education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.2 הכשרת ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה

(תשסט) 5–8.2  התמקצעות מורים בהוראת תלמידים מחוננים
 

1.   רקע

התפיסה המקובלת כיום בקרב חוקרים ואנשי מקצוע היא כי הוראת תלמידים מחוננים היא פרופסיה ייחודית. מורה מומחה לתלמידים מחוננים צריך להכיר את מאפייניהם ואת צורכיהם הייחודיים של תלמידים אלה, וכן תפיסות וגישות הולמות וגם פדגוגיות הנדרשות כדי להתמודד בהצלחה עם משימה מאתגרת זו. לפיכך יש להכשיר מורים ואנשי חינוך לטיפוח תלמידים מחוננים באופן ייעודי. לאור זאת נבנו תכניות הכשרה בפקולטות לחינוך ומסלולי תואר שני בתחום זה במוסדות להשכלה גבוהה במדינות רבות.

ההמלצה המרכזית בדוח ועדת ההיגוי לנושא תלמידים מחוננים ומצטיינים (נבו, 2004) היא כי יש צורך לפתח תכניות להכשרת מורים להוראת תלמידים מחוננים שכל המורים המבקשים ללמד בתכניות ייחודיות אלה ילמדו בהן. לשם כך האגף למחוננים ומצטיינים מפעיל תכניות הכשרה דו-שנתיות למורים ב-5 מרכזים אקדמיים.

 

2.   תכניות ההכשרה

2.1  המטרות

       א.    התמקצעות בהוראה ובחינוך לתלמידים מחוננים תוך התייחסות לצורכיהם הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים, בבית הספר ובקהילה

       ב.    היכרות עם כלים פדגוגיים, דידקטיים ומתודולוגיים לפיתוח תכניות לימודים עבור תלמידים מחוננים

       ג.    פיתוח גישה הולמת לטיפוח תלמידים מחוננים במערכת החינוכית

       ד.    פיתוח וגיבוש של זהות מקצועית ייחודית.

2.2  מוסדות הלימוד להכשרה בפיקוח האגף למחוננים ומצטיינים

       תכניות ההכשרה מתקיימות כיום ב-5 מרכזים אקדמיים: באוניברסיטאות תל-אביב ובן גוריון ובאוניברסיטה העברית בירושלים ובשתי מכללות לחינוך: גורדון ואורנים.

       באוניברסיטת חיפה ייפתח בהתש"ע מסלול כפול לתואר שני (מ"א) ולהכשרה מקצועית.

2.3  קהל היעד

       התכניות מכוונות למורים המלמדים תלמידים מחוננים בפועל ולמורים המתעתדים ללמד תלמידים כאלה במסגרות השונות.

2.4  בשנת הלימודים התשס"ט התכנית משותפת לכלל המורים. החל משנת הלימודים התש"ע יחולו שינויים מספר:

       א.    התכנית תתפצל ותינתן בנפרד ובמתכונת שונה ל-3 קבוצות מורים כדלקמן:

              –     תכנית בת 240 ש"ש לכל מורה בעל תעודת הוראה (התכנית מקנה גמול השתלמות)

              –     תכנית בת 60 ש"ש לכל מי שמלמד בתכניות ייחודיות במרכזי מחוננים אך אינו מורה במקצועו, כגון עורכי דין, ציירים, אדריכלים, סופרים וכו'

              –     תכנית מודולרית של 180 שעות + 60 שעות בהתאם למתווה של "האופק החדש".

       ב.    החל משנת הלימודים התשע"ה יורשו ללמד את התלמידים המחוננים במסגרות הייחודיות אך ורק מורים שסיימו בהצלחה את לימודיהם באחת מהתכניות שבפיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. שותפים להחלטה זאת האגף למחוננים ומצטיינים, האגף להכשרת עובדי הוראה והאגף לכוח אדם בהוראה. יוצאים מכלל זה מורים המלמדים במסגרות מחוננים בפיקוח האגף מעל 10 שנים.

              אישור לשיבוץ מורים שלא עמדו בדרישות התכנית יינתן רק לאחר אישורה של ועדת חריגים מיוחדת.

2.5  סיום התכנית בהצלחה ועמידה בכל המטלות יקנו עדיפות להשתלבות בחינוך לתלמידים מחוננים ומצטיינים במסגרות ייחודיות ובמערכת החינוך כולה החל משנת הלימודים הקרובה.

       מנהלי המחוזות, הרפרנטים הרלוונטיים, המפקחים, מנהלי בתי הספר שפועלות בהם כיתות מחוננים ומנהלי מרכזי המחוננים מתבקשים לדאוג להפנות את המורים בהתאם להנחיות לעיל.

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל מנהלת האגף למחוננים ומצטיינים, הגב' שלומית
רחמל, טל' 02-5602973/5.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/9, ז' באייר התשס"ט, 01 במאי 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014