education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

(תשע) 4–8.5  יישום הסכם הרפורמה "אופק יישום הסכם הרפורמה "אופק חדש" – גמישות בהעסקת מורים ומנהלים ושינוי והרחבה של סמכויות המנהלים
 

הודעה זו מבוטלת

ההוראה בוטלה ב- 1/10/2017. למעבר להוראה המעודכנת

 

1.   כללי

1.1  הנהלים והתהליכים החדשים שנקבעו בהסכם הרפורמה "אופק חדש" והמפורטים להלן תקפים החל משנת הלימודים התשס"ט לגבי כל עובדי ההוראה בגני הילדים, בבתי-הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובמכללות להכשרת עובדי הוראה שהם עובדי מדינה.

1.2  הנהלים עוסקים בהרחבה ובשינוי של סמכויות המנהלים, והם יפורסמו גם בחוזר הוראות הקבע הקרוב.

 

2.   גמישות בהעסקת מורים

2.1  גמישות בהעסקת מורה חדש במהלך החודשים הראשונים לפתיחת שנת הלימודים

       במקרים שבהם מתברר באופן מובהק שהמורה החדש אינו מתאים להוראה כלל, כמו למשל קיומן של תלונות חריפות על המורה של המנהל, התלמידים וההורים או התנהגות יוצאת דופן של המורה בכל המובנים הכוללת התבטאויות חריפות כלפי הסביבה – במקרים כאלה יש להפסיק את עבודתו של המורה באופן מיידי.

2.2  תהליך סיום עבודתו של מורה בעל השכלה פדגוגית מלאה בתקופת ניסיון

       מנהל בית הספר הוא שייזום את תהליך הפסקת עבודתו של מורה כאמור מסיבות פדגוגיות, בתיאום עם הפיקוח על בית הספר.

       ראה מנהל בית הספר צורך להביא לפתיחת תהליך להפסקת שירותו של מורה כאמור בתקופת ניסיון מטעמים פדגוגיים, ייפתח התהליך כדלהלן:

       שלב א'

       מנהל בית הספר יזמן לפגישה את המורה ויודיע לו על פתיחת התהליך ועל הנסיבות שהובילו לכך. כמו כן הוא ידווח על כך למפקח על בית הספר.

       התהליך ילווה במכתבים ובתיעוד.

       שלב ב'

       תוך שבועיים מהפגישה שתוארה בשלב א' ישלח מנהל בית הספר מכתב אל המורה ובו הודעה על תחילת התהליך (אם המנהל החליט לקיים אותו). העתק של המכתב יישלח למפקח על בית הספר.

       שלב ג'

       בתוך חודש מיום הפגישה יקיים המנהל ביקור בשיעור של המורה. ביקור זה יסוכם בחוות דעת מפורטת, והעתק של חוות הדעת יישלח אל המורה ואל המפקח על בית הספר.

       שלב ד'

       בתוך חודש ממועד ביקורו של המנהל יקיים המפקח הישיר על בית הספר ביקור בשיעור של המורה. מועד הביקור יתואם עם מנהל בית הספר. דוח על הביקור יועבר למורה ולמנהל תוך שבועיים.

       שלב ה'

       בתוך חודש מהביקור הראשון של המפקח יתקיים ביקור נוסף, של מפקח משנה. המועד יתואם עם מנהל בית הספר. ביקוריהם של המפקחים והמנהל יסוכמו בחוות דעת מפורטת שתועבר למורה, למנהל בית הספר ולגף כוח אדם בהוראה במחוז.

       שלב ו'

       כל הדיווחים והחומרים יועברו למנהל המחוז לצורך דיון במועצת המפקחים במחוז. אם החליטה מועצת המפקחים על סיום עבודתו של המורה, ישלח גף כוח-אדם בהוראה במחוז את החומר לאגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה, והאגף יעביר את החומר לעיונו של המנהל הכללי.

       שלב ז'

       תתקבל החלטה בעניין הפיטורים על ידי הגורם המוסמך.

2.3  תהליך הסיום של עבודתם של מורים קבועים בעלי השכלה פדגוגית מלאה מסיבות פדגוגיות

      2.3.1    תהליך סיום עבודה של מורה קבוע בעל השכלה פדגוגית מלאה המועסק בשירות המדינה כמורה עד 15 שנים (כולל)

       מנהל בית הספר הוא שייזום את תהליך הפסקת עבודתו של מורה כאמור מסיבות פדגוגיות, בתיאום עם הפיקוח על בית הספר.

       ראה מנהל בית הספר צורך להביא לפתיחת תהליך להפסקת שירותו של מורה כאמור אשר קיבל התראה קודמת ממנהל בית הספר או מהמפקח לפחות בשנת הלימודים הקודמת על ליקויים פדגוגיים, ייפתח התהליך כדלהלן:

                  שלב א'

       מנהל בית הספר יזמן לפגישה מורה כאמור ואת יושב ראש הסניף של הסתדרות המורים או מי מטעמו (להלן "יו"ר הסניף") ויודיע על פתיחת התהליך ועל הנסיבות שהובילו לכך. כמו כן הוא ידווח על כך למפקח על בית הספר. יו"ר הסניף אינו חייב להופיע לפגישה זו, והפגישה בין המנהל למורה תתקיים גם בהיעדרו. סיכום הפגישה יישלח ליו"ר הסניף.

                  שלב ב'

       תוך שבועיים מהפגישה שהוזכרה בשלב א' ישלח מנהל בית הספר מכתב אל המורה ובו הודעה על המשך התהליך (אם הוא יחליט לקיימו). העתק של המכתב יישלח למפקח על בית הספר וליו"ר הסניף.

                  שלב ג'

       תוך שבועיים מיום הביצוע של שלב ב' יבקר המנהל בשיעור של המורה. ביקור זה יסוכם בחוות דעת מפורטת, והעתק שלה יישלח למורה, למפקח על בית הספר וליו"ר הסניף.

                  שלב ד'

       בתוך חודש מביצוע שלב ג' יקיים המפקח הישיר על בית הספר ביקור בשיעור של המורה. מועד הביקור יתואם עם מנהל בית הספר. דוח על הביקור יועבר למורה ולמנהל בית הספר תוך שבועיים.

                  שלב ה'

       בתוך 3 שבועות מביקורו הראשון של המפקח יתקיים ביקור נוסף. מועדו יתואם עם מנהל בית הספר. ביקוריו של המפקח יסוכמו בחוות דעת מפורטת שתועבר למורה, למנהל בית הספר, לגף כוח-אדם בהוראה במחוז וליו"ר הסניף.

                  שלב ו'

       3 שבועות לאחר ביקורו השני של המפקח הכולל יתקיים ביקור של מפקח משנה (ממחוז אחר). כמו כן יבקר מפקח המשנה ביקור שני חודש לאחר ביקורו הראשון. ביקוריו של מפקח המשנה יסוכמו בחוות דעת מפורטת שתועבר למורה, למפקח הכולל, לגף כוח-אדם בהוראה במחוז ולמנהל בית הספר.

                  שלב ז'

       כל הדיווחים והחומרים יועברו למנהל המחוז לצורך דיון במועצת המפקחים במחוז. החליטה מועצת המפקחים על המשך התהליך, יתקיימו השלבים הבאים.

                  שלב ח'

                  המורה יזומן לשימוע בפני מנהל המחוז.

                  שלב ט'

       תכונס ועדה פריטטית בהרכב בכיר שייקבע בהסכמת הצדדים. במקרה של אי-הסכמה בוועדה הפריטטית יועבר העניין להכרעת הגורם המוסמך. אין באמור לעיל כדי למנוע מהסתדרות המורים לפנות לערכאות משפטיות.

       הערות כלליות (ההערות נוגעות גם לתהליך של פיטורי עובדי הוראה בתקופת ניסיון)

               (1)    הביקורים יתקיימו במועדים שהגורם המבקר יחליט עליהם, והם אינם מחייבים הודעה מראש למורה או תיאום אתו, אך עליהם להיות מתואמים עם המנהל.

                  (2)    במקרה שהמורה נעדר בעת הביקור של המנהל או המפקח (למעט מטעמי מחלה או מילואים, בכפיפות להבאת אישורים), או שהמורה אינו מאפשר את הביקור בשיעורו, יתועדו הדברים בדוח, ותהליך הפסקת העבודה יימשך לשלב הבא.

      2.3.2    תהליך סיום עבודה של מורה קבוע בעל השכלה פדגוגית מלאה המועסק בשירות המדינה כמורה 16 שנים ומעלה

                  מנהל בית הספר הוא שייזום את תהליך הפסקת עבודתו של מורה כאמור מסיבות פדגוגיות בתיאום עם הפיקוח על בית הספר.

                  ראה מנהל בית הספר צורך להביא לפתיחת תהליך להפסקת שירותו של מורה קבוע כאמור בשל ליקויים פדגוגיים, ייפתח התהליך כדלהלן:

                  שלב א'

                  מנהל בית הספר יזמן לפגישה את המורה ואת יושב ראש סניף הסתדרות המורים או מי מטעמו (להלן "יו"ר הסניף") ויודיע להם על פתיחת התהליך ועל הנסיבות שהובילו לכך. כמו כן הוא ידווח על כך למפקח בית הספר. יו"ר הסניף אינו חייב להופיע לפגישה זו, והפגישה בין המנהל למורה תתקיים גם בהיעדרו. סיכום הפגישה יישלח ליו"ר הסניף.

                  שלב ב'

                  תוך שבועיים מהפגישה ישלח מנהל בית הספר מכתב אל המורה ובו הודעה על תחילת התהליך (אם הוא יחליט לקיימו). העתק של המכתב יישלח למפקח על בית הספר וליו"ר הסניף.

                  שלב ג'

                  בתוך חודש מיום הביצוע של שלב ב' יבקר מנהל בית הספר בשיעור של המורה. ביקור זה יסוכם בחוות דעת מפורטת, והעתק שלה יישלח אל המורה, אל המפקח על בית הספר ואל יו"ר הסניף.

                  שלב ד'

בתוך חודש ממועד ביקורו של המנהל יקיים המפקח הישיר על בית הספר ביקור אחד בשיעור של המורה. מועד הביקור יתואם עם מנהל בית הספר, והוא יודיע עליו למורה. דוח על הביקור בשיעור יועבר למורה כאמור ולמנהל בית הספר תוך שבועיים.

                  שלב ה'

שבועיים לאחר ביצוע שלב ד' יתקיים ביקור של מפקח משנה ממחוז אחר. הביקור השני של מפקח המשנה יתבצע כחודש לאחר הביקור הראשון שלו. הביקורים יתואמו עם מנהל בית הספר, והוא יודיע עליהם למורה.

                  שלב ו'

במהלך שנת הלימודים, ולא יאוחר מ-31 במאי, או ממועד פיטורים מאוחר יותר באותה שנת לימודים אשר יסוכם בין הצדדים בשלב מאוחר יותר, ישלח המנהל הכללי מכתב אל עובד ההוראה, ובו יפורטו הליקויים שנמצאו בעבודתו. המנהל הכללי גם יציין, כי על המורה לשפר את הליקויים שהצביעו עליהם בדוחות הביקור, שאם לא כן יימשך התהליך של סיום העבודה בשנת הלימודים הבאה.

לאחר שיקבל את מכתבו של המנהל הכללי יהיה המורה זכאי לבקש העברה למוסד חינוכי אחר. ההחלטה בעניין זה היא בסמכות משרד החינוך (בהתאם ליכולות המערכת). בסמכות משרד החינוך להחליט על המשך התהליך או על הפסקתו.

אם בשנה שלאחר מכן יראה מנהל בית הספר כי לא עלה בידי המורה לשפר את עבודתו במידה המניחה את הדעת, הוא ימשיך את התהליך לסיום עבודתו של המורה, כמפורט להלן, ויודיע על כך למורה וליו"ר הסניף.

                  השלבים בשנה השנייה לתהליך

                  השלבים בשנה השנייה יהיו כדלהלן:

                  שלב א':  ביקור אחד של המנהל

                  שלב ב':  ביקור אחד של מפקח בית הספר

                  שלב ג':  ביקור אחד של מפקח משנה ממחוז אחר (לא אותו מפקח שביקר בשנה הקודמת)

                  שלב ד':  העברת כל הדיווחים למנהל המחוז לצורך דיון במועצת המפקחים במחוז וליו"ר הסניף

                  שלב ה':  במקרה של החלטת מועצת המפקחים על המשך התהליך – זימון המורה כאמור לשימוע בפני מנהל המחוז ויו"ר הסניף

                  שלב ו':   כינוס ועדה פריטטית בהרכב בכיר שייקבע בהסכמת הצדדים (באין הסכמה בוועדה הפריטטית יועבר העניין לגורם המוסמך לפי הדין).

                  אין באמור לעיל כדי למנוע מהסתדרות המורים לפנות לערכאות משפטיות.

                  הערות כלליות

                  (1)     הביקורים יתקיימו במועדים שיחליט עליהם הגורם המבקר, ויתואמו עם המנהל.

                  (2)     במקרה שמורה נעדר בעת הביקור של המנהל או המפקח (למעט מטעמי מחלה או מילואים, בכפיפות להבאת אישורים), או אינו מאפשר את הביקור בשיעורו, הדברים יתועדו בדוח, ותהליך הפסקת העבודה יימשך לשלב הבא בתהליך.

                  (3)     מועד כניסת הפיטורים לתוקף יהיה המועד שנקבע בהחלטת המנהל הכללי.

 

3.   גמישות בהעסקת מנהלים

3.1  תהליך סיום עבודתו בניהול של מנהל בית ספר קבוע בעל ותק של עד 15 שנה (כולל) בתפקידו בניהול

ראה מנהל המחוז צורך להציע את הפסקת שירותו של מנהל קבוע מתפקידו בניהול, יחל התהליך כדלהלן:

שלב א'

מנהל המחוז יזמן לפגישה את מנהל בית הספר, את המפקח הכולל על בית הספר ואת מזכיר הסניף של הסתדרות המורים שהמנהל משתייך אליו ויודיע להם על פתיחת התהליך ועל הנסיבות שהובילו לכך. מזכיר הסניף של הסתדרות המורים אינו חייב להופיע לפגישה זו, והיא תתקיים גם בהיעדרו.

פגישה זו היא פגישת דיווח, ואין בה משום צורך בהסכמות כלשהן. כל התהליך ילווה במכתבים ובתיעוד. יש לזמן את מנהל בית הספר בין החודשים אוקטובר-דצמבר של אותה שנת לימודים.

שלב ב'

המפקח על המוסד יבקר בבית-ספרו של המנהל במשך יום שלם של מהלך הלימודים לשם הסתכלות בעבודתו, יסכם את הערכתו בכתב בדוח ספרותי ויעבירו למנהל, וכן ישלח העתק למנהל המחוז ולגף כוח-אדם בהוראה במחוז.

לאחר הביקור ינהל המפקח שיחת משוב עם מנהל בית הספר לגבי חוות דעתו על תפקודו כמנהל. ביקור המפקח ייערך בין החודשים נובמבר-ינואר של אותה שנת לימודים.

שלב ג'

מנהל המחוז יבקש מהרשות המקומית להעביר אליו הערכה על עבודתו הארגונית-מנהלית והמשקית של מנהל בית הספר. זאת מיד לאחר מועד קיומה של השיחה עם מנהל בית הספר, כמצוין בשלב א' לעיל.

שלב ד'

לאחר ביקורו של המפקח על המוסד (לכל המוקדם לאחר שלושה שבועות מביקורו של המפקח על המוסד) וקבלת חוות הדעת של הרשות המקומית, יבקר מפקח המחוז או מפקח בכיר שמונה על ידי מנהל המחוז בבית הספר ויעריך את עבודתו של מנהל בית הספר.

המפקח יסכם בכתב את הערכתו ויעביר אותה למנהל בית הספר, והעתק יועבר למפקח על המוסד ולגף כוח אדם בהוראה במחוז. הביקור ייערך לא יאוחר מסוף חודש מרס של אותה שנת הלימודים.

שלב ה'

אם נמצאו סיבות מספיקות לסיום עבודתו של מנהל בית הספר, יעביר מנהל המחוז את ההצעה המנומקת, בצירוף דוחות המפקח על המוסד, חוות דעת של הרשות המקומית ודוח הביקור של מפקח המחוז, או מפקח בכיר שמונה על ידי מנהל המחוז, לגף כוח אדם בהוראה במחוז לא יאוחר מ-15 באפריל של אותה שנת לימודים לשם בדיקת הנתונים והיערכות לכינוס ועדה פריטטית והזמנת המנהל לשימוע.

שלב ו'

ועדה פריטטית בהרכב בכיר שייקבע בהסכמת הצדדים תכונס לא יאוחר מ-10 במאי של אותה שנת לימודים.

שלב ז'

מנהל בית הספר יזומן לשימוע בפני מנהל המחוז לאחר כינוס הוועדה הפריטטית.

שלב ח'

החלטת מנהל המחוז, בצירוף הדוחות מכל הגורמים על עבודתו של מנהל בית הספר, תועבר למנהל הכללי באמצעות האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה לאחר קיום הוועדה הפריטטית והשימוע.

אם ימצא המנהל הכללי שיש להפסיק את עבודתו של מנהל בית הספר בניהול, הוא ישלח למנהל מכתב על הפסקת עבודתו כמנהל. המכתב יישלח לא יאוחר מ-31 במאי של אותה שנת לימודים.

הערות

(1)    אם נתגלעו חילוקי דעות בהערכות הרשות המקומית, המפקח על המוסד, מפקח המחוז או המפקח הבכיר שמונה על ידי מנהל המחוז, יזמן מנהל המחוז התייעצות עם גורמים אלה להבהרה ולגיבוש הצעה למנהל הכללי. אם הם לא יגיעו להצעה מוסכמת, יעביר מנהל המחוז את ההצעות השונות, בצירוף כל החומר, למנהל הכללי באמצעות האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה לקבלת החלטה.

(2)    הערכות על מנהלים בבתי ספר ממלכתיים-דתיים תיעשינה על ידי המחמ"ד של המחוז במקום מפקח המחוז או על ידי מפקח בכיר מהחמ"ד שמונה על ידי מנהל המחוז.

(3)     משך התהליך של סיום עבודתו של מנהל בית ספר קבוע בניהול, שוותקו בניהול עד 15 שנה, יהיה שנת לימודים אחת.

3.2  תהליך סיום עבודתו של מנהל בית ספר קבוע בעל ותק של 16 שנה ומעלה מתפקידו בניהול

ראה מנהל המחוז צורך להציע את הפסקת שירותו של מנהל קבוע מתפקידו בניהול, יחל התהליך כדלהלן:

       שלב א'

מנהל המחוז יזמן לפגישה את מנהל בית הספר, את המפקח הכולל על בית הספר ואת מזכיר הסניף של הסתדרות המורים שהמנהל משתייך אליו ויודיע להם על פתיחת התהליך ועל הנסיבות שהובילו לכך. מזכיר הסניף של הסתדרות המורים אינו חייב להופיע לפגישה זו, והפגישה תתקיים גם בהיעדרו.

פגישה זו היא פגישת דיווח, ואין בה משום צורך בהסכמות כלשהן. כל התהליך ילווה במכתבים ובתיעוד. יש לזמן את מנהל בית הספר בין החודשים אוקטובר-דצמבר של אותה שנת לימודים.

       שלב ב'

המפקח על המוסד יבקר בבית-ספרו של המנהל במשך יום שלם של מהלך הלימודים לשם הסתכלות בעבודתו, יסכם את הערכתו בכתב בדוח ספרותי ויעבירו למנהל, וכן ישלח העתק למנהל המחוז ולגף כוח-אדם בהוראה במחוז.

לאחר הביקור ינהל המפקח שיחת משוב עם מנהל בית הספר לגבי חוות דעתו על תפקודו כמנהל. ביקור המפקח ייערך בין החודשים נובמבר-ינואר של אותה שנת לימודים.

       שלב ג'

מנהל המחוז יבקש מהרשות המקומית להעביר אליו הערכה על עבודתו הארגונית-מנהלית והמשקית של מנהל בית הספר. זאת מיד לאחר מועד קיומה של השיחה עם מנהל בית הספר, כמצוין בשלב א' לעיל.

       שלב ד'

לאחר ביקורו של המפקח על המוסד (לכל המוקדם לאחר שלושה שבועות מביקורו של המפקח על המוסד) וקבלת חוות הדעת של הרשות המקומית, יבקר מפקח המחוז או מפקח בכיר שמונה על ידי מנהל המחוז בבית הספר ויעריך את עבודתו של מנהל בית הספר.

המפקח יסכם בכתב את הערכתו ויעביר אותה למנהל בית הספר, והעתק יועבר למפקח על המוסד ולגף כוח-אדם בהוראה במחוז. הביקור ייערך לא יאוחר מסוף חודש מרס של אותה שנת לימודים.

       שלב ה'

אם נמצאו סיבות מספיקות לסיום עבודתו של מנהל בית הספר, יעביר מנהל המחוז את ההצעה המנומקת, בצירוף דוחות המפקח על המוסד, חוות דעת של הרשות המקומית ודוח ביקור של מפקח המחוז, או מפקח בכיר שמונה על ידי מנהל המחוז, לגף כוח אדם בהוראה במחוז לא יאוחר מ-20 במאי של אותה שנת לימודים לשם בדיקת הנתונים והיערכות לכינוס ועדה פריטטית והזמנת המנהל לשימוע.

       שלב ו'

ועדה פריטטית בהרכב בכיר שייקבע בהסכמת הצדדים תכונס לא יאוחר מ-31 במאי של אותה שנת לימודים.

       שלב ז'

מנהל בית הספר יזומן לשימוע בפני מנהל המחוז לאחר כינוס הוועדה הפריטטית.

       שלב ח'

ראה מנהל המחוז לאחר קיום השימוע וההערכות שהתקבלו על טיב עבודתו של מנהל בית הספר כי נמצאו ליקויים בעבודתו, ישלח מנהל המחוז מכתב אל מנהל בית הספר, ובו יפרט את הליקויים שנמצאו בעבודתו ויציין כי עליו לשפר את הליקויים שהצביעו עליהם בדוחות הפיקוח, בדוחות מפקח המחוז או המפקח הבכיר שמונה על ידי מנהל המחוז ובחוות הדעת של הרשות המקומית, שאם לא כן יימשך התהליך לסיום עבודתו מתפקידו בניהול בשנת הלימודים הבאה. מכתבו של מנהל המחוז יישלח לא יאוחר מ-30 ביוני של אותה שנת לימודים.

אם בשנה שלאחריה יראה המפקח על בית הספר כי לא עלה בידי מנהל בית הספר לשפר את עבודתו כמנהל במידה המניחה את הדעת, הוא ימשיך את התהליך לסיום עבודתו של מנהל בית הספר, כמפורט להלן:

       שלב א'

המפקח על המוסד יבקר בבית-ספרו של המנהל במשך יום שלם של מהלך הלימודים לשם הסתכלות בעבודתו, יסכם את הערכתו בכתב בדוח ספרותי, יעביר אותו למנהל, וכן ישלח העתק למנהל המחוז ולגף כוח-אדם בהוראה במחוז.

לאחר הביקור ינהל המפקח שיחת משוב עם מנהל בית הספר לגבי חוות דעתו על תפקודו כמנהל. ביקור המפקח ייערך בין החודשים נובמבר-ינואר של אותה שנת לימודים.

       שלב ב'

מנהל המחוז יבקש מהרשות המקומית להעביר אליו הערכה על עבודתו הארגונית-מנהלית והמשקית של מנהל בית הספר. פניית מנהל המחוז תהיה מיד לאחר מועד קיומה של השיחה עם מנהל בית הספר, כמצוין בשלב א' לעיל.

       שלב ג'

לאחר ביקורו של המפקח על המוסד (לכל המוקדם לאחר שלושה שבועות מביקורו של המפקח על המוסד) וקבלת חוות הדעת של הרשות המקומית, יבקר מפקח המחוז, או מפקח בכיר שמונה על ידי מנהל המחוז, בבית הספר ויעריך את עבודתו של מנהל בית הספר.

המפקח יסכם בכתב את הערכתו ויעביר אותה למנהל בית הספר, והעתק יועבר למפקח על המוסד ולגף כוח-אדם בהוראה במחוז. הביקור ייערך לא יאוחר מסוף חודש מרס של אותה שנת לימודים.

       שלב ד'

אם נמצאו סיבות מספיקות לסיום עבודתו של מנהל בית הספר, יעביר מנהל המחוז את ההצעה המנומקת, בצירוף דוחות המפקח על המוסד, חוות דעת הרשות המקומית ודוח הביקור של מפקח המחוז, או המפקח הבכיר שמונה על ידו, לגף כוח-אדם בהוראה במחוז לא יאוחר מ-15 באפריל של אותה שנת לימודים לשם בדיקת הנתונים, היערכות לכינוס ועדה פריטטית והזמנת המנהל לשימוע.

       שלב ה'

ועדה פריטטית בהרכב בכיר שייקבע בהסכמת הצדדים תכונס לא יאוחר מ-10 במאי של אותה שנת לימודים.

       שלב ו'

מנהל בית הספר יזומן לשימוע בפני מנהל המחוז לאחר כינוס הוועדה הפריטטית.

       שלב ז'

החלטת מנהל המחוז, בצירוף הדוחות על עבודתו מכל הגורמים, תועבר למנהל הכללי באמצעות האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה לאחר קיום הוועדה הפריטטית והשימוע.

אם מצא המנהל הכללי שיש להפסיק את עבודתו של מנהל בית הספר מתפקידו בניהול, הוא ישלח אל המנהל מכתב על הפסקת עבודתו מתפקידו כמנהל לא יאוחר מ-31 במאי של אותה שנת לימודים.

       הערות

       (1)    אם נתגלעו חילוקי דעות בהערכות הרשות המקומית, המפקח על המוסד, מפקח המחוז או מפקח בכיר שמונה על ידי מנהל המחוז, יזמן מנהל המחוז התייעצות עם גורמים אלה להבהרה ולגיבוש הצעה למנהל הכללי.

אם הם לא יגיעו להצעה מוסכמת, יעביר מנהל המחוז את ההצעות השונות, בצירוף כל החומר, למנהל הכללי, באמצעות האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה לקבלת החלטה.

       (2)    הערכות על מנהלים בבתי ספר ממלכתיים-דתיים תיעשינה על ידי המחמ"ד של המחוז במקום מפקח המחוז או על ידי מפקח בכיר מהחמ"ד שמונה על ידי מנהל המחוז.

       (3)    משך התהליך של סיום עבודתו בניהול של מנהל בית ספר קבוע שוותקו בניהול מ-16 שנה ומעלה יהיה שתי שנות לימודים.

 

חוזר זה בוטל


 

בשאלות אפשר לפנות אל גפי כוח-אדם בהוראה במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/2, י"ג בתשרי התש"ע, 01 באוקטובר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/10/2017