education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.6 משלחות נוער לחו"ל

(תשעז) 7.6-1  שיתוף פעולה בין רשות העתיקות לבין מטה משלחות הנוער לפולין להטמעת ערך השימור ההיסטורי ולסיוע במימון המסע הלימודי-חינוכי-ערכי לפולין
 

1.           מהות התכנית

לימוד ההיסטוריה במערכת החינוך מתבסס, בין היתר, על תהליך למידה במסגרת כיתתית, משפחתית ואף קהילתית. בתהליך הלמידה מתקיים שילוב בין למידה פרונטאלית בכיתה לבין לימוד העבר באמצעות ביקורים באתרי מורשת וסיורים לימודיים בארץ ובעולם, כשהמסע לפולין מהווה את אחד השיאים של התהליך הלימודי-חינוכי.

העיסוק בלימוד העבר משלב תחומי דעת רבים, והשימוש בשרידים ארכאולוגים מהווה כר פורה ללימוד תהליכים היסטוריים בהיבטים מגוונים ולהמחשתם והוא נושא עמו ערך חינוכי משמעותי.

מתוך רצון להעצים את הלמידה בכיתה באמצעות חוויית ההתנסות בשטח כחלק מתהליך ההכנה למסע לפולין, מתודה לימודית אשר באה לידי ביטוי בסיור על אדמת פולין, נוצר שיתוף פעולה בין מטה משלחות הנוער לפולין במשרד החינוך לבין רשות העתיקות, הגוף האמון במדינת ישראל על אתרי העתיקות ועל החפירות הארכאולוגיות. מטרת המיזם היא הנחלת מורשת העבר לתלמידי מערכת החינוך בישראל באמצעות שילובם בפרויקט לימודי-ערכי הכולל חפירה באתר ארכאולוגי.

העבודה בחפירה ארכאולוגית הכוללת מגע עם האדמה ותהליך החשיפה של ממצאים ארכאולוגיים עשויים ליצור חיבור רגשי וחווייתי לעבר ולמורשת ולפתח את תחושת השייכות לארץ ואת המודעות לחשיבות השמירה על עתיקותיה.

תלמידי בתי ספר שישתלבו בתכנית ישתתפו בשני מפגשי העשרה עם מיטב הארכאולוגים וייקחו חלק בשלושה עד חמישה ימי חפירה מודרכים ברציפות.

מעבר לתהליך הלימודי המתקיים במהלך ההכנה והחפירות עצמן, יתוגמל בית הספר על כל יום חפירה בסכום של 160 ש"ח. הסכום שיצטבר ישמש את בית הספר להוזלת עלות המסע לפולין. אופן חלוקת הכספים הוא באחריות מנהל בית הספר וצוות המורים, ומטה משלחות הנוער לא יהיה מעורב בתהליך.

ההשתתפות בחפירות הארכאולוגיות נועדה לכלל תלמידי השכבה והמשלחת, ללא קשר למצבם הכלכלי או להיותם מועמדים לקבלת מלגת סיוע מטעם משרד החינוך לשם השתתפות במסע לפולין.

בבסיס פעילות זו עומדים ערכים של ערבות הדדית ושל מחויבות של התלמידים לארץ וכן לחבריהם.

הייעוד המרכזי לכספי פעילות זו הוא לצורך סיוע בעלות המסע לפולין. במקרים חריגים בלבד יוכל מנהל בית הספר לעשות שימוש בכספי הפעילות שיצטברו מטעם רשות העתיקות ולסייע לתלמידים נזקקים גם בתחומים חינוכיים אחרים  (חוגים, העשרה, תשלומי חובה וכו').

2.           שלבי ההשתתפות בתכנית

א.  הגשת בקשה להשתתפות בתכנית. לשם כך יש ליצור קשר בהקדם עם נציג רשות העתיקות, מר גזר הילל, בטלפון 054-6254244 (אפשר לשלוח מסרון).

ב.   פגישה עם הממונה על התכנית באזור הקרוב לבית הספר

ג.   מפגשי הכנה לקראת החפירות עם ארכאולוגים

ד.   חפירות באתר שייקבע על-ידי רשות העתיקות במשך שלושה עד חמישה ימים רצופים.

3.           הפעלת התכנית

              א.    באחריות רשות העתיקות: ביצוע תיאומים עם בית הספר, מימון המרצים, סימון האתר לחפירות ומימון ההיסעים.

             ב.     הפעילות עם רשות העתיקות מחויבת בליווי של צוות בית הספר ובהוצאת אישור תיאום טיולים, בכפיפות להוראות בסעיף 6.2-33 בחוזר הוראות הקבע עו/7(ב), "טיולים ופעילויות חוץ-בית-ספריות במערכת החינוך - היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים". על הפעילות להתנהל על פי הנחיות רשות העתיקות שיינתנו לכל מוסד חינוכי בנפרד.

             ג.      באחריות בית הספר להסדיר מלווים קבועים לכל יום עבודה (מורים, רכז הטיולים או כל גורם שייבחר על ידי המנהל), שילוו את התלמידים במשך כל שעות הפעילות באתר ויהיו אחראים על קיומם של נוהלי המשמעת  במהלך כל שעות הפעילות. מספר המלווים ייקבע בהתאם לאישור הביטחוני ועל-פי הנהלים בחוזר הוראות הקבע עו/7(ב).

             ד.     בעת השתתפות התלמידים בפעילות החוץ בית-ספרית יחול הכיסוי הביטוחי החל על התלמידים בעת שהותם בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית מטעם משרד החינוך.

            ה.      מספר אתרי החפירה מוגבל הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינה תקציבית, ולכן למוסדות החינוך שיקדימו לפנות בבקשה להצטרף לתכנית סיכוי רב יותר לקחת בה חלק.

            ו.        האתרים הארכאולוגיים יימצאו במרחק של שעת נסיעה מבית הספר לכל היותר.

           ז.        אתר החפירות הוא שטח המוגבל בכמות החופרים שאותה הוא יכול להכיל. אי לכך החפירה תתאפשר בהתאם לגודלו של כל אתר.

           ח.       באחריות רשות העתיקות להדריך את התלמידים בנושא הוראות הבטיחות באתר החפירות באמצעות נאמן/ממונה בטיחות מטעמה טרם תחילת העבודות בשטח.

           ט.       אפשר לשלב גם את תלמידי כיתות י' בתכנית ולהשתמש בכסף לשם יציאתם למסע לפולין בכיתה י"א.

            י.        הפרויקט ויישומו בשטח הם באחריות מלאה של רשות העתיקות. על בית הספר לפעול ישירות מול הרשות.

 

 נספח: מסמך שיתוף פעולה לשילוב תלמידים בפרויקט חפירות ארכאולוגיות בין רשות העתיקות לבית הספרעדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/3, ז' בחשון התשע"ז, 08 בנובמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  11/11/2016