education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.6 משלחות נוער לחו"ל

7.6-11  הנחיות להכנה ולשיגור של משלחות רשמיות וציבוריות לחו'ל

 
1. מבוא

1.1
תמצית

חוזר זה מרכז את ההנחיות ואת הנהלים המחייבים בנושא ההכנה והיציאה של משלחות רשמיות של תלמידים וצעירים היוצאות לחו"ל מטעם משרד החינוך התרבות והספורט ובעידודו או על דעתו (למעט משלחות נוער לפולין במסגרת "את אחיי אנוכי מבקש").

הנהלים מתייחסים לתכנים ולתכניות החינוכיות הנדרשים להוצאת משלחת לחו"ל ולשהייה בחו"ל. בכל הנוגע לנוהלי הביטחון והבטיחות של משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל יש לנהוג על פי חוזר הוראות הקבע סה/1 (ב), סעיף
5.3-33
"נוהלי ביטחון - נוהל אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל".

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2005

ב. התחולה: 

בתי ספר, מרכזים קהילתיים, תנועות נוער וכל מוסד או ארגון חינוכי בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט המוציאים משלחות נוער לחו"ל כחלק מפעילותם החינוכית.


ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 7.6-9 בחוזר הוראות הקבע סג/10(א), "הנחיות להכנת משלחות תלמידים לגרמניה" - מבוטל.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים

- סעיף 5.3-33 בחוזר הוראות הקבע סה/1 (ב), "נוהלי ביטחון - נוהל אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל" - בתוקף
- סעיף 7.6-10 בחוזר הוראות הקבע סה/4(ב), "משלחות נוער לפולין - 'את אחיי אנוכי מבקש' " - בתוקף
- סעיף 8.5-30 בחוזר הוראות הקבע סד/7 (א), "נוהל אישור חופשה בשכר לצורך נסיעה בתפקיד" - בתוקף
- סעיף 7.6-8 בחוזר הוראות הקבע סב/6(א), "הסדר כיסוי תאונות דרכים במסגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים היוצאים לחו"ל" - בתוקף

 
1.3
המשנה החינוכית

משרד החינוך התרבות והספורט מייחס חשיבות לייזום, לארגון ולביצוע של פעילות השיגור של משלחות תלמידים וצעירים לחו"ל המייצגות את המדינה בתחומי החינוך, התרבות וספורט. המשרד רואה בכך מרכיב בעל ערך להפריית התהליך החינוכי, הלימודי, התרבותי והספורטיבי. הנסיעה לחו"ל אינה עומדת בפני עצמה, אלא היא חלק משמעותי מכלל התהליכים החינוכיים והחברתיים המתקיימים לקראת הנסיעה לחו"ל ובזמן השהות בחו"ל ואחריה. בתהליכים אלו משולבים לימוד עיוני עם התנסות חווייתית בהתאם למטרות הנסיעה.

שיגור משלחות לחו"ל מכוון גם לקידום מטרות ייעודיות שונות הקשורות להיבטים של פיתוח קשרי חינוך, תרבות וספורט, קידום ההסברה של מדינת ישראל והעם היהודי וייצוגנו ההולם בעולם בתחומים שונים.

 
1.4
התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים במשלחות רשמיות לחו"ל: מטה המשרד, אגף הביטחון, מחוזות המשרד, אגף כוח אדם בהוראה, אגף שפ"י, מינהלי הספורט והתרבות, מנהלי בתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים, משרד החוץ, הסוכנות היהודית, קבוצות ספורט, איגודי הספורט והתאחדויותיו, גופי תרבות מוכרים, מנהלי מכוני השואה, המועצה לחילופי נוער וצעירים, החברה למתנ"סים, תנועות הנוער, מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות וגורמי הביטחון.

 
1.5
יישום ומעקב

 

 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  הוועדה לאישור משלחת לחו"ל

ב. בעל התפקיד:  יו"ר הוועדה, הקב"ט ארצי, אגף הביטחון

ג. מספר הטלפון:  02-5602545

ד. כתובת הדוא"ל:   ariemo@education.gov.il
 
1.7
נספחים
 


2. הגדרות ומושגים

ראה תת-סעיף 2.1 - הגדרות ומושגים - בסעיף 5.3-33 בחוזר הוראות הקבע סה/1 (ב), "נוהלי ביטחון - נוהל אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל". בסעיף קטן ד' של תת-סעיף 2.1, גופים המוסמכים להמליץ על הענקת חסות, יש להוסיף: גורם אחר שיוסמך על ידי מנכ"ל המשרד.


3. הוועדה לאישור משלחות

3.1 אישור החסות של המשרד יינתן, על-סמך ההמלצה, על ידי הוועדה לאישור משלחות.
3.2 הוועדה תמונה על ידי מנכ"ל המשרד ותכלול -
  א. נציג של אגף הביטחון - יו"ר;
  ב. נציג המינהל הפדגוגי;
  ג. נציג האגף לקשרים בינלאומיים ואונסקו.
3.3 מכתב הבקשה לוועדה לאישור משלחות, שייחתם על ידי הגופים הממליצים, יהיה בנוסח הזה:

" הריני לאשר כי בדקתי את פרטי התכנית ולפי שיקול דעתי המקצועי תכניה תואמים את המטרות של המשלחת והיא ראויה לקבל את חסותו של משרד החינוך התרבות והספורט. אני ממליץ לאשר את יציאת המשלחת לחו"ל."


4. התנאים הנדרשים לאישור משלחת

4.1 מטרת הנסיעה של המשלחת חייבת להיות בעלת ערך משמעותי בתחומי החינוך, התרבות או הספורט.
4.2 יש להגדיר את התפוקות המצופות מהתהליכים החינוכיים הכלולים ביציאת המשלחת לחו"ל.
4.3 על תכנית הפעילות להתאים למטרות ולתפוקות שהוגדרו.
4.4 יש לקיים תכנית הכנה של המשלחת שתהיה רלוונטית לתוכני הנסיעה.
4.5 על המלווים את המשלחות להתאים מבחינה חברתית וחינוכית לתפקידם.
4.6 יש לתת תדרוך ביטחוני לכל חברי המשלחת.
4.7 ראה בנוסף תת-סעיפים 2.1 ט' , 2.2ו'-2 ו-2.8 בסעיף 5.3-33 בחוזר הוראות הקבע סה/1 (ב), "נוהלי ביטחון - נוהל אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל".


5. הנחיות להגשת בקשה ליציאת משלחת לחו"ל

ראה תת-סעיף 2.2 בחוזר הנ"ל.


6. אחריות הגוף המשגר

ראה תת-סעיף 2.5 בחוזר הנ"ל.

בנוסף, אחריות הגוף המשגר כוללת -
- עמידה בתנאים ובלוח הזמנים על פי ההוראות;
- קבלת אישורי הורים לגבי קטינים;
- קבלת אישור של מנהל בית הספר, המפקח הכולל או מנהל המחוז לגבי תלמידים בזמן לימודים.


7. משך השהייה בחו"ל

7.1 משלחת ספורט
  א. מחנות אימון בחו"ל מיועדים אך ורק לנבחרות לאומיות (לא יאושרו מחנות אימון לנבחרות או לקבוצות אחרות).
  ב. משך השהייה בחו"ל לאחר התחרויות - לא יותר מיממה.
  ג. משך השהייה לפני התחרויות - לא יותר משתי יממות.
  ד. במקרים חריגים אפשר להאריך את משך השהייה על סמך נימוקים מתאימים.
7.2 משלחת תרבות
  א. משך השהייה בחו"ל לאחר ההופעה - לא יותר מיממה
  ב. משך השהייה בחו"ל לפני ההופעה - לא יותר משתי יממות
  ג. במקרים חריגים אפשר להאריך את משך השהייה על סמך נימוקים מתאימים.
7.3 משלחת נוער ותלמידים
  א. משך השהייה בחו"ל לפני תחילת הפעילות הפדגוגית - לא יותר מיממה. אפשר להאריך את השהייה לשתי יממות בהתאם לנסיבות מסוימות ועם קבלת אישור.
  ב. משך השהיה בחו"ל לאחר סיום הפעילות הפדגוגית - לא יותר מיממה.
  ג. לצורך הבהרה יש לציין כי על משלחות ספורט שאינן נבחרות לאומיות וחבריהן קטינים יחולו הכללים של משלחות נוער ותלמידים ולא הכללים של משלחות ספורט .


8. הקריטריונים למתן חסות

ראה תת-סעיף 2.4 ב' בסעיף 5.3-33 בחוזר הוראות הקבע סה/1 (ב), "נוהלי ביטחון - נוהל אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל".


9. חילופי נוער עם גרמניה

9.1 הקדמה

המטרות לקיום חילופי נוער עם גרמניה וההנחיות לביצוע מתפרסמות להלן, לאור ייחודיות הקשר בין ישראל לגרמניה ובעקבות חידוש מסמך ההסכם - בתאריך 26 בנובמבר 2004 - בין המועצה הציבורית לחילופי נוער בישראל לבין האגף לנוער במשרד למשפחה, לקשישים, לנשים ולנוער בגרמניה בנושא חילופי נוער ישראלי וגרמני, אשר נחתם לראשונה ב-26 בנובמבר 1997.

מפעל חילופי הנוער הישראלי-גרמני התפתח במשך עשרות השנים האחרונות והפך לבעל משקל מרכזי ביחסים הבינלאומיים בין שני העמים. ממשלות ישראל וגרמניה מעוניינות, על ידי התמיכה במפעל זה, לתרום לכך שהדור הצעיר בשתי המדינות יכיר זה את עמו של זה באמצעות ביקורים הדדיים של בני נוער. מפעל חילופי הנוער מחויב למשימה זו באופן מיוחד.
9.2 מטרות הנסיעה לגרמניה
  א. להעמיק את הקשרים באווירה של כבוד הדדי
  ב. לקיים מפגש עם העם הגרמני ועם בני הנוער הגרמניים כדי להביא להבנה בין העמים
  ג. לבסס את המפגשים על מודעות ועל רגישות לעבר ולעתיד
  ד. להכיר את תולדותיהם, את מורשתם, את עושרם הרוחני והתרבותי ואת תרומתם של יהודי גרמניה למדע, לתרבות ולאמנות
  ה. ללמוד על גורל הקהילה היהודית לאחר עלייתו של היטלר לשלטון ובתקופת השואה
  ו. להכיר את העם הגרמני כיום מבחינה חברתית, תרבותית, כלכלית ופוליטית.
9.3 ההכנות לנסיעה
  א. כללי

השתתפות פעילה בכל ההכנות לנסיעה היא חובה על כלל המשתתפים בה, על המלווים ועל בני הנוער כאחד, והיא תנאי ליציאה לגרמניה במסגרת משלחות נוער ולאישור הנסיעה.
  ב. בחירת המלווים ואופן הכנתם
1) אל כל קבוצת תלמידים או נוער צריכים להצטרף מלווים בעלי התפקידים המוגדרים האלה: "מנהל המשלחת" ו"מורה מלווה" (או "מדריך מלווה" לקבוצות היוצאות במסגרת תנועות נוער, ארגוני נוער ומרכזים קהילתיים).
2) על כל המלווים שייבחרו להתאים מבחינה חינוכית וחברתית לתפקידם, להכיר מקרוב את חברי הקבוצה עוד לפני המסע ולהיות ערים ורגישים לצורכי הקבוצה והפרטים שבתוכה.
3) תנאי לאישור יציאתו של "מנהל משלחת" או של "מורה מלווה" לנסיעה לגרמניה הוא אישור מטעם המשרד על השתתפותו בהשתלמות מיוחדת, בהיקף של 28 שעות לפחות, המיועדת למלווים של משלחות תלמידים ונוער לגרמניה.
4) ההשתלמות תקנה למלווה ידע והבנה בתחום הלימודי-העיוני, בתחום הרגשי-החברתי ובתחום של ארגון הקבוצה וניהולה. ההשתלמות מבוססת על ההנחה שכל מלווה ישלים את ידיעותיו על ידי לימוד עצמי על בסיס ביבליוגרפיה מסייעת.
  ג. הכנת בני הנוער
1) הנושאים שיטופלו
  ישראל - עבר-הווה
  גרמניה - עבר-הווה
  תולדות העם היהודי בגרמניה
  יחסי ישראל-גרמניה
  סוגיות שגרמניה מתמודדת עמן כיום מבחינה חברתית, פוליטית, כלכלית וכו'
  סובלנות ודמוקרטיה
  דתות
  השואה
  אנטישמיות, ניאו-נאציזם, גזענות ותופעות נלוות
  התפתחויות אקטואליות במסגרת האיחוד האירופי
  אורחות חיים בשתי המדינות, במיוחד בקרב הנוער
  משימות פוליטיות וחברתיות, בעיות מיוחדות והניסיון להתמודד אתן.
2) תהליך ההכנה
  על המשתתפים בנסיעה העורכים ביקור ראשון לעבור סמינר הכנה של 40 שעות לפחות שיתפרס לאורך תקופה.
  עיקר התהליך יתבצע בקהילה עצמה - בבית הספר, במתנ"ס וכד'.
  ההכנה תכלול תחומים לימודיים-עיוניים בהתאם לנושאים שפורטו לעיל.
  ההכנה תכלול תחומים חברתיים-רגשיים, כמו בירור ציפיות והגדרת מטרות אישיות , כללי התנהגות , נורמות התנהגות, תכנון משימות קבוצתיות ובחירת בעלי תפקידים.
9.4 הביקור בגרמניה
  א. התכנית, סדר היום ולוח הזמנים צריכים לבטא ולשקף את כל מטרות הנסיעה שהוגדרו לעיל.
  ב. האתרים שבהם יבקרו בני הנוער בגרמניה, מסלול הסיור ותוכני ההדרכה או הסמינר שיתקיים בגרמניה ייקבעו על פי תרומתם להשגת מטרות אלו.
  ג. כל משלחת של תלמידים ונוער מישראל המסיירת בגרמניה תבקר במחנה ריכוז, תקיים טקס זיכרון לקרבנות השואה, ותבקר במקומות שנותרו בהם שרידים של הקהילה היהודית, כגון בתי כנסת, בתי קברות וכו'.
  ד. המשלחת תקיים סיורים והרצאות בהתאם להתעניינות המקצועית של האורחים.
  ה. המשלחת תשתתף באירועי תרבות ובפעילות נוער.


 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל , כ'ט בתשרי התשס'ו, 01 בנובמבר 2005

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014