education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.1 הגדרת תפקידים

(תשסח) 1–8.1  רכז הערכה בית ספרי
 

1.   רקע

משרדנו פעל להגדרת תפקיד חדש במערכת החינוך – רכז הערכה בית ספרי – הזכאי לגמול תפקיד במסגרת ההסכם "אופק חדש". להלן תיאור קצר של תפקידו של רכז ההערכה הבית-ספרי, דרישות הסף למינויו ולקבלת גמול תפקיד ומסגרות ההכשרה. הגדרת תפקיד מפורטת ומידע עדכני על מסגרות הכשרה לרכזי הערכה בית-ספריים אפשר למצוא באתר ראמ"ה, http://rama.education.gov.il, תחת הלשונית "רכז הערכה בית ספרי".

 

2.   תיאור תפקידו של רכז ההערכה

תפקידו של רכז ההערכה הוא להוביל להטמעתה של תרבות ההערכה הבית-ספרית בשיתוף עם בעלי תפקידים אחרים בצוות בית הספר ובכפיפות למנהל בית הספר. תרבות הערכה בית ספרית מניחה כי קהילת בית הספר היא קהילה לומדת, הרואה בהערכה מרכיב מרכזי בתהליך ההוראה-למידה-הערכה (הל"ה). התפקיד כולל עיסוק בנושאי ההערכה הרלוונטיים לכלל בתי-הספר, כמו גם בנושאים ייחודיים העונים על צורכי בית הספר, על יעדיו החינוכיים, על מאפייניו, על השקפתו ועל תרבותו. במסגרת תפקיד זה יעסוק רכז ההערכה בתחומים האלה:

–     פיתוח תרבות הערכה פנים-בית-ספרית שמשמעותה פיתוח מקצועי של צוות המורים הבית-ספרי בתחומי מדידה והערכה כחלק אינטגרלי מתהליכי ההוראה והלמידה והטמעת התפיסה של "מדידה בשירות הלמידה" המדגישה שיפור והתייעלות לאור הפקת לקחים על בסיס נתונים

–     בניית מערך ארגוני ומנגנונים בית-ספריים שמשמעותם פיתוח וניהול מאגר כלי הערכה פנימיים ובניית מסד נתונים בית-ספרי, סיוע בהגדרת מטרות ויעדים מדידים וסיוע במתן פרשנות ובהפקת תועלת מנתוני ההערכה אל מול תכניות הלימודים והסטנדרטים

–     ניטור והערכה של הישגי תלמידים הכוללים הנחיה של הצוות הבית-ספרי בנוגע להערכת הישגי התלמידים והערכת ההתקדמות בהישגים, תוך שימוש בשיטות הערכה מגוונות וחדשניות

–     הערכת תכניות בית-ספריות בהתאם לצורכי בית-הספר תוך כדי הובלת תרבות הערכה של איסוף מידע שיטתי המוביל לדיון ולהפקת לקחים מערכתיים

–     ניהול ממשקי עבודה ומשא ומתן עם גורמי הערכה חיצוניים שבמסגרתם רכז ההערכה מסייע בהבנת הממצאים המתקבלים מגורמים חיצוניים, בהשוואה ביניהם לבין הממצאים הפנימיים ובהנעת תהליכים המאפשרים לבית הספר לבחון בביקורתיות קריטריונים חיצוניים, להציב מולם קריטריונים בית-ספריים ולשקול את היתרונות היחסיים של כל אחד מהם.

 

3.   דרישות הסף למינוי רכז הערכה בית ספרי

–     בעל ותק של חמש שנות הוראה

–     בעל ידע והבנה פדגוגיים: הכרת מערך הבחינות החיצוניות והפנימיות, הכרת הנהלים, הסטנדרטים והדרישות של תכנית הלימודים (הרלוונטית למוסד שהוא עובד בו)

–     איש צוות מן המניין, שהיקף משרתו לפחות 80% בבית-הספר, בעל יושרה ואמינות מקצועית בתחומו

–     בעל תואר שני בחינוך שהתמחה בשיטות מחקר, מדידה והערכה, או בעל תואר שני אחר שהשלים בהצלחה התמחות אקדמית בתחום המדידה וההערכה (במסגרת המאושרת ע"י ראמ"ה).

 

4.   מסגרות ההכשרה

ראמ"ה פנתה לאוניברסיטאות ולמכללות האקדמיות במטרה שתפתחנה מסגרות הכשרה אקדמיות לתואר שני לרכזי הערכה בית-ספריים. עדכון על תכניות ההכשרה המתאימות אפשר למצוא באתר ראמ"ה (ראה כתובת למעלה).

 

 

*מספר הטלפון של תחום ההדרכה עודכן בתאריך 02.06.2016 ובתאריך 09.06.2016.


 

בשאלות אפשר לפנות אל ראמ"ה, תחום ההדרכה, טל' 03-5205505.*


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/10, כ"ז באייר התשס"ח, 01 ביוני 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  12/06/2016