education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.2 הכשרת ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה

8.2-16  המרכזים לפיתוח סגלי הוראה

 
1. מבוא

1.1
תמצית
תפקידם של המרכזים לפיתוח סגלי הוראה הוא לפעול למען פיתוחם המקצועי של כלל סגלי ההוראה לכל אורך הקריירה המקצועית שלהם. כיום פועלים ברחבי הארץ 56 מרכזי פסג"ה שכלל סגלי ההוראה בישראל משתייכים אליהם.

מרכזי הפסג"ה האזוריים הם מוסדות מקצועיים פדגוגיים הפועלים על פי תפיסות עדכניות במגוון מסגרות פעולה לפיתוח ולהעצמה של סגלי הוראה ומשלבים ראייה מערכתית ארצית בהתאמה לתנאים היישוביים והמקומיים.

המרכזים מונחים ומופעלים על ידי אגף מרכזי הפסג"ה במטה המשרד, בשיתוף עם המחוזות ועם מינהלי החינוך ברשויות המקומיות.

חוזר זה מבטל את כל החוזרים הקודמים בנושא ונכתב בעקבות הניסיון שנצבר בתהליך ההקמה וההפעלה של מרכזי הפסג"ה.
 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 באפריל 2007

ב. התחולה:   כל מערכת החינוך (הרשמית, לרבות העל-יסודי)

ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא

- סעיף 8.2-8 בחוזר הוראות הקבע סב/10(ב), "המרכזים לפיתוח סגלי הוראה" - מבוטל
- סעיף 8.2-9 בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), "תיקון לנספח 2 בסעיף 8.2-8 בחוזר הוראות הקבע סב/10(ב), המרכזים לפיתוח סגלי הוראה" - מבוטל
- סעיף 8.2-11 בחוזר הוראות הקבע סד/1(ב), "המרכזים לפיתוח סגלי הוראה" - מבוטל.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית
 
1.4
התפוצה
מנהלי המחוזות, ראשי המינהלים, מנהלי האגפים, המפקחים הכוללים והמקצועיים, המנחים המחוזיים, מנהלי מוסדות החינוך ומנהלי מרכזי הפסג"ה.
 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  אגף המרכזים לפיתוח סגלי הוראה

ב. בעל התפקיד:  מנהל האגף

ג. מספר הטלפון:  02-5601444/5

ד. כתובת הדוא"ל: 

yoelate2@education.gov.il.

 
1.7
נספחים

- נספח א: רשימת מרכזי הפסג"ה בהתשס"ז
- נספח ב: בעלי התפקידים באגף מרכזי הפסג"ה ובמחוזות.

 

2.  פיתוח מקצועי של סגלי הוראה
2.1 כללי

ההתפתחות המקצועית של סגלי ההוראה היא תהליך מתמשך לאורך כל שנות עבודתם בהוראה. התפתחות מקצועית זו מכוונת לשיפור איכות ההוראה בקרב סגלי ההוראה ולהשבחת הלמידה בקרב התלמידים. מרכזי הפסג"ה ברחבי הארץ מעמידים לרשות סגלי ההוראה מגוון מסגרות לפיתוח מקצועי המזמנות למידה וצמיחה.
2.2 הנחות היסוד
א. למידה
1) למידה היא תהליך מתקדם ורצוף של בניית משמעויות אישיות מן המידע הזמין, שילובו בידע ובניסיון קודמים ויצירת ידע חדש.
2) הלמידה היא אפקטיבית יותר כאשר היא פעילה, מכוונת למטרה, רלוונטית מבחינה אישית ומותאמת לסגנון הלמידה של הלומד ולסיטואציה הלימודית.
3) תכליתה של הלמידה היא שימוש משמעותי בידע במצבים שונים.
ב. הוראה
1) ההוראה היא פעילות של יצירת סקרנות והנעה ללמוד ולדעת.
2) ההוראה מחוללת למידה באמצעות פעילות גומלין מגוונת בין המורה ללומדים ובין הלומדים לבין עצמם סביב התכנים הלימודיים, תוך התחשבות בשונות בין הלומדים.
3) תכלית ההוראה היא להביא לצמיחה אישית, חברתית, אינטלקטואלית, רגשית, ערכית והתנהגותית של הלומדים.
4) ההוראה היא מקצוע ערכי המושפע מעולם הערכים של המורה, מתפיסותיו, מאמונותיו ומהתנהגותו, והיא מקצוע פרקטי-רפלקטיבי המתבסס על הידע המעשי שהמורה מפיק מהתנסויותיו.
ג. התפתחות מקצועית
1) ההתפתחות המקצועית של עובד ההוראה מתמקדת בשיפור מתמיד של הידע המקצועי בתחום ההוראה-הלמידה-ההערכה (ידע דיסציפלינארי, ידע על לומדים וידע על תכנון והפעלה של אסטרטגיות הוראה-למידה-הערכה), תוך הקפדה על חדשנות ועל עדכנות.
2) ההתפתחות המקצועית בתחומים השונים מתאפיינת בהתייחסות לעובד ההוראה כאל לומד מבוגר, כלומר הלמידה מתבססת בעיקר על ניסיונו המקצועי, ומאפשרת רפלקציה וחקר של עבודתו עם עמיתיו וגיבוש של התובנות הפרקטיות לגרעין ידע מקצועי חדש בתחום המומחיות בהוראה.
3) ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה מחייבת, בין היתר, את הרחבת יכולותיהם להשתמש בסביבות עתירות טכנולוגיות תקשורת ומידע, המזמנות נגישות מהירה ויעילה למידע רלוונטי והרחבת ערוצי תקשורת ללא מגבלות של זמן ומקום וכן ניהול יעיל של הידע שנצבר.
4) התפתחות מקצועית אפקטיבית כתרבות ארגונית מותנית בפעולה מערכתית משותפת המבוססת על תקשורת ערכית, רעיונית ומבנית של כל המנגנונים והגורמים המעורבים העוסקים בפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה.


3.  המרכז לפיתוח סגלי הוראה (מרכז הפסג"ה)
3.1 כללי

מרכז פסג"ה הוא מוסד מקצועי מרכזי במערכת החינוך, האחראי למתן מענה עדכני לצורכיהם של עובדי ההוראה ושל מוסדות החינוך וליצירת מסגרות להתפתחות מקצועית של עובדי ההוראה לאורך כל שנות עבודתם.
3.2 מטרות מרכז הפסג"ה
א. פיתוח מקצועי של סגלי ההוראה בראייה מערכתית אזורית, תוך יצירת שותפויות בין כלל הגורמים הרלוונטיים
ב. מתן מענה להתפתחותם המקצועית של עובדי ההוראה ומוסדות החינוך המושתת על עקרונות ועל סטנדרטים מקצועיים.
3.3 יעדי מרכז הפסג"ה
א. יצירה של מגוון מסגרות ומנגנונים לפיתוח מקצועי של סגלי ההוראה לכלל שכבות הגיל, תוך התייחסות לרצף החינוכי
ב. איתור, איגום וניהול של משאבים המיועדים לפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה באזור
ג. פיתוח מכוונות ליצירת ידע יישומי באמצעות שילוב של ידע אקדמי תיאורטי-מחקרי ושל ידע מעשי מהשדה
ד. ניהול ידע ארגוני ופדגוגי הנוגע להתפתחות המקצועית של סגלי ההוראה והפיכתו לזיכרון ארגוני
ה. שילוב מומחים ובעלי תפקידים מקצועיים והפעלתם בתהליכי ההתפתחות המקצועית המתקיימת בפסג"ה
ו. פיתוח תרבות ארגונית המבוססת על תהליכי בקרה, הערכה ומדידה.
3.4 פעולות מרכז הפסג"ה
א. יוזם ומרכז את פעולותיו של צוות ההיגוי האזורי לפיתוח סגלי הוראה (כפי שיפורטו להלן).
ב. שותף פעיל בצוותי חשיבה ופעולה אזוריים המשפיעים על פיתוח סגלי ההוראה באזור.
ג. שותף פעיל בתהליכי איתור צרכים וביצירת מפת צרכים אזורית ומערכתית.
ד. קובע קריטריונים ומקבל החלטות אודות איגום וניהול של משאבים בשיתוף הגורמים הרלוונטיים.
ה. מגבש תכנית פעילות שנתית המבוססת על עקרונות לפיתוח סגלי הוראה.
ו. בונה ומפעיל תכנית הערכה הבוחנת את כלל הפעילויות במרכז הפסג"ה.
ז. יוצר ומפעיל מנגנונים ואמצעים עדכניים לתיעוד, לריכוז ולניהול הידע הנוגע להתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה.
ח. בונה מערך תומך למתן שירותים מקצועיים (ייעוץ, הנחיה, הדרכה וליווי) לעובדי הוראה, למוסדות חינוך ולבעלי תפקידים.
ט. מבסס תשתית פיזית וטכנולוגית נאותה לקיום הפעילות של הפסג"ה.
י. מטפח אקלים מעודד ומקדם פיתוח מקצועי, המתבסס על דפוסי התנהלות אמינים ומכבדים.


4.  קווים מנחים לדרכי פעולה לפיתוח סגלי ההוראה
4.1 איתור הצרכים
א. התהליך לאיתור הצרכים לגיבוש תכנית הפעילות של מרכז הפסג"ה יתייחס לכל אחד מהמרכיבים האלה:
- תכניות הלימודים הקיימות במערכת החינוך
- הנחיות אגפי הגיל
- דגשי המטה, המחוז והרשות
- הנתונים הקיימים (תוצאות המיצ"ב, תוצאות בחינות הבגרות וכו')
- מפת עובדי ההוראה באזור על פי השתתפותם במסגרות להתפתחות מקצועית.
ב. רצף הפעולות בתהליך של איתור הצרכים
- המפקחים על גני הילדים ומנהלי מוסדות החינוך יקיימו מהלכים בקרב עובדי ההוראה לאיתור הצרכים לפיתוח מקצועי בהלימה לתכנית הפעילות השנתית של המוסד החינוכי.
- המפקחים הכוללים והמקצועיים, בשיתוף הצוות של מרכז הפסג"ה, יאספו את הצרכים של כל אחד מאזורי הפיקוח.
- ריכוז כלל הנתונים ישמש בסיס ליצירת מפת צרכים אזורית של מרכז הפסג"ה.
- מפת הצרכים האזורית תשמש בסיס לגיבוש תכנית הפעילות השנתית של מרכז הפסג"ה.
4.2 איגום המשאבים וניהולם
- המקורות התקציביים ומשאבי כוח האדם המיועדים לפיתוח סגלי ההוראה באזור יאוגמו תוך שקיפות מלאה ויתבססו על קריטריונים שצוות ההיגוי האזורי יסכים עליהם.
- צוות ההיגוי האזורי ינייד משאבים על פי שיקולים אזוריים-מערכתיים.
4.3 בניית תכנית הפעילות
- תכנית הפעילות תתבסס על מפת הצרכים האזורית ועל המשאבים המוקצים.
- התכנית תיבנה בראיית הרצף החינוכי.
- התכנית תיבנה על ידי מנהל מרכז הפסג"ה, בשיתוף נציגי הפיקוח הכולל והמקצועי, נציגי הרשות, מומחי תחום, מורי מורים, מדריכים וצוות הפסג"ה.
- תכנית הפעילות תכלול יעדים ליישום תפיסת הפסג"ה ומהם תיגזרנה פעולות אופרטיביות שתפורטנה לפי הגורמים האחראים, השותפים, המשאבים הנדרשים, לוח הזמנים, התפוקות המצופות ומדדי ההצלחה.
- תכנית הפעילות לפיתוח מקצועי תכלול את המסגרות האלה: השתלמויות, קהילות לומדות, כנסים, ימי עיון, שירותי ייעוץ והנחיה ועוד.
- מסגרות הפיתוח השונות תיתנה מענה לכלל שכבות הגיל, בהתחשב בחלקן היחסי באוכלוסיית היעד.
- המסגרות לפיתוח המקצועי תתנהלנה ותפעלנה על פי הסטנדרטים המקצועיים של אגף מרכזי הפסג"ה. סטנדרטים אלה יהיו יסוד מארגן לכלל הפעילות המתקיימת במרכז הפסג"ה.
4.4 ניהול המידע והידע

ניהול הידע יתבצע באמצעות טכנולוגיות תקשוב ומידע מתקדמות, תוך שמירה על דיני זכויות יוצרים בפרסום חומרים - כמפורט בחוזר הוראות הקבע סד/3(א), סעיף 3.6-5, "שמירה על זכויות יוצרים",ובחוזר הוראות הקבע סד/9(א), סעיף 3.6-7, "שמירה על זכויות יוצרים - ביטול ס"ק 2 בסעיף 3.6-5 בחוזר הוראות הקבע סד/3(א)" - ויבוא לידי ביטוי בתחומים האלה:
- הקמה וניהול של מאגרי מידע מעודכנים בתחום המינהלי (נתונים מעודכנים לגבי התפתחות עו"ה באזור) ובתחום הפדגוגי (ידע בתחומי הדעת השונים, ידע שהצטבר בהשתלמויות וידע תיאורטי-מחקרי) המתעדכנים באופן שוטף
- בנייה וניהול של האתר של מרכז הפסג"ה שישקף את התפיסה, את המדיניות ואת עקרונות הפעולה של המרכז ויכלול מידע שוטף, מעודכן ורלוונטי לפיתוח המקצועי של סגלי ההוראה באזור
- הפעלת קמפוס וירטואלי שיכלול אתרים המלווים את כלל ההשתלמויות ואת מסגרות הפיתוח הנוספות על פי סטנדרטים שנקבעו על ידי האגף לפיתוח סגלי הוראה.
4.5 תהליכי ההערכה והבקרה
- מהלכי מעקב, הערכה ומשוב יהיו חלק מתכנית הפעילות של מרכז הפסג"ה.
- תכנית ההערכה תקיף את כלל המסגרות לפיתוח מקצועי במרכז הפסג"ה ותכוון לבחינת היישום של עקרונות הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה על פי תפיסת הפסג"ה.
- התכנית תכלול הגדרה של תחומי ההערכה, כלי ההערכה, לוח הזמנים, המהלכים לביצוע, הגורם האחראי והשותפים לביצוע.
- ממצאי ההערכה ישמשו בסיס לקבלת החלטות עתידיות בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים.


5.  מסגרות הפעולה לפיתוח סגלי ההוראה
5.1 מטה המינהל להכשרה, להשתלמויות ולהדרכה לעובדי הוראה
א. חברי הצוות: מנהל המינהל להכשרה, להשתלמויות ולהדרכה לעובדי הוראה - יו"ר; מנהל אגף המרכזים לפיתוח סגלי הוראה; מנהל האגף להשתלמויות ולהדרכה; גורמים רלוונטיים נוספים.
ב. תפקידי הצוות
- ליידע ולהנחות את האגף לפיתוח סגלי הוראה ביישום מדיניות המשרד
- לקיים קשר עם השותפים הנוספים לפיתוח סגלי הוראה במטה ובמחוזות
- לאשר את המדיניות המערכתית של האגף לפיתוח סגלי הוראה
- לאשר את תכניות העבודה הארציות והמחוזיות
- להקצות משאבים לפיתוח סגלי ההוראה
- לבצע תהליכי מעקב ובקרה על ביצוע התכניות הארציות והמחוזיות
- להעביר מידע לשותפים לפיתוח סגלי ההוראה, לעדכנם ולשתפם.
5.2 אגף המרכזים לפיתוח סגלי הוראה
א. חברי הצוות: מנהל האגף לפיתוח סגלי הוראה - יו"ר; מפקחים לפיתוח סגלי הוראה במטה ובמחוזות
ב. תפקידי הצוות
- לגבש מדיניות מערכתית בתחום של פיתוח סגלי הוראה
- לבנות תכנית עבודה לאגף לפיתוח סגלי הוראה
- להנחות וללוות את הפעילות של מרכזי הפסג"ה בשיתוף המחוז
- להפעיל מסגרות למידה ארציות לקידום המקצועי של מנהלי מרכזי הפסג"ה, סגניהם ובעלי תפקידים רלוונטיים נוספים לפיתוח סגלי הוראה בתיאום עם המחוז
- לבצע מהלכים של בקרה על יישום המדיניות לפיתוח סגלי הוראה ושל למידה מממצאי הבקרה
- לספק אמצעי הוראה, למידה והדרכה עדכניים וציוד טכנולוגי חדיש למרכזי הפסג"ה, על פי הקריטריונים והצרכים, בשיתוף הפיקוח המחוזי
- להקצות משאבים לבינוי מבנים של מרכזי הפסג"ה, לשיפוצם ולהתאמתם לצרכים העדכניים, בהתאם לצורכי המרכזים, בתיאום עם מינהל הפיתוח במשרד ועל פי נהליו ובשיתוף הרשויות המקומיות.
5.3 צוות ההיגוי המחוזי
א. חברי הצוות: מנהל המחוז - יו"ר; מפקח המחוז; המפקח על מרכזי פסג"ה; המפקח על ההשתלמויות במחוז; המפקח על ההדרכה במחוז; נציג החינוך הדתי; גורמים רלוונטיים נוספים.
ב. תפקידי הצוות
- לגבש מדיניות מחוזית בהלימה למדיניות המטה ובהתאם לצורכי המחוז
- ליצור מודל ארגוני מחייב לכל השותפים במחוז העוסקים בפיתוח סגלי הוראה ולהגדיר את תפקידם, את סמכותם ואת אחריותם
- למפות את עובדי ההוראה במחוז באופן שכל עובד הוראה ישתייך למרכז פסג"ה
- לחלק את המשאבים למרכזי הפסג"ה ולשמש מנגנון תומך להפעלתם
- לאשר את תכנית העבודה של מרכזי הפסג"ה
- להציג את תכנית העבודה המחוזית לפיתוח סגלי הוראה לגורמים השותפים במחוז ולצוות מטה המינהל להכשרה, להשתלמויות ולהדרכה לעובדי הוראה
- להפעיל מנגנוני מעקב, בקרה והערכה ליישום תכנית העבודה לפיתוח סגלי הוראה במחוז.
5.4 המפקח על מרכזי הפסג"ה

תפקידיו
- לפקח על מערך מרכזי הפסג"ה במחוז/במגזר בתחום הפדגוגי, הארגוני והתקציבי
- לאשר את מינוים של בעלי התפקידים במרכזי הפסג"ה (למעט בעלי התפקידים הנבחרים במכרז)
- לפתח מקצועית את בעלי התפקידים במרכזי הפסג"ה
- לתאם איגום משאבים וליצור שותפויות בין המנגנונים המעורבים בפיתוח סגלי הוראה ברמת המטה, המחוז, האקדמיה ומוסדות החינוך
- לתכנן ולנהל את תקציב מרכזי הפסג"ה ברמה המחוזית וברמה האזורית
- להיות אחראי ליישום תהליכי הפיתוח המקצועי, ניהול המידע והידע ותהליכי המדידה וההערכה המתבצעים במרכזי הפסג"ה על פי הסטנדרטים שנקבעו במטה ובמחוז
- לנהל מעקב שוטף על ביצוע הפעילות השנתית במרכזי הפסג"ה.
5.5 צוות ההיגוי האזורי
א. חברי הצוות: מפקח הממונה על ידי מנהל המחוז - יו"ר; המפקח על מרכזי הפסג"ה; המנהל של מרכז הפסג"ה; נציגי מפקחים כוללים ומקצועיים; נציגי המנהלים של מחלקות החינוך ברשויות; נציגי מנהלי בתי הספר והגנים; נציג החינוך הדתי; גורמים רלוונטיים נוספים, כגון מדריכים מחוזיים. את צוות ההיגוי מלווים מומחים לתחומי דעת ומומחים אקדמיים. רצוי לבחור מבין חברי צוות ההיגוי צוות מצומצם לליווי הפעילות השוטפת של הפסג"ה.
ב. תפקידי הצוות
- להתוות את המדיניות האזורית לפיתוח סגלי ההוראה בראייה מערכתית ובהלימה למדיניות המטה והמחוז
- להיות שותף מלווה לאיסוף נתונים ולמהלכי איתור צרכים ומיפוים במוסדות החינוך וליצירת מפת צרכים אזורית לפיתוח סגלי ההוראה
- להיות אחראי לניצול מושכל ויעיל של המשאבים, לאיגומם ולחלוקתם למסגרות הפיתוח השונות, בהתבסס על הצרכים של כל הגורמים הרלוונטיים
- לקבל החלטות על פי קריטריונים מוסכמים בנוגע לתכנית הפעילות השנתית לפיתוח סגלי ההוראה באזור תוך הפעלת שיקולי דעת וקביעת סדרי עדיפויות בהתאם לתכניות המשרד, קדימויות המחוז, דגשי הרשויות וצורכי מוסדות החינוך באזור.
- לגבש את תכנית הפעילות השנתית לפיתוח סגלי ההוראה לפני הצגתה להנהלת המחוז ולגורמים רלוונטיים נוספים
- להפיק לקחים על פעילות מרכז הפסג"ה תוך שימוש בממצאי מעקב, בקרה, מדידה והערכה לצורך שינוי, שיפור וקבלת החלטות לגבי הפעילות ההמשכית והעתידית של מרכז הפסג"ה.


6.  בעלי התפקידים במרכזי הפסג"ה
6.1 מנהל מרכז הפסג"ה האזורי
א. תפקידיו
- לנהל את מרכז הפסג"ה מבחינה פדגוגית, ארגונית ותקציבית תוך עמידה בסטנדרטים שנקבעו על ידי האגף לפיתוח סגלי הוראה
- לקיים שיח וקשר קבוע עם גורמים רלוונטיים במטה, במחוז, ברשות המקומית ובמוסדות החינוך לצורך פיתוח מקצועי של סגלי ההוראה באזור
- לבחור, להפעיל, להוביל ולגבש את בעלי התפקידים ואת נותני השירותים השונים (הנבחרים במכרז פומבי) במרכז הפסג"ה: מורי מורים, סגל פדגוגי וסגל מינהלי, מומחה אקדמי ומומחי תחום
- להיות אחראי לתכנון, לביצוע, למעקב ולהערכה של תכנית הפעילות השנתית של מרכז הפסג"ה.
ב. דרישות התפקיד
- תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
- תעודת הוראה, דרגת מורה מוסמך בכיר
- ניסיון של חמש שנים לפחות בהוראה ב-10 השנים האחרונות
- ניסיון של שנתיים לפחות בניהול מוסד חינוכי ב-10 השנים האחרונות
- ניסיון בניהול משאבים, רצוי ידע בטכנולוגיה חינוכית
- ניסיון בהדרכה או בעבודה פדגוגית מקבילה עם עובדי הוראה.
6.2 סגן מנהל מרכז הפסג"ה
א. תפקידיו
- בעל תחומי אחריות מוגדרים ומובילים בפעילות מרכז הפסג"ה בהתאם לכישוריו, למומחיותו ולצורכי מרכז הפסג"ה
- חבר בצוות הניהול ושותף בכיר בהובלת הצוות של מרכז הפסג"ה
- ממלא מקום המנהל של מרכז הפסג"ה בהעדרו של המנהל.
ב. דרישות התפקיד
- תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
- תעודת הוראה
- ניסיון של חמש שנים לפחות בהוראה ב-10 השנים האחרונות
- ניסיון בניהול צוות
- ניסיון בהדרכה או בעבודה פדגוגית מקבילה.
6.3 מומחה אקדמי

הערה: המומחה האקדמי נבחר במכרז פומבי שהמשרד מפרסם, ואינו עובד המרכז.
א. תפקידיו
- מכוון ומסייע למיצוב מרכז הפסג"ה כגוף מקצועי לפיתוח סגלי הוראה.
- מלווה מקצועית את מרכז הפסג"ה ומנחה את הצוות לפיתוח המרכז ולפעילות המבוססת על ידע אקדמי עדכני.
ב. דרישות התפקיד
- תואר שלישי או לימודים לקראת תואר שלישי במוסד אקדמי מוכר ומאושר על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה)
- ניסיון של 4 שנים לפחות בהוראה במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג ב-12 השנים האחרונות
- ניסיון של 24 חודשים לפחות בהדרכת מורים, בהנחייתם ובהכשרתם בשש השנים האחרונות.
6.4 מומחה תחום

הערה: המומחה האקדמי נבחר במכרז פומבי שהמשרד מפרסם, ואינו עובד המרכז.
א. תפקידיו
- משמש יועץ ומלווה למורי מורים, לצוות מרכז הפסג"ה ולמערכת החינוך האזורית בתחום התמחותו.
- מסייע לשלב ידע אקדמי וידע פרקטי יישומי בתכנון ובהערכה של תכנית הפעילות של מרכז הפסג"ה בתחום מומחיותו.
ב. דרישות התפקיד
- תואר שלישי בתחום הדעת הנדרש ממוסד אקדמי מוכר ומאושר על ידי המל"ג או לימודים לקראת התואר השלישי במוסד כזה.
- ניסיון של ארבע שנים לפחות בהוראה במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג ב-12 השנים האחרונות.
- ניסיון בהדרכת מורים, בהנחייתם ובהכשרתם לפחות 24 חודשים בשש השנים האחרונות.
6.5 מורה מורים
א. תפקידיו
- שותף יחד עם הפיקוח המקצועי ו/או הכולל ועם צוות מרכז הפסג"ה בתכנון, בבנייה ובהערכה של תכנית הפעילות בתחום הוראתו.
- מרכז, מנחה ומלמד בהשתלמויות המתקיימות על פי תכנית הפעילות של מרכז הפסג"ה.
- עוסק בניהול המידע והידע המצטברים בהשתלמויות שבאחריותו באמצעות סביבות למידה מתוקשבות.
- משתתף בקבוצת עמיתים לניהול שיח של עקרונות הפיתוח המקצועי ועל יישומם במרכז הפסג"ה.
ב. דרישות התפקיד
- תואר ראשון - ומומלץ תואר שני - בתחום הדעת שהוא מלמד או הכרה כמומחה בתחום על-ידי אגף מרכזי הפסג"ה.
- בהשתלמויות שבסופן ניתן למשתלמים ציון - תואר שני חובה.
6.6 מדריך במרכז פסג"ה
א. במרכזי הפסג"ה מועסקים מדריכים שונים על פי הצורך המקומי, כדוגמת מדריך פדגוגי המרכז את הפעילות לשכבת גיל ספציפית ומדריך בתחום דעת ובתחומים חוצי-תחומי-דעת כגון תכנון לימודים, הערכה, ניהול מידע וידע, פיתוח ועיצוב מרחבי הוראה-למידה ועוד.
ב. תפקידיו
- חבר בצוות פדגוגי מוביל של מרכז הפסג"ה.
- מסייע למורי המורים המלמדים בהשתלמויות במרכז הפסג"ה.
- מפתח תכניות בתחום הדעת בראייה רב-גילית ואינטגרטיבית, בתיאום עם המפמ"ר/המפקח המקצועי/מדריך מרכז מחוזי/ יישובי.
- מטפח את הקשר בין העשייה במרכז הפסג"ה לבין האקדמיה, היועץ האקדמי, מומחי התחום ובעלי תפקידים במערכת החינוך.
- נותן מענה פרטני למוסדות החינוך/לצוותי ההוראה במסגרת מרכז הפסג"ה, בתיאום עם הגורמים החינוכיים הרלוונטיים וגורמי ההדרכה המקומיים.
ג. דרישות התפקיד
- תואר ראשון ומומלץ תואר שני
- תעודת הוראה
- ניסיון מצטבר בהדרכה של שנתיים לפחות ב-10 השנים האחרונות
- ניסיון בריכוז מקצוע/בהובלת התחום בבית ספר/באזור פיקוח/ במחוז.


7.  המשאבים במרכזים לפיתוח סגלי הוראה
7.1 ייעוד התקציבים של מרכזי הפסג"ה
- הפעלת מסגרות לפיתוח סגלי ההוראה: השתלמויות, קהילות לומדות, ימי עיון וכו'
- איוש בעלי תפקידים הפועלים במרכזי הפסג"ה (מנהל, סגן מנהל, מדריכים, מומחי תחום, יועצים, צוות מינהלי וכדומה)
- הצטיידות וסיוע בבינוי ובתחזוקה שוטפת בהתאם לנוהלי אגף מרכזי הפסג"ה ובכפיפות לחוזה שנחתם עם הרשות המקומית
- הפעלת מנגנונים תומכים ברמה הארצית והאזורית, כגון קמפוס וירטואלי, אמצעי הוראה-למידה חדשניים, מרחבי הוראה-למידה ותוכנות לניהול השתלמויות.
7.2 המקורות התקציביים למרכזי הפסג"ה

תקציב מרכזי הפסג"ה ניזון מכמה מקורות: משרד החינוך, הרשויות המקומיות ועוד:
א. תקציבי משרד החינוך
- הקצאת התקציב נעשית בהתאם לגודלם של מרכזי הפסג"ה, על פי מספר עובדי ההוראה המיועדים לקבל בהם שירות.
- התקציב מורכב מתקציב אגף מרכזי הפסג"ה, מתקציב המפמ"רים ומתקציב אגפי מטה נוספים.
ב. תקציב הרשויות המקומיות

הקצאת התקציבים נעשית גם על ידי גופים מתערבים הפועלים בשיתוף עם הרשות המקומית לפיתוח סגלי הוראה.
ג. תקציבים נוספים

לדוגמה:
- גביית תשלום מהמשתלמים (כשקל אחד לשעת השתלמות)
- גבייה עבור שירותים ייחודיים שמרכז הפסג"ה נותן (כגון צילומים, שכפולים, השאלות אישיות וכו').

 

נספח א רשימת מרכזי הפס''ה בהתשס''ז (הנחיות והמלצות לפתיחת PDF)

נספח ב בעלי התפקידים באגף מרכזי הפסג"ה ובמחוזות

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/8(ב), י'ג בניסן התשס'ז, 01 באפריל 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014