education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.3 יועצים ומורים בתפקידי הדרכה

(תשע) 8.3-1  עדכון לחוזר הוראות הקבע סד/2(ב), סעיף 8.3-4 בנושא "עובדי הוראה בתפקידי הדרכה"
 
להלן עדכון לחוזר הוראות הקבע סד/2(ב), סעיף 8.3-4 בנושא "עובדי הוראה בתפקידי הדרכה". עדכון זה הוא בנוסף לתוספות ולעדכונים שפורסמו בחוזר הוראות קבע ס"ה/1 א' ו"הודעות ומידע" סו/10, סעיף 8.3-1.

1.

החלפת סעיף:"העקרונות להקצאת משאבים ומסגרות הפעולה"

  במקום סעיף קטן 3 בחוזר סד/2 (ב) "העקרונות להקצאת משאבים ומסגרות הפעולה" יבואו הדברים שלהלן:
3.1 עקרונות להקצאת המשאבים
 
א.
כללי
1. הקצאת משאבי ההדרכה תתבצע בארבעה סלים נפרדים: של המטה, של המחוז, של מרכזי הפסג"ה ושל המוסד החינוכי. ההקצאה בכל סל היא הקצאה קשיחה, ללא יכולת ניוד בין הסלים.
2. ימי ההדרכה בכל סל ייתנו מענה לכל המגזרים ולכל שכבות הגיל.
3. הקצאת ימי ההדרכה למחוזות תיועד למקצועות ההוראה ולתחומים החינוכיים על פי מפתח שייקבע מראש ויעודכן מעת לעת.
ב.
ההקצאה ברמת המחוז
הקצאת ימי ההדרכה תורכב משלושה נדבכים:
1. סל מחוזי: סל זה יכלול מקצועות הוראה ומתוכם חובה להקצות ימי הדרכה ל-5 מקצועות ליבה - עברית, ערבית, אנגלית, מתמטיקה ומדעים - וכן לנושא הזהירות בדרכים. שאר הנושאים ייבחרו על ידי המפמ"רים, יחידות המטה והמחוזות בזיקה לצרכים ולמדיניות המשרד.
2. סל מוסדי: סל זה יכלול הקצאת ימי הדרכה לבתי הספר ולגני הילדים בתיאום עם יחידות המטה ובזיקה לצרכים ולמדיניות של המשרד ושל מוסדות החינוך.
3. סל מרכזי פסג"ה: ההקצאה לסל זה תיעשה בהתאמה לתכניות השנתיות לפיתוח סגלי הוראה, ובתיאום עם מינהל ההכשרה וההתפתחות המקצועית לעובדי הוראה.

ההקצאה לסל המוסדי ולסל מרכזי פסג"ה תהיה עד 70% מהיקף ימי ההדרכה.
ג.
ההקצאה ברמת המטה
ימי ההדרכה המיועדים למטה המשרד יוקצו לפי העקרונות האלה:
1. ימי ההדרכה למטה מיועדים לתפקידי הדרכה ארציים; הימים יוקצו ברמת המינהל, וכל מינהל יקצה את הימים ליחידותיו לפי שיקול דעתו.
2. יחידות מטה תוכלנה לרכוש ימי הדרכה, בנוסף להקצאת הבסיס לאחר שתקבלנה אישור לכך מהמטה, במסגרת תכנית העבודה שתאושר.
3.2 מסגרות הפעולה
א. הודעה על המסגרות של הקצאת ימי ההדרכה למחוזות וליחידות המטה תתבצע על פי העקרונות שפורטו לעיל.
ב. המחוזות ויחידות המטה יגבשו תכניות עבודה שנתיות שתוצגנה לוועדת ההיגוי במטה לאישור. ועדת ההיגוי תכלול נציגים מהמינהל למשאבי אנוש, מהמזכירות הפדגוגית, מהמינהל הפדגוגי ומהמחוזות.
ג. ההקצאה בפועל תתבצע לאחר אישור התכניות.
ד. עם אישור התכנית ולאחר ההקצאה בפועל, יחל התהליך של מינוי המדריכים.
ה. במהלך השנה תתבצע בקרה על עבודת המדריכים.

2.

החלפת סעיף:"מדריך מרכז"

  במקום סעיף קטן 4.3 בחוזר מנכ"ל סד/2(ב) בנושא "מדריך מרכז", יבואו הדברים שלהלן:
4.3
מדריך מרכז
א. מדריך מרכז חייב להורות בפועל במקביל לעבודתו בהוראה.
ב. מדריך מרכז יוכל לקבל מינוי כמורה בתפקיד הדרכה של עד 4 ימי הדרכה.
ג. במקרים חריגים תאושר העסקה של מדריכים בשישה ימי הדרכה לשנת הלימודים התשע"א.

3.

הוספת סעיף קטן חדש: פירוט נוהלי העבודה של המורה בתפקיד הדרכה במחוז (להלן "המדריך")

  האחראי על המדריך
 
א. בחירת נושאי ההדרכה, תכניות ההדרכה, דרכי הפעולה, מועדי
ההדרכה ומשכם והעמידה בתפוקות הצפויות תהיינה באחריות
המפמ"ר או מנהל היחידה או בא כוחם במחוז והמפקח הכולל. נושאי ההדרכה ייבחרו על בסיס תכניות הפעולה של בתי הספר, תוך התחשבות בתוצאות של המיצ"ב הבית ספרי או של בחינות הבגרות ובזיקה למדיניות המחוז והמטה.
ב. המדריך ימונה על ידי מנהל המחוז או על ידי מי שהוא הסמיך, ובחמ"ד על ידי המחמ"ד, ויפעל בזיקה למדיניות המחוז והמטה.
ג. מנהלו המקצועי של המדריך הוא המפמ"ר או מנהל היחידה, לרבות הערכה, בקרה ומשוב על עבודתו, והמפקח הכולל יתאם את עבודתו של המדריך מול מנהלי בתי הספר בנושאי תכנון העבודה והביצוע בבתי הספר.
  מינוי המדריך
  המדריך יקבל כתב מינוי לעבודתו בהדרכת עובדי הוראה בתחומי המחוז.
  דיווח
 
א. תכנית העבודה השנתית: המדריך יכין עם תחילת עבודתו תכנית עבודה שנתית. בתכנית זו יוגדרו היעדים המרכזיים, השלבים בעבודה, לוח הזמנים לביצוע ותוצרי ההדרכה המצופים. התכנית תועבר לאישור המפמ"ר או בא כוחו והמפקח הכולל הממונה עליו ולידיעת הרפרנט המחוזי להדרכה.
ב. דיווח חודשי: המדריך יגיש בכל חודש דוח עבודה המפרט את הפעילות שבוצעה במהלך החודש הקודם (ראה בנספח 3 של חוזר הוראות הקבע סד/2(ב)). בדוח יצוינו כל הימים שבהם עסק המדריך בהדרכה בהתאם לכתב המינוי, וכן ימים שבהם אינו זכאי לקבל הוצאות נסיעה ואש"ל לפי הנהלים המקובלים בתקשי"ר. לדוח יש לצרף אישורים מתאימים (כגון אישור על ימי מחלה וכיו"ב). דוח זה יוגש ב-2 עותקים לממונה המקצועי, בצירוף העתק ללשכת ההדרכה המחוזית וגזברות המחוז, עד 5 בכל חודש.
ג. דוח עבודה חצי-שנתי: המדריך יגיש עד ראשית חודש פברואר דוח עבודה חצי-שנתי (ראה נספח 3 בחוזר הוראות הקבע סד/2(ב)), ובו יפרט את הפעולות המרכזיות שבוצעו במסגרת תכנית העבודה השנתית וכן את הפעילות החודשית. דוח זה יוגש לאישור המפקח הממונה ולידיעת הרפרנט המחוזי להדרכה.
ד. דוח עבודה שנתי: המדריך יגיש בסיום השנה, עד סוף חודש יולי (ראה נספח 3 בחוזר הנ"ל), דוח ביצוע שנתי. בדוח זה יפרט המדריך את הפעולות המרכזיות, את התוצרים שהושגו ואת הקשיים בביצוע. גם דוח זה יוגש לאישור המפקח הממונה ולידיעת הרפרנט המחוזי להדרכה.
בעתיד נפרסם חוזר הוראות קבע אשר יכלול את כל ההוראות בנושא עובדי הוראה בתפקידי הדרכה, ובכלל זה כל השינויים והעדכונים.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אתי נידם, מרכזת לשכת ההדרכה הארצית,
טל' 02-5603912, דוא"ל: ettini@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/10, י"ט בסיוון התש"ע, 01 ביוני 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014