

 

4.      תבחינים לכתיבת העבודות במסגרת התכנית

א.    קיום קשר מובהק בין התנ"ך לבין הטקסט שכתב התלמיד

ב.     העבודה עומדת בהגדרה של כתיבה יוצרת (ביטוי אמנותי שתוצאתו טקסט ספרותי. צורות הכתיבה היוצרת הנפוצות הן סיפורת, שירה, מחזה או תסריט).  

ג.     העבודה מהווה תוצר של תהליך למידה הכולל חקירה מעמיקה של הנושא. תהליך החקר ייעשה בליווי הדרכה ויתועד בנספחי העבודה.

ד.     העבודה מבוססת על מקורות ספרותיים מגוונים.

ה.    רמת העבודה, מבחינה תכנית ושפתית, ראויה ומתאימה לגיל התלמיד.

 

5.      אופן  כתיבת העבודות והגשתן

5.1     התלמיד רשאי לכתוב על כל נושא שהוא בתנ"ך. רשימת נושאים לדוגמה אפשר למצוא באתר חידוני התנ"ך בכתובת  http://meyda.education.gov.il/files/noar/focused-topics-list.pdf.

5.2     העבודות תוגשנה לוועדה הארצית במסמך וורד בגופן David , בגודל 14, רווח בין השורות 1.5, ויצוינו בהן שם התלמיד, שם בית הספר, שם המורה המנחה, שם המחוז וכותרת העבודה. על העבודה לכלול טקסט בלבד ואין להוסיף לה תמונות.

5.3     את העבודות יש לשלוח לכתובת דואר אלקטרוני המיועדת למטרה זו: toraneviemvekotvim@gmail.com.

5.4     כל עבודה תוגש על ידי תלמיד אחד בלבד.

 

6.      תהליך העבודה של הוועדה הבית ספרית

הוועדה הבית ספרית תורכב ממורה לתנ"ך, מורה לספרות והבעה ומורה ללשון.

האחראים על התכנית בבית הספר יגישו לוועדה הבית ספרית את העבודות לאחר קריאתן ולאחר שיוודאו כי אינן כוללות שגיאות כתיב, שרמתן הולמת את גיל הכותבים ושהן אינן פוגעות או מזלזלות באוכלוסייה מסוימת או בספר התנ"ך.

הוועדה בית ספרית תחליט על שלוש העבודות שתישלחנה לוועדה המחוזית ותעביר אותן לוועדה המחוזית עד לתאריך ה' בשבט התשע"ז, 1.2.2017.

בית הספר יגיש סיכום שבו מצוינות החלטות הוועדה בצירוף חתימות חבריה למנחה התכנית במחוז.

 

7.      תהליך העבודה של הוועדה המחוזית

המחוז יקים ועדת שיפוט מחוזית המורכבת מיושב ראש וחמישה נציגים, וכוללת מורה לתנ"ך, מורה לספרות ולשון, מנחה התכנית במחוז, נציג המפמ"ר לתנ"ך וסופר או איש רוח או איש אקדמיה.

באחריות הוועדה המחוזית לקרוא בעיון את העבודות הזוכות מכל בית ספר ולבחור מתוכן שלוש עבודות של תלמידים מחטיבות הביניים ושלוש עבודות של תלמידים מבתי הספר התיכוניים. הוועדה תדרג את העבודות במקום הראשון, השני והשלישי בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. העבודות הזוכות תישלחנה לוועדה הארצית עד לתאריך ג' באדר התשע"ז, 1.3.2017.

הוועדה תגיש למנחה הארצי של התכנית סיכום שבו מפורטות החלטותיה, בצירוף חתימות חבריה.

 

8.      תהליך העבודה של הוועדה הארצית

הוועדה הארצית תורכב מסופרים ומאנשי רוח, ממנחה התכנית ומהמפמ"רים לתנ"ך. הוועדה תחליט אלו הן העבודות הזוכות מכל מחוז ומכל שכבת גיל (ז'-ט', י'-י"ב). תיבחרנה 36 עבודות שתפורסמנה בספר הארצי. הוועדה תפרסם את החלטותיה עד לתאריך ט' בניסן התשע"ז, 5.4.2017.

 

9.      פרסים ותעודות לזוכים

כותבי העבודות הזוכות יקבלו תעודה ושי מטעם משרד החינוך בטקסים מחוזיים שיפיקו המחוזות. הזוכים במקומות הראשונים מכל מחוז (סך הכול 12 מכל הארץ, 6 בחינוך הממלכתי ו-6 בחינוך הממלכתי-דתי) יקבלו תעודה ושי במסגרת טקס החידון העולמי לנוער יהודי שיתקיים בשידור חי ביום העצמאות תשע"ז.

 

10.    לוחות זמנים

ה' בשבט התשע"ז, 1.2.2017 - סיום התהליך הבית ספרי

י"ט בשבט התשע"ז, 15.2.2017 - יום הדרכה לחברי הוועדות המחוזיות

ג' באדר התשע"ז, 1.3.2017 - סיום דיוני הוועדה המחוזית

י' באדר התשע"ז, 8.3.2017 - מפגש הוועדה הארצית

ט' בניסן התשע"ז, 5.4.2017 - סיום דיוני הוועדה הארצית - מפגש סיכום.

 

11.    רשימת רכזי התכנית במחוזות

המחוז

שם הרכז/ת

מספר                  הטלפון הנייד

כתובת הדוא"ל

צפון

רויטל אסף

052-3449823

revitalasaf@walla.com

חיפה

אנה בראזני

050-7783347

Ana.bara@sisma.org.il

מרכז

שרה אילת

050-6288958

saraei@education.gov.il

תל אביב

אסתר שקלים

050-3984368

estersh2@education.gov.il

דרום

רחלי יפרח

052-4288645

y.racheli5@gmail.com

ירושלים

טלי פריס

050-6229123

talifriss@gmail.com

 


 

לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מר חננאל מלכה, מדריך מרכז ארצי, טל' 052-6346041, דוא"ל chenmalka2@gmail.com, אל מר מאיר אסא, מדריך ארצי, טל' 052-3654412, דוא"ל Meiras2@education.gov.il, ואל מר איציק בן אבי, הממונה על חידוני התנ"ך במינהל החברה והנוער במשרד החינוך, טל' 02-5603112/4343.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1, כ"ח באב התשע"ו, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2016