education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.15 חינוך לקיימות

(תשעב) 7.15-1  קידום אורח חיים ירוק במערכת החינוך
 

כחלק מקידום הנושאים הסביבתיים במערכת החינוך ובמסגרת שיתוף פעולה של משרד החינוך עם המשרד להגנת הסביבה, על מוסדות החינוך ליישם פעולות המקדמות אורח חיים מקיים.

לאור זאת מתבקשים מוסדות החינוך לנקוט באופן מידי שתי פעולות פשוטות שמטרתן להפחית את הצריכה ולצמצם את הפסולת:

א.      שימוש בקופסאות אוכל רב-פעמיות במקום בשקיות פלסטיק לאכסון ארוחת הבוקר

ב.      שימוש בבקבוקים רב-פעמיים לשתיית מי ברז במטרה להפחית את השימוש בבקבוקי מים מינרליים חד-פעמיים.

על מנהלי בתי הספר ומנהלות הגנים להנחות את הצוותים החינוכיים ליישם פעולות אלה בכל מוסדות החינוך כבר בראשית שנת הלימודים התשע"ב. חשוב כי הצוות החינוכי עצמו ישמש דוגמה אישית וינקוט פעולות אלה בעצמו.

יודגש כי פעולות אלה חשובות מאוד משום שהן יום-יומיות ומעגל השפעתן כולל את התלמידים, את המורים ואת משפחותיהם.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אסנת פרנס,  ממונה ארצית לחינוך לקיימות, המינהל למדע וטכנולוגיה, טל' 03-6896595, או 050-6282543.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/12/2022