education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.2 הכשרת ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה

8.2-22  מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה

 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן

 

מבוא

תמצית

סעיף זה מפרט הנחיות, נהלים וסדרי קדימויות בהענקת מענקים לעובדי הוראה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לתארים אקדמיים. הסעיף מחליף את סעיף 8.2-21 בחוזר הוראות הקבע עב/8(א) באותו נושא. זאת משום שעל פי הסכמי השכר חל העדכון המפורט להלן:

עד שנת הלימודים התשע"ד היו עובדי ההוראה שנכללו ברפורמת "אופק חדש" רשאים להגיש בקשה להחזר שכר לימוד בלבד ולא בקשה למענק שעות. החל משנת הלימודים התשע"ה יוכלו עובדי הוראה אלה להגיש בקשה למענק שעות או להחזר שכר לימוד, על פי בחירתם.

התוקף: החל מ-6 באפריל 2014.

התחולה: כלל עובדי ההוראה במערכת החינוך הרשמית או המפוקחת (שחל עליה חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט) המלמדים בחינוך הקדם-יסודי והיסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, לרבות מורים במכללות ובסמינרים המפוקחים על ידי משרד החינוך.

הסטטוס: החלפה.

  חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 8.2-21 בחוזר הוראות הקבע עב/8(א), "מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-     סעיף 37 בחוזר נו/1, "נהלים והנחיות להגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/להשתלמויות – בתוקף.

-     סעיף 8.5-48 בחוזר הוראות הקבע עג/7(א), "קביעת דרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו/או תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך" – בתוקף.

 

המשנה החינוכית

מענקי הלימודים נועדו לתמרץ ולעודד מורים ללמוד ולהשתלם במיוחד במסלולים האקדמיים שבמוסדות להשכלה גבוהה, עד לקבלת תואר אקדמי רלוונטי להשכלתם הכללית ולעבודתם המקצועית בכיתה. השבחת כוח האדם בהוראה באיכות ובמומחיות אקדמית נדרשת היא יעד עיקרי של מערכת החינוך.

התפוצה: מנהלי בתי הספר והמורים.

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה

ב.     בעל התפקיד: מנהל האגף

ג.     מספר הטלפון: 02-5603687

ד.     כתובת הדוא"ל: motiro@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.     כללי

2.     הזכאות להגשת בקשה למענק, היקפו, שעות הלימוד ומסלולי הלימודים

3.     מסלולי הלימוד המאושרים למענקים

4.     חובות המשתלמים וזכויותיהם

5.     הגשת הבקשות ואישורן – נהלים ומועדים

6.     אישורים מיוחדים וחריגים וועדת ערעורים.

1.     כללי

1.1     על פי הסכמי העבודה ניתנים מענקי שעות והחזרי שכר לימוד (להלן "מענקים") לעובדי הוראה הלומדים והמשתלמים במסגרות המתאימות, כמפורט בהוראות המובאות להלן. בהתאם לכך עובדי הוראה המלמדים בפועל והלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל רשאים לבקש מענקי שעות (בהיקף שיפורט להלן) או השתתפות בהוצאות שכר לימוד עד גובה שכר הלימוד הנדרש באוניברסיטאות בארץ.

1.2     עובדי הוראה במסגרת "אופק חדש"

1.2.1 עובדי הוראה המועסקים במסגרת הסכם השכר "אופק חדש" מחויבים על פי הסכם  זה להיות בעלי תואר אקדמי ראשון.

1.2.2 עובדי הוראה אלה זכאים לבקש השתתפות במענקי שעות או החזרי שכר לימוד, על פי בחירתם.**

1.2.3 עובדי הוראה ב"אופק חדש" שאינם אקדמאים זכאים לקבל השתתפות בהחזר שכר לימוד עבור לימודיהם לתואר ראשון גם אם ניצלו בעבר את מלוא הזכויות לעניין זה, בין אם במענק שעות ובין אם בהחזר שכר לימוד (וראה ב-1.7 להלן).

1.3     בכלל עובדי ההוראה בפועל הרשאים לבקש החזר שכר לימוד או מענק שעות (למי שאינו מועסק ב"אופק חדש") כלולים מדריכים מקצועיים מוסמכים ומורים למקצועות הטכנולוגיים הלומדים לתואר טכנאי והנדסאי או לתארים המפורטים להלן.

1.4     בכלל המוסדות להשכלה גבוהה הכלולים בנוהל זה מצויים האוניברסיטה הפתוחה, המכללות להכשרת עובדי הוראה במסלולים האקדמיים ומוסדות חינוך אחרים שהוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה או מסגרות לימוד אחרות שהוכרו לצורכי מענקים אלה על ידי האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה.

1.5     לימודים שבגינם ניתנת דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר אקדמי אינם מוכרים לצורך קבלת המענקים, להוציא לימודים המוכרים לדרגה אקוויוולנטית ל-.B.Ed, דרגה 1, ול-M.Ed. במכללות ובסמינרים במגזר החרדי שבפיקוח האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה, שאושרו פרטנית על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה.

1.6     לימודים לתואר אקדמי בשלוחה בארץ של אוניברסיטה מחו"ל (אוניברסיטה זרה) אינם מוכרים לצורכי מענקים אלה.

1.7     במסגרת הסכמי השכר עובד הוראה רשאי לקבל שלוש פעמים מענק מלא (היינו, בשלוש שנים נפרדות) במהלך כל שנות עבודתו בהוראה כדלקמן:

-     מענק שעות עד 12 שעות מענק (מענק מרבי בשנה אחת = 4 שעות)

-     החזר שכר לימוד של שלוש שנות לימוד (עד היקף שכר לימוד מלא באוניברסיטה בכל אחת משלוש השנים.

1.8     עם זאת, הלומד לתארים שני (מ"א) ושלישי (דוקטורט) רשאי לקבל יחידת מענק אחת  נוספת  –  4 ש"ש או עד 100% החזר שכר לימוד שנתי.

1.9     לעניין זה:

-     שעת מענק אחת היא שוות ערך ל-¼ שכר לימוד.

-     2 שעות מענק הן שוות ערך ל-½ שכר לימוד.

-     3 שעות מענק הן שוות ערך ל-¾ שכר לימוד.

-     4 שעות מענק הן שוות ערך לשכר לימוד מלא.

1.10   במהלך שנת לימודים אחת עובד ההוראה אינו יכול לקבל גם מענק שעות וגם החזר שכר לימוד.

1.11   מודגש בזאת כי גובה המענקים שיאושרו ויחולקו בפועל ייקבע על פי גבולות התקציב של משרד החינוך ובהתאם לחוק התקציב.

1.12   המענקים יינתנו לפי סדר העדיפויות המפורט ב-3 להלן וכאמור רק בגבולות התקציב המאושר לסעיף זה.

 

2.     הזכאות להגשת בקשה למענק, היקפו, שעות הלימוד ומסלולי הלימודים

2.1     מענק שעות     

2.1.1  רשאים להגיש בקשה עובדי ההוראה הבאים (בתנאים מצטברים):

-      עובדי הוראה העובדים במוסדות חינוך רשמיים, במוסדות חינוך על-יסודיים (עד כיתה י"ד ועד בכלל), בבתי מדרש ובמכללות להכשרת עובדי הוראה אשר יש להם התחשבנות עם המשרד

-      עובדי הוראה קבועים במשרתם וששנת לימודיהם בעת קבלת המענק (אם יאושר) תהיה שנת עבודתם הרביעית ברציפות בהוראה באותה בעלות המעסיקה אותם באחד המוסדות המפורטים לעיל ושהיקף משרתם באותה שנה אינו פחות משליש משרה באותה בעלות (וראה להלן תוספת ב- 2.1.3)**

הערה: מודגש בזאת שעובדים בדירוג עובדי הוראה במחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, כמו מנהלי מחלקות לחינוך, קציני ביקור סדיר ומפקחים על גנים, אינם נכללים בהסכמי השכר לעניין המענקים, ועל-כן אינם רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק. כמו כן, עובדי הוראה זמניים (עובדי הוראה שאינם ממלאים אחר ההגדרה לעיל, שזו שנת עבודתם הרביעית ברציפות באותה בעלות), או עובדי הוראה המועסקים כממלאי מקום לפי שעות אינם זכאים למענק שעות.

2.1.2  עובד הוראה הלומד ביותר מקורס אחד המזכה במענק שעות השתלמות יצרף את מספר השעות הנלמדות בכל הקורסים כמכלול אחד לעניין חישוב מספר השעות.

2.1.3  עובד הוראה המועסק בחלק ממשרתו ברובד חינוכי אחד או בבעלות אחת ובחלק ממשרתו ברובד חינוכי אחר או בבעלות אחרת, יהיה מבחנו הקובע לעניין קביעת הבסיס לתשלום שעות המענק המסגרת שהוא מועסק בה בהיקף משרה גדול יותר. עם זאת, לעניין היקף משרתו, די בכך שיעבוד בשני המקומות הללו בהיקף משרה כולל שאינו קטן משליש משרה.

2.1.4  הקצאת שעות המענק תבוצע לפי סדר העדיפויות כמפורט ב-3 להלן, בהתאם  להיקף שעות הלימוד בשבוע, לפי פירוט זה:

א.  עובד הוראה הלומד 6 ש"ש לפחות יהיה זכאי למענק של 2 ש"ש

ב.  לעובד הוראה הלומד 11-9 ש"ש אפשר לאשר מענק של 3 ש"ש בכפיפות למגבלות התקציב.

ג.  לעובד הוראה הלומד 12 ש"ש ויותר אפשר לאשר מענק של 4 ש"ש  בכפיפות למגבלות התקציב.

הערה: קורס אקדמי המקנה 6 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה בישראל הוא שווה ערך ל-4 שעות לימוד שבועיות.

 

2.2     החזר שכר לימוד

2.2.1  רשאים להגיש בקשה עובדי הוראה אלו:

-     עובדי הוראה העובדים במוסדות חינוך רשמיים, במוסדות חינוך על-יסודיים (עד כיתה י"ד ועד בכלל), בבתי מדרש ובמכללות להכשרת עובדי הוראה אשר יש להם התחשבנות עם המשרד

-     עובדי הוראה קבועים במשרתם או עובדי הוראה ששנת הלימודים בעת קבלת המענק (אם יאושר) תהיה שנת עבודתם הרביעית והרצופה בהוראה באותה בעלות המשלמת את שכרם ובמוסדות המפורטים לעיל ושהיקף משרתם באותה שנה אינו פחות מחצי משרה באותה בעלות (וראה לעיל תוספת ב-2.1.3).

-     עובדי הוראה בפועל הנמצאים בחצי שנת שבתון (אם תאושר בקשתם של עובדים אלה, לא יעלה גובה ההחזר על 50% משכר הלימוד שחויבו בו).

הערה: מודגש בזאת שעובדים בדירוג עובדי הוראה במחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, כמו מנהלי מחלקות לחינוך, קציני ביקור סדיר ומפקחים על גנים, אינם נכללים בהסכמי השכר לעניין המענקים, ועל-כן אינם רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק. כמו כן, עובדי הוראה זמניים (עובדי הוראה שאינם ממלאים אחר ההגדרה לעיל, שזו שנת עבודתם הרביעית ברציפות באותה בעלות), או עובדי הוראה המועסקים כממלאי מקום לפי שעות, גם הם אינם רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק.

2.2.2  משרדנו יטפל אך ורק בהחזר שכר לימוד לעובדי הוראה שנדרש מהם תשלום של 15% משכר הלימוד המלא לפחות ובהחזר שכר לימוד לעובדי הוראה הלומדים לתואר השלישי שנדרש מהם תשלום של 10% משכר הלימוד המלא לפחות.

 

3.     מסלולי הלימוד המאושרים למענקים

כל האמור להלן מתייחס ללימודים במסלולים האקדמיים המתקיימים במוסדות להשכלה גבוהה המאושרים והמפוקחים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), ובכלל זה מוסדות להכשרת עובדי הוראה הנמצאים בפיקוח האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך. מודגש: לימודים המתקיימים במסגרת לימודי חוץ ולימודי תעודה אינם מוכרים לצורכי מענק. עובד ההוראה יציין בגוף הבקשה את סמל הלימודים המתאים, כמפורט להלן:

 

הסמל

מסלול הלימודים

3.2

לימודים במסלול להסמכה למורה בכיר (לא כולל לימודים לדרגת שכר) במכללה או בסמינר, לקבלת תעודת מורה בכיר

3.3

לימודים לתעודת הוראה ראשונה במוסד להשכלה גבוהה

3.4

לימודים לתואר אקדמי ראשון – .B.A./B.Ed ומקביליו – בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי זה

3.5

לימודים לתואר אקדמי שני – .M.A./M.Ed ומקביליו – בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי זה (כולל לימודי השלמה ולימודים לתיזה המתקיימים במסלולי הלימוד האקדמיים כדי להתקבל לתואר שני או שלישי)

3.6

לימודים לתואר אקדמי שלישי – דוקטורט –  ובכלל זה כתיבת דוקטורט, למי שאין בידם תואר אקדמי זה (לקבלת שעות מענק נדרשים לימודים פרונטאליים כמפורט ב- 2.1.4 לעיל)

3.14

לימודים לתארים אקדמיים שני (מ"א) ושלישי (דוקטורט), לעובדי הוראה שניצלו בעבר את מרב מענקי ההשתלמות, בתנאי שנותר תקציב בתקנת המענקים

 

הערה: מורים בעלי דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר ראשון, שני או שלישי יכולים לבקש שעות מענק או השתתפות בהחזר שכר לימוד בגין לימודים לתארים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לפירוט לעיל, בלי שהדבר ייחשב להם כלימודים ל"כפל תואר". מורים אלה יצרפו לבקשתם מסמך מאגף כוח אדם בהוראה המאשר שיש להם דרגה אקוויוולנטית (ראה ב-1.5 לעיל).

 

 

4.     חובות המשתלמים וזכויותיהם (עבור עו"ה שבקשתם למענק אושרה)

4.1     כללי

4.1.1  גרירת תואר: מורה ב"אופק חדש" המקבל מענק מתחייב לסיים את לימודיו לתואר ראשון במהלך 4 שנים מיום חתימתו על ההצטרפות להסכם.

4.1.2  מקבל המענק זכאי להחזר הוצאות עבור נסיעות בין-עירוניות מבעלות המוסד שהוא מועסק בו לפי תעריפי התחבורה הציבורית. אין זכאות להחזר עבור נסיעות עירוניות. עובד הוראה המועסק על ידי בעלות שאינה משרד החינוך יפנה בבקשה להחזר אל הבעלות המעסיקה אותו (הכול בכפיפות להוראות בחוזר מנכ"ל נו/1, סעיף 37, "נהלים והנחיות להגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/להשתלמויות").

4.1.3  עובד הוראה שאושרה בקשתו למענק חייב להודיע למפקח על ההשתלמויות באגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה על כל שינוי בתכנית הלימודים ובמוסד הלימודים שאושר לצורך המענק.


4.1.4  שינוי כלשהו בתכנית הלימודים מחייב בדיקה מחודשת של הזכאות. ייתכנו ביטול המענק עקב שינוי כזה והפסקת החזר הוצאות הנסיעה.

4.1.5  עובד הוראה שזכותו למענק בוטלה מסיבה כלשהי לא יוכל להסתייע באותה שנה בטענה שצמצם את משרתו, להוציא ביטולים הנובעים מביטול קורסים שעובד ההוראה נשלח אליהם לפי דרישת המשרד.

4.1.6  מקבל המענק יתחייב לעבוד בהוראה כמה שנים נוספות, כמניין שנות המענק שקיבל (יחידת מענק אחת – 4 שעות מענק או החזר שכר לימוד מלא לשנת לימודים אחת – היא שוות ערך לעבודה של שנה אחת נוספת בהוראה).

 

4.2     מענקי שעות

4.2.1  מענק השעות יהיה חלק ממשרתו של עובד ההוראה.

4.2.2          עובד ההוראה לא יידרש להפחית ממשרתו הקבועה מספר שעות זהה למספר שעות המענק, בתנאי שהיקף השעות הכולל את המענק לא יעלה על 140% משרה. שעות המענק שמעבר למשרתו הקבועה של עובד ההוראה אינן מקנות קביעות על שעות אלו לשנים הבאות.

4.2.3  עובד הוראה שהפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים יודיע על כך לגזברות המחוז או לבעלות המשלמת את שכרו, והיא תפסיק את תשלום מענק השעות ואת החזר הוצאות הנסיעה החל באחד בחודש שלאחר הפסקת הלימודים.

 

4.3     ביצוע התשלום - דיווח והתחשבנות

4.3.1  מענק השתלמות לעובד הוראה שהוא עובד המדינה ישולם על ידי משרד החינוך.

  4.3.2 מענק השתלמות לעובד הוראה שאינו עובד המדינה ישולם על ידי הבעלות על מוסד החינוך שהמבקש מועסק בו מיד עם אישור המענק על ידי משרדנו. משרדנו יחזיר לבעלות את מענק ההשתלמות בכפיפות להמצאת אישור לימודים או קבלות על תשלום שכר הלימוד. מוסדות שלמשרדנו אין קשרי התחשבנות כספית עמם אינם נכללים בהסדר זה.

4.3.3  הודעה על המענקים תינתן למוסדות החינוך מיד לאחר אישורם.

4.3.4  התחשבנות עם הבעלויות: בהסכמת מרכז השלטון המקומי תהיה שיטת ההתחשבנות עם הבעלויות לצורך החזרת הסכומים ששולמו על ידן כמענקי השתלמות כדלקמן:

א. הבסיס להתחשבנות יהיה פרופיל בית הספר שנקבע לצורך תשלום שכר לימוד בחינוך העל-יסודי.

ב. התשלום הראשון ישולם לא יאוחר מחודש דצמבר, ולאחר מכן ישולמו התשלומים מדי חודש בחודשו, עד חודש אוגוסט של אותה שנה.

ג.  החזרים לבעלויות בחינוך העל-יסודי יינתנו על פי הפרופיל של בית הספר, ויועברו באופן שוטף עם העברות שכר הלימוד.

ד.  באמצע שנת הלימודים (בחודש מאי) יועבר על ידי הבעלות דוח ביצוע שיכלול הצהרה על מספר המענקים ששולמו.

ה. ההתחשבנות הסופית תתבצע לקראת סוף שנת הלימודים (בחודש יולי). תשלומים ינוכו מבעלויות שלא הצהירו כמבוקש.

4.4          החזרי שכ"ל: ביצוע ההחזר - דיווח והתחשבנות

4.4.1  החזר שכר הלימוד יתבצע תמורת קבלות מקוריות מטעם מוסד הלימודים כדלקמן:

א.  החזר שכר הלימוד לעובד הוראה שהוא עובד מדינה ישולם על ידי גזברות משרדנו במחוז עבודתו של עובד ההוראה חודש לאחר הגשת הקבלות המקוריות.

ב.  החזר שכר הלימוד לעובד הוראה שאינו עובד מדינה ישולם על ידי הבעלות של מוסד החינוך שהוא מועסק בו חודש לאחר הגשת הקבלות המקוריות.

ג.  אגרת החינוך, דמי ההרשמה, תשלומים לשירותים שונים מטעם מוסדות הלימודים ותשלומי ריבית פיגורים – כל אלה לא ייכללו בהחזר שכר הלימוד. מהחזר שכר הלימוד ינוכה מס כחוק (מס הכנסה וכד').

4.4.2  משרדנו יחזיר לבעלות על המוסדות המפוקחים, שיש להם קשרי התחשבנות עם המשרד, את סכומי ההחזרים שאושרו ושולמו למוריהם לאחר שידווחו על הביצוע למנהל ענף המענקים והחזרי שכר הלימוד לעובדי הוראה באגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה ברחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 9100201.

 

5.      הגשת הבקשות ואישורן - נהלים ומועדים

5.1     כללי

5.1.1  הבקשה לשעות מענק ולהשתתפות בהחזר שכר לימוד תוגש על טופס מיוחד. הטופס יימצא, כשישה שבועות לפני המועד האחרון להגשתו (ראה להלן), באתר האינטרנט של המשרד, בכתובת זו:

         /EducationCMS/Units/
PituachMiktzoie/NehalimTfasim/OvdeyHoraa/ScharLimud.htm

כמו כן  אפשר לאתר את טופס הבקשה ב"גוגל" על ידי הקשת מילות מפתח כמו "טופס מענק שעות"/"טופס החזר שכר לימוד" ולהדפיסו במדפסת המקומית. את הטופס המלא, על כל פרטיו, יש לשלוח כדלקמן:

א.        עובדי הוראה בחינוך המוכר שאינו רשמי שבפיקוחו ובטיפולו של המפקח על ההתפתחות המקצועית של עובדי הוראה בחינוך המוכר ישלחו את טופס הבקשה לבעלות המשלמת את שכרם. הבעלות תעביר את טופסי הבקשה במרוכז לפיקוח באגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה, רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 9100201.

ב.        עובדי הוראה אחרים (לפי הגדרותיהם בחוזר זה) ישלחו את טופס הבקשה למפקח על ההתפתחות המקצועית של עובדי הוראה במחוז עבודתו של הפונה, כמפורט בגב של טופס הבקשה.

5.1.2  עובד הוראה המועסק בכמה מקומות (בכמה בתי ספר, בעלויות או מחוזות) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד, למחוז שבו הוא עובד במרבית השעות.

 

5.2     מענקי שעות

5.2.1  המועד האחרון להגשת הבקשה מתפרסם מבעוד מועד באתר האינטרנט הנ"ל (בדרך כלל באמצע חודש מאי). הטופס יוחתם כמפורט להלן:

א.        עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים – מורים עובדי המשרד – יאשרו את הפרטים על ידי המנהל ובידיעת המפקח על המוסד. גננות עובדות המשרד תאשרנה את הפרטים בחתימת המפקחות.

ב.        עובדי הוראה בבעלויות אחרות יחתימו את מנהל המוסד ואת הבעלות על המוסד.

ג.         עובדי הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה יחתימו את מנהל המוסד, ואם אינם מקבלים את שכרם מגזברות המחוז של משרד החינוך – גם את הבעלות המשלמת את שכרם.

ד.        עובדי הוראה בחינוך המוכר: ראה ב-5.1.1 א' לעיל.

עובדי ההוראה יקפידו על מילוי מדויק ומלא של סמל המוסד.

5.2.2  האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה יוציא אישורים על תנאי לפונים הזכאים עד סוף חודש יוני שלאחר מועד הגשת הבקשה.

5.2.3 עובד שאושר לו מענק על תנאי יידרש להמציא – במהלך חודש נובמבר שלאחר קבלת המענק – גיליון לימודים רשמי וממוחשב. הגיליון יפרט פרטים אלו: שנת הלימודים לתואר, שם התואר, מסלול התואר (תעודת הוראה או הסמכה למקצוע מסוים בהוראה), הסמסטר, שמות הקורסים וסמליהם, היקף השעות לקורס, הקרדיט, שם המרצה ודרגתו, וכן גיליון ציונים משנים קודמות לתואר. עובד הוראה שלא ימציא אישור לימודים כזה, תבוטל זכותו למענק, והכספים ששולמו לו על חשבון המענק ינוכו משכרו.

5.2.4  מודגש בזאת: בקשות למענק שעות שתגענה למשרדנו לאחר סוף שבוע הלימודים השני במוסדות להשכלה גבוהה תוחזרנה לשולח ללא טיפול.

 

5.3     החזר שכ"ל

5.3.1  לטופס הבקשה יש לצרף גיליון לימודים ממוחשב מטעם מוסד הלימודים כמפורט ב-5.2.3 וכן את גובה שכר הלימוד המלא והסופי הנדרש. כותבי תיזה (מ"א/דוקטורט) יצרפו לבקשה אישור על היקף שכר הלימוד הנדרש מהם להשלמת חובה זו לקבלת התואר האקדמי.

5.3.2  טופס הבקשה יוחתם כמפורט להלן:

א.        עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים – מורים עובדי המשרד – יאשרו את נכונות הפרטים על ידי המנהל ובידיעת המפקח על המוסד. גננות עובדות המשרד תאשרנה את הפרטים בחתימת המפקחות.

ב.        עובדי הוראה בבעלויות אחרות יחתימו את מנהל המוסד ואת הבעלות על המוסד.

ג.        מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה יחתימו את מנהל המוסד, ואם אינם מקבלים את שכרם מגזברות המחוז של משרד החינוך – גם את הבעלות המשלמת את שכרם.

ד.        עובדי הוראה בחינוך המוכר: ראה ב-5.1.1 א' לעיל.

עובדי ההוראה יקפידו על מילוי נכון של סמל המוסד.

5.3.3  המועד האחרון להגשת הבקשה מתפרסם מבעוד מועד באתר האינטרנט הנ"ל (בדרך כלל באמצע חודש נובמבר).*

5.3.4  האגף להתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה יוציא אישורים לזכאים עד חודש ימים לאחר המועד שנקבע להגשת הבקשה.

 

6.      אישורים מיוחדים וחריגים וועדת ערעורים

6.1     לקידום נושאים מיוחדים ולטיפול בערעורים של מורים שבקשותיהם למענקים נדחו תפעל במשרדנו ועדה מיוחדת. ועדה זו תבחן בקשות למענקים שנדחו ושאינן במסגרת הקדימויות והקריטריונים שנקבעו בחוזר זה, בתנאי שהלימודים שבגינם יאושרו המענקים יימצאו בזיקה ישירה לעבודתם של עובדי ההוראה במסגרות החינוך שהם עובדים בהן.

6.2     המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת החריגים הוא כדלקמן:

-     עבור בקשות לשעות מענק: יום ראשון הראשון של חודש אוקטובר (שלאחר קבלת המענק)

-     עבור השתתפות בשכר לימוד: יום ראשון הראשון של חודש פברואר (שלאחר קבלת החזר שכר הלימוד).

6.3     את הבקשה  לוועדת החריגים ואת הערעורים יש להגיש באמצעות המפקח על  ההשתלמות במחוז עבודתו של מגיש הבקשה.


*    אם יתברר – לאחר אישור המענקים לעובדי הוראה שהגישו את בקשתם עד למועד הנ"ל – כי נותר תקציב פנוי, תפורסם הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות נוספות ובדבר דרך ההקצאה.

**   נערך שינויי בסעיף זה ב 20.5.14.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/8(א), ו' בניסן התשע"ד, 06 באפריל 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  15/04/2015