education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

(תשסח) 8.5-1  גמול ריכוז בתי ספר קטנים/מקצוע הוראה קטן לשנת הלימודים התשס'ח
 

1.  רקע

על פי הסכמי השכר משנת 1993, שנחתמו בין ארגוני המורים לנציגי המעסיקים (ראה חוזר נד/3, נספח א), יש מכסה מוגבלת של גמולי ריכוז לעובדי הוראה במוסד שבו מספר כיתות קטן (בבתי ספר יסודיים) או במקצוע שסך כל שעות הוראתו הן בין 24
ל-48 ש"ש (בבתי ספר על-יסודיים). גובה הגמול הוא 4% מהרכיבים האלה: שכרו המשולב של המורה + תוספת "תגבור הוראה" + תוספת 2001 (3%).

לצורך יישום ההסכם וקביעת הקריטריונים הוקמה ועדה משותפת למשרד החינוך ולנציגים של ארגוני המורים. אין להתחייב בפני עובד ההוראה על קבלת הגמול לפני שמנהל בית הספר יקבל אישור בכתב מהוועדה על הזכאות לגמול.


2.  הזכאים לגמול זה
2.1 עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים שמספר הכיתות בהם אינו עולה על 12 כיתות
2.2 עובדי הוראה בבתי ספר על-יסודיים המלמדים מקצוע שסך שעות ההוראה שלו יהיה בין 24 ל-48 ש"ש ובבית הספר עובדים עוד 2 מורים לפחות שסך כל היקף משרתם באותו מקצוע יהיה לפחות משרה מלאה אחת (שעות גמול ההכנה לבגרות נכללות בחישוב סך השעות למקצוע ההוראה בבתי-הספר העל-יסודיים).

הערות

1. עובד הוראה זכאי לגמול זה עד שנתיים ברצף בלבד. לא יהיה זכאי לגמול זה מי שקיבלו בשנתיים האחרונות (התשס"ו-התשס"ז).
2. אפשר להעביר בקשה לקבלת גמול של עובד הוראה אחד בלבד לכל מוסד.
3. עובד הוראה יוכל לקבל גמול ריכוז קטן במסגרת מקסימאלית של שני תפקידים שמותר לו לבצע בבית הספר (ריכוז מקצוע קטן ותפקיד נוסף אחר).


3.  אופן הגשת הבקשה לקבלת הגמול
3.1 על המנהל למלא טופס עבור ההוראה ולשלחו לכתובת זו: המחלקה לתנאי שירות של עובדי הוראה, האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה, משרד החינוך, ירושלים 91911.
3.2 יש להעביר את הבקשות בטפסים מקוריים וברורים של השנה הנוכחית - התשס"ח - בכתב בלבד, חתומות בחותמת בית הספר, עד י"ט במרחשוון התשס"ח, 31.10.07, לכל המאוחר, באמצעות הדואר הרגיל (ולא באמצעות פקס). לא יתקבלו טפסים מגורמים אחרים.
3.3 העתק הבקשה יועבר למפקח על בית הספר ולארגוני המורים (עפ"י ההשתייכות הארגונית של עובד ההוראה).
3.4 עם קבלת הבקשה יועבר על ידי היחידה לתנאי שירות של עובדי הוראה מכתב המאשר את קבלת הבקשה אל מנהל בית הספר. הבקשה תועבר לדיון בוועדה המשותפת (ראה ב-1 לעיל). אישור לזכאות/לאי זכאות יועבר אל מנהל בית הספר אך ורק על ידי הוועדה, לאחר שתדון בנושא זה במהלך חודש נובמבר 2007.

 

 להלן דוגמת טופס הבקשה

 


בשאלות אפשר לפנות אל מר איתי הדר, הממונה על תנאי שירות של עובדי
הוראה, טל' 02-5604828 ו-02-5604757.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022