education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.3 חידונים

(תשעז) 7.3-1  חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי, התשע"ז
 

1.      מבוא

חיזוק הזהות היהודית, ובכלל זה הכרת המקורות והחינוך לאהבת התנ"ך, הוא נדבך מרכזי בתכנית האסטרטגית של משרד החינוך. אחת המטרות המרכזיות של מפעל חידוני התנ"ך היא לעודד את לימוד ספר התנ"ך ואת התעניינותם של בני הנוער היהודי בו כבסיס התרבותי של עם ישראל.

מטרות נוספות של החידון הן:

א.    להוסיף ממד רוחני לחגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל

ב.     לעודד מפגש חינוכי בלתי-פורמלי בין בני נוער יהודי מהארץ ומהתפוצות.

בחידון התנ"ך שותפים תלמידי זרם החינוך הממלכתי ותלמידי החינוך הממלכתי-דתי. לכל זרם חינוך יוגדרו התכנים והחומר לחידון וכן סגנון השאלות המתאימים לו.

חידון התנ"ך עומד השנה בסימן 50 שנה לאיחודה של ירושלים, כדברי הפסוק: "יְרוּשָׁלַ‍ִם הַבְּנוּיָה כְּעִיר שֶׁחֻבְּרָה לָּהּ יַחְדָּו" (תהילים קכ"ב, ג').

חידוני התנ"ך נערכים במתכונת של "מאֲלָפִים לאַלּוּפִים", ולהם כמה שלבים:

א.    חידונים שייערכו בבתי הספר במהלך שנת הלימודים

ב.     חידונים מחוזיים שייערכו בשישה מחוזות לנציגי בתי הספר השונים חידון ארצי

ג.     הכתרת כלת התנ"ך או חתן התנ"ך בחידון העולמי לנוער שייערך ביום העצמאות.

בחידון רשאים להיבחן בני נוער בגילים 18-14 הלומדים בכיתות ט'-י"ב.

2.      שלבי החידון

2.1     שלב החידון הבית ספרי

מבחן ממיין - מנהל בית הספר ורכז התנ"ך יעודדו את התלמידים המתאימים לגשת למבחן ממיין מקוון שיעלה באתר חידוני התנ"ך. הקישור אליו יועבר למורים על ידי רכזי התנ"ך. המבחן יהיה פתוח במשך 24 שעות וייערך בבתי הספר בהשגחת המורים. בבתי הספר שבהם אין כיתת מחשבים או שהם נתקלים בבעיות טכניות שעלולות לעכב את קיום המבחן, יועבר החידון בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני.

שלושת התלמידים שישיגו את הניקוד הגבוה ביותר במבחן הממיין ייצגו את בית ספרם בחידון המחוזי, כאשר כל בית ספר ייקח חלק בחידון המתאים לו על פי הזרם שאליו הוא שייך: ממלכתי וממלכתי-דתי.

2.2     השלב המחוזי

מבחן מקדים – לפני המבחן הפומבי המחוזי ייערך מבחן מקדים בכתב לכל התלמידים שנבחרו בבתי הספר. על פי תוצאות הניקוד במבחן המקדים בכתב ייבחרו עד 16 מתמודדים שצברו את מירב הניקוד בכל מחוז.

חידון מחוזי פומבי – 16 המתמודדים בכל מחוז ישתתפו בחידונים מחוזיים פומביים שייערכו בזרם הממלכתי ובזרם הממלכתי-דתי. בסיום החידון הפומבי בזרם הממלכתי ובזרם הממלכתי דתי, יעפילו כלה אחת או חתן אחד מכל זרם לחידון הארצי. שני נציגים משני הזרמים בכל מחוז יעפילו לחידון  הארצי.

שנים עשר התלמידים שעולים לחידון הארצי יקבלו ציון 100 בבחינת הבגרות ביחידות הבסיס בתנ"ך, 2 יח"ל בחינוך הממלכתי ו-3 יח"ל בחינוך הממלכתי-דתי. ששת הזוכים מכל מחוז, בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי, יקבלו ציון 100 בהערכה החלופית בתנ"ך.

פרסים – הזוכים בחידונים המחוזיים יקבלו תעודות וספרים.

2.3     שלב החידון הארצי

לחידון הארצי יעפילו 12 מתמודדים: 6 מתמודדים מהחינוך הממלכתי ו-6 מתמודדים מהחינוך הממלכתי-דתי.

מבחן מקדים - לפני החידון הארצי יתקיימו שני ימי עיון רצופים ל-12 זוכי החידונים המחוזיים ובמסגרתם יתקיים מבחן מקדים בכתב שיקבע את הניקוד ההתחלתי של החידון הארצי.

חידון ארצי - בחידון התנ"ך הארצי לנוער ייבחרו שני הנציגים הזוכים במקום הראשון והשני מכל זרם - הממלכתי והממלכתי-דתי, סך הכול ארבעה נציגים. נציגים אלה ייצגו את ישראל במבחן בכתב של חידון התנ"ך העולמי לנוער.

פרסים - לזוכים בחידון הארצי יחולקו תעודות וספרים.

2.4     מחנה החידון העולמי לנוער יהודי

לקראת חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי וחידון נוער התפוצות המיועד למשתתפים מחו"ל, יתקיים מחנה בהשתתפותם של כ-70 בני הנוער מהתפוצות וארבעת הזוכים מישראל.

מטרת המחנה לגבש את המתמודדים בפעילויות חווייתיות, להעמיק את הקשר שלהם לתנ"ך באמצעות סיורים בארץ ולהכינם לחידון העולמי לנוער יהודי ולחידון נוער התפוצות. במסגרת המחנה יתקיים המבחן המקדים הממיין את המתמודדים לחידון יום העצמאות ולחידון נוער התפוצות.

2.5     חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי

16 המשתתפים שיקבלו את מירב הניקוד בחידון המקדים יעפילו לחידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי שיתקיים ביום העצמאות.

2.6     חידון התנ"ך לנוער התפוצות

16 המשתתפים מן התפוצות שיקבלו את הציונים הגבוהים במבחן הממיין, החל ממקום 17 ואילך יעפילו לחידון נוער התפוצות. בשלב זה ייבחר מכל מדינה נציג אחד בלבד שזכה בניקוד הגבוה ביותר במדינתו.

 

3.      אישור לחריגות מהנחיות החידון

ועדת חידון התנ"ך הארצי מוסמכת לאשר בעת הצורך חריגות מההנחיות המפורטות בהודעה זו. הוועדה תפרסם את החלטותיה באתר חידוני התנ"ך.

 

4.      החומר לחידון התנ"ך לשנים התשע"ו – התשע"ח

החומר לבתי הספר הממלכתיים שונה מזה של בתי הספר הממלכתי-דתי.

4.1     חומרי הלימוד לחידון לתלמידי בתי הספר הממלכתיים*

א.   לחידון הבית-ספרי

בראשית: כל הספר

שמות: פרקים א'-ה', י"א-כ', ל"א-ל"ד

במדבר: פרקים י'-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל"ב

יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, כ"ב-כ"ד

שופטים: כל הספר

רות: כל הספר.

ב.     לחידון המחוזי – תוספת לנ"ל

שמואל א': כל הספר

שמואל ב': כל הספר

מלכים א': כל הספר

מלכים ב': כל הספר

יונה: כל הספר.

ג.     לחידון הארצי המסכם – תוספת לנ"ל*

ויקרא: פרקים י"ט, כ"ד, כ"ה

דברים: פרקים כ"ו-ל"ד

ישעיה: פרקים א'- ב', י"א-י"ב, מ'-מ"ה, מ"ט-נ"ח

ירמיה: פרקים א'-ב', כ"ו-מ"ה

הושע: פרקים א'-ג', י"א-י"ד

איוב: פרקים א'-ב', ל"ח-מ"ב

עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'

נחמיה: כל הספר

דברי הימים א': פרקים כ"ב, כ"ח-כ"ט

דברי הימים ב': פרקים י"א-כ'.

ד.     לחידון העולמי – תוספת לנ"ל*

יחזקאל: פרקים א'-ד', י"א, כ', ל"ג-ל"ט

יואל: כל הספר

עמוס: כל הספר*

עובדיה: כל הספר

מיכה: כל הספר

חגי: כל הספר*

זכריה: פרקים א'-ד', ז'-י', י"ד

מלאכי: כל הספר

משלי: פרקים א'-ד', ח'-ט"ז

תהילים: פרקים ק"כ-קל"ד

דניאל: פרקים א', ט', י', י"ב.*

4.2     חומרי הלימוד לחידון לתלמידי בתי הספר הממלכתיים-דתיים**

א.    לחידון הבית-ספרי

בראשית: כל הספר

שמות: פרקים א'-ה', י"א-כ', ל"א-ל"ד

ויקרא: פרקים י"ט, כ"ד, כ"ה

במדבר: פרקים י'-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל"ב

דברים: פרקים כ"ו-ל"ד

יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, כ"ב-כ"ד

שופטים: כל הספר

רות: כל הספר.

ב.     לחידון המחוזי – תוספת לנ"ל

שמואל א': כל הספר

שמואל ב': כל הספר

מלכים א': כל הספר

מלכים ב': כל הספר

ישעיה: פרקים א'-ב', י"א-י"ב, מ'-מ"ה, מ"ט-נ"ח

ירמיה: פרקים א'-ב', כ"ו-מ"ה

יונה: כל הספר.

ג.     לחידון הארצי המסכם – תוספת לנ"ל**

הושע: פרקים א'-ג', י"א-י"ד

עמוס: כל הספר

חגי: כל הספר

איוב: פרקים א'-ב', ל"ח-מ"ב

עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'

נחמיה: כל הספר

דניאל: פרקים א', ט', י', י"ב

דברי הימים א': פרקים כ"ב, כ"ח-כ"ט

דברי הימים ב': פרקים י"א-כ'.

ד.     לחידון העולמי – תוספת לנ"ל**

יחזקאל: פרקים א'-ד', י"א, כ', ל"ג-ל"ט

יואל: כל הספר

עובדיה: כל הספר

מיכה: כל הספר

זכריה: פרקים א'-ד', ז'-י', י"ד

מלאכי: כל הספר

תהילים: פרקים ק"כ-קל"ד**

משלי: פרקים א'-ד', ח'-ט"ז.

 

5.     לוח הזמנים לשנת התשע"ז

א.      החידונים המקוונים בבתי הספר: ד' בשבט התשע"ז, 31.1.2017

ב.       החידונים המחוזיים: ט' באדר התשע"ז, 7.3.2017

ג.       סמינר לקראת המבחן הארצי: כ"ג-כ"ד באדר התשע"ז, 21-22.3.2017

ד.       החידון הארצי: א' בניסן התשע"ז, 28.3.2016

ה.      מחנה החידון העולמי: כ"ז בניסן-י"ב באייר התשע"ז, 23.4-8.5.2017

ו.       החידון העולמי: יום העצמאות: ו' באייר התשע"ז, 2.5.2017.

להרשמה לחידון יש לפנות לרכזי חידון התנ"ך במחוזות, כמפורט להלן:

המחוז

שם הרכז\ת

סוג החידון

הטלפון הנייד

הטלפון במשרד

כתובת הדוא"ל

צפון

רויטל אסף

נוער ומבוגרים

052-3449823

 

revitalasaf@walla.com

חיפה

חנוך  כליל החורש

נוער ומבוגרים

050-6283512

04-8632647

hanochkl@education.gov.il

מרכז

טל בזיני***

נוער ומבוגרים

052-7332755

03-6896428

tal.bazini@gmail.com

תל אביב

אסנת דרעי

נוער ומבוגרים

050-566-0219

 

osnatde@education.gov.il

 

דרום

רחלי יפרח

נוער ומבוגרים

052-4288645

 

y.racheli5@gmail.com

 

ירושלים

טלי פריס

נוער ומבוגרים

050-6229123

 

talifriss@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ב-26.10.2016 נערך שינוי בחומרי הלימוד לחידון לתלמידי בתי הספר הממלכתיים: הספרים עמוס (כל הספר), חגי (כל הספר) ודניאל (פרקים א', ט', י', י"ב) הועברו מהחידון הארצי לחידון העולמי.

** ב-26.10.2016 נערך שינוי בחומרי הלימוד לחידון לתלמידי בתי הספר הממלכתיים-דתיים: ספר תהילים (פרקים ק"כ-קל"ד) הועבר מהחידון הארצי לחידון העולמי.

*** פרטי הרכז במחוז מרכז עודכנו ב-26.10.2016.


 

לפרטים אפשר לפנות אל מר איציק בן אבי, הממונה על חידוני התנ"ך במינהל החברה והנוער, טל' 02-5603112/4343, אל הגב' נחמה טריגר, טל' 02-5604343, ואל מר חננאל מלכה, רכז החידונים הארצי, טל' 052-6346041

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1, כ"ח באב התשע"ו, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  29/10/2016