education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.4 מנהלים

11–8.4  תיקון נספחים 3 ו-7 של סעיף 8.4-10 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים"

 

חוזר זה מבוטל

שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון- לחצו כאן כדי להגיע להקטע המעודכן

1.    מבוא

1.1    תמצית

         בחוזר הוראות הקבע סט/3(א) פרסמנו בסעיף 8.4-10 את ה"נוהל למינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים". בשל שינויים ותוספות אנו מפרסמים שוב את נספח 3, "כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה" שנוספו לו תנאי הסף למשרת ניהול בבית ספר לחינוך וספורט ימי, וכן כמה תיקונים. כמו כן אנו מפרסמים שוב את נספח 7 "מספר הכיתות המצדיק מינוי של סגני מנהלים".

          נספחים 3 ו-7 המובאים כאן מבטלים את הנספחים האלה בסעיף 8.4-10 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א) ובאים במקומם.

1.2     מטרת הפרסום

          א.      התוקף: החל מ-1 בפברואר 2009(בוטל בתאריך1.9.11)

          ב.      התחולה: עובדי ההוראה בחינוך הרשמי

          ג.      הסטטוס: ביטול

          ד.      חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 8.4-10 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א) – "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" –  בתוקף, למעט נספחים  3 ו-7, שהם מבוטלים.

1.3     התפוצה: עובדי ההוראה, המפקחים והמנהלים במוסדות החינוך הרשמיים ובמוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים.

1.4     הגורם האחראי

          א.   שם היחידה: האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה

          ב.   בעל התפקיד: מנהל האגף

          ג.   מספר הטלפון: 5604750–02

          ד.   כתובת הדוא"ל: maitalch@education.gov.il.

 

2.  נספח 3 של סעיף 8.4-10 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א),

     "כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה"

 

א.    למשרת ניהול בבית ספר יסודי

       1.   ניסיון בהוראה – ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על-יסודיים בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

       2.   השכלה אקדמית – תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

       3.   השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ.

             הערות ל-3

             א)   תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכיות תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

             ב)   לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע / לרישיון לעיסוק בהוראה.

             4.   הכשרה לניהול בית ספר –  תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ המפורטות להלן (את רשימת המוסדות המקיימים תכניות הכשרה ראה בחוזר "הודעות ומידע" סט/5, סעיף 1–8.4):

             4.1 תעודת זכאות של התכנית האקדמית להכשרת מנהלים לבתי
ספר – לימודי תעודה (להלן "התכנית להכשרת מנהלים")

                    4.2 תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית ספרית למי שהחל את לימודיו בשנת הלימודים התשס"ח (להלן "תכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה)

             4.3 תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

                   הערות ל-4

                   א)  עמידה בדרישות המפורטות ב-4.1 וב-4.2 לעיל תוכר עם המצאת אישור על לימודים בשנה א' לפחות באחת מתכניות ההכשרה האלה לניהול בית ספר בארץ.

                   ב)  מי שהתמנה לנהל בית ספר ועם מינויו לא סיים את לימודיו במסגרת תכנית ההכשרה "התואר האקדמי השני הייעודי במנהיגות בית ספרית – תכנית הפיילוט" או "התכנית האקדמית להכרת מנהלים – לימודי תעודה", יהיה חייב לסיימם עד שנתיים מיום מינויו לתפקיד. במהלך תקופה זו יקבל המנהל מינוי זמני המותנה בסיום לימודיו. אם הוא לא יעמוד בתנאי זה, תופסק עבודתו בניהול. יובהר כי תנאי לקבלת קביעות בניהול יהיה, בין היתר, סיום אחת מתכניות ההכשרה לניהול שהוזכרו ברישא של סעיף זה.

                   ג)   מי שהתמנה לנהל בית ספר בהתשס"ז, וחויב לעמוד בקורס  מנהלים ייחודי בן שנה אחת, פטור מחובה זו, בשונה מפרסומים בחוזרים קודמים.

                   ד)  בנוסף לאמור לעיל פטורים עובדי ההוראה שלהלן מהצגת תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר המפורטות לעיל בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:

                        1)         מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי) ברציפות במשך 3 שנים לפחות, ואושרו לו 3 שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית מהמפקח על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה

                        2)         עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי) לפחות 4 שנים במהלך 10 השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות ואושרו לו 4 שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית של המפקח על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

       כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

       1.   כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים

       2.   כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך

       3.   ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים

       4.   ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר

       5.   כושר הבעה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

       6.   כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות   ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים

       7.   כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.

ב.    למשרת ניהול בבית ספר על-יסודי

       1.   ניסיון בהוראה  – ניסיון בהוראה בפועל בחינוך העל-יסודי או בכיתות ז'
ו-ח' של החינוך היסודי של 5 שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

       2.   השכלה אקדמית – תואר אקדמי שני לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

       3.   השכלה פדגוגית – רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי, בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך ובהתאם לפרסומים נוספים בחוזרי המנכ"ל.

             הערות ל-3

             א)   תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

             ב)   אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

       4.   הכשרה לניהול בית ספר – תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ שלהלן (את רשימת המוסדות המקיימים תכניות הכשרה ראה בחוזר "הודעות ומידע" סט/5, סעיף 1–8.4):

             4.1 תעודת זכאות של התכנית האקדמית להכשרת מנהלים לבתי ספר – לימודי תעודה (להלן "התכנית להכשרת מנהלים")

             4.2 תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית ספרית למי שהחל את לימודיו בשנת הלימודים התשס"ח (להלן "תכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה)

             4.3 תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

       הערות ל-4

       א)   עמידה בדרישות המפורטות ב-4.1 וב-4.2 לעיל תיחשב עם המצאת אישור על לימודים בשנה א' לפחות באחת מתכניות ההכשרה האלה לניהול בית ספר בארץ.

       ב)   מי שהתמנה לנהל בית ספר ועם מינויו לא סיים את לימודיו במסגרת תכנית ההכשרה "התואר האקדמי השני הייעודי במנהיגות בית ספרית – תכנית הפיילוט" או "התכנית האקדמית להכשרת מנהלים – לימודי תעודה", יהיה חייב לסיימם עד שנתיים מיום מינויו לתפקיד. במהלך תקופה זו יקבל המנהל מינוי זמני המותנה בסיום לימודיו. אם הוא לא יעמוד בתנאי זה, תופסק עבודתו בניהול. יובהר כי תנאי לקבל קביעות בניהול יהיה, בין היתר, סיום אחת מתכניות ההכשרה לניהול שהוזכרו ברישא של סעיף זה.

       ג)    מי שהתמנה לנהל בית ספר בהתשס"ז, וחויב לעמוד בקורס מנהלים ייחודי בן שנה אחת, פטור מחובה זו, בשונה מפרסומים בחוזרים קודמים.

       ד)   בנוסף לאמור לעיל פטורים עובדי ההוראה שלהלן מהצגת תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר המפורטות לעיל בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:

             1)   מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי) ברציפות במשך 3 שנים לפחות, ואושרו לו 3 שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית מהמפקח על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה

             2)   עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי) לפחות 4 שנים במהלך 10 השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות ואושרו לו 4 שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית של המפקח על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

       כישורים נוספים רצויים

       הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת המלצתה של ועדת היועצים:

       1.   כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים

       2.   כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך

       3.   ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים

       4.   ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר

       5.   כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

       6.   כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים

       7.   כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.

ג.     למשרת ניהול בחטיבת ביניים

       ממועמד לניהול חטיבת ביניים יידרשו, נוסף לדרישות המפורטות ב-ב' לעיל, גם התנאים האלה:

      1.   הכרה יסודית של מטרות הרפורמה ועקרונותיה כפי שנתקבלו על ידי הכנסת והממשלה

       2.   הכרה יסודית של הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד החינוך הנוגעים לחטיבת הביניים

       3.   ניסיון קודם בחטיבת הביניים או בבית ספר הטרוגני ואינטגרטיבי אחר

       4.   רצוי ידע וניסיון ביישום דרכי הוראה אלטרנטיביות בכיתות הטרוגניות ובייזום פעילויות אינטגרטיביות בתחום החינוך החברתי הלא פורמאלי או במעורבות בפעילויות אלה.

ד.    למשרת ניהול במרכז לפיתוח סגלי הוראה (מרכז פסג"ה)

       תחומי העיסוק של התפקיד

       1.   אחראי על כלל הפעילויות במרכז הפסג"ה, על התפעול השוטף, על ניהול צוות העובדים הפדגוגיים והמינהליים ועל הטיפול בצד המינהלי והתקציבי של מרכז הפסג"ה.

       2.   אחראי לגיבוש המקצועי והפדגוגי של צוותי עובדי ההוראה השייכים למרכז  לפיתוח סגלי הוראה, בשיתוף בעלי העניין, המפמ"רים ויחידות משרד אחרות.

       3.   חבר ב"צוות ההיגוי האזורי" של מרכז הפסג"ה וב"צוות הפעולה המצומצם" ואחראי לריכוז הצוות ולקביעת לוח הזמנים של הישיבות בתיאום עם יו"ר צוות ההיגוי האזורי.

       4.   מתכנן ומוציא לפועל את "תכנית הפעילות השנתית" של מרכז הפסג"ה על בסיס ההחלטות של צוות ההיגוי האזורי, בסיוע מומחי התחומים, ושותף בחלוקת המשאבים לביצוע התכנית.

       5.   אחראי לגיוס מורי מורים ומדריכים, בתיאום עם הפיקוח, לשם ביצוע תכנית העבודה של מרכז הפסג"ה (על פי חוזר הוראות הקבע סז/8(ב), סעיף 16–8.2, "המרכזים לפיתוח סגלי הוראה").

       6.   מקיים קשר מתמיד עם השותפים לעשייה החינוכית (הרשות המקומית, המחוז, הפיקוח הכולל והמקצועי) כדי לתת מענה לצורכיהם הייחודיים של עובדי ההוראה באזור.

       הכישורים הנדרשים

       1.   תואר אקדמי שני מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל

       2.   השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

       3.   ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או על-יסודיים בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה או רכז פרח וכיו"ב.

       כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

       1.   בעל תעודת סיום של קורס להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (תינתן עדיפות; ראה לעיל, ב-א4)

       2.   כושר מינהלי וכושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל-פה עם גורמים ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות ואחרים

       3.   כושר הבעה בכתב ובעל-פה בעברית, ובמרכזי פסג"ה ששפת מרבית האוכלוסייה בהם אינה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

       4.   היכרות יסודית של מבנה מערכת החינוך, מטרותיה ונהליה

       5.   ניסיון של 4 שנים לפחות בתפקיד ניהולי במוסד חינוכי (מנהל בי"ס, סגן מנהל, מרכז שכבה וכד')

       6.   ניסיון בטכנולוגיה חינוכית ובפיתוח אמצעי הוראה

       7.   ניסיון בניהול מרכז משאבים ומרכז מידע וידע ובפיתוח מיזמים

       8.   ניסיון וכושר בהנחיה ובהדרכה של  מורים ומורי מורים

       9.   כושר לקיים יחסי עבודה תקינים

       10. כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך

       11. ניסיון בתהליכי בקרה והערכה לשיפור תהליכי פיתוח מקצועי של עובדי הוראה ובקבלת החלטות.

ה.    למשרת ניהול במפת"ן

       דרישות המשרה תהיינה זהות לדרישות לגבי משרות ניהול בבית ספר על-יסודי, כמפורט ב-ב' לעיל.

ו.     למשרת ניהול בבית ספר לחינוך מיוחד

       נוסף לדרישות המשרה המפורטות ב-א' וב-ב' לעיל (הכול לפי דרגת ביה"ס) דרושה גם הסמכה לחינוך מיוחד, כמפורט בפרק 4 (4.2) בתקנון שירות עובדי הוראה, "עובדי הוראה במסגרת החינוך המיוחד".

ז.     למשרת ניהול בחווה חקלאית

       1.   דרישות המשרה תהיינה בהתאם לגיל התלמידים המאכלסים את החווה: בכיתות א'-ו' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר יסודי, ובכיתות ז'-ט' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר על-יסודי. במקרה של אוכלוסייה מעורבת יש לנהוג על פי מספר הכיתות הגבוה ביותר בשכבות הגיל שהוזכרו לעיל.

       2.   בכל מקרה דרושה גם הכשרה מתאימה בתחום החקלאות ולימודי הסביבה: תואר אקדמי או הסמכה להוראה בתחום זה או רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה בתחום.

ח.    למשרת ניהול במתי"א (מרכז תמיכה יישובי-אזורי)

       1.   תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

       2.   השכלה פדגוגית בתחום החינוך המיוחד: תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ או תעודת התאמה להוראה לעובד פרא-רפואי.

       3.   תעודת סיום של קורס להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (ראה לעיל ב-א4)

       4.   סיום בהצלחה של השתלמויות בתחומי החינוך המיוחד ב-4 השנים האחרונות שלפני הגשת המועמדות המזכות ב-2 גמולי השתלמות לפחות או, לחלופין, לימודים לקראת תואר אקדמי בחינוך מיוחד בהיקף של 224 שעות לפחות ב-4 השנים האחרונות. על המועמד להמציא אישור על ההשתלמויות מהאגף להשתלמות עובדי הוראה או אישור על לימודיו מהמוסד האקדמי שלמד בו.

       5.   ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או על- יסודיים בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה, במכללה או רכז פרח וכיו"ב.

       כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

       1.   כושר הדרכה בפעילות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים

       2.   כושר מינהלי: כושר ניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך

       3.   כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל-פה עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים

       4.   כושר לקיים יחסי עבודה תקינים

       5.   כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובמוסד חינוכי ששפת ההוראה בו איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

       6.   ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל מוסד חינוכי, ובכלל זה הוראות המשרד בכל הנושאים הנוגעים ליישום חוק החינוך המיוחד ולתחומי הפעילות של מתי"א

       7.   הכרת מערכות החינוך הרגיל והמיוחד בשלבי החינוך הרלוונטיים והעקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל.

ט.    למשרת ניהול באולפן

דרישות המשרה תהיינה זהות לדרישות לגבי משרות ניהול בבית ספר יסודי, כמפורט ב-א' לעיל.

י.     למשרת ניהול במרכז "יום העשרה שבועי" לתלמידים מחוננים

       1.   תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, רצוי תואר שני ומעלה.

       2.   השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר מהארץ ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

       3.   ניסיון מוכר בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או על-יסודיים בארץ, מתוכן לפחות 3 שנים בעבודה עם תלמידים מחוננים, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרז פר"ח וכיו"ב.

       כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

       1.   בעל תעודת סיום של קורס להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (תינתן עדיפות; ראה לעיל, ב-א4)

       2.   כושר הדרכה בעבודה פדגוגית, כושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים

       3.   כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך

       4.   כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל-פה עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים

       5.   כושר הבעה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

       6.   סיום בהצלחה של השתלמויות בתחום החינוך למחוננים ב-4 השנים האחרונות שלפני הגשת המועמדות, המזכות ב-2 גמולי השתלמות לפחות, או לימודים בקורס להרחבת הסמכה לחינוך למחוננים המאושר על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה

       7.   הכרת מערכות החינוך הרגילות בשלבי החינוך הרלוונטיים, העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל והוראות המשרד בכל הנוגע לתחומי הפעילות של מנהל בית הספר

       8.   כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.

יא.   למשרת ניהול בבית ספר לחינוך וספורט ימי

     כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

      1.   ניסיון בהוראה – ניסיון בהוראה בפועל בבית ספר לחינוך וספורט ימי יסודי ו/או על-יסודי של 5 שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

       2.   השכלה אקדמית – בוגר מכללה לחינוך גופני עם התמחות בחינוך הימי, וכן תואר אקדמי שני לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

       3.   השכלה פדגוגית – רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי, בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך ובהתאם לפרסומים נוספים בחוזרי המנכ"ל.

     הערות ל-3

       א)      תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)      אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

       4.   השכלה מקצועית – תעודת משיט מטעם משרד התחבורה, דרגות 30+21 לפחות.

5.   הכשרה לניהול בית ספר – תעודת סיום שלאחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ שלהלן (את רשימת המוסדות המקיימים תכניות הכשרה ראה בחוזר "הודעות ומידע" סט/5, סעיף 8.4-1):

5.1      תעודת זכאות של התכניות האקדמית להכשרת מנהלים לבתי ספר – לימודי תעודה (להלן "התכנית להכשרת מנהלים")

5.2      תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית ספרית למי שהחל את לימודיו בשנת הלימודים התשס"ח (להלן "תכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללות אחווה)

5.3      תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

הערות ל-5

      א)   עמידה בדרישות המפורטות ב-4.1 וב-4.2 לעיל תיחשב עם המצאת אישור על לימודים בשנה א' לפחות באחת מתכניות ההכשרה האלה לניהול בית ספר בארץ.

      ב)   מי שהתמנה לנהל בית ספר ועם מינויו לא סיים את לימודיו במסגרת תכנית ההכשרה "התואר האקדמי השני הייעודי במנהיגות בית ספרית – תכנית הפיילוט" או "התכנית האקדמית להכשרת מנהלים – לימודי תעודה", יהיה חייב לסיימם עד שנתיים מיום מינויו לתפקיד. במהלך תקופה זו יקבל המנהל מינוי זמני המותנה בסיום לימודיו. אם הוא לא יעמוד בתנאי זה, תופסק עבודתו בניהול. יובהר כי תנאי לקבלת קביעות בניהול יהיה, בין היתר, סיום אחת מתכניות ההכשרה לניהול שהוזכרו ברישא של סעיף זה.

      ג)   מי שהתמנה לנהל בית ספר בהתשס"ז, וחויב לעמוד בקורס מנהלים ייחודי בן שנה אחת, פטור מחובה זו, בשונה מפרסומים בחוזרים קודמים.

      ד)  בנוסף לאמור לעיל פטורים עובדי ההוראה שלהלן מהצגת תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר המפורטות לעיל בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:

            1)   מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי) ברציפות במשך 3 שנים לפחות, ואושרו לו 3 שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית מהמפקח על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה

            2)   עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי) לפחות 4 שנים במהלך 10 השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות ואושרו לו 4 שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית של המפקח על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

       כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת המלצתה של ועדת היועצים:

     1.   כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים

       2.   כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך

       3.   ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים

       4.   ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר

5.   כושר הבעה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה
       עברית גם כושר הבעה באותה שפה

       6.   כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים

       7.   כושר לקיים יחסי עבודה תקינים

       8.   השתלמויות בתחום החינוך והספורט הימי ב-4 השנים האחרונות בהיקף שעות המזכה ב-2 גמולים לפחות.

       תיאור התפקידים של מנהל בית הספר

1.   אחראי למערכת ההוראה השבועית בבית הספר (תיאום עם בתי הספר המבקשים ללמוד חינוך וספורט ימי, תיאום הנושא של ליווי התלמידים לביה"ס ובחזרה ממנו ותיאום ההוראה של מורי בית ספרו).

2.   אחראי בבית הספר על השיט ועל החתירה בחינוך הפורמאלי.

3.   יוזם השתלמויות וקורסים למורי בית הספר.

4.   מנחה את מורי בית הספר בנושאים מקצועיים ובטיחותיים

5.   אחראי על הציוד הימי, על תקינותו ועל רישויו.

6.   מתכנן ובונה תכנית הוראה מקצועית ופעילות ימית בבית הספר.

7.   מקיים קשר מתמיד עם הרשות המקומית ועם בתי הספר המזינים.

8.   מנהל משא ומתן עם ספקים.

9.   יוזם ומבצע אירועים בספורט הימי.

10. מארגן את תלמידיו ומשתתף עמם בתחרויות הארציות לשיט ולחתירה

11. אחראי למערכת הלימודים השוטפת בבית הספר

12. אחראי ומוודא שכל המורים משתתפים בקורסים המחויבים מדי שנה-שנתיים לרישיונות שיט, לעזרה ראשונה, להחייאה וכיו"ב.

13. אחראי בבית הספר על כל נושא הבטיחות.

 


3.   נספח 7 של סעיף 8.4-10 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א),

      "מספר הכיתות המצדיק מינוי של סגני מנהלים"

א.    בבתי ספר המוגדרים כחינוך מיוחד אפשר לאייש –

      בבתי ספר שלא ברפורמה                 בבתי ספר ברפורמה

      –    סגן ראשון מהכיתה ה-10               מהכיתה ה-6;

      –    סגן שני מהכיתה ה-19                   מהכיתה ה-11;

      –    סגן שלישי מהכיתה ה-28               מהכיתה ה-20;         

      –    סגן רביעי מהכיתה ה-37                מהכיתה ה-37.

ב.   בבתי ספר יסודיים רגילים אפשר לאייש –

      –    סגן ראשון מהכיתה ה-12;

      –    סגן שני מהכיתה ה-21;

      –    סגן שלישי מהכיתה ה-30;

      –    סגן רביעי מהכיתה ה-39;

      –    סגן חמישי מהכיתה ה-48.

ג.   בבתי ספר על-יסודיים אפשר לאייש –

      –    סגן ראשון מהכיתה ה-10;

      –    סגן שני מהכיתה ה-19;

      –    סגן שלישי מהכיתה ה-28;

      –    סגן רביעי מהכיתה ה-37;

      –    סגן חמישי מהכיתה ה-46.

ד.   במוסד להכשרת עובדי הוראה אפשר לאייש –

      –    סגן ראשון ל-13-7 כיתות;

      –    סגן שני ל-20-14  כיתות;

      –    סגן שלישי ל-21 כיתות ומעלה.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/8(א), ז' בניסן התשס"ט, 01 באפריל 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014